GEDCOM-projektet hos Danske Slægtsforskere
bevar dine slægtsdata for eftertiden

Kirsten Andersen

Født 1 MAY 1843 Vinding
Død 28 FEB 1914 Bøvling
1 MAY 1843
Vinding
30 MAY 1816
Vinding Sig
5 MAR 1780
Najbjerg, Timring (Quistgaardbogen)
20 APR 1794
Vinding opl. 11
1 JUN 1767
Fuglkærhus, Vind Sogn, Ringkøbing amt
13 APR 1766
Junge, Vind Sogn, Ringk. Amt
9 MAY 1812
Vildbjerg
Vielse 15 SEP 1860 Idom, Ulfborg
Fødsel 1 MAY 1843 Vinding
Død 28 FEB 1914 Bøvling
Stor Teksfil fra Grete S:
Hans Nielsen, side 50-64.

Side 50-54. Forts.
Folketælling 1840 Siighus Vinding

Anders Christian Jespersen 24 år gift hmd.lever af sin jordlod
Mariane Jensdatter 28 år gift kone
Johanne Marie Andersdatter 1 år datter

Folketælling 1845 Siighus Vinding

Anders christian Jespersen 29 år Vinding gift hmd.lever af sin jordlod
Mariane Andersdatter 32 år Vilbjerg gift kone
Johanne Marie Andersdatter 6 år Vinding
Kirsten Andersdatter 2 år vinding

Folketælling 1850 Siighus Vinding

Anders Jespersen 34 år Vinding gift ,lever af sin jordlod
Maren Poulsdatter 33 år Vinding gift kone
Kirsten Andersen 7 år Vinding
Karen Marie Andersen 1 år Vinding

Folketælling 1855 Vinding Koldkier

Anders Christian Jespersen 39 år Vinding gift
Maren Poulsdatter 38 år Vinding gift
Karen Marie Andersdatter 6 år Vinding
Poul Lægsdgård Andersen 3 år Vinding

Folketælling 1860 Koldkjærhus Vinding

Anders Christian Jespersen 44 år Vinding gift husmand
Maren Poulsen 43 år Vinding gift
Karen Marie Andersen 11 år Vinding
Poul Lægård Andersen 8 år Vinding
Jesper Siig Andersen 2 år Vinding

Folketælling 1870 Gammelagerhus,Rødding i Vilbjerg

Anders Christian jespersen 53 år vinding gift avlsbruger
Maren Poulsen 52 år Vinding gift
Karen marie Andersen 20 år Vinding datter
Jesper Siig Andersen 11 år Vinding s°n

Folketælling 1880 Feldberghus Timring

Anders Christensen 30 år aulum husfader og husejer
Karen marie Andersen 30 år Vinding kone
Kristen Christensen 8 år Vildbjerg
Anders christian Christensen 7 år Vilbjerg
Ane Christensen 2 år Vilbjerg
Anders christian Jespersen Sig 63 år Vinding,konens fader,aftægtsmand

Folketælling 1901 Røddinglund vilbjerg

Anders Christensen 19-04-1849 Aulum,til Vilbjerg 1889 fra Timring
gift 1872,7 levende 4 døde børn
i ægtsk.gårdejer
Karen Marie andersen 11-08-1849 Vinding
Marinus Christensen 02-07-1887 Vilbjerg
Jens Christensen 12-06-1889 Vilbjerg
Anders christian jespersen 30-05-1816 Vinding,slægtning

Folketælling 1906 Vilbjerg (form.Røddinglund)

Anders Christensen 14-10-1849 gift husfader
Karen marie andersen 11-08-1849 gift kone
Marinus Christensen 01-07-1889 søn
Jens Christensen 12-06-1885 søn
Anders christian jespersen 30-05-1816 slægtning

Folketælling 1911 Røddinglund Vildbjerg

Anders Christensen 14-10-1851 Aulum,til sognet 1890 fra Timring
husfader,landbrug.
Karen Marie Andersen 11-08-1851 Vinding til sognet 1890 fra Timring
Jens christian Christensen 12-06-1893 Vildbjerg
Anders Christian Jespersen 30-05-1815 Vinding,til sognet 1890 fra Timring
Aftægtsmand,slægtning. Mariane: Fadd. Maren Feldberg bar barnet,Jens Feldberg,Jens bierre,Christian Lund.
Forlover.Jens Simonsen og Jesper christensen.
* Ifølge Hjerm-Ginding herreds skifteprotokol B78b-305,fol 205b,206a+b.

Skifte af 1848 efter Mariane Jensdatter gift med Anders Christian Jespersen Siig i Vinding sogn.

År 1848 den 15 september blev Hjerm-Ginding herreds skifteret sat på herreds-
kontoret i Holstebro i overværelse af de ordinære vidnemænd Poulsen og
Laursen, og blev da foretaget skifte efter husmandskone Mariane Jensdatter af
Vinding sogn,der ved døden er afgået den 11 juli d.a.(1848)
Enkemanden husmand Anders Jespersen der overensstemmende med lov af maj 1845
har hensiddet i uskiftet bo efter den afdøde,fremstår i skifteretten og bedes
i ægteskab med ham sammenavlede børn,nemlig
1. datter Johanne Marie Andersdatter 9 år
2. Kirsten Andersdatter 4 år,
3. Karen Andersdatter 2 1/2 år gl.Som værge for disse umyndige mødte deres morbroder gårdmand Simon Jensen af vilbjerg sogn.
Enkemanden og værgen var enige i at ansætte det ejen(dom)som boet ___
på et ___ lidet sted og bos_____ på sted og stedbo til 300 rdl
der således vil være at ligge til grund for delingen.
Af gæld blev anmeldt:
1.Fast gæld hvilende med priotet i boets ejendele til
Søren horslund i vinding 200 rdl
2.Løs gæld til forskellige 50 rdl
Rigtigheden af denne gæld erklærede værgen at være bekendt.
Enkemanden begærede dernæst at skiftet i henhold til foranstående i dag måtte
blive afsluttet og tilendebragt,og da der derimod fra skifterettens side intet
vidstes til hindre,blev skiftet straks optaget til slutning,imod at enkemanden
påtager sig at tilsvare al anmeldt og uanmeldt gæld,og efter at enkemanden
havde erklæret,at han ikke har fordring på godtgørelse for den afdødes begrav-
else,således opgjort:
A.Indtægt.
Udgør alene den på boets ejendele satte værdi 300 rdl.
B.Udgift.
1.Anmeldt gæld 250 rdl.
2 skiftets bekostning
a.salær 3 rdl.
b.skiftebrevets beskrivelse 3 mk.2 sk.
c.Bekræftelsen 5 mk.
d.Justitsfonden 5 mk.4 sk.
e.Revisionskontoret 1 rdl.
f.Kongens kasse 2 mk
g.Stemplet papir 2 mk
h.Vidnerne 1 rdl.
_________________
7 rdl.5 mk.6 sk.
________________
Summa udgift 257 rdl 5 mk.6 sk.
__________________
Beholdning 42 rdl. 5 mk.10

der ,da enkemanden ikke gør fordring på arv efter den afdøde,bliver at dele
således:
Enkemanden erholder som sin hovedlod halvdelen 21 rdl 0 mk 5 sk.
og den anden halvdel 21 rdl 0 mk 5 sk.
deles mellem arvingerne i 3 lige dele,
så at hver af døtrene erholder 7 rdl 1 2/3 sk.
Enkemanden erklærede dernæst,at han ville forhøje ?hans døtres arv til fulde
10 rdl.for hver.Arvelodderne udlægges dernæst og forbliver indestående hos
enkemanden mod priotet i samtlige boets ejendele,næstefter den gæld som nu på-
hviler samme.Skulle debitor ikke betale skatter og afgifter i rette tid eller
tilsvare renter til forfaldstid,når denne begynder at løbe,da er kapitalerne
straks og uden opsigelse forfalden til betaling,og vælgen med overformynderiet
berittiget til i det panrsatte at søge fyldestgørelse.I modsat fald gælder 1/2
års opsigelse til en 11 juni eller 11 december termin,og renter svarer han den
tid,de umyndige bliver gifte eller forlader hjemmet,.
I søgsmåls tilfælde underkastes debitor den ved forordning af 25 januar 1828
hjemlede hurtige retsforfølgning.Skiftes omkostninger 1/2 procent afgift og
tinglæsningsgebyr for et eksemplar af dette skifte til sikkerhed for børnenes
arv,tilforpligtede enkemanden sig at betale.
Efter at det derpå var bemærket,at arven på grund af dens størrelse ikke vil
være at inddrage under overformynderiet,men under værgens bestyrelse at frugt-
bargøre,blev dette skifte derpå sluttet og boet ekstraderet (overgivet) enke-
manden Anders jespersen til sin rådighed og ejendom,imod at han opfylder de
indgående forpligtelser.Det passerede dernæst underskrevet.

E.Møller Anders Siig Simon Jensen

Til vitterlighed:
Poulsen S.Laursen. Maren: Forlover.Mads jensen Toustrup (nr.40),Jens Fuglager.
Ved konfirmationen tjener Maren Poulsen hos sine forældre.
Fadd.aftægtskone Maren madsdatter Lægdsgård og hendes mand Christen
Johannesen ibd.gdm.Jens madsen Toustrup og hustru Else Thomasdatter,Karen
Hansdatter alle Vinding,Peder Andreasen Harrestrup n.Felding.
______________________________________________________________________________

Hammerum herreds skifteprotokol B79-5372 fol 436a.

År 1873 den 8 nov.anmeldte husfæster Anders Christian Jespersen af Bierre,
Bierre by,at hans kone maren Poulsen 56 år er død den 7 ds. -Enkemanden vil
hensidde i uskiftet bo med fælles myndige børn.
----------------------------------------------------------------------------
Afgang 30-3-1834 Vinding
Maren Poulsdatter Lægdsgård 17 år tjenestepige til Timring

Grete S: Fortsat 55-59.

købekontrakt d.27-11-1877 og 1 år efter udstykningen af parcellerne godkendt i
1ndenrigsministeriet,så skødet kunne skrives under d.28-10-1878 og blev
tinglæst 17-1-1879 (se disse).
I 1889 solgte han en lille parcel fra Ø.Sønderbæk til eiler Madsen i røgelhede
for 300 kr.Udstykningen blev approberet i indenrigsministeriet d.21-3-1888 og
skødet blev udslettet af skøde og pantebogen d.13-7-1888.
Da Peder Christensen døde 17-7-1877 og ane frederiksdatter døde 30-7-1885,blev
aftægtskontrakten udslettet af skøde og pantebogen d.13-7-1888.
Jens Roesdahl købte husmandstedet Maagaardhus i Bøvling sogn,ved
købekontrakten dateret d.19-1-1894.Ejendommens hartkorn var ansat til 1 skp.1
fdkr.1 1/2 alb..Købesummen var 3600.kr,og desuden måtte han overtageen
aftægtsporpligtelse.Der blev skrevet skøde d.20-6-1894,og det blev tinglæst
d.14-7-1894.(se købekontrakt og skøde).
Maagaardhus lå inærheden af gården Ø.Maagaard,der i 1888 var blevet købt af
deres svigersøn Niels skadehede Nielsen der var gift med deres datter Ane
jensen Qvistgård.
Efter jens Roesdahls død i 1903 overtog Kirsten Andersen boet til hensidden i
uskiftet bo.Hun solgte maagaardhus i 1907 for 6300 kr.,og der blev skrevet
skøde d.25-5-1907.Skødet blev tinglæst d.5-6-1907 (se adkomstudskrift og
skøde).
* Ifølge Hjerm-Ginding sk°øe og panteprotokol B78A-SP38,fol 368a+b

Købekontrakt og skøde af 1867 til Jens Roesdahl Qvistgård på parcel fra ßster
Sønderbæk i Dum sogn.

Stempel 1 rdl. KßBEKONTRAKT.
Underskrevne Peder Christensen,gårdmand af Øster-Sønderbæk i Idum sogn og
Jens roesdahl Qvistgård ligeledes af Idum sogn haver idag indgået og oprettet
følgende kontrakt med hinanden.
1. Jeg P.Christensen bortsælger herved af den mig tilhørende gård
ßster-Sønderbæks tilliggende jorder til jens Roesdahl Qvistgård det stykke
jord på omtrent 14 tdr.land,som er afsat og afmærket i vidners
overværelse,bestående af ager,hede og mose.Bemeldte jordstykke er endnu ikke
fraskildt min gårds jorder,men skellet er afsat imellem os i overværelse af
husmændene Niels Laursen lund og Ove Christian Jensen.
2. Inden 11 dec.1870 forpligter vi os gensidigt til at bekoste bemeldte
jordstykke fraskilt gården Øster-Sønderbæk,og betaler hver især halvdelen af
de derved medgående omkostninger med undtagelse af udstykningsbevillingen, som
sælgeren alene bekoster.Indtil denne tid betaler sælgeren alene alle skatter
og afgifter af ejendommen,som køberen allerede har modtaget,og som han må
dyrke og benytte,som han bedst og kan ,med undtagelse at retten til græsning i
det mellem os aftalte stykke af heden og mosen,somsælgeren har forbeholdt sig,
3. Købesummen er accorderet og bestemt til 115 rdl.skriver et hundrede og
femten rigsdaler R.M (rigs mønt),som udbetales af køberen eller hans arvinger
i 11 dec.termin 1870 til sælgeren eller hans arvinger skadeløst i enhver
henseende,men uden renter.
4. Køberen gives rettighede til 1 dags klynekastning /:1 graver og 1
udbærer:/årlig i Ø.Sønderbæks ejendom samt rettigheder til at tage mergel til brug for den her købte ejendom,samt fri færdsel med samme over min ejendom.
Skrevet i idum den 13 oktober 1867.
Peder Christensen Sænderbæk Jens roesdahl Qvistgård
Sælger. Køber
Som vidner: Knud Peder Lind. Ove Christian Jensen.

SKØDE.
Da nu købesummen er afgjort og da Indenrigsministeriet har under 28.f.m.
(forrige Måend)tilladt udstykning af min gård således,at den herved solgte
parcel erholder Matr.nr.12b af sønderbæk i idum sogns vestre del med hartkorn
2 skp.2 fdkr.1 alb.,gl.skat 2 rdl.9 sk.og præstekorntiende 1 skp.1 1/2
fdkr.rug, - så erkender jeg hermed ingen videre lod eller del,re eller
rettigheder at have til eller i førnævnte parcel,men samme skal være al dens
rette til - og underhørende,derunder parcellens anpart efter hartkornet i
sognets konge-,og kirketiende fra dato tilhører køberen Jens roesdahl
Qvistgård ,som hans fuldkomne og uigenkaldelige ejendom,hvilken jeg hjemler
ham fri for gæld og enhvers påtale efter loven.Den i kontraktens post 4
ommeldte ret til at kaste tørv i min ejendom Matr.nr.12a gentages som en Matr.
12b tilkommende servitut. Under min hånd,vidnefast.
p.t.Holstebro den 9 jan.1871
Peder Christensen Sønderbæk.
At den ved foranstående skøde solgte parcel er bebygget og beboes af køberen
attesteres. Idum Sogneråd d.10 jan.1871.
Mads Andersen Hestberg
Midlertidig formand
I henhold til skrivelse fra indenrigsministeriet af 28.f.m.vides herfra
m.h.t.udstykningen intet mod nærværende skødes tinglæses at erindre.
Ringkøbing Amt d.21 jan.1871
Benzon
Læst for hjerm-Ginding herreds ret den.27 jan.1871 og indført i nr.31,fol
368 og 69.Idum Regst.(register).
Benzon.

Ifølge Hjerm-Ginding herreds skøde og panteprotokol B78A-SP38 fol 368b.

Panteobligation af 1871 fra Jens roesdahl Qvistgård ved køb af parcel fra
Øster-Sønderbæk i Idum sogn.

Stempel 3 mk.8 sk. PANTEOBLIGATION RDLR.R.M. 350

Underskrevne husmand Jens Roesdahl Qvistgård af Idum sogn tilstår herved og
vitterliggør,at jeg er skyldig til aftægtsmand Jens Nielsen af Vester Kjeldal
i Idum sogn den kapital 350 rdl.siger tre hundrede og halvtreds rigsdaler R.M.
(rigs mønt)____________/: vide no.XXIX 130:/____________første priotets
panteret i den af mig i flere år betroede ejendom Sønderlund i Idum sogn,som
er en parcel fra Matr.nr.12 Sønderbæk i Idum ,hvorpå jeg først erholder skøde
i december termin d.å.(1870),når udstykningen er approberet,tilligemed
ejendommens bygninger med tilbehør og assurancesum, jorderne med sæd,avl og
afgrøde,samt gødning og andel efter parcellens eventuelle hartkorn i sognets
konge-og kirketiende,samt øvrige tilbehør.
___________________________________________________________________________
Når adkomsten på ejendommen lovligen berigtiges i 11 dec.termin d.å.(1870),
eller straks efter og når obligationen forøvrigt nøjagtigt opfyldes med
renters betaling og pantes forsvarlig vedligeholdelse,da skal kreditor ikke
kunne opsige kapitalen i 10 år ti år fra 11 dec.termin d.å.at regne.
Under min hånd,vidnefast. p.t.Holstebro den 27 sept.1870
Jens roesdahl Qvistgård
Vidner Jens Andersen Vester Kjeldal Peder Christensen Sønderbæk.
Da denne obligation er udstedt til mig forinden pengene 350 rdl.er debitor
udbetalt,hvilket først kan ske 11 dec.termin 1870,så tilsiger jeg herved
debitor lånet til nævnte overensstemmende med obligationens indhold,og
forpligter mig og arvinger,at præstere lånet i 11 dec.termin 1870,således som
i obligationen er betinget,og bemærkes herved udtrykkeligt,at i tilfælde af
mindød,skal mine arvinger eller mit bo uvægerligen efterkomme denne min
forpligtelse.
Jens Nielsen m.f.p.
Vidner Falbe Hansen Jens Andersen Vester kjeldal.

Det bemærkes ,at idag er meddelt skøde på pantet,som har Matr. nr.12b af
Sønderbæk i Idum sogns Vestre del,af hartkorn 2 skp.2 dfkr.1 alb.gl.skat 2
rdl.9 sk.
Idum d.9 jan 1871 Jens Roesdahl Qvistgård

Læst under Hjerm-Ginding herreds ret den 27 jan 1871 og indført i no.31 fol
369.Idum regst.(register)
H bacher.
Udslettet 16 juni 1876.
* Ifølge Hjerm-Ginding herreds skøde-og panteprotokol B78A-SP41 fol 163b

Skøde af 1874 til Jens Roaedahl Qvistgård på Øster-Sønderbæk i Idum sogn.

SKØDE
Undertegnede gårdmand Peder christensen af Øster-Sønderbæk i idum sogn erken-
der herved at have solgt og afhændet,ligesom jeg og herved sælger,skøder og
aldeles afhænder og overdrager til husmand Jens roesdahl Qvistgård sammesteds,
den af mig ifølge skøde af 12 august 1838 tilhørende ejendom,gården
'Sønderbæk' i Idum sogn med underliggende ,som er skyldsat således:
Matr.nr.12a Vester del hartkorn 2 tdr.1 skp.1 frkd. 3/4alb
- - 12c do do - 0 - 1 - 3 - 1 1/2 -
_____________________________
2 - 3 - 0 - 2 1/4 -
Gammelskat 15 rdl.50 sk.med konge-og kirke-,korn-og kvægtiende,avl,afgrøde,
gødning samt besætning,ind og udbo,alt således som samme er ham forevist og
overleveret,imod at han fremtidigt svarer alle skatter og afgifter,tiender,
bankrenter m.m. af ejendommen.
Købesummen er 3500 rdl.siger tre tusind og fem hundrede rdl.Rmt.(rigsdaler
mønt)foruden aftægt til mig og hustru af værdi 1100 rdl.,og da samme nu er
afgjort,så skal førnævnte ejendom 'Sønderbæk'med al dens rette til- og under-
hørende fra dato af tilhøre køberen Jens roesdahl Qvistgård som hans fuldkomne
og uigenkaldelige ejendom med samme ret og forpligt,hvormed den hidtil har
tilhørt mig,og hjemler jeg ham samme gældfrie og upåtalte efter loven.
Under min hånd,vidnefast.
p.t.Holstebro den 2 maj 1874.
Peder christensen
Vidner E.Falbe Hansen Andersen.
Læst for hjerm-Ginding herredsret d.8 maj 1874 og indf°rt i nr.34 fol 163.
register pag.107. H.Becher.
____________________________________________________________________________
Ifølge samme protokol fol 164a+b,165a.

Aftægtskontrakt af 1874 fra Jens Roesdahl Qvistgård til Peder christensen og
hustru Ane frederiksdatter af Øster-Sønderbæk i Idum sogn.

AFTÆGTSKONTRAKT.

Oprettet imellem Peder christensen som aftægtstager og jens roesdahl Qvistgård
som aftægten yder,begge af Sønderbæk i Idum sogn.
1
Jeg Peder Christensen har ved dags dato at afhænde min ejende og påboende gård
'Sønderbæk' i Idum sogn til jens Roesdahl Qvistgård,betinget mig,for mig og
min hustru Ane Frederiksdatter,aftææt i og af bemeldte gård vor livstid,
hvilken aftægt ydes os på den måde,at vi opholder os hos ejeren med familie og
i samme værelse som de,søger bord med dem og forøvrigt forsynes med alt,hvad der kan henregnes til livets fornødenheder.
2
Skulle vi imidlertid ikke finde os tjente med at nyde vor aftægt på den i
første post omhandlende måde,da skal gårdens ejer på vor forlangende give os
en sådan aftægt,som herefter findes bestemt:
De 3 østligste fag af gårdens stuehus indrettes til en hyggelig og bekvem af-
tægtsbolig for os efter vort eget an-og påvisning i alle henseender og over-
lades os tilligemed loftrummet over samme vor livstid til udelukkende afbenyytelse.
Gårdens ejer vedligeholder stedse denne bolig ind-og udvendigt uden afgift for
os forsvarligt i enhver henseende.Af gårdens have forbeholdes os til brug et
stykke fra den vestre side af 10 alen bredde tværs over haven.Den fornødne
gødning hertil overleveres os af gårdens ejer når forlanges og uden betaling.
Til vor underholdning skal årlig leveres os.3 tdr.rug vægtig pr.td.12 1/2 lis-
pund,3 tdr.byg vægtig pr.td.10 1/2 lispund,2 tdr.kartofler,8 snese æg og 8
Rigsdaler mønt rede penge,hver gang med en fjerdedel på den første dag i hvert
kvartal forud,daglig hele året rundt om leveres os 3 potter nymalket mælk,som leveres os om morgenen,hver s°ndag morgen 1 1/2 pund smør og 2 potter dansk
kornbrændevin,hver 29 september et lispund tørret sød ost,hver 12 oktober 8 pund sommeruld,hver 11 november 5 lispund fersk okse-eller fårekød.Fedt og af
bedste slags på kreaturet,samt 12 talg,til hver 25 december 3 lispund fersk
mellemflæsk og 4 pund lister ?,i den første halvdel af maj 4 ferske torsk og 2
snes friske hvillinger,4 levende ænder,deraf 2 til jul,1 til påske og 1 til
pinse,årligt og efterhånden som vi forlanger det,leveres os 7 pund kaffe,7
pund kandissukker og 7 pund cikorie.Om sommeren i rette bjergningstid leveres
os frit hjemkørt og sat til vesten for haven,20 læs hedetørv a` 8 snes pr.læs,
4 læs skudtørv a` 24 snes pr.læs og 1 læs lyng.Af gårdens indbo forbeholdes os
det fornødne til brug vores livstid.Den fornødne pleje og opvartning gives
såvel i syge som sunde dage.
Gårdens ejer skal på forlangende befordre os til og fra Holstebro,samt til og
fra kirke,hente præst og læge til os,samt befordre vort korn til og fra mølle.
Alle præsentationer til os skal i et og alt være af forsvarlig godhed.
Når den ene af os ved døden afgård,beholder den længstlevende den fulde aftægt
alene med den undtagelse,at dersom jeg Peder christensen først dør,da
bortfalder de 3/4 af brændevinen,samt 3/4 af smør.
Den længstlevende har ret til at tage en pige til sig til sin opvartning.Når
vi ved døden er afgangne skal gårdens ejer bekoste vor anstændige jordefærd og
som nogenlunde erstatning derfor skal have vore gangklæder.
Vi forbeholder os at flytte andetsteds hen,og i så fald skal aftægten leveres
os frit tilført på vor nye bopæl,eller hvilket andet sted vi opgiver inden
for en afstand af 2 mile fra gården Sønderbæk,men idette tilfælde bortfalder
foruden husværelse og have tillige mælk,ildebrændsel,kørsel og opvartning imod
en erstatning i rede penge 50 rdl.årligt,og denne erstatning tillige med
aftægten i det hele leveres da kun 2 gange om året forud for 6 måneder ad
gangen.
3
Jeg jens Roesdahl Qvistgård forbinder mig herved til at opfylde denne
kontrakt.alle dens ord og punkter og pantæætter til sikkerhed herfor med
første priotet den mig idag tilskødede gård 'Sønderbæk' matr.nr.12a og 12c i Idum sogn med bygninger og jorder af hartkorn 2 tdr.3 skp.2 1/4 alb.Gl.skat
15 rdl.50 sk.med konge -og kirke-,korn og kvægtiende,sæd avl,og
afgrøde,gødning,samt besætning og inventarium og det pantsatte
assurrancenummer,samt ejendommens øvrige tilbehør og interesse.
Aftægten anslås for 5 år til værdi 1100 rdl.
Under vore hænders underskrift.
p.t.Holstebro den 2 maj 1874.
Jens Roesdahl Qvistgård Peder christensen
Vidner E.Falbe Hansen Andersen
Læst for Hjerm-Ginding herredsret den 8 maj 1874 og indført i nr.34 fol 163-65

Ifølge dødsattest udslettet i hjerm-Ginding herredsret den 13 juli 1888.
Auchamp.
* Ifølge hjerm-Ginding herrede skøde-og panteprotokol B78A-SP41,fol 165a.

PANTEOBLIGATION pr.3500.rdl.

Undertegnede gårdejer Jens Roesdahl Qvistgård af sønderbæk erkender herved at
være skyldig til aftægtsmand Peder Christensen ligeledes Sønderbæk i Idum sogn
den sum 3500 rdl.er tre tusinde og fem hundrede rdl.rMT( rigsdaler rigsmønt),
hvilken kapital jeg herved forbinder mig til ,sålænge den henstår hos mig,at
forrente med 4 % pro.anno se.fol 43__________________________________________
pantsætter jeg herved med 2 priotets panteret,næstefter aftægt til kreditor og
hans hustru den mig ved skøde fra kreditor af d.d tilhørende ejendom matr.nr.
12a og 12c af sønderbæk i Idum sogn med bygninger og jorder af hartkorn 2 tdr.3 skp.0 fdkr.2 1/4alb.,gl skat 15 rdl.50 sk.,med konge-,kirke-.korn-og
kvægtiende,sæd.avl,afgrøde,gødning,samt besætning og inventarium,bygningernes
assurrencesum og ejendommens øvrige tilbehør og interesse_____________________
______________________________________________________________________________
det er en betingelse,at kapitalen forbliver uopsigelig fra kreditors side,så
længe han eller hustru er i live,under betingelse af at debitor vedbliver at
være ejer af pantet,men kommer pantet i fremmedes hænder,ophører denne
uopsigelighed,såvel som og hvis obligationens bestemmelser ikke nøje efterkommes.
Under min hånd,vidnefast.
p.t.Holstebro den 2 maj 1874. Jens roesdahl Qvistgård

Grete S: Fortst 59-64
Vidner E.Falbe hansen Andersen
Læst for hjerm-ginding herredesret d.8 maj 1874 og indført i nr.34 fol 165.
register pag.107.
______________________________________________________________________________
Ifølge Hjerm-Ginding herreds skøde og panteprotokol B78a-SP47 fol 20b

Påtegning af 1878 på aftægtskontrakt til P.Christensen fra Jens Roesdahl
Qvistgård af 2-5-1874 læst 8-5-1874.
Den parcel ,nr.12d som er solgt til Godtfred Chr.Jeppesen,må udgå af mit pant efter denne kontrakt.
Sønderbæk i Idum d.27 november 1878 Ane Frederiksdatter
Til vitterlighed: Poul christensen. Peder Sørensen.
Læst for Hjerm-Ginding herredsret den 17 januar 1879 og indført i nr.40 fol 21
Register p.107 Borup.
______________________________________________________________________________
Ifølge Hjerm-Ginding herreds skøde- og panteprotokol B78A-SP47.fol 20b+21a+b.

Stempel 21 kr.30 øre. KØBEKONTRAKT.

Undertegnede gårdejer Jens Roesdahl Qvistgård af Sønderbæk i Idum sogn,sælger
herved til ungkarl godtfred Christian Jeppesen af Nagstrup i Idum .
a. Det med tilhørende hus (Sønderlund),matr.nr.12d af sønderbæk i idum sogn
med bygninger og jorder af hartkorn 2 skp.1fdkr.2 1/4 alb. gl.skat 3,94 kr.
b. 2 mindre tilstødende parceller matr.12c og 12b efter nærmere i marken
afsatte skel,som ikke nærmere kan betegnes her.
c. Konge- og kirketiendeanpart af de således solgte parceller,forøvrigt er
handelen indgået på følgende nærmere vilkår og betingelser.
1.
Køberen har allerede overtaget det solgte og svarer skatter og afgifter af
samme fra dato af,ligesom ejendommen i det hele fra dato er for hans regning
og risiko,imod at han hæver assurancesummen i tilfældeaf brandskade.
2.
Købesummen udgør 3200 kr.,siger tre tusinde to hundrede,som afgøres således.
a. sælgeren lader forblive indestående i ejendommen mod sædvanlig obligation
med første priotet og uopsigelig fra sælgerens side i 4 år og 4% rente fra
11 dec.d.å.at regne kr. 800
b.Resten betales kontant med - 2400
______________
i 11 december termin d.å. ialt - 3200 kr.
3.
Samtidig med købesummens berigtigelse efter post 2meddeles der køberen rent
og uforhæftet skøde på det solgte,for såvidt udstykningen da er i orden,og
ellers så snart ske kan.
4.
Alle omkostninger på handelen og dens fuldbyrdelse ved skøde deles lige mellem
parterne,også tinglæsningen.Udstykningen besørges uden ophold,ligeledes for
fælles regning,derimod betaler køberen alene obligationen på de 800 kr.
Således bekræftes med vore underskrifter.
p.t.Holstebro. den 27 november 1877.
Jens Roesdahl qvistgård Godtfred Christian Jeppesen
Til vitterlighed Søren Poulsen E.Falbe Hansen.
At købesummen er idag betalt 2400 kr.siger fire og tyve hundrede kroner
tilstås: den 1-12-1877
Jens roesdahl Qvistgård.

SKØDE

Da købekontrakten nu er opfyldt,og da indenrigsministeriet under 21.f.m.har
approberet udstykningen således,at de 2 i kontraktens begyndelse,under b.ommeldte parceller er blevet betegnede:
Matr.nr.12e hartkorn 0 tdr. 0 skp. 0 fdkr. 3/4 alb. gl.skat 10 øre
Matr.nr.12f,hartkorn 0 tdr. 0 skp. 0 fdkr.13/4 alb. gl.skat 98 øre.
Så tilskøder jeg nu herved køberen Christian Gotfred Jeppesen ikke alene de 2
nævnte parceller,men også stedet matr.nr.12d med bygninger og underliggende af
hartkorn 2 skp.1 fdkr. 2 1/4 alb.,og skal disse ejendomme fra dato af tilhøre
køberen,tilligemed dens andele efter hartkorn i sognets konge- og kirke
tiender,samt deres øvrige rette til- og underhørende,som hans fuldkomne og
uigenkaldelige ejendom med samme ret og forpligt,som hidtil mig,og hjemler jeg
det solgte lovligt og overstemmende med købekontrakten.
Præstetiende er konstateret således:
af 12d til årligt ___________
af 12f - - 1 1/4 rug
og småredselstiender således:
af matr.nr.12d årligt til præsten 3/4 fdkr.byg til degnen 1/4 fdkr.byg
af matr.nr.12e årligt til præsten _ _ _ _ _ _ _ _
af matr.nr.12f årligt til præsten 1/4 - - - - - - -
Parcellerne matr.nr.12e og 12fville være at holde forenede med matr.nr.12d.
Under min hårdn vidnefast.
p.tg. holstebro den 28 oktober 1878. Jens roesdahl Qvistgård
Vidner E.Falbe Hansen C.Laursen.

Da de solgte parceller overensstemmende med indenrigsministeriets udstyknings
approbation af 21 sept.1878 findes rigtig anført med hartkorn.
matr. nr.12e 0 tdr.0 skp.0 fdkr. 3/4 alb. (gl.skat) 10 øre
matr. nr.12f.0 tdr.0 skp.2 fdkr.11/4 alb. - - 98 øre.
Samt med bemærkning,at de ville være at holde forenede med matr.nr.12d af Idum
haves herfra intet mod dette skødes tinglæsning af erindre.
Ringkøbing amthus,den 14 januar 1879 Bardenslette.
Læst for Hjerm-Ginding herresdret d.17 jan.1879 og indført i nr.39,fol 21
register p 187. I herredfoged fravær Frandsen
* Stempel 2 kr. SKØDE

Undertegnede gårdejer Jens Roesdahl Qvistgård af Idum sælger,skøder og
overdrager herved til gårdejer Eiler madsen af Røgelhede i Idum en parcel som
ved indenrigsministeriets udstykningsapprobation af 21 marts 1888 er udstykket
fra min gård matr.nr.12a af Idum sogns vester del og som under matr.nr.12g er
skyldsat for hartkorn 1 fdkr. 2 1/2 alb.,gl.skat 74 øre,tilligemed hartkornets
anpart af sognets konge-,kirke-,korn og kvægtiender.
Købesummen er 300 kr.skriver tre hundrede kroner,og da denne er betalt,så skal
parcellen fremtidig tilhøre Eiler madsen med fuldkommen ejendomsret og under
samme herligheder,rettigheder,pligter og byrder,hvormed jeg har ejet den og
under mit hjemmelansvar efter loven.I præstetiende svares af parcellen 1
fdkr.rug,i småredsel til præsten 1/4 fdkr.byg.
Idum den 7 juni 1889
Jens Roesdahl Qvistgård
Til vitterlighed Laurids Pedersen Frandsen.
Da den solgte parcel nr.12g overstemmende med indenrigsministeriets
udstykningsapprobation af 21 marts 1889 findes rigtig anført med hartkorn 1
fdkr. 2 1/2 alb.,gl.skat 74 øre,haves herfra intet mod dette skødes
tinglæsning at erindre.
Ringkøbing Amthus den 8 juni 1889
V.Drejer.
Læst i Hjerm-Ginding herreds ret den 14 juni 1889 og indført nr.48b fol 493
reg.p.297. Anchamp?.
______________________________________________________________________________
ifølge skodborg-Vandfuld herresdskøde-og panteprotokol B77B-SP48.fol 136a+b
Retsdagen den__ juli 1894.

Stempel 17 kr.45 øre. KØBEKONTRAKT.

Undertegnede husejer Bernt Oscar Andersen af Bøvling tilstår herved at have
solgt og afhændet til Jens Roesdahl Qvistgård,tidligere af Idum,det mig ifølge
skøde af 29 marts 1890,tinglæst 2 april s.å.(1890)tilhørende ejendomssted
'Maagårdhus 'kaldet i Bøvling sogn med påstående bygninger,disses mur- og
nagelfaste tilbehør og tilliggende jorder,der under:
matr.nr.59 står for hartkorn 1 skp.1 fdkr.1 1/2 alb.,gl.skat 2 kr.37 øre.
Vilkårene er:
1.
I handelen er indbefattet ejendommens anparter afkonge-,kirke-,korn-og kvæg-
tiende,beholdning af fourage og gødning,avl og afgrøde,såvel i hus som på
mark, 1 ko,1 kakkelovn med kogeindretning,samt en del inventarium,der er køberen påvist,og som han har modtaget.
2.
Køberen har allerede overtaget ejendommen,der fra dato og fremdeles står for hans regning og risiko i enhver henseende.
3.
Alle af ejendommens gående kgl. og kommunale skatter og afgifter,brandkonti-
gent og tiendeydelser,der forfalder efter 1 jan.d.å.(1894)udreder køberen.
4.
Køberen overtager og tilsvarer fra 1 jan.d.å.(1894)at regne den nye ejendom-
men hvilende aftægtsydelse til aftægtsmand Niels Christian Mortensen overens-
stemmende med den derom oprettede aftægtskontrakt.
5.
Køberen er bekendt med og skal respektere,at Søren Ch.Poulsen har lejeret
ifølge,lejekontrakt læst 11 maj 1887 til 2 sept.i 49 år af stedets tilliggende
6.
Alle omkostninger ved nærværende købekontrakts,samt i sin tid skødets udste-
delse og tinglæsning med stempelpapir og 1/2% afgift udredes af os hver med halvdelen.
7.
Købesummen er betinget til 3600 kr.er tre tusinde og seks hundrede kroner og berigtiges således.
a.Køberen overtager og tilsvarer den på ejendommen som ifølge skøde tinglæst
den 15 juli 1885 hvilende kontante ydelse til aftægtsmand N.C.Mortensen og
hustrus arvinger 2000 kr.
b.Ved nærværende kontrakts underskrift betaler køberen kontant 1100.kr
c.I 11 juni termin d.a.(1894)betaler han resten 500 kr.
8.
Når køberen har berigtiget købesummen på den i foregående post ommeldte måde
og iøvrigt opfyldt nærværende købekontrakts bestemmelser,meddeler jeg ham sam-
tidig frit og ubehæftet skøde på det solgte og forpligter mig til at foranle-
dige indfrit og udslettet de på ejendommen hvilende tinglige forhæftelser,som
køberen ikke efter foranstående er pligtig at overtage.
Jeg Jens Roesdahl Qvistgård,modtager nærværende købekontrakt og forpligter sig
efter dens indhold.
I tilfælde af søgsmål til købesummens betaling er jeg underkastet den hurtige
retsforfølgning efter forordning af 25 januar 1828 ,og pligtig at tilsvare
sagsomkostninger skadeløst efter regning.Med hensyn til brugen af det stemple-
de papir bemærkes:Den overtagne aftægts kapitalværdi 1000 kr.
Købesummen 3600 kr
______
Heri afgård købesummen for løsøre 500 kr.
______
Til rest for fast ejendom 4100 kr
Til bekræftelse med vore underskrifter,vidnefast.
p.t.Lemvig den 19 januar 1894
Som sælger Bernt Oscar Andersen som køber Jens roesdahl Qvistgård
Til vitterlighed C.Raunholt. J.A.Jensen
______________________________________________________________________________
Ifølge Skodborg -Vandfuld herreds skøde og panteprotokol.B77B-SP48
fol136b,137a.
Retsdagen den 4 juli 1894

SKØDE

Da køberen Jens roesdahl Qvistgård,nu har berigtiget købesummen,men der under
overtaget den i købekontragtens post 4 og 7 ommeldte aftægtsydelse til Niels
Chri.Mortensen og kontante ydelse 2000 kr.til N.C.Mortensen og hustrus
arvinger,samt iøvrigt opfyldt købekontraktens bestemmelser,så sælger ,skøder
og aldeles afhænder jeg herved fra mig og arvinger til køberen stedet Maagård-
hus i Bøvling sogn med bygninger,disses mur og nagelfaste tilbehør,og
tilliggende jorder skyldsat under matr.nr.59 for hartkorn 1.skp.1fdkr.1 1/2
alb.gl skat 2 kr.37 øre med konge-,kirke-,korn -og kvægtiender.
Og skal den solgte ejendom med dens rette tilliggende og tilhørende herefter
tilhøre køberen og hans arvinger som hans lovlige og fuldkomne ejendom med de
samme herligheder,rettigheder,byrder og forpligtelser,hvormed jeg har ejet
samme ifølge skøde tinglæst 2 april 1890.
For vandhjemmel er jeg pligtig at indestå.Tiendekonstatering har fundet sted.
Købekontraktens post 5 bemærkes.
Til bekræftelse med vore underskrifter,vidnefast.
p.t.Lemvig den 20 juni 1894.
Som sælger Bernt Oscar Andersen ,Som køber Jens roesdahl Qvistgård.
Anm.Den solgte ejendom er behæftet med gæld til Jens Sinkbæk,stor 400 kr.
SKIFTE

År 1903 torsdagen den 19 marts formiddag kl 10.blev Skodborg-Vandfulf herreds
skifteret sat på skifterettens kontor i Lemvig og betjent af den ordinære
skifteforvalter og skriver,hvor da i overværelse af nedentegnede vidner blev
foretaget:
1 Boet efter Jens Roesdahl Qvistgård af Maagårdhus i B°vling,d°d
4 marts 1903.
Skifteretten fremlagde et fra afdødes enke modtagne testamenta-
risk disposition,oprettet af afdøde den 15 dec.1893 og notaria-
liter attesteret 11 august 1900,hvorved afdøde tillægger sin enke
ret til at hensidde i uskiftet bo med hans livsarvinger.
I henhold til det fremlagte blev boet udleveret enken Kirsten
født Andersen ,til hensidden i uskiftet bo.
Oplæst.
Skifteretten hævet Vidner.
Lund A.Bøker. P.Tromand.