GEDCOM-projektet hos Danske Slægtsforskere
bevar dine slægtsdata for eftertiden

Jesper Christensen

Født 05 MAR 1780 Najbjerg, Timring (Quistgaardbogen)
Død 14 APR 1846 Sig, Vinding (af kræft, Quistgaardbogen)
05 MAR 1780
Najbjerg, Timring (Quistgaardbogen)
Familie med Maren Hansdatter
Maren Siig Jespersen 14 MAR 1814 Vinding, Sig
Anders Christian Jespersen 30 MAY 1816 Vinding Sig
Marie Cecilie Jespersdatter 14 APR 1818 Vinding, Siig
Maren Sig Jespersdatter 30 OCT 1820 Vinding Sig
Mariane Jespersdatter 23 MAR 1822
Johanne Jespersdatter 27 AUG 1825 Vinding
dødfødt 15 FEB 1828
Ane Dorthea Jespersdatter 26 JUL 1829 Vinding
Sidsel Jespersdatter 28 FEB 1831 Vinding
Anne Margrethe Jespersdatter 14 DEC 1833 Vinding
Kirsten Jespersdatter 21 AUG 1840 Vinding
Vielse 08 OCT 1814 Vinding (Quistgaard) (1813?)
Fødsel 05 MAR 1780 Najbjerg, Timring (Quistgaardbogen)
Død 14 APR 1846 Sig, Vinding (af kræft, Quistgaardbogen)
MH
Fra MH: Gravlagt 20/4 1846

Quistgaard;
Fik 10 børn .
Købte ca 1809 gården Sig i Vinding, drev den til sin død.
Fra Grete S:
Lægdsrulle 64 Timring, fader Christen Christensen

21-19-1798 Jesper Christensen Naibjerg 18 år 61,5t
19-17-1801 21 år 61,5t
17-11-1804 24 år 61,5t,soldat 1802,gårdmand
18-11-1807 på 1-7-0-0 kornværdi
i Vinding.
Til lægd 65 Vinding e 107.
e.107-86-1808 27 år Siig gårdmand
86-68-1811 30 år Siig gårdmand
68-61-1814 33 år 61 1/2t.gårdmand,afgået 1817.
____________________________________________________________
Ifølge Ulfborg-Hind herreds skøde-og panteprotokol B80A-SP10,fol 321b.

Skøde No.5. 1807. 2 Rd.24 sk.
Underskrevne Anders Madsen Siig i Vinding sogn tilstår hermed at have solgt og
hermed uden købekontrakt eller skriftlig coditioner,skøder og aldeles afhænder
til min kære plejesøn Jesper Christensen Najberg og arvinger,den af mig hidtil
ejede og iboende gård Siig kaldet i Vinding sogn,stående for hartkorn 1.tdr.7
skp. med påstående bygninger og tilliggende ejendomme,herligheder og rettig-
heder alt således som jeg den efter skøde af dato 18 juni 1804 fra tvis
klosters ejere er tilskødet og jeg det ejer,hvormed skalfølge i købet gårdens
kirke-,korn- og kvægtiender med samme rettigheder og byrder som jeg det ejer
og det mig med skøde af dato 18 juni 1804 er tilskødet.Og da bemeldte køber
min kære plejesøn Jesper Christensen har lovet mig at indfri min udstedte 2
panteforskrivninger på 282 Rd.til den almindelige enkekasse,hvorfor den herved
solgte gård er pantsat og til hr.kammeråd Møller til Højriis og hr.Westrup til
Herningholm indfri min udstedte panteforskrivning på 88 Rd.hvorfor den herved
solgte gård er pantsat til anden prioritetsret,og i samme køb er min plejesøn
Jesper christensen eller gårdens ejer forbundet til at opfylde den imellem os
under dags dato oprettede aftægtskontrakt,så skal førnævnte gård Siig iVinding
sogn,Ulfborg herred,Ringkøbing amt,med hartkorn,bygninger,kirke-,korn-og kvæg-
tiender,ejendom,herligheder og rettigheder,item(endvidere) al gårdens
besætning uden dom,efterdags tilhøre køberen og arvinger ,som jeg og arvinger
er pligtige at hjemle ham,eller dem imod hver mands tiltale med rette.Dette
skøde som uden min og arvingers indvarsling må til tinge læses og
protokolleres,bekræftes med min og vitterligheds vidner og forsegling.
Datum Siig den 10 nov.1807.
Anders Madsen.m.f.p.
Til vitterlighed: Christopher Sørensen. Laurids Mikkelsen.

At ingen købekontrakt om dette køb af os eller andre på vore vegne har vææet
oprettet,bevidnes under eds tilbud,til Vinding sogns fattige er betalt 1 mark
danske.
Datum ut supra. Anders Madsen m.f.p.
Jesper christensen m.f.p.

Læst den 9 dec.1807.
------------------------------------------------------------------------------
Ifølge Ulfborg-Hind herreds skøde-og panteprotokol B80A-SP10,side 321a+b.

Nr.2. 1807 ,54 skilling.
Aftægtskontrakt oprettet imellem underskrevne Anders Madsen Siig i Vinding
sogn og jesper Christensen Naiberg.
1.lover og forpligter jeg Jesper Christensen mig til at skaffe Anders Madsen
Siig og hans hustru Maren Nielsdatter fri husværelse mens de lever i de 3 fag,
som er ibygget vesterenden til stuehuset,tilligemed en tærvekrog som er ind-
muret i kælder og istandsat til deres fornøjelse til 30 juni 1808 og altid af
mig eller gårdens ejer holdes ved lige til deres brug,tilligemed skal de have
ret og adgang til at bage og brygge i gårdens brugelige ovn og kedel og at
tage vand af brønden uden bekostning tillige må de have dette barn Andorte
Pedersdatter,som de haver taget på hendes bekostning,dersom de finder for godt
at holde en tjenestepige,da må gårdens ejer ej forbyde dem det,når de ej tager
en som skulle være at befrygte,der i sin tid skulle komme sognet til byrde.
2.skal jeg årlig levere til anders madsen Siig 2 tdr.4 skp.rug,1 tdr.4 skp.byg
og til hans hustru Maren Nielsdatter 2 tdr.rug og 1 tdr.byg,som leveres ren og
forsvarlig i 2 terminer om året,nemlig det halve hvert års 1.maj og den anden
halvdel til 1.november,samt skaffe det til og fra mølle,så og køre dem til og
fra kirke,samt til og fra Holstebro når forlanges.
3.skal jeg give dem årlig 1 lispund tør torsk,1 lispund hvilling,8 pund tør
ost og 1 lispund tælg,som leveres hvert års 1 oktober og tillige betaler deres
ekstraskat.
4.skal jeg give dem årlig hver månedsdag 3 pund spise smør,nemlig den 12.jan.
og siden den 12 i de efterfølgende måneder og kontant 6 rd.årlig som betales
den 12 oktober og hæfter den fulde summa til den sidste dødelige afgang.
5.skal jeg føde og græsse 2 får for anders madsen Siig og for hans hustru
Maren Nielsdatter 3 får som først udtages af de i gården værende får og dersom
der dør nogen af dem skal jeg skaffe dem ligeså mange igen så de altid nyder
uld og yngel af foranførte 5 får og 2 høns,som skal gå i gården tillige med
mine egne.
6.skal jeg give Anders madsen Siig daglig 1 pot nymalket mælk og til hans
hustru Maren Nielsdatter fra 16 maj til 29 sept.2 potter nymalket mælk daglig
og fra 29 sept. til 16 maj 1 pot nymalket mælk daglig.
7.I tilfælde af skilsmisse mellem os reservere vi gamle at medtage vores
bohave og inventarium så meget som vi selv lystre efter behov.
8.skal jeg levere dem deres fornødne ildebrændsel,samt fornøden kåljord,gødet
og gravet ligesom min egen.
9.Forpligter jeg mig til at gå dem til hånde med pleje og vartning nat og
dag,i alderdoms og sygdoms tilfælde så meget som de behøver og en hæderlig og
sømmelig jordefærd efter deres død,og når den ene ved døden afgår,da nyder den
længstlevende den halve del af fødevarer og talg tilligemed hvad som er
bestemt til enhver især i den 2.5.og 6 post,og tillige skal jeg levere til den
længstlevende 4 skp.rug og 4 skp byg årlig mere end forhen er bestemt og efter
den sidstes død er al deres efterladenskaber mig Jesper Christensen eller mine
arvinger tilhørende undtagen den største dragkiste,1 jernkakkelovn,1 seng og
dersom den længstlevene finder for godt at gifte og eller flytte andetsteds
hen,da forbindes Jesper Christensen til at skaffe den sin aftægt hvor den
lyster,men da bortfalder mælk,ildebrændsel,kirke-, by- og møllekørsel.
10.Sålænge som vor plejesøn Jesper christensen lever og beboer selve gården
Siig i Vinding,da må han låne 370 Rd.på gården,tiender og besætning,så skal
forrestående vores aftægt have prioritetsret i gården og i kirke-,korn- og
kvægtiende,besætning og alt det han ejer inden-og udendøre af hvad navn nævnes
kan,uagte efter de førnævnte 370 Rd.,men dersom han enten skulle sælge eller
på anden måde afhænde gården siig eller han skulle før vi gamle ved døden
afgår,da skal forestående vores aftægt have første prioritetsret og gårdens
ejere forbindes til at opfylde alt hvad herudi er anført.
Forrestående kontrakt jeg Jesper Christensen i alle måder forbinder mig herved
at opfylde,og haver jeg deraf modtaget genpart til efterretning,og bekræftes
dette med vores og vitterlighedsvidnernes underskrift og forsegling.
Siig i Vinding den 18 november 1807.
Anders madsen m.f.p. Jesper christensen m.f.p.
til vitterlighed: Christopher Sørensen. Laurids mikkelsen.
Læst i retten den 9 dec.1807.
-----------------------------------------------------------------------------
Brandtaxation 31.27 fol 224-225

År 1842 den 13 oktober blev af konstituerede barnddirektør Repodorph med
taxationsmænd sogne og brandfoged Mads tustrup af Vinding og gårdmand Niels
Jensen af Buerlund i mejrup sogn foretaget følgende omtaxation til brand-
forsikring.
Vinding sogn.
Siig gården som ejes og beboes af Jesper christensen,hidtil
forsikret under hovedgård nr.295 for 620 Rbd.sølv.fandtes
ombygget og nu således opført:
A.Stuehuset i sønder 15 fag alen dyb,opført af fyr over- ind
og under tømmer og lervægge.Indrettet til stue,kamre,køkken,
bryghus og stald i østen ende forsynet med loft,vinduer,døre
2 skorstene med piber og brændte sten og en bageovn.
taxeret til 210 rbd.sedler som efter nugældende kvartalskurs
omskrives til Rbd.sølv 210
B.Det vestre hus,20 1/2 alen dyb,opført af samme matrialer som
lit.A.indrettet til lade og føhus,taxert til 120 Rbd.sedler
som omskrives til Rbd.sølv 120
C.Det østre hus 8 1/2 fag,6 alen dyb,opført af samme matrialer
som lit.A.indrettet til fåresti og hølade.Taxeret til 40 rbd.
sedler,som omskrives til Rbd.Sølv 40
-----
370
Forsvarlig indrettet mod oldsfare,det befalede brandredskaber
forefandtes.
På sogneforstanderskabets vegne:
Repodorph. Jens Christensen Veivad.
Taxationsmænd .Mads Toustrup. Niels Buerlund.
Ifølge Hjer-Ginding herreds skifteprotokol B78A-305 fol 141a+b,142a.

År 1847 den 16 januar mødte den ordinære skifteforvalter med vidnerne sogne-
foged Mads Toustrup og Frederik Andersen i gården Siig i Vinding sogn for at
foretage registrering i stervboet efter tidligere afdøde gårdmand Jesper
Christensen og dennes nu ligeledes afdøde enke Maren hansdatter,som har hen-
siddet med sine børn i uskiftet bo efter bemeldte sin mand.De afdødes eneste
søn Anders Christian Jespersen,der er fuldmyndig,var tilstede på egne vegne og
tillige som værge for sine umyndige søskende,der alle er piger,og hvilke han
opgav således:
Anders Christian Jespersen(som nævnt ovenfor)
Marie Cecilie Jespersdatter,
Johanne Jespersdatter,
Ane Dorthea Jespersdatter,
Zidsel Jespersdatter,
Ane Margrethe Jespersdatter,
Kirsten Jespersdatter.
Endvidere havde de afdøde efterladt sig 2 gifte døtre nemlig:
Maren Jespersdatter,var tilstede med sin mand tjenestekarl Jens Christian
Pedersen Friis her på gården.
Mariane Jespersdatter,som ligeledes var tilstede,men i hendes mands,husmand i
aulum sogn Poul Andersens fraværelse,overdrog hun sin broder fornævnte Anders
Christian Jespersen at varetage hendes tarv her ved skiftet.
En Commioncation om,at den afdøde enke har tilladelse til at sidde i uskiftet
bo d.d.29 april f.år.med påtegnet tilladelse fra skifteforvaltningen mod at
der i den anledning er betalt ? med ialt 9 rdl. 3 sk.co? sølv,var fremlagt
under m.l.Endvidere fremlagdes under nr.2 skøde fra kammerråd Møller og morten
Westrup til Anders madsen på gården Siig af hartkorn 1 tdr.7 skp.gl.matr.no.3
skøde fra bemeldte Anders Madsen af 18 nov.1807 tinglæst 9 dec.s.a.til jesper
Christensen på formeldte gård med deres anpart af kirke-,korn- og kvægtiende.
no.4 skøde fra ______ _________ til jesper Christensen på den til gården
hørende anpart af sognets konge-,kvægtiende d.d.29 okt.1816 utinglæst og under
no.5 et af sønnen Anders Christian Jespersen under 16 april s.a.udstedt afkald
såvel for hans fædrende- som for hans mødrende arv,disse documenter er f.c.h.
Vidnerne pålagdes at vurdere boets ejendele således at de når forlanges med ed
kunne bekræfte at have afholdt forretning efter deres overbevisning og bedste
skønnede,og værgen pålagdes at varetage de umyndiges tarv uagtet Schnagchberg
? mødte som laugværge for aftægtsenke Maren Nielsdatter,og fremlagde den
imellem hende og afdøde Jesper Christensen d.18 nov.1807 oprettede
aftægtskontrakt.Tinglæst d.9 dec.s.a.under no.6 og endvidere no.7 en af Jesper
christensen til bemeldte enke d.13 juni 1809 udstedt og 7 juli s.a.tinglæst
panteobligation for 150 Rdl.og under no.8 en af samme til sønnen undr 13
jan.1824 udstedt panteobligation for 50 rdl.,hvilken blev pastor Schangdeberg?
tilbageleveret,for den at i den tid besørges tinglæst,da Maren Nielsdatter
efter bemeldte documenteres til _______ rettigheder,påstår pastor
Schangdeberg? hende forbeholde disse dokumenter er f.l.-Mads Taustrup anmeldte
at hans søster Mette Cathrine Jensdatter hos den afdøde har tilgode 60- eller
120 rdlr.s.hvilket Peder Holm Friis bekræftede,at han har hørt ham ______
ligende tilstå,ligeledes også den afdødes tilstedeværende børn erkender rig-
tigheden deraf.Endvidere anmeldte pastor Schangdeberg at aftægtsenke Maren
Nielsdatter hos den afdøde har tilgode 22 rdl.r.s. uden at derfor er givet
noget bevis,og Anders Christensen anmeldte at have tilgode 13 rdl.2 mk.2
sk.com.eller 21 rdl.2 mk.11 sk.r.s.ligeledes uden bevis,og den ligeledes til-
stedeværende ungkarl Mads nielsen Moesgård af vinding anmeldte at have 36 rdl.
r.s.tilgode og hans fader Niels christensen Moesgård 4 rdl.r.s ligeledes uen
bevis,Jens Christian Pedersen Friis anmeldte at hans kone Maren Jespersdatter
har 11 eller 22 rdl.r.s.tilgode uden bevis,og at der endvidere skyldtes hende
5 års løn a'6 rd.curant altså ialt 30 rdl.curant eller 48 rdl r.s. og at han
selv har 9 rd.curant tilgode i løn for det sidste år,Peder jensen Friis anmel-
dte at have 2 rd.1 mk.r.s.tilgode hos den afdøde.Mads toustrup anmldte
endvidere at hans tjenestepige Maren nielsdatter har 20 rd.r.s.tilgode,de
anmeldte gældspostrettigheder blev samtlige tilstedeværende erkendt med
bemærkning,at de afdøde uden tvivl er endnu?noget bortskyldig men at dette for
tiden ej nøje kan opgives- boet blev derefter således registreret og vurderet:
Herefter følger 2 sider med registrering
Registrerigen beløb sig til 932 rbl 0 mk 2 sk.
Skriver ni hundrede tredive og to rigsbankdaler og to skilling.
Mere vidstes ej at føre boet til indtægt.Afgiften er beregnet i gården
vurderingssum og gælden er iøvrigt som anført og vil forresten blive
yderligere opgivet,dersom mere gæld skulle opdages.Arvingerne påtog sig at
besørge begravelsen,og jens Christian Pedersen friis vedbliver uden videre
godtgørelse at bestyre gården indtil den kan blive solgt,hvortil bestemts 3
auktioner som afholdes den 26 feb.den 12 marts.ogden 27 marts,de 2 første på
rådstuen i Holstebro og den sidste på gården selv,hvilke dog tillige løsøre
bliver bortsolgt ved auktion efter foregående bekendtgørelse i
Vinding,Vind,Aulum,vildbjerg,Felding og Tvis sogne.da idag intet er at
foretage,blev forretningen sluttet og underskrevet.
C.________ N.W?.Schugdeberg. Anders Christian Jespersen Siig.
Som vidner Mads toustrup.Hans frederik Andersen.Jens Christian Friis.
--------------------------------------------------------
År 1847 den 2 februar blev Hjerm-Ginding herreds skifteret sat på herredskon-
toret i Hilstebro,hvor da i overværelse af vidnerne N.Rømer og S.Laussen
foretages samling i stervboet efter Maren Hansdatter af Siig i Vinding sogn.
Den afdødes søn anders christian Jespersen var mødt op og anmeldte at foruden
de allerede under registreringsforretningen den 16 jan.opgivne gældsposter
endvidere hviler følgende uprioteret og ej med håndskriftgæld __________ gæld på boet, til
1.Peder Krogstrup i Sneibjerg 30 rd.
2.Anders Mølsted i Timring 3 rd curant eller 4 rd. 4 mk. 13 sk.
3 Thomas Madsens enke i Huusby 4 rd.curant eller 6 rd. 2 mk. 6 sk.
4.Peder hestbjerg i Idum 4 mk 8 sk.curant eller 1 rd. 1 mk. 3 sk.
5.Anders blindkilde i vinding 2 mk.10 sk.curant el. 0 rd. 4 mk. 3 sk.
6.Christen Theager i Vinding 5-5-1curant eller 9 rd. 2 mk. 2 3/9 sk.
7.Marie cecilie Jespersdatter i Vildbjerg 7-3-0 el.12 rd.
8.Poul Refning i Vinding 7-9-0 curant eller 11 rd. 2 mk. 1 3/5 sk.
9.Mads Christensen Kleinstrup i vinding 0-5-11 el. 1 rd. 3 mk. 1 5/5 sk.
10.Poul Vestergård i Vildbjerg 50 rd. 1 mk. 8 sk.
11.Købmand Wium i Holstebro 10-1-14 curant eller 16 rd. 3 mk.
Anders Christian jespersen erklærede,at det er muligt,at der kan påhvile boet
endnu mere gæld,hvorfor intet bevis er meddelt,men at for øjeblikket intet
mere er kommet til hans kendskab,ved modtagelse af begravelsesomkostningerne,
som han nærmere vil opgive,men i _______ tilfælde erklærer han,at han vil
påtage sig al den uanmeldte gæld de, endnu måtte hvile på boet,og erklærede
det således overflødigt at udstede proclarne.
Anders Christian Jespersen erklærede derfor på egne medarvingers vegne at de
have antaget fuldmægtig E.Møller til inkassator ved auktionen over boets
løsøre,de for tiden intet videre var at foretage,blev dagsforretningen sluttet
og underskrevet efter de at de tilførte er oplæst og ratificeret.
C._______ Anders Christian Jespersen

som vidner Rømer. S.Lausse.
År 1847 den 18 dec.blev Hjerm-Ginding herreds skifteret sat på herredskonto-
ret i Holstebro i overværelse af Poulsen og Laussen som vidner og blev da
foretaget skifte efter enken maren Hansdatter af Siig og tillige afdøde mand
Jesper Christensen.Af arvingerne mødte:
1.Anders Christian jespersen,tillige som værge for hans umyndige søstre.
2.Marie Cecilie Jespersdatter.
3.Johanne jespersdatter.
4.Ane Dorthea Jespersdatter.
5.Zidsel jespersdatter.
6.Ane Margrethe jespersdatter.
7.Kirsten Jespersdatter.
Af arvingerne var endvidere mødt den afdødes datter
8.Maren Jespersdatter med mand Jens Christian Pedersen Friis.
9.Mariane Jespersdatter hendes mand Poul Andersen.
Af kriditorer i boet var mødt Mads Nielsen Moesgård,Christen jensen Theager,
Peder Jensen friis,Søren Lund og Mads Christensen Kleinstrup,for Mette
Cathrine Jensdatter og marie Nielsdatter var sognefoged Mads Thoustrup mødt.
Skolelærer Møller af Vinding var mødt som køber af stervbogården Siig og ind-
betaler for gården med afdrag af den derpå hvilende gæld 995 rd.
og 1/2 års rente deraf k_____ 19 rd. 5 mk 6 sk
------------------
ialt 1014 rd. 5 mk.6 sk
Skifteforvalteren som inkassator ved løsøre
Auktionen afleverede sit ______ regnskab herefter boet
haver til indtægt 376 rd. 2 mk.8 sk

Skifteforvaltningen fremlagde eksemplar af Ribe stifttidende
og berlingske tidede hvori auktionen har været bekendtgjort
på lovbefalet måde.Endvidere fremlagt attest af auktions-
protokollen til _______ for de anførte summers på auktionen
over boets faste og løse ejendomme sålydende,hvorefter købe-
summen på gården udgør 1195 rd.
og for løsøret med tillæg af 10__
og med fradrag af det _____ 429 rd. 0 mk.10
Foruden den allerede anmeldte gæld blev endvidere nu anmeldt af arvingerne
________ følgende gæld.
Til anders Siig foruden hvad han allerede har tilgode
13-4-6 curant eller 21- 5- 13
Mette Cathrine Jensdatter i Toustrup i rente 7- 1- 2
Maren Nielsdatter i Thoustrup ligeledes rente 2- 6
Ane Marie Thomsen i vedersø istedet for 4-4-3 7- 1- 2
Sognefoged Mads Thoustrup 2- 2- 8
Anders Jespersen for hans ulejlighed ved auktionen 2-
Købmand Klausen i Holstebro 1- 0- 6
Søren Pedersen Lund i Vinding 3- 1- 2
Jens Christian Pedersen Friis løn 7- 1- 2
det blev anmærket at købmand _______ i Holstebro istedet for det
på samlingen 2 feb.d.a.anmeldte 16rd.3 mk.har tilgode i det hele 32- 2-
og endvidere at der efter overenskomst afgåes i
Maren jespersdatters tilgodehavende løn 48 15- 0- 13
af gæld blev endvidere anmeldt til aftægtskonen Maren Nielsdatter
for 7 pund uld 3- 1- 2
Fremdeles blev fremlagt den til arvingerne næst_____ nu at boet
idag ville blive optaget til slutning læst i Vinding sogns kirke
_______ der er____________
Da intet mere vidstes til hindre for boets slutning blev dette
dernæst således opgjort.
A.Indtægter:
1.Købesummen for stervboet 1195 rd.
1a.auktionsbeløbet over boets løsøre etc. 423 rd.10 sk
Ialt ---------------
1618 rd.10 sk.
B.Udgifter:
1 Gæld:
a, den på gården hvilende gæld der afstås ?i købesummen 200 -
b.Til mette cathrine Thoustrup 120 -
c.Maren nielsdatter i Siig ialt 25 - 1 - 2 -
d.Anders Jespersen Siig ialt 43 - 2 - 8
e.Mads Nielsen Moesgård 36 -
f.Niels Christensen Moesgård 4 -
g.Jens Chr.Pedersen friis og kone foran i det hele 76 - 2 - 12
h.Peder jensen Friis 2 - 1 -
i.Maren nielsdatter i thoustrup ialt 20 - 2 - 6
k.Mette cathrine Jensdatter i thoustrup endvidere 1 - 2 - 2
l.Peder Krogstrup i Sneibjerg 30 -
m.Anders Mølsted i Timring 6 - 2 - 6
n.Niels Hestbjerg i Idum 1 - 1 - 3
o.Anders Blindkilde i Vinding 4 - 3
p.Christen Theager i Vinding 9 - 2 - 2
q.Marie

Cecilie Jespersdatter 12 -
r.Poul refning i Vinding 11 - 2 - 2
s.Mads Christensen ? Kleinstrup 1 - 3 - 2
t.Poul vestergård i Vildbjerg 50 - 1 - 8
u.Købmand Wium i Holstebro 32 - 2 -
v.Ane Marie thomsen i Vedersø 7 - 1 - 2
x.sognefoged Mads Thoustrup 2 - 2 - 8
y.endvidere Anders siig 2 -
z.Købmand Hansen i Holstebro 1 - 6 -
æ.Søren Pedersen Lund 3 - 1 - 2
å.udgifter i anledning af løsøre auktionen efter det frem-
lagte ____________ hous? regnskab 46 - 4 - 2
-------------
752 - 2 - 12
altså igen (1618 rd.10 sk.- 752 rd.2 mk.12 sk) 865 - 3 - 14
Hvorfra endvidere drages dette skiftes omkostninger således:
a.Salær skifteforretning 16 - 3 -
b.skiftebrevet beskrivelse 10 ark a'50 5 - 1 - 2
c.Bekræftelsen 5 -
d.Justitsfonden 4 - 3 - 1
e.Revisions kontoret 5 - 3 -
f.Kongens kasse 1 - 0 - 10
g.Stempel og _____ papir 6 - 1 - 2
h.Vurderingsmændene og vidner 2 -
---------------
Ialt 41 - 4 - 15
Draget fra beholdningen bliver altså til arv 823 - 4 - 15
Forordning 8 feb.1810 4 - 0 - 12
--------------
Ialt 819 - 4 - 3
der mellem den afdødes arvinger,idet det hermed
bemærkes at sønnen Anders christian Jesersen ifølge meddelt under skiftet
fremlagt afkald alt i forvejen har modtaget sin arv såvel efter fader som
moder og beløbet 819 rd.4 mk.3 sk.vil således alene tilfalde den afdødes
efterladte 8 døtre og at dele imellem disse i 8 lige dele.
(forsættes bk5 52664 txt).
Af hvilke:
1. Marie cecilie Jespersdatter erholdes 1 ottendedel eller 102-2-12 3/8
2. Johanne Jesperedatter ligeledes
3. Ane Dorthea Jespersdatter ligeledes
4. Zidsel Jespersdatter ligeledes
5. Ane Margrethe Jespersdatter ligeledes
6. Kirsten Jespersdatter ligeledes
7. Maren Jespersdatter ligeledes
8. Mariane Jespersdatter ligeledes __________________
Ialt 819-4-3

Af de nævnte arvinger var nr.1 Marie cecilie Jespersdatte t ______ Christen Theager modtog sit tilgodehavende med 9
rd.2 mk.2 sk. og tillige Poul refning som dertil bemyndiget med 11 rd.2 mk.,
Mads Nielsen Moesgård modtog ligeledes sit tilgodehavende med 36 rd. og efter
bemyndigelse hans fader med 4 rd.,Mads Christensen Kleinstrup hvad han havde
tilgode med 1-3-2,Peder Friis _______ endvidere hans tilgodehavende med
2-1,Søren Lund fremdeles sit med 3-1-2,sognefoged Mads Thoustrup sit
tilgodehavende med 2-2-8,Maren Nielsdatter Thoustrup med 20 rd.2-6 og Mette det passerede underskrevet efter at der for samtlige arving-
ers lodder var fradraget 2-1- for attesten hos auktionprotokollen.
E.Møller ?.
Mads thoustrup,Mads Kleinstrup,Niels Moesgård,Mads Moesgård,Søren Lund,Anders
Siig,Jens Christian Pedersen m.f.p.,Poul Andersen m.f.p.,
Som vidner Poulsen. S.Lassen . Peder Jensen Friis m.f.p.
Ifølge Hjerm-Ginding herreds auktionsprotokol B78A-408 på 12 løse sider.

Løs side 1:
Den 27 marts 1847 i Siig i vinding sogn over løsøre og besætning tilhørende
stervboet efter Jesper Christensen og hustru

Løs side 2: Auktion.
Lørdagen den 27 marts førstkommende (1847) kl.10 formiddag bliver gården Siig
i Vinding sogn her i jurisdiktion med påstående bygninger og tiltliggende
ejendomme af hartkorn efter den gamle matrikel 1 td.7 skp.og efter den nye
matrikel 2 td.3 fdkr.2 1/2 alb.,og tilhørende anpart af Vinding sogns
kirke-,korn-og kvægtiende og konge kvægtiende stillet til bortsalg ved 3die og
sidste auktion der afholdes i gården selv.1ste og 2den auktion afholdes
l°rdagen den 26 febr.og lørdagen den 12 marts (1847) på rådstuen i Holstebro.
Straks efter auktionen over den faste ejendom,bortauktioneres hale dennes
besætning og inventarium m.m.bestående af heste,køer,får,vogne,plove, avlsred-
skaber,køkken- og bryggersredskaber,sengeklæder og øvrige husgeråd m.m.mod
betaling til den af vedkommende antagne inkassator fuldmægtig E.Møller.
Konditionerne erfares på auktionsstedet,og er desuden forinden til eftersyn
her på kontoret. Lysthavende indbydes.
Hjerm-Ginding herreds kontor i Holstebro den 26 febr.1847.
C. ?
Fremlagt ved auktionen den 26 febr.1847. C. ?

Løs side 3: Auktion.
Lørdagen den 27 marts næstkommende (1847)formiddag kl.10 bliver i gården Siig
i Vinding sogn,efter at selve gården ved 3die og sidste auktion er bortsolgt,
afholdt offentlig auktion over gårdens hele besætning,ind- og udbo bestående
af 2 heste,4 køer,13 får,vogne,plove,harver samt andre avlsredskaber,og af
indbo,borde,stole,sengeklæder,1 jernbilægger kakkelovn med meget mere.
Konditionerne erfares på auktionsstedet. Lysthavende indbydes.
Herredskontoret i holstebro ,3 marts 1847. c. ?

Løse sider 4,5,6 og 7. Konditioner.
Hvorefter den enken Maren Hansdattes og tidligere afdøde mand Jesper
Christensen fælles bo tilhørende gård Siig i vinding sogn stilles til bortsalg
ved 3 på hinanden følgende auktioner den 26 februar,samt 12 og 27 marts d.a.
1.
Ejendommen med påstående bygninger og tilliggende jorder af hartkorn efter den
gamle matrikel 1 tdr.7 skp. og den nye matrikel 2 tdr.3 fdkr. 2 1/2 alb.med
sæd og afgrøde,samt tilhørende anpart af Vinding sogns kirke-,korn- og kvæg-
tiender og konge kvægtiende sælges i den stand den nu befindes og med de samme
herligheder,rettigheder,forpligtelser og byrder,hvormed boet ejer samme,og
skalden modtages med dets skel og grænser, som den retteligen har,og dets
hartkorn der påhviler samme,uden hensyn til om der måtte foregå nogen
forandring deri fra hvad der nu vides.
Videre hjemmel end hvad der ved boets adkomstdokumenter kan erholdes til.
2.
Alle de på ejendommen hvilende og påløbende skatter og afgifter uden undtagel-
se,indbefattet forhæftelsen til nationalbanken,for såvidt den ej er indfriet,
og forretningen deraf skal køberen udrede,fra den tid de står til restance og
fremdeles.
Endvidere skal køberen påtage sig i alle måder,tilsvare de forpligtelser,der
påhviler gården i anledning af den mellem afdøde Jesper Christensen og enken
Maren nielsdatter under 18 november 1807 oprettede aftægtskontrakt,tinglæst 9
dec.(1807),så at de Maren nielsdatter efter samme tilkommende rettigheder i
alle måder sikrer hende ,og forebeholde hendes på den tid havende pige husly i
gården 1/2 år efter aftægtsenkens død.
Fremdeles betaler køberen alle omkostninger i anledning af auktionen og dens
bekendtgørelse,derunder indbefattet auktionsskødets udstedelse med tinglæsning
1/2 procents afgift og stemplet papir,samt ældre adkomsters berigtigelse for
så vidt derved mulig måtte være mangel,som og ældre forhæftelsers udslettelse,
alt der på anfordring eller senest inden 14 dage efter 3die auktion og uden
afgang i købesummen.
17 på gården værende får forbliver der og fodres af gården indtil 1 maj d.år.
3.
Opråb og salg sker i Rigsbankdaler rede sølv.I ejendommen endestår 200 Rbd.i
rede sølv til aftægtsenken Maren Nielsdatter og kan denne kapital forventes at
blive indestående,men hvad købesummen overstiger disse 200 rbd.indbetales til
skifteretten førstkommende 11 december termin dette år.
Af købesummen svares 4 procent fra 11 juni termin næstkommende.
4.
Den sidstbydende er pligtig,såvel under auktionen som ved approbationen,at
skulle stille antagelig selvskyldner kauktion for sit bud og konditionernes
opfyldelse i det hele.Forlanges denne kaution under auktionen uden at påskees,
refuseres (afvives)ej på budet,men fordres den først ved approbationen,da er
man berettiget til på selvvalgt måde og vilkår og deriblandt kontant betaling
_______,at stille ejendommen til bortsalgved en næste auktion efter bekendt-
gørelse med 8 dages varsel ved Vinding sogns kirkestævne,for første købers
regning,således at han er pligtig at erstatte købet,som deraf måtte flyde,uden
at kunne gøre fordring på den mulige fordel.Dette må køber og kautionist lige-
ledes i alle måder være underkastede om de ikke i enhver henseende promte op-
fylder konditionerne.
5.
Den højstbydende er pligtig at vedstå sit bud i 8 dage efter hammerslag ved
3die auktion er givet,om endog en ny auktion til den tid måtte blive berammet
og afholdt.Approbationen eller (nej)approbationen skal blive tilkendegivet på
herredskontoret i Holstebro senest den 3 april d.a.(1847),og fra den tid
approbationen er tilført protokollen,står ejendommen for køberens regning og
risiko i enhver henseende,og kan da også tages i brug og besiddelse.
6.
Når købesummen er berigtiget,og dette med vedkommendes kvittering for
auktionsretten godtgøres,meddeles køberen skøde overensstemmende med disse
konditioner og på hans egen bekostning i enhver henseende.
7.
Tillæg til og forandring i disse konditioner forbeholdes under 3 auktion.
8.
Tvistigheder og retetrætter som i anledning af auktonen og salget måtte
opstå,behandles og afgøres ved Hjerm-Ginding herreds forligelseskommision og
ret efter samme varsel,som de der boende uden hensyn til vedkommendes (bopæls-
sted),og er vedkommende underkastet den ved forordningen 25 januar 1828
indførte hurtige retsforfølgning.
Hjerm-Ginding herreds skifteret i holstebro den 26 febr.1847.
C.?
Fremlagt ved auktionen den 26 febr.1847. C. ?
Ifølge Hjerm-Ginding herreds auktionsprotokol B78a-3838 fol 349a+b.

År 1847 den 27 marts indfandt den ordinære auktioneret for Hjerm-Ginding
herreder sig i gården Siig i Vinding sogn, og blev da i overværelse af
vidnerne sognefoged Mads Toustrup og Frederik Andersen afholdt 3die offentlige
auktion over bemeldte gård Siig i Vinding sogn af hartkorn gl. matrikkel 1 tdr.
7 skp. og nye matrikkel 2. tdr. 3fdkr. 2½ album med tilhørende anpart af kirke-
korn-og kvægtiender, samt konge kvægtiende, i henhold til de ved foregående
auktioner fremlagte dokumenter, og det der passerede.
Endvidere blev af auktionsretten fremlagt en attest af pantebogen med hensyn til de
på gården hvilende forpligtelser,samt et eksemplar af berlingske og Ribe stifttidende,
hvori en bekendtgørelse om auktionen har været indrykket.
Panteattesten lyder således ( se dette afsnit senere på siden)
Gården blev derefter oprådt for den på samme under skiftet satte vurdering 700 rbd.
Skolelærer Mads Sørensen Møller blev dernæst højestbydende med 1195 rbd.
skriver elleve hundrede og halvfemsindtyve og fem rigsbankdaler, og faldt på
dette bud hammerslag.
Mads Sørensen Møller.
Ovenstående af skolelærer Møller gjorte bud 1195 rbd.sølv, blev af skifteretten og arvingerne straks erklæret for approberet. Poul Andersen m.f.p.
Jens Christen Andersen m.f.p. Jens Christen Pedersen m.f.p.

Dernæst blev afholdt auktion over det boet tilhørende løsøre og besætning, hvortil
fremlagdes skriftlig konditioner og kataloger.
Efter at konditionerne var oplæste fremmedes auktionen og udbragtes samme
ifølge katalogets udvisninger, således
A. boet tilhørende tilgået 238 rbd. 2 mk. 15 sk.
b. Appendix tilhørende A: Siig tilgået 2 rbd. 3 mk. 0 sk.
_________________
241 rbd. 5 mk. 15 sk.courant
eller i rede sølv 387 rbd. 1 mk. 2 sk. sølv
Skriver trehundrede syv og firsindtyve rigsbankdaler og atte skilling i rede sølv
Forretningen blev derefter sluttet og underskrevet.
-------------------------------------------------------------------------------------------------
Løs side 8. Dokumenterne til auktionen.
At skolelærer Møller i Vinding har betalt den kontante købesum 995 rbd. for gården
Siig i Vinding sogn og ______ i dette hele opfyldt konditionerne for salget tilstås
herved, og er der således intet til hindre for, at han meddelses auktionsrettens skøde
på bemeldte ejendom. E.Møller
(senere tilføjelse) løs side 9 og 10:
Restkøbesummen 200 rbd. for dette indbemeldte sted er i 11 juni termin d.a. (1852)
indbetalt til skifteretten i boet efter Maren Nielsdatter Sig af Vinding tilligemed
1 års renter 7 rbd. 72 sk., og er der således fra skifterettens side intet.

1821 i Vinding,Ulfborg,Ringkøbing,Dan

Fra Grete S (side 12-16) fortsættes i næste fil

Lægdsrulle 64 Timring, fader Christen Christensen

21-19-1798 Jesper Christensen Naibjerg 18 år 61,5t
19-17-1801 21 år 61,5t
17-11-1804 24 år 61,5t,soldat 1802,gårdmand
18-11-1807 på 1-7-0-0 kornværdi
i Vinding.
Til lægd 65 Vinding e 107.
e.107-86-1808 27 år Siig gårdmand
86-68-1811 30 år Siig gårdmand
68-61-1814 33 år 61 1/2t.gårdmand,afgået 1817.
____________________________________________________________
Ifølge Ulfborg-Hind herreds skøde-og panteprotokol B80A-SP10,fol 321b.

Skøde No.5. 1807. 2 Rd.24 sk.
Underskrevne Anders Madsen Siig i Vinding sogn tilstår hermed at have solgt og
hermed uden købekontrakt eller skriftlig coditioner,skøder og aldeles afhænder
til min kære plejesøn Jesper Christensen Najberg og arvinger,den af mig hidtil
ejede og iboende gård Siig kaldet i Vinding sogn,stående for hartkorn 1.tdr.7
skp. med påstående bygninger og tilliggende ejendomme,herligheder og rettig-
heder alt således som jeg den efter skøde af dato 18 juni 1804 fra tvis
klosters ejere er tilskødet og jeg det ejer,hvormed skalfølge i købet gårdens
kirke-,korn- og kvægtiender med samme rettigheder og byrder som jeg det ejer
og det mig med skøde af dato 18 juni 1804 er tilskødet.Og da bemeldte køber
min kære plejesøn Jesper Christensen har lovet mig at indfri min udstedte 2
panteforskrivninger på 282 Rd.til den almindelige enkekasse,hvorfor den herved
solgte gård er pantsat og til hr.kammeråd Møller til Højriis og hr.Westrup til
Herningholm indfri min udstedte panteforskrivning på 88 Rd.hvorfor den herved
solgte gård er pantsat til anden prioritetsret,og i samme køb er min plejesøn
Jesper christensen eller gårdens ejer forbundet til at opfylde den imellem os
under dags dato oprettede aftægtskontrakt,så skal førnævnte gård Siig iVinding
sogn,Ulfborg herred,Ringkøbing amt,med hartkorn,bygninger,kirke-,korn-og kvæg-
tiender,ejendom,herligheder og rettigheder,item(endvidere) al gårdens
besætning uden dom,efterdags tilhøre køberen og arvinger ,som jeg og arvinger
er pligtige at hjemle ham,eller dem imod hver mands tiltale med rette.Dette
skøde som uden min og arvingers indvarsling må til tinge læses og
protokolleres,bekræftes med min og vitterligheds vidner og forsegling.
Datum Siig den 10 nov.1807.
Anders Madsen.m.f.p.
Til vitterlighed: Christopher Sørensen. Laurids Mikkelsen.

At ingen købekontrakt om dette køb af os eller andre på vore vegne har vææet
oprettet,bevidnes under eds tilbud,til Vinding sogns fattige er betalt 1 mark
danske.
Datum ut supra. Anders Madsen m.f.p.
Jesper christensen m.f.p.

Læst den 9 dec.1807.
------------------------------------------------------------------------------
Ifølge Ulfborg-Hind herreds skøde-og panteprotokol B80A-SP10,side 321a+b.

Nr.2. 1807 ,54 skilling.
Aftægtskontrakt oprettet imellem underskrevne Anders Madsen Siig i Vinding
sogn og jesper Christensen Naiberg.
1.lover og forpligter jeg Jesper Christensen mig til at skaffe Anders Madsen
Siig og hans hustru Maren Nielsdatter fri husværelse mens de lever i de 3 fag,
som er ibygget vesterenden til stuehuset,tilligemed en tærvekrog som er ind-
muret i kælder og istandsat til deres fornøjelse til 30 juni 1808 og altid af
mig eller gårdens ejer holdes ved lige til deres brug,tilligemed skal de have
ret og adgang til at bage og brygge i gårdens brugelige ovn og kedel og at
tage vand af brønden uden bekostning tillige må de have dette barn Andorte
Pedersdatter,som de haver taget på hendes bekostning,dersom de finder for godt
at holde en tjenestepige,da må gårdens ejer ej forbyde dem det,når de ej tager
en som skulle være at befrygte,der i sin tid skulle komme sognet til byrde.
2.skal jeg årlig levere til anders madsen Siig 2 tdr.4 skp.rug,1 tdr.4 skp.byg
og til hans hustru Maren Nielsdatter 2 tdr.rug og 1 tdr.byg,som leveres ren og
forsvarlig i 2 terminer om året,nemlig det halve hvert års 1.maj og den anden
halvdel til 1.november,samt skaffe det til og fra mølle,så og køre dem til og
fra kirke,samt til og fra Holstebro når forlanges.
3.skal jeg give dem årlig 1 lispund tør torsk,1 lispund hvilling,8 pund tør
ost og 1 lispund tælg,som leveres hvert års 1 oktober og tillige betaler deres
ekstraskat.
4.skal jeg give dem årlig hver månedsdag 3 pund spise smør,nemlig den 12.jan.
og siden den 12 i de efterfølgende måneder og kontant 6 rd.årlig som betales
den 12 oktober og hæfter den fulde summa til den sidste dødelige afgang.
5.skal jeg føde og græsse 2 får for anders madsen Siig og for hans hustru
Maren Nielsdatter 3 får som først udtages af de i gården værende får og dersom
der dør nogen af dem skal jeg skaffe dem ligeså mange igen så de altid nyder
uld og yngel af foranførte 5 får og 2 høns,som skal gå i gården tillige med
mine egne.
6.skal jeg give Anders madsen Siig daglig 1 pot nymalket mælk og til hans
hustru Maren Nielsdatter fra 16 maj til 29 sept.2 potter nymalket mælk daglig
og fra 29 sept. til 16 maj 1 pot nymalket mælk daglig.
7.I tilfælde af skilsmisse mellem os reservere vi gamle at medtage vores
bohave og inventarium så meget som vi selv lystre efter behov.
8.skal jeg levere dem deres fornødne ildebrændsel,samt fornøden kåljord,gødet
og gravet ligesom min egen.
9.Forpligter jeg mig til at gå dem til hånde med pleje og vartning nat og
dag,i alderdoms og sygdoms tilfælde så meget som de behøver og en hæderlig og
sømmelig jordefærd efter deres død,og når den ene ved døden afgår,da nyder den
længstlevende den halve del af fødevarer og talg tilligemed hvad som er
bestemt til enhver især i den 2.5.og 6 post,og tillige skal jeg levere til den
længstlevende 4 skp.rug og 4 skp byg årlig mere end forhen er bestemt og efter
den sidstes død er al deres efterladenskaber mig Jesper Christensen eller mine
arvinger tilhørende undtagen den største dragkiste,1 jernkakkelovn,1 seng og
dersom den længstlevene finder for godt at gifte og eller flytte andetsteds
hen,da forbindes Jesper Christensen til at skaffe den sin aftægt hvor den
lyster,men da bortfalder mælk,ildebrændsel,kirke-, by- og møllekørsel.
10.Sålænge som vor plejesøn Jesper christensen lever og beboer selve gården
Siig i Vinding,da må han låne 370 Rd.på gården,tiender og besætning,så skal
forrestående vores aftægt have prioritetsret i gården og i kirke-,korn- og
kvægtiende,besætning og alt det han ejer inden-og udendøre af hvad navn nævnes
kan,uagte efter de førnævnte 370 Rd.,men dersom han enten skulle sælge eller
på anden måde afhænde gården siig eller han skulle før vi gamle ved døden
afgår,da skal forestående vores aftægt have første prioritetsret og gårdens
ejere forbindes til at opfylde alt hvad herudi er anført.
Forrestående kontrakt jeg Jesper Christensen i alle måder forbinder mig herved
at opfylde,og haver jeg deraf modtaget genpart til efterretning,og bekræftes
dette med vores og vitterlighedsvidnernes underskrift og forsegling.
Siig i Vinding den 18 november 1807.
Anders madsen m.f.p. Jesper christensen m.f.p.
til vitterlighed: Christopher Sørensen. Laurids mikkelsen.
Læst i retten den 9 dec.1807.
-----------------------------------------------------------------------------
Brandtaxation 31.27 fol 224-225

År 1842 den 13 oktober blev af konstituerede barnddirektør Repodorph med
taxationsmænd sogne og brandfoged Mads tustrup af Vinding og gårdmand Niels
Jensen af Buerlund i mejrup sogn foretaget følgende omtaxation til brand-
forsikring.
Vinding sogn.
Siig gården som ejes og beboes af Jesper christensen,hidtil
forsikret under hovedgård nr.295 for 620 Rbd.sølv.fandtes
ombygget og nu således opført:
A.Stuehuset i sønder 15 fag alen dyb,opført af fyr over- ind
og under tømmer og lervægge.Indrettet til stue,kamre,køkken,
bryghus og stald i østen ende forsynet med loft,vinduer,døre
2 skorstene med piber og brændte sten og en bageovn.
taxeret til 210 rbd.sedler som efter nugældende kvartalskurs
omskrives til Rbd.sølv 210
B.Det vestre hus,20 1/2 alen dyb,opført af samme matrialer som
lit.A.indrettet til lade og føhus,taxert til 120 Rbd.sedler
som omskrives til Rbd.sølv 120
C.Det østre hus 8 1/2 fag,6 alen dyb,opført af samme matrialer
som lit.A.indrettet til fåresti og hølade.Taxeret til 40 rbd.
sedler,som omskrives til Rbd.Sølv 40
-----
370
Forsvarlig indrettet mod oldsfare,det befalede brandredskaber
forefandtes.
På sogneforstanderskabets vegne:
Repodorph. Jens Christensen Veivad.
Taxationsmænd .Mads Toustrup. Niels Buerlund.
Ifølge Hjer-Ginding herreds skifteprotokol B78A-305 fol 141a+b,142a.

År 1847 den 16 januar mødte den ordinære skifteforvalter med vidnerne sogne-
foged Mads Toustrup og Frederik Andersen i gården Siig i Vinding sogn for at
foretage registrering i stervboet efter tidligere afdøde gårdmand Jesper
Christensen og dennes nu ligeledes afdøde enke Maren hansdatter,som har hen-
siddet med sine børn i uskiftet bo efter bemeldte sin mand.De afdødes eneste
søn Anders Christian Jespersen,der er fuldmyndig,var tilstede på egne vegne og
tillige som værge for sine umyndige søskende,der alle er piger,og hvilke han
opgav således:
Anders Christian Jespersen(som nævnt ovenfor)
Marie Cecilie Jespersdatter,
Johanne Jespersdatter,
Ane Dorthea Jespersdatter,
Zidsel Jespersdatter,
Ane Margrethe Jespersdatter,
Kirsten Jespersdatter.
Endvidere havde de afdøde efterladt sig 2 gifte døtre nemlig:
Maren Jespersdatter,var tilstede med sin mand tjenestekarl Jens Christian
Pedersen Friis her på gården.
Mariane Jespersdatter,som ligeledes var tilstede,men i hendes mands,husmand i
aulum sogn Poul Andersens fraværelse,overdrog hun sin broder fornævnte Anders
Christian Jespersen at varetage hendes tarv her ved skiftet.
En Commioncation om,at den afdøde enke har tilladelse til at sidde i uskiftet
bo d.d.29 april f.år.med påtegnet tilladelse fra skifteforvaltningen mod at
der i den anledning er betalt ? med ialt 9 rdl. 3 sk.co? sølv,var fremlagt
under m.l.Endvidere fremlagdes under nr.2 skøde fra kammerråd Møller og morten
Westrup til Anders madsen på gården Siig af hartkorn 1 tdr.7 skp.gl.matr.no.3
skøde fra bemeldte Anders Madsen af 18 nov.1807 tinglæst 9 dec.s.a.til jesper
Christensen på formeldte gård med deres anpart af kirke-,korn- og kvægtiende.
no.4 skøde fra ______ _________ til jesper Christensen på den til gården
hørende anpart af sognets konge-,kvægtiende d.d.29 okt.1816 utinglæst og under
no.5 et af sønnen Anders Christian Jespersen under 16 april s.a.udstedt afkald
såvel for hans fædrende- som for hans mødrende arv,disse documenter er f.c.h.
Vidnerne pålagdes at vurdere boets ejendele således at de når forlanges med ed
kunne bekræfte at have afholdt forretning efter deres overbevisning og bedste
skønnede,og værgen pålagdes at varetage de umyndiges tarv uagtet Schnagchberg
? mødte som laugværge for aftægtsenke Maren Nielsdatter,og fremlagde den
imellem hende og afdøde Jesper Christensen d.18 nov.1807 oprettede
aftægtskontrakt.Tinglæst d.9 dec.s.a.under no.6 og endvidere no.7 en af Jesper
christensen til bemeldte enke d.13 juni 1809 udstedt og 7 juli s.a.tinglæst
panteobligation for 150 Rdl.og under no.8 en af samme til sønnen undr 13
jan.1824 udstedt panteobligation for 50 rdl.,hvilken blev pastor Schangdeberg?
tilbageleveret,for den at i den tid besørges tinglæst,da Maren Nielsdatter
efter bemeldte documenteres til _______ rettigheder,påstår pastor
Schangdeberg? hende forbeholde disse dokumenter er f.l.-Mads Taustrup anmeldte
at hans søster Mette Cathrine Jensdatter hos den afdøde har tilgode 60- eller
120 rdlr.s.hvilket Peder Holm Friis bekræftede,at han har hørt ham ______
ligende tilstå,ligeledes også den afdødes tilstedeværende børn erkender rig-
tigheden deraf.Endvidere anmeldte pastor Schangdeberg at aftægtsenke Maren
Nielsdatter hos den afdøde har tilgode 22 rdl.r.s. uden at derfor er givet
noget bevis,og Anders Christensen anmeldte at have tilgode 13 rdl.2 mk.2
sk.com.eller 21 rdl.2 mk.11 sk.r.s.ligeledes uden bevis,og den ligeledes til-
stedeværende ungkarl Mads nielsen Moesgård af vinding anmeldte at have 36 rdl.
r.s.tilgode og hans fader Niels christensen Moesgård 4 rdl.r.s ligeledes uen
bevis,Jens Christian Pedersen Friis anmeldte at hans kone Maren Jespersdatter
har 11 eller 22 rdl.r.s.tilgode uden bevis,og at der endvidere skyldtes hende
5 års løn a'6 rd.curant altså ialt 30 rdl.curant eller 48 rdl r.s. og at han
selv har 9 rd.curant tilgode i løn for det sidste år,Peder jensen Friis anmel-
dte at have 2 rd.1 mk.r.s.tilgode hos den afdøde.Mads toustrup anmldte
endvidere at hans tjenestepige Maren nielsdatter har 20 rd.r.s.tilgode,de
anmeldte gældspostrettigheder blev samtlige tilstedeværende erkendt med
bemærkning,at de afdøde uden tvivl er endnu?noget bortskyldig men at dette for
tiden ej nøje kan opgives- boet blev derefter således registreret og vurderet:
Herefter følger 2 sider med registrering
Registrerigen beløb sig til 932 rbl 0 mk 2 sk.

fra Grete S: Fortsættelse fra sidste fil. (Side 17-20)
Fortsættes i næste fil

Skriver ni hundrede tredive og to rigsbankdaler og to skilling.
Mere vidstes ej at føre boet til indtægt.Afgiften er beregnet i gården
vurderingssum og gælden er iøvrigt som anført og vil forresten blive
yderligere opgivet,dersom mere gæld skulle opdages.Arvingerne påtog sig at
besørge begravelsen,og jens Christian Pedersen friis vedbliver uden videre
godtgørelse at bestyre gården indtil den kan blive solgt,hvortil bestemts 3
auktioner som afholdes den 26 feb.den 12 marts.ogden 27 marts,de 2 første på
rådstuen i Holstebro og den sidste på gården selv,hvilke dog tillige løsøre
bliver bortsolgt ved auktion efter foregående bekendtgørelse i
Vinding,Vind,Aulum,vildbjerg,Felding og Tvis sogne.da idag intet er at
foretage,blev forretningen sluttet og underskrevet.
C.________ N.W?.Schugdeberg. Anders Christian Jespersen Siig.
Som vidner Mads toustrup.Hans frederik Andersen.Jens Christian Friis.
--------------------------------------------------------
År 1847 den 2 februar blev Hjerm-Ginding herreds skifteret sat på herredskon-
toret i Hilstebro,hvor da i overværelse af vidnerne N.Rømer og S.Laussen
foretages samling i stervboet efter Maren Hansdatter af Siig i Vinding sogn.
Den afdødes søn anders christian Jespersen var mødt op og anmeldte at foruden
de allerede under registreringsforretningen den 16 jan.opgivne gældsposter
endvidere hviler følgende uprioteret og ej med håndskriftgæld __________ gæld på boet, til
1.Peder Krogstrup i Sneibjerg 30 rd.
2.Anders Mølsted i Timring 3 rd curant eller 4 rd. 4 mk. 13 sk.
3 Thomas Madsens enke i Huusby 4 rd.curant eller 6 rd. 2 mk. 6 sk.
4.Peder hestbjerg i Idum 4 mk 8 sk.curant eller 1 rd. 1 mk. 3 sk.
5.Anders blindkilde i vinding 2 mk.10 sk.curant el. 0 rd. 4 mk. 3 sk.
6.Christen Theager i Vinding 5-5-1curant eller 9 rd. 2 mk. 2 3/9 sk.
7.Marie cecilie Jespersdatter i Vildbjerg 7-3-0 el.12 rd.
8.Poul Refning i Vinding 7-9-0 curant eller 11 rd. 2 mk. 1 3/5 sk.
9.Mads Christensen Kleinstrup i vinding 0-5-11 el. 1 rd. 3 mk. 1 5/5 sk.
10.Poul Vestergård i Vildbjerg 50 rd. 1 mk. 8 sk.
11.Købmand Wium i Holstebro 10-1-14 curant eller 16 rd. 3 mk.
Anders Christian jespersen erklærede,at det er muligt,at der kan påhvile boet
endnu mere gæld,hvorfor intet bevis er meddelt,men at for øjeblikket intet
mere er kommet til hans kendskab,ved modtagelse af begravelsesomkostningerne,
som han nærmere vil opgive,men i _______ tilfælde erklærer han,at han vil
påtage sig al den uanmeldte gæld de, endnu måtte hvile på boet,og erklærede
det således overflødigt at udstede proclarne.
Anders Christian Jespersen erklærede derfor på egne medarvingers vegne at de
have antaget fuldmægtig E.Møller til inkassator ved auktionen over boets
løsøre,de for tiden intet videre var at foretage,blev dagsforretningen sluttet
og underskrevet efter de at de tilførte er oplæst og ratificeret.
C._______ Anders Christian Jespersen

som vidner Rømer. S.Lausse.
År 1847 den 18 dec.blev Hjerm-Ginding herreds skifteret sat på herredskonto-
ret i Holstebro i overværelse af Poulsen og Laussen som vidner og blev da
foretaget skifte efter enken maren Hansdatter af Siig og tillige afdøde mand
Jesper Christensen.Af arvingerne mødte:
1.Anders Christian jespersen,tillige som værge for hans umyndige søstre.
2.Marie Cecilie Jespersdatter.
3.Johanne jespersdatter.
4.Ane Dorthea Jespersdatter.
5.Zidsel jespersdatter.
6.Ane Margrethe jespersdatter.
7.Kirsten Jespersdatter.
Af arvingerne var endvidere mødt den afdødes datter
8.Maren Jespersdatter med mand Jens Christian Pedersen Friis.
9.Mariane Jespersdatter hendes mand Poul Andersen.
Af kriditorer i boet var mødt Mads Nielsen Moesgård,Christen jensen Theager,
Peder Jensen friis,Søren Lund og Mads Christensen Kleinstrup,for Mette
Cathrine Jensdatter og marie Nielsdatter var sognefoged Mads Thoustrup mødt.
Skolelærer Møller af Vinding var mødt som køber af stervbogården Siig og ind-
betaler for gården med afdrag af den derpå hvilende gæld 995 rd.
og 1/2 års rente deraf k_____ 19 rd. 5 mk 6 sk
------------------
ialt 1014 rd. 5 mk.6 sk
Skifteforvalteren som inkassator ved løsøre
Auktionen afleverede sit ______ regnskab herefter boet
haver til indtægt 376 rd. 2 mk.8 sk

Skifteforvaltningen fremlagde eksemplar af Ribe stifttidende
og berlingske tidede hvori auktionen har været bekendtgjort
på lovbefalet måde.Endvidere fremlagt attest af auktions-
protokollen til _______ for de anførte summers på auktionen
over boets faste og løse ejendomme sålydende,hvorefter købe-
summen på gården udgør 1195 rd.
og for løsøret med tillæg af 10__
og med fradrag af det _____ 429 rd. 0 mk.10
Foruden den allerede anmeldte gæld blev endvidere nu anmeldt af arvingerne
________ følgende gæld.
Til anders Siig foruden hvad han allerede har tilgode
13-4-6 curant eller 21- 5- 13
Mette Cathrine Jensdatter i Toustrup i rente 7- 1- 2
Maren Nielsdatter i Thoustrup ligeledes rente 2- 6
Ane Marie Thomsen i vedersø istedet for 4-4-3 7- 1- 2
Sognefoged Mads Thoustrup 2- 2- 8
Anders Jespersen for hans ulejlighed ved auktionen 2-
Købmand Klausen i Holstebro 1- 0- 6
Søren Pedersen Lund i Vinding 3- 1- 2
Jens Christian Pedersen Friis løn 7- 1- 2
det blev anmærket at købmand _______ i Holstebro istedet for det
på samlingen 2 feb.d.a.anmeldte 16rd.3 mk.har tilgode i det hele 32- 2-
og endvidere at der efter overenskomst afgåes i
Maren jespersdatters tilgodehavende løn 48 15- 0- 13
af gæld blev endvidere anmeldt til aftægtskonen Maren Nielsdatter
for 7 pund uld 3- 1- 2
Fremdeles blev fremlagt den til arvingerne næst_____ nu at boet
idag ville blive optaget til slutning læst i Vinding sogns kirke
_______ der er____________
Da intet mere vidstes til hindre for boets slutning blev dette
dernæst således opgjort.
A.Indtægter:
1.Købesummen for stervboet 1195 rd.
1a.auktionsbeløbet over boets løsøre etc. 423 rd.10 sk
Ialt ---------------
1618 rd.10 sk.
B.Udgifter:
1 Gæld:
a, den på gården hvilende gæld der afstås ?i købesummen 200 -
b.Til mette cathrine Thoustrup 120 -
c.Maren nielsdatter i Siig ialt 25 - 1 - 2 -
d.Anders Jespersen Siig ialt 43 - 2 - 8
e.Mads Nielsen Moesgård 36 -
f.Niels Christensen Moesgård 4 -
g.Jens Chr.Pedersen friis og kone foran i det hele 76 - 2 - 12
h.Peder jensen Friis 2 - 1 -
i.Maren nielsdatter i thoustrup ialt 20 - 2 - 6
k.Mette cathrine Jensdatter i thoustrup endvidere 1 - 2 - 2
l.Peder Krogstrup i Sneibjerg 30 -
m.Anders Mølsted i Timring 6 - 2 - 6
n.Niels Hestbjerg i Idum 1 - 1 - 3
o.Anders Blindkilde i Vinding 4 - 3
p.Christen Theager i Vinding 9 - 2 - 2
q.Marie Cecilie Jespersdatter 12 -
r.Poul refning i Vinding 11 - 2 - 2
s.Mads Christensen ? Kleinstrup 1 - 3 - 2
t.Poul vestergård i Vildbjerg 50 - 1 - 8
u.Købmand Wium i Holstebro 32 - 2 -
v.Ane Marie thomsen i Vedersø 7 - 1 - 2
x.sognefoged Mads Thoustrup 2 - 2 - 8
y.endvidere Anders siig 2 -
z.Købmand Hansen i Holstebro 1 - 6 -
æ.Søren Pedersen Lund 3 - 1 - 2
å.udgifter i anledning af løsøre auktionen efter det frem-
lagte ____________ hous? regnskab 46 - 4 - 2
-------------
752 - 2 - 12
altså igen (1618 rd.10 sk.- 752 rd.2 mk.12 sk) 865 - 3 - 14
Hvorfra endvidere drages dette skiftes omkostninger således:
a.Salær skifteforretning 16 - 3 -
b.skiftebrevet beskrivelse 10 ark a'50 5 - 1 - 2
c.Bekræftelsen 5 -
d.Justitsfonden 4 - 3 - 1
e.Revisions kontoret 5 - 3 -
f.Kongens kasse 1 - 0 - 10
g.Stempel og _____ papir 6 - 1 - 2
h.Vurderingsmændene og vidner 2 -
---------------
Ialt 41 - 4 - 15
Draget fra beholdningen bliver altså til arv 823 - 4 - 15
Forordning 8 feb.1810 4 - 0 - 12
--------------
Ialt 819 - 4 - 3
der mellem den afdødes arvinger,idet det hermed
bemærkes at sønnen Anders christian Jesersen ifølge meddelt under skiftet
fremlagt afkald alt i forvejen har modtaget sin arv såvel efter fader som
moder og beløbet 819 rd.4 mk.3 sk.vil således alene tilfalde den afdødes
efterladte 8 døtre og at dele imellem disse i 8 lige dele.
(forsættes bk5 52664 txt).
Af hvilke:
1. Marie cecilie Jespersdatter erholdes 1 ottendedel eller 102-2-12 3/8
2. Johanne Jesperedatter ligeledes
3. Ane Dorthea Jespersdatter ligeledes
4. Zidsel Jespersdatter ligeledes
5. Ane Margrethe Jespersdatter ligeledes
6. Kirsten Jespersdatter ligeledes
7. Maren Jespersdatter ligeledes
8. Mariane Jespersdatter ligeledes __________________
Ialt 819-4-3

Af de nævnte arvinger var nr.1 Marie cecilie Jespersdatte t ______ Christen Theager modtog sit tilgodehavende med 9
rd.2 mk.2 sk. og tillige Poul refning som dertil bemyndiget med 11 rd.2 mk.,
Mads Nielsen Moesgård modtog ligeledes sit tilgodehavende med 36 rd. og efter
bemyndigelse hans fader med 4 rd.,Mads Christensen Kleinstrup hvad han havde
tilgode med 1-3-2,Peder Friis _______ endvidere hans tilgodehavende med
2-1,Søren Lund fremdeles sit med 3-1-2,sognefoged Mads Thoustrup sit
tilgodehavende med 2-2-8,Maren Nielsdatter Thoustrup med 20 rd.2-6 og Mette det passerede underskrevet efter at der for samtlige arving-
ers lodder var fradraget 2-1- for attesten hos auktionprotokollen.
E.Møller ?.
Mads thoustrup,Mads Kleinstrup,Niels Moesgård,Mads Moesgård,Søren Lund,Anders
Siig,Jens Christian Pedersen m.f.p.,Poul Andersen m.f.p.,
Som vidner Poulsen. S.Lassen . Peder Jensen Friis m.f.p.
Ifølge Hjerm-Ginding herreds auktionsprotokol B78A-408 på 12 løse sider.

Løs side 1:
Den 27 marts 1847 i Siig i vinding sogn over løsøre og besætning tilhørende
stervboet efter Jesper Christensen og hustru

Løs side 2: Auktion.
Lørdagen den 27 marts førstkommende (1847) kl.10 formiddag bliver gården Siig
i Vinding sogn her i jurisdiktion med påstående bygninger og tiltliggende
ejendomme af hartkorn efter den gamle matrikel 1 td.7 skp.og efter den nye
matrikel 2 td.3 fdkr.2 1/2 alb.,og tilhørende anpart af Vinding sogns
kirke-,korn-og kvægtiende og konge kvægtiende stillet til bortsalg ved 3die og
sidste auktion der afholdes i gården selv.1ste og 2den auktion afholdes
l°rdagen den 26 febr.og lørdagen den 12 marts (1847) på rådstuen i Holstebro.
Straks efter auktionen over den faste ejendom,bortauktioneres hale dennes
besætning og inventarium m.m.bestående af heste,køer,får,vogne,plove, avlsred-
skaber,køkken- og bryggersredskaber,sengeklæder og øvrige husgeråd m.m.mod
betaling til den af vedkommende antagne inkassator fuldmægtig E.Møller.
Konditionerne erfares på auktionsstedet,og er desuden forinden til eftersyn
her på kontoret. Lysthavende indbydes.

Fra Grete S: Fortsættelse af to tidligere filer. (side 17-23)

Hjerm-Ginding herreds kontor i Holstebro den 26 febr.1847.
C. ?
Fremlagt ved auktionen den 26 febr.1847. C. ?

Løs side 3: Auktion.
Lørdagen den 27 marts næstkommende (1847)formiddag kl.10 bliver i gården Siig
i Vinding sogn,efter at selve gården ved 3die og sidste auktion er bortsolgt,
afholdt offentlig auktion over gårdens hele besætning,ind- og udbo bestående
af 2 heste,4 køer,13 får,vogne,plove,harver samt andre avlsredskaber,og af
indbo,borde,stole,sengeklæder,1 jernbilægger kakkelovn med meget mere.
Konditionerne erfares på auktionsstedet. Lysthavende indbydes.
Herredskontoret i holstebro ,3 marts 1847. c. ?

Løse sider 4,5,6 og 7. Konditioner.
Hvorefter den enken Maren Hansdattes og tidligere afdøde mand Jesper
Christensen fælles bo tilhørende gård Siig i vinding sogn stilles til bortsalg
ved 3 på hinanden følgende auktioner den 26 februar,samt 12 og 27 marts d.a.
1.
Ejendommen med påstående bygninger og tilliggende jorder af hartkorn efter den
gamle matrikel 1 tdr.7 skp. og den nye matrikel 2 tdr.3 fdkr. 2 1/2 alb.med
sæd og afgrøde,samt tilhørende anpart af Vinding sogns kirke-,korn- og kvæg-
tiender og konge kvægtiende sælges i den stand den nu befindes og med de samme
herligheder,rettigheder,forpligtelser og byrder,hvormed boet ejer samme,og
skalden modtages med dets skel og græ