GEDCOM-projektet hos Danske Slægtsforskere
bevar dine slægtsdata for eftertiden

Karen Thomasdatter Galskyt

Født 1615 Hammer, Kær herred
Død 12 JUL 1688 Kærup Præstegaard
Fødsel 1615 Hammer, Kær herred
Død 12 JUL 1688 Kærup Præstegaard
66 Karen Thomasdatter Galskyt i Kærup præstegård. 10.8.1688. Nr.21. Enke efter Peder Christensen, præst i Tømmerby og Lild. A: 0) forældre [Thomas Christoffersen Galskyt, præst i Hammer og Horsens og Anne Sørensdatter Kjærulf]. 4B 1) bror Søren Thomsen Galskyt, præst i Jerslev og Vester Brønderslev, død. 3B: a Thomas Sørensen Galskyt på Dragsholm, død. 1B: 1 Thomas Thomsen Galskyt, uvist hvor b Lene Sørensdatter Galskyt, [skifte 30.3.1674 lbnr.5], var g.m. [Peder Pedersen Husbond], præst i Vrå, Em og Serreslev, [skifte 1674 lbnr.6]. 3B: 1 Søren Pedersen, student 2 Anne Pedersdatter på Havreholm 3 Elsebeth Pedersdatter i Ålborg c Else Sørensdatter Galskyt, g.m. [Aksel Jacobsen Stenberg], præst i Tornby og Vidstrup. 1B: 1 Else Akselsdatter [Stenberg], enke efter [Morten Jensen Juul], præst i Ulsted, [skifte 20.6.1684 lbnr.39] 2) bror Peder Thomsen Galskyt til Kornumgård [i Vester Brønderslev sogn], død. 9B: a Peder Pedersen Galskyt, kapellan i Sæby b Helmik Pedersen Galskyt i Kornumgård c Søren Pedersen Galskyt på Boeslum [i Dråby sogn på Mols], død. 1B: 1 Anders Sørensen Galskyt på Kornumgård med flere søskende d Gedske Pedersdatter Galskyt i Kornumgård e Anne Pedersdatter Galskyt g.m. Søren Andersen i Vester Brønderslev f Karen Pedersdatter Galskyt g.m. Christen Worm i Korslund g Else Pedersdatter Galskyt g.m. Bertel Hansen i Vonge h Kirsten Pedersdatter Galskyt, enke efter Anders Pedersen i Kærup, præst i Tømmerby og Lild i Johanne Pedersdatter Galskyt g.m. Jens Pedersen i Serridslev 3) søster Margrethe Thomasdatter Galskyt, f��rste ægteskab med [Christen Madsen Aalborg] ,præst i Åsted og Skærum, død. 5B: a Thomas Christensen Aasted i København b Jens Christensen, degn i Åsted og Skærum c Anne Christensdatter i Hals d Maren Christensdatter i Drammen i Norge e Else Christensdatter g.m. Niels [Güntelberg], trompeter i Als [ved Hadsund] 4) søster Gertrud Thomasdatter Galskyt, død, var g.m. Niels Andersen Aslov, præst i Kollerup og Skræm, [skifte 15.12.1679 lbnr.21]. 1B: a Thomas Nielsen Aslov, forpagter på Jensgård [i Glud sogn]. Fars første ægteskab med [Margrethe Jacobsdatter]. 2B: 5) halvbror Hans Thomsen Galskyt, præst i Næsborg, Skarp Salling og Oudrup, død. 5B: a Thomas Hansen Galskyt, præst i Torup b Christen Hansen Galskyt på Bragernæs i Norge c Christoffer Hansen Galskyt på Bragern��s, død. 1B: 1 Johannes Christoffersen Galskyt d Seche Hansdatter Galskyt g.m. Byrge Sørensen i Blære e Maren Hansdatter Galskyt i Torstrup 6) halvsøster Maren Thomasdatter Galskyt g.m. [Christen Pedersen, præst i Ulsted, død. Børn, børnebørn og børnebørns børn af hvilke angives: a Maren Christensdatter g.m. [Hans Christensen], præst i Ulsted. død. 2B: 1 Thomas Hansen i København 2 Maren Hansdatter, degnekone i Karup. Maj 1636. 5. Peder Christensen Grindsted (1636-1665) var den næste Præst. Maaske var han født i Grindsted i Vendsyssel; han var Student fra Aalborg 1631. Han var to Gange gift; hans første Hustru var sikkert, som allerede nævnt, Anders Pedersens Datter Enken Johan Andersdatter, men 1650 blev han gift med Karen Thomasdatter Galschiødt af Hammer i Kær Herred. Denne Dame var nu ikke en helt almindelig Præstekvinde; der fortælles nemlig om hende, at hun befattede sig med at laane Penge ud; og at hun ejede flere Huse. Saaledes forstrakte hun Kjeld Nielsen, Vesløsgaard, og Hustru Maren Nielsdatter med Laan i en for dem vanskelig Tid. Maren Nielsdatter, som nævnes som Enke 1663, skal med Dygtighed have samlet Vesløsgaard, som i Svenskekrigen var kommet paa flere Hænder, og 1667 udstedes Gældsbrev til Præstefruen for 188 Rdl.19) og pantsætter Gaarden Oddersbøl i Hjardemaal, som da hørte til Vesløsgaard. 1671 faar den ihærdige Frue Pantebrev fra Anne Arenfeldt, salig Claus Porse’s til Ullerupgaard, paa 35 Rdl.20). Og i Følge Matriklen af 1688 ejede hun 3 Huse i Kærup. Hun døde 1788. Hr. Peder klager sig over de daarlige Tider og store Udgifter. I Matriklen af 1662 staar der: ”Præstegaarden, hvorudi bor Hr. Peder Christensen, giver til Aalborg Slot 2 Rdl. 1 M. 5 S. 1 Alb. i Gæsteriskat; er ganske ringe Uddrift ej heller Tørveskær eller nogen anden Herlighed til”. Endvidere skriver han:21) 1. Er mit Hus paa en alfar Vej af Svenske i deres første Indtog ganske nogle Gange udplyndret og siden idelig besværet. 2. Mine Sogne fremfor andre i denne Tid svarlig forarmede. 3. Gaarden, jeg paabor, er ringe, synderlig Eng, Ildebrand og Græsning anlangende, og haver jeg ingen Annexpræstegaard. 4. Ellers udgivet 2 Gange Rostjeneste samt Korn, Proviant og Pengeskat”. Peder Christensen Grindsted døde ”Dom. misericordiæ”, dvs.: d. 19. April 1665, og efterlod