GEDCOM-projektet hos Danske Slægtsforskere
bevar dine slægtsdata for eftertiden

Dorothea Johansdatter Von Alpen

Født 1665 Nazaret, Sokkelund, Københavns Amt, Denmark
Død 4 Dec 1747 ? Rønne Baptistkirke, Vester, Bornholms Amt, Denmark
1665
Nazaret, Sokkelund, Københavns Amt, Denmark
IND 1645
1640
Nazaret, Sokkelund, Københavns Amt, Denmark
Jul 1585
Nazaret, Sokkelund, Københavns Amt, Denmark
1608
Nazaret, Sokkelund, Københavns Amt, Denmark
Familie med Peder Madsen Katkiær
Vielse
Familie med Claus Clausen Flyng
Vielse 15 Jun 1706 Gentofte
Bornholmske samlinger, Første bind, Rønne 1906, side 18
Bornholmske samlinger, Første bind, Rønne 1906, side 17-1 9 og efterfølgende sider.

http://bornholmske-samlinger.dk/bibliotek-bornholms-histori e/bs1-raekke/

side 17
Om Claus Clausen Flyng Herkomst vides intet; han blev Stude nt fra København 1697 og var Præst i Aaker fra 2% 1705 ti l sin Død 21/11 1719. Han var ved sin Død endnu en ung Mand , kun c. 40 Aar gl., og det var

side 18
den eneste Virkeplads, han havde havt. Han var vistnok en v elstaaende Mand og tillige en virksom Mand. 15/n 1706 var h an bleven gift i Gentofte med Dortlwa v. ~llprn, en Datte r af Johan v. Alpen, Borger og Handelsmand i Kbh, og denne s Hstr. Maren Plum (f. c. 1640, t 9/10 1713; se 'Slægten Pl um', S. 35). Det er, naar man ser hen til hendes Faders Sti lling, ikke umuligt, at hun kan have bragt Flyng nogen Medg ift. De havde idetmilldste 2 Børn, en Søn Clalldius (f. 170 9, blev Student 1732) og en Datter ved Navn Claudia. Hun va r f. 1712 og blev 8/12 1730 g. m. Ejeren af EskiIdsgd. i Pe dersker, Hans Hansen Koefoed, fra hvem der endnu er enkelt e Efterkommere i lige mandlig Linie. Som man vil have se t i det foregaaende. var det i de 'rider ofte Skik, at Efte rmanden i et Præsteembede giftede sig med sin Formands Enke , eller da i det mindste med en Datter, om der var en; ja d et var ligefrem en Undtagelse fra Reglen, naar noget saadan t ikke fandt Sted; det skulde da være, om en Søn fik Embede t. Det er ganske interessant at betragte dette 'Konserverin gssystem', og det fandt akkurat Sted her paa Bornholm lig e saa regelmæssigt som andre Steder i Danmark. Det er on tr agikomisk Melange, der laves sammen, naar man ser en Ynglin g paa 25-30 Aar tage en Enke, der for Alderens Skyld godt k unde være hans Moder eller maaske endog Bedstemoder; han sø ger ogsaa at genoprette Ligevægten ved, naar han gifter si g anden Gang, da at tage en Ungmø paa maaske kun 20 Aar. Hv ordan skulde Fabrikanterne af vore Dages mange romantiske K ærlighedshistorier have klaret sig i de Dage med at finde M odeller til deres Helte og Heltinder? Dorthea salig Claus F lyngs fulgte kun indirekte den givne Regel. Den ny Præst, d er kom her i Aaker, var nemlig gift. Men det gjorde helle r ikke noget til Sagen,
side 19
da hun kort efter blev gift med Præsten nede i Poulsker, Pe der Madsen Katha. Denne var f. c. 1680, blev 1704 Stud. fr a Nykøbing p. F .. 1% 1705 Baccalaur, skal en Tid have være t pers. Kapellan og blev 12/8 1707 Præst i Poulsker. Den n y Præst i Aaker hed Adolf And. Enkelte ville maaske undre s ig over Navnet And og betragte det som en Forkortelse f. Ex . af Andersen. Dette er ikke Tilfældet. Hans Navn nævne s i Snesevis af Gange paa nævnte l'laade. Han var f. i Kris tiania omtr. 1680, blev cand. theol. 1% 1699 med haud, anta gelig senere Hører i sin Fødeby og 2/2 1720 Præst i Aaker , altsaa i en Alder af omtr. 40 Aar.

I Bornholmske samlinger - samme bind - omtales flere retsag er mod Dorthea og hendes nye mand præsten i Povlsker Pede r Madsen Katha, som følge af påstået misligholdelse af Præs tegården i Aakirkeby.

http://bornholmske-samlinger.dk/bibliotek-bornholms-histori e/
KB, Københavns Amt, Gentofte sogn, eneste min. bog, 1651-18 14, A.O.69
1706, 15.juni ... Claus Flyng og Doretea von Alpen
Fødsel 1665 Nazaret, Sokkelund, Københavns Amt, Denmark
tilflyttet 22 Jun 1705 Aaker
Død 4 Dec 1747 ? Rønne Baptistkirke, Vester, Bornholms Amt, Denmark