GEDCOM-projektet hos Danske Slægtsforskere
bevar dine slægtsdata for eftertiden

Claus Clausen Flyng

Født 24 Jun 1674
Død 21 Nov 1719 Åkirkeby, Bornholm
24 Jun 1674
IND 1654
Abt 1645
Vielse 15 Jun 1706 Gentofte
Bornholmske samlinger, Første bind, Rønne 1906, side 18
Bornholmske samlinger, Første bind, Rønne 1906, side 17-19 og efterfølgende sider.

http://bornholmske-samlinger.dk/bibliotek-bornholms-historie/bs1-raekke/

side 17
Om Claus Clausen Flyng Herkomst vides intet; han blev Student fra København 1697 og var Præst i Aaker fra 2% 1705 til sin Død 21/11 1719. Han var ved sin Død endnu en ung Mand, kun c. 40 Aar gl., og det var

side 18
den eneste Virkeplads, han havde havt. Han var vistnok en velstaaende Mand og tillige en virksom Mand. 15/n 1706 var han bleven gift i Gentofte med Dortlwa v. ~llprn, en Datter af Johan v. Alpen, Borger og Handelsmand i Kbh, og dennes Hstr. Maren Plum (f. c. 1640, t 9/10 1713; se 'Slægten Plum', S. 35). Det er, naar man ser hen til hendes Faders Stilling, ikke umuligt, at hun kan have bragt Flyng nogen Medgift. De havde idetmilldste 2 Børn, en Søn Clalldius (f. 1709, blev Student 1732) og en Datter ved Navn Claudia. Hun var f. 1712 og blev 8/12 1730 g. m. Ejeren af EskiIdsgd. i Pedersker, Hans Hansen Koefoed, fra hvem der endnu er enkelte Efterkommere i lige mandlig Linie. Som man vil have set i det foregaaende. var det i de 'rider ofte Skik, at Eftermanden i et Præsteembede giftede sig med sin Formands Enke, eller da i det mindste med en Datter, om der var en; ja det var ligefrem en Undtagelse fra Reglen, naar noget saadant ikke fandt Sted; det skulde da være, om en Søn fik Embedet. Det er ganske interessant at betragte dette 'Konserveringssystem', og det fandt akkurat Sted her paa Bornholm lige saa regelmæssigt som andre Steder i Danmark. Det er on tragikomisk Melange, der laves sammen, naar man ser en Yngling paa 25-30 Aar tage en Enke, der for Alderens Skyld godt kunde være hans Moder eller maaske endog Bedstemoder; han søger ogsaa at genoprette Ligevægten ved, naar han gifter sig anden Gang, da at tage en Ungmø paa maaske kun 20 Aar. Hvordan skulde Fabrikanterne af vore Dages mange romantiske Kærlighedshistorier have klaret sig i de Dage med at finde Modeller til deres Helte og Heltinder? Dorthea salig Claus Flyngs fulgte kun indirekte den givne Regel. Den ny Præst, der kom her i Aaker, var nemlig gift. Men det gjorde heller ikke noget til Sagen,
side 19
da hun kort efter blev gift med Præsten nede i Poulsker, Peder Madsen Katha. Denne var f. c. 1680, blev 1704 Stud. fra Nykøbing p. F .. 1% 1705 Baccalaur, skal en Tid have været pers. Kapellan og blev 12/8 1707 Præst i Poulsker. Den ny Præst i Aaker hed Adolf And. Enkelte ville maaske undre sig over Navnet And og betragte det som en Forkortelse f. Ex. af Andersen. Dette er ikke Tilfældet. Hans Navn nævnes i Snesevis af Gange paa nævnte l'laade. Han var f. i Kristiania omtr. 1680, blev cand. theol. 1% 1699 med haud, antagelig senere Hører i sin Fødeby og 2/2 1720 Præst i Aaker, altsaa i en Alder af omtr. 40 Aar.

I Bornholmske samlinger - samme bind - omtales flere retsager mod Dorthea og hendes nye mand præsten i Povlsker Peder Madsen Katha, som følge af påstået misligholdelse af Præstegården i Aakirkeby.

http://bornholmske-samlinger.dk/bibliotek-bornholms-historie/
KB, Københavns Amt, Gentofte sogn, eneste min. bog, 1651-1814, A.O.69
1706, 15.juni ... Claus Flyng og Doretea von Alpen
Fødsel 24 Jun 1674
KB Sogn 112, Åkirkeby - eneste min. bog. 1648-1741, A.O. 161, side 162.
1719, Funis den 21,nov, døde den (agtværdige) hr. Claus Flyng og blev begravet 27.november......45 år 4 m 3 dage (24-7-1674)
Uddannelse 1697 Nazaret, Sokkelund, Københavns Amt, Denmark
Student fra København i 1697
tilflyttet 22 Apr 1705 Aaker
Flyttet til Aaker 22.april 1705
Beskætigelse 22 Jun 1705-22 Nov 1719 Præstegård i Aaker sognepræst
Bornholmske samlinger - 38
Aaker:

10. 1705-1719. Claus Flyng.

F ... VI 1674. stud. Kbh. 1697. 22 VI 1705 Sp. Aaker. t

Aaker 21 XI 1719. begr. 27 XI s. A. g. Gentofte 15 VI 1706

Dorothea Johansdatter von Alpen. F. Kbh. 1665. t RØnne 4 XII

1747. begr. 2 I 1748. Datter af Handelsmand Kbh., Johan von

Alpen og Maren Plum. se Claus C. F., Middelfart-K.

Hustru g. 2) Peder Madsen Katkjær, Sp. Povlsker.
Kures gårdregister:
Præstegård, Aaker:
Claus Clausen Flyng, 1674-06- - 1719-11-21
Overtog i 1705-06-22 Præstegård i Aaker
Hans forældre: Sognepræst Claus Flyng og Dorethe.

Blev i 1706-06-15 gift med Dorothea Johansdatter von Alpen
Hun levede 1665 ca. - 1747-12-04
Hendes forældre: Handelsmand Johan von Alpen og Maren Clausdatter Plum, København.
Død 21 Nov 1719 Åkirkeby, Bornholm
KB Sogn 112, Åkirkeby - eneste min. bog. 1648-1741, A.O. 161, side 162.
1719, Funis den 21,nov, døde den (agtværdige) hr. Claus Flyng og blev begravet 27.november......45 år 4 m 3 dage (24-7-1674)
Begravelse 27 Nov 1719 Åkirkeby Kirkegård, Bornholm
KB Sogn 112, Åkirkeby - eneste min. bog. 1648-1741, A.O. 161, side 162.
1719, Funis den 21,nov, døde den (agtværdige) hr. Claus Flyng og blev begravet 27.november......45 år 4 m 3 dage (24-7-1674)
Se tilknyttede kilder.