GEDCOM-projektet hos Danske Slægtsforskere
bevar dine slægtsdata for eftertiden

Tønne Antonius Bloch

Født 1 Jul 1733 Barrit Præstegaard, Barrit, Bjerre, Vejle
Død 9 May 1803 Sankt Knuds Sogn, Odense
1 Jul 1733
Barrit Præstegaard, Barrit, Bjerre, Vejle
29 Feb 1696
Ellidshøj Præstegård, Ellidshøj, Hornum, Ålborg
17 Jul 1627
Storarden Fogedgård, Store Arden, Hindsted, Ålborg
Familie med ukendt
Vielse
Fødsel 1 Jul 1733 Barrit Præstegaard, Barrit, Bjerre, Vejle
Død 9 May 1803 Sankt Knuds Sogn, Odense
NB! Ingen KB for Barrit Sogn i 1733

Tønne Bloch (1733 '96 1803) var en dansk biskop.

Han blev født i Barrit Præstegaard, hvor hans Fader, Søren Bloch, var Præst. Da Faderen blev forflyttet først til Kjøbenhavn og siden til Aalborg, fulgte han med denne, men da Søren B. 1747 vendte tilbage til Hovedstaden, blev Sønnen i Aalborg i Konrektor Thestrups Hus, og fra Aalborg Skole afgik han 1749 til Universitetet. 1752 tog han theologisk Embedsexamen, og i det følgende Aar hjalp han sin Fader med Ugeprædikener og Søndagskatekisationer. Efter Faderens Død fik han Plads paa Borchs Kollegium, og som Alumnus paa dette udgav han nogle af Søren B.s Skrifter og tillige, i Fællesskab med fem andre unge Videnskabsmænd, en Litteraturtidende: «Efterretninger om nye Bøger og lærde Sager i Danmark og Norge» (1756-58).

I Aaret 1758 blev han kaldet til Feltpræst ved de kongelige Tropper i Holsten, og i de følgende 5 Aar gjorde han Tjeneste som Præst ved forskjellige Regimenter. 1763 blev han Sognepræst for Middelfart og Kavslunde, og 1775 blev han udnævnt til Biskop over Ribe Stift. Efter at han af Biskop Harboe i Arveprinsens og Arveprinsessens Nærværelse var bleven indviet til dette Embede, prædikede han næste Søndag i Fredensborg Slotskirke for hele Kongefamilien, som hørte ham «med udmærket allernaadigst Velbehag».

Medens han var i Ribe, højtideligholdt Universitetet sin Trehundredaarsfest, og ved den Lejlighed disputerede han efter Opfordring for den theologiske Doktorgrad («Chronotaxis scriptorum divi Pauli», 1779). 1785 blev han valgt til Medlem af det kgl. norske Videnskabernes Selskab, og 1786 blev han Biskop i Fyns Stift, til hvilket den Gang endnu hørte Laaland og Falster, Als og Ærø. Baade i Ribe og paa Fyn var B. en nidkjær Tilsynsmand, der visiterede meget flittig i de store Stifter.

5. Sept. 1803 døde han.
Gift 1. 1763 med Margrethe Hedevig Jebens fra Meldorf (d. 1792),
Gift 2. 1793 med Anna Christine Hensler, f. Kohl (d. 1825 Odense, Odense, Odense Købstad)

Odense Kiøbstad, Clare Gaden, 638, FT-1801, B9037
Tonne?? Bloch 69 Gift huusbonde doctor theol. biskop og sogneintendant?? over Fyens Stift
Christiane Kohl 53 Gift hans kone
Nicolina Christiana Amalia Bloch 32 Ugift hans børn
Caroline Sophia Emerence Bloch 23 Ugift hans børn
Theodoce Carl August Bloch 22 Ugift hans børn lieutnant, conducteur og landmaaler??
Anna Hedevig Magrethe Bloch 18 Ugift hans børn
Thron Hans Holte 42 Ugift tienestefolk tiener
Maren Jensdatter 47 Ugift tienestefolk
Anna Cathrine Rasmusdatter 25 Ugift tienestefolk
Anne Jensdatter 33 Ugift tienestefolk
Hans Jacobsen 33 Ugift tienestefolk
Jens Thøgesen 69 Ugift tienestefolk
Peder Jespersen 36 Ugift tienestefolk
Hans Ludia Aagaard 13 Ugift tienestefolk

14. 7/1 1763 [Fp. 16/6 58, o. 28/6] Tønne (Antonius) Bloch af Kbh. Frue K., f. Barrit 7/1 33; St. Aalbg. 49; C. 17/6 52, l.; 1 ~ 12/7 63 Margrethe Hedvig Niclasdtr. Jebens, f. Meldorf 29/10 40, † Od. 12/4 92; F. N. J., Canc.-Ass.; M. Charlotte Amalie Johannsen; 4 S., 4 D.; 2 ~ 25/9 93 Anna Christine Kohl, E. e. Generaladjutant Bendix Vilh. Hensler, d. Kbh. 27/12 48, † Vdbg. 14/3 25; F. Fred. K., Adjutant; M. Christine Wiborg; u. B.; Dr. phil. Søren N. J. B., Etrd. og Rtr. i Roesk. var hans Søn; [Biskop over Ribe St. 23/2 1775; Dr. th. 79; Biskop over Fyens St. 3/2 86; † 5/9 1803; lærd; nidkjær i sin Embedsførelse; flittig Visitator; „Den første (Block i Modsætning til Boisen) er den gamle tids mand, kirkelig, rettroende og en ivrig modstander af Evangelisk salmebog, men tillige stiv og ubevægelig, myndig nedad men i formen dybest underdanigst opad, medens han dog ufortrødent fastholder en afmægtig modstand mod alt det nye, der var ved at bryde frem'. See khist. S. III. 2/239. W. 2/91; N. 72].

Also see http://www.gravsted.dk/person.php?navn=toennebloch

http://home.online.no/~rrostru/Wiberg/793-95-Middelfart.htm#TonneBloch

http://www.denstoredanske.dk/Dansk_Biografisk_Leksikon/Kirke_og_tro/Biskop/T%C3%B8nne_Bloch

http://da.wikipedia.org/wiki/T%C3%B8nne_Bloch