GEDCOM-projektet hos Danske Slægtsforskere
bevar dine slægtsdata for eftertiden

Lars Bodenhoff

Født Abt 1749
Død 25 Jul 1804 Frederiksberg sogn, Sokkelund herred, Københavns amt, DK.
Abt 1749
5 Jan 1723
Sankt Petri sogn, Sokkelund herred, Københavns amt, DK.
Abt 1697
Viborg sogn, Nørlyng herred, Viborg amt, DK.
Abt 1697
Bacharach, D.
Owan Andreas Ludvig Bodenhoff 1 Jan 1791 Frederiksberg sogn, Sokkelund herred, Københavns amt, DK.
Vielse
Begravelse Frederiksberg kirkegård
Beskætigelse Kornhandler
Fødsel Abt 1749
Den Bodenhofske Slægtebog 1914 (1)
Dåb 27 Oct 1749 Sankt Nikolaj kirke København
Død 25 Jul 1804 Frederiksberg sogn, Sokkelund herred, Københavns amt, DK.
Efter moderen arvede han 1759 en kapital på 3500 Rdlr., der satte ham i stand til at begynde en selvstændig forretning som kornhandler, hvorimod han aldrig ses at have arbejdet sammen med faderen. Af denne købte han 1774 en Galease, Mercurius kaldet og 1790 afkøbte han gartner Preisler for 3000 Rdlr. en gård på Frederiksberg med tilhørende 2 haver og det halve af jordlodden nr. 16 på Frederiksberg slots hovedgårds mark. Hans virksomhed som handelsmand kender man kun gennem faderens skrivelse af 8. Nov 1791 til amtmanden over Kbhvns. amt, i hvilken han andrager om at få sønnen umyndiggjort, og her omtales den ikke på nogen smigrende måde. Agent Bodenhoff skriver nemlig, at den måde sønnen går frem på 'i sine foretagender med hel ufornuftig at bestyre sine ejendele, der er langt fra den modne fornuft, som indsigt og nødvendig klogskab fordrer hos enhver, der ikke vil udsættes for på ufordelagtiske måder at miste, hvad han ejer, og blive en forarmet og ruineret mand', byder ham (faderen) at foredrage amtmanden sønnens handlinger. Som eksempel på disse nævner han, 1. at sønnen for nogle år siden havde ægtet en pige, der var i tjeneste hos ham (agenten) som kokkepige, hvilket kaldes 'et skridt, der aldeles ikke var passende eller fordelagtig', 2. at han til auditør Jac. Hinderup havde udlånt 3000 Rdlr. mod 'en simpel obligation uden mindste hypoteqve, pant eller sikkerhed' og 3. at han 5. Juni 1790 med en person, Christian Lund, som er heftet i stadens arresthus for gæld, har indgået interessentskab og en kontrakt, 'ved hvilken han ikke alene har gjort sig selv umyndig, mens endog overdraget alt, hvad han eyer og eyendes vorder eene og aleene til Christian Lunds nytte, brug og bestyrelse efter eget gotfindende'. At agent Bodenhoff ved at foretage dette skridt ikke handlede bag sønnens ryg og at denne selv anerkendte sin uformuenhed til at styre sine sager fremgår af, at han har givet andragendet følgende egenhændige påtegning: 'Jeg haver ikke noget her i mod min faders wilger i nogen måde, men er der med får nøyet'. Amtmanden må have fundet de anførte grunde fyldestgørende, thi allerede dagen efter beskikkedes agenten til v
ærge for sønnen. Efter faderens død overtoges værgemålet af kammerherreoverhofmarskalk Hauch og senere fra August 1800 af prokurator Palle.Af det ovenanførte må man dog ikke slutte, at Lars B. kun søgte tarveligt Selskab, thi i alt fald i et tilfælde kan det konstateres, at hans omgang kunne være den allersomfineste, nemlig ved sønnens dåb, hvor fadderne var: Frk. Bülow, fru B
rockenhuus, 'hovmester' Brockenhuus og kammerherrene Bülow, Calmette og Brachel.1796 Bortsolgte hofmarskalk Hauch som værge for Lars B. den ham tilhørende halve jordlod matr. nr. 16 til værtshusholder Ped. Nielsen for 600 Rdlr. og 11. Aug. lod prokurator Palle ved offentlig auktion sælge den 1790 købte gård på Frederiksberg med tilliggende haver til kunstmaler Fr. Wohlerts for 4801 Rdlr. I sidstnævntes gård havde Lars B. haft en meget stabdsmæssig lejlighed, men da den var solgt, var hans bopæl i ethvert tilfælde i de sidste 2 år af hans levetid yderst tarvelig. Sidst beboede således han og hustru en 2 værelsers lejlighed med køkken til 30 Rdlr. årlig i gården nr. 20 på Vesterbro og her holdt de ikke tjenestepige, hvilket for den tid var ret usædvaneligt, men måtte nøjes med en kone til de
res opvartning.Af sine søskende fik Lars B. som fædrendearv udbetalt 20.000 Rdlr., der indsattes i overformynderiet og af hvilke der var 17.777 Rdlr. i behold ved ægtefællernes død, men trods den betydelige kapital ses det, at de, der synes at have væretligeslette husholdere, stadig befandt sig i stor pengetrang. De lånte og pantsatte uafladelig, thi den sum, de månedlig fik udbetalt til deres ophold - under hofmarskalk Hauchs formynderskab var denpå 30 á 35 Rdlr. - kunne langtfra forslå t
il deres fornødenhedder. Ved Lars B.s død vurderedes hele bohavet til 46 Rdlr. 4 Mark.
Dødsårsag: Tærende sygdom.