GEDCOM-projektet hos Danske Slægtsforskere
bevar dine slægtsdata for eftertiden

Frederik Caspar Conrad Friboe

Født 7 Mar 1767 Køge sogn, Ramsø herred, Roskilde amt, DK.
Død 14 Mar 1846 København DK.
Vielse Abt 1795
Beskætigelse Oberst, Kammerherre
Fødsel 7 Mar 1767 Køge sogn, Ramsø herred, Roskilde amt, DK.
Dåb 14 Mar 1767
Beskætigelse 1840 Generalleutenant
Folketælling 1 Feb 1840 København staden, Sokkelund herred, Københavns amt, DK. Størrestræde 257
Død 14 Mar 1846 København DK.
Begravelse 15 Mar 1846 Lyngby Sogn, Sokkelund Herred, Københavns Amt, Dk.
Begyndte sin militære løbebane som volontær ved livgarden til hest og blev 1783 sekondløjtnant i norske livregiment rytteri, men vendte 1787 tilbage til garden, hvor han 2 år efter udnævntes til premierløjtnant. Han skal tidligt have vundet kronprinsens yndest og var fra 1788 blandt de unge mænd, der senere til stadighed omgav ham i hans hovedkvarter og dannede generaladjutantstaben. Blev 1793 ritmester med ancinnitet fra 1789, stilledes 1800 à la suite i husarene, blev 1803 major, men stadig à la suite, 1805 eskadronchef, 1808 oberstløjtnant og generaladjudant-løjtnant i staben, 1810 oberst og kammerherre. Efter 1813 at være trådt ud sf generalstaben overtog han kommandoen over husarrigimentet, hvilken post
ajor og ridder af dannebrog, 1824 danebrogsmand, 1826 kommandør og 1828 storkors af dannebrog, 1836 generalløjtnant.1818 skulle han have duelleret med oberstløjtnant Jac. Friedr. Silberschildt, hvis hustru han for en del år siden skulle have forført, men var imidlertid så forsigtig før duellen at gå op til Frederik VI for at tage en rørende afsked med ha
m og herved forandredes sagen, da kongen greb ind og forhindrede, at den afgjordes ved våben.Han ejede gården nr. 257, nuværende nr. 16, ved Holmens Kanal samt et lyststed i Lyngby, 'Wildnisset' kaldet, i hvis have han og hans hustru er begravede og som derfor efter hans død ifølfe hans testamentariske bestemmelse kom til at føre navnet 'Friboeshvile'. Angående begravelsen havde han ligeledes testamenteret, der er af 22. Nov 1841, bestemt, at hans lig i al stilhed kl. 5 om morgenen skulle indsættes i gravstedet af 8 underofficerer af husarregimentets ekserserskole, hvilke derfor skulle erholde 10 Rdlr. hver. Indtraf dødsfaldet i byen, skulle hans kiste af 8 underofficerer af husarregimentet for samme vederlag indsættes i en vogn og om natten køres til Lyngby for at begtraves til det fastsatte klokkeslet. - Da han døde den 14. Marts, fandt begravelsen altså sted kort efter solopgang. - Endvidere havde han bestemt, at der vest for graven skulle rejses et monument af srøbt jern med følgende indskrift: 'I denne Grav hviler det Forgiengelige
af General-Lieutenant Frederiich Caspar Conrad von Friboe og Hans Kone, Giertrud Cathrine Bodenhoff, lad dem hvile i Roe'.Foruden de to ovennævnte ejendomme efterlod Friboe sig en formue, der efter boets opgørelse androg 132.735 Rdlr., til hvilken han, der var barnløs, indsatte som universalarving løjtnant Frederik Caspar Conrad Funch, dog skulle der udbetales nogle livrenter, således fik 3 kvindelige medlemmer af slægten Bodenhoff, nemlig forpagter Bodenhoffs ældste datter, major Bodenhoffs yngste datter og søkaptain Bodenhoffs yngste datter, hver årlig 200 Rdlr. Lyststedet Friboeshvile tilligemed renten af den dertil knyttede fideikommiskapital på 40.000 Kr., indsat på 1. prioritet til 4% i gården nr. 16 ved Holmens Kanal, skulle først tilfalde ovennævnte universalarving, hans agnatiske descendenter og sidstlevendes enke, dernæst kommandør Bodenhoffs ældste søn, Frederik (Frits) B.og sluttelig Freder. Caspar Conr. Friboe Baggesen samt deres mandlige afkom. Når ingen agnater af disse 4 mere er til, overgår Friboeshvile samt fideikommiskapitalen til Lyngby kommune,mod at den opfører 3 friboliger i Lyngby for officersenker, som desforuden hver årlig skal have 200 Kr. Til disse friboliger er medlemmer af den Friboeske od den Bodenhoffske slægt fortrinsvis berettigede. Friboe stiftede også ved kodicil af 14. Feb 1846 det Friboe-Bodenhoffske legat, der 1896 var på 11.221 Kr. og som under amtsrådets tilsyn bestyres af Lyngby sogneråd. Renrerne heraf skal årlig på hans begravelsesdag den 20. Marts, i portioner på mindst 48 Kr. og højst 72 Kr
. uddeles til sognets fattige.
begravet i Lyngby i sin have på 'Friboeshvile'. (Garnisions København)