GEDCOM-projektet hos Danske Slægtsforskere
bevar dine slægtsdata for eftertiden

Jens Clemensen Smagbier

Født Abt 1585 Århus
Død 2 Apr 1655 Århus
Beskæftigelse/Erhverv/Embede
Kilde: jensenj.dk/
Fødsel Abt 1585 Århus
Vielse/Ægteskab 1623 Århus
Kilde: jensenj.dk/
Død 2 Apr 1655 Århus
Tog borgerskab i Aarhus 18. dec. 1623. Han var den 16. juni 1626 en af de 24 borgere, som ved forskellige lejligheder blev udtaget til at bekræfte eller bevidne en sag af betydning. Denne sag drejede sig om, at havnen var i en meget dårlig forfatning og byen androg kongelig majestæt om tilladelse til i seks år at opkræve havnepenge, d.v.s. en afgift på 2 skilling af hver skudes drægtighed.

I 1627 lejede Jens Clemmensen kongen tre store lofter til hans landgildekorn og var samme år fadder for Rasmus Thestrups søn; var atter fadder 10. oktober 1630 i Skjoldelev Præstegaard. I 1639 ejede han en ager
udenfor Munkeport; kgl majestæts toldskriver 1641-42; 1648 'ligger til'Bona communia capituli': Bildbjerg i Hasle Herred som Jens Clemmensen i Aarhus haver fæstet'.

Rådmand i Aarhus 1651. Død 1656 - skifte 15. oktober 1656. Han boede i Vestergade nr. 368 i Peder Saxes Gaard, som var beliggende på det sted, hvor nu Svaneapoteket er.

Kilde: http://www.jensenj.dk/Slaegtsfiler/Otto%20Blichfeldt%20EFTERSLAEGT.pdf, side 6

Ejede 1639 en ager udenfor Munkeport, toldskriver 1641-42, boede ved sin død i Vestergade 368 i Peder Saxes gård. Hans kone var enke efter Peder Saxe og findes afbilledet p Peder Saxes epitafium i Århus Domkirke. 4 børn. De fleste efterkommere (præster, købmænd mm.) kalder sig Blichfeld(t) efter moderen.

Kilde: hammerweb.dk/