GEDCOM-projektet hos Danske Slægtsforskere
bevar dine slægtsdata for eftertiden

ANDERS ANDERSEN

ANDERS ANDERSEN MØRUP
Født 7 Feb 1740 Mørup, Mønsted Sogn, Fjends Herred, Viborg Amt
Død May 1798 Kvostedlund, Tårup Sogn, Fjends Herred, Viborg Amt
7 Feb 1740
Mørup, Mønsted Sogn, Fjends Herred, Viborg Amt
Abt 1692
Abt 1697
Mørup, Mønsted Sogn, Fjends Herred, Viborg Amt
KIRSTEN ANDERSDATTER 21 Dec 1782 Mørup, Mønsted Sogn, Fjends Herred, Viborg Amt
Vielse 20 Nov 1773 Mønsted Kirke, Mønsted Sogn, Fjends Herred, Viborg Amt
Fødsel 7 Feb 1740 Mørup, Mønsted Sogn, Fjends Herred, Viborg Amt
Dåb 7 Feb 1740 Mønsted Kirke, Mønsted Sogn, Fjends Herred, Viborg Amt
FT-1787 1 Feb 1787 'Krathuset', Tårup Sogn
Husfader. Har tilsyn med krattet. Gift. 3 børn: Anders, 13 år, Kirsten, 5 år og Dorthe Kirstine, 2 år.
Død May 1798 Kvostedlund, Tårup Sogn, Fjends Herred, Viborg Amt
Begravelse 4 May 1798 Tårup Kirkegård, Tårup Sogn, Fjends Herred, Viborg Amt
Døbt: Side 179.
Søn af Anders Madsen og Maren Michelsdatter.

Tømrer og skovopsynsmand.

Begravet: Side 88. Anders Mørup jordet 55 år.

Anders Andersen Mørup og hustru var de første år efter vielsens indgåelse bosat i Mørup, Mønsted Sogn, og ved trolovelsen den 29. oktober 1773 hedder det i kirkebogen, at de blev trolovet i deres eget hus i Mørup. Omkring 1785 flyttede de imidlertid til Tårup Sogn, hvor de i folketællingen 1787 findes bosat i Krathuset. Det hedder her om Anders Andersen Mørups bestilling, at han førte tilsyn med krattet. Af skiftet efter ham fremgår det, at han efterlod sig en hel del tømrerredskaber, og det er derfor sandsynligt, at hans hovedbestilling hele tiden har været som tømrer, således at tilsynshvervet med krattet, som han udførte for Tårupgård Gods, har været en bibeskæftigelse. Ved hans død fremgår det, at familien boede i Kvostedlunds Skovhus i Tårup Sogn, men om det er den samme ejendom som Krathuset, vides ikke. Blot ved vi, at der til Skovhuset hørte noget jord, således at der også kunne drives lidt landbrug her, og det er da sandsynligt, at Anders Andersen Mørup endvidere har ført tilsyn med skoven.

Efter Anders Andersen Mørups død blev i 'Viborg Samler' nr. 19, 20 og 21 indrykket følgende notits:

'Credi- og Debitorer efter ved Døden afgangne Anders Mørup i Kvostedlunds Skovhus i Taarup Sogn, Taarupgaards Stiftelses Gods, herved indkaldes tre Gange i Viiborg Samler at møde derudi Stervboen (Dødsboet) ved Skiftesamling Onsdagen den 23. Maj, førstkommende Klokken 8 slet Formiddag, da Skiftet ventelig samme Dag bliver sluttet paa lovbefalet Maade; enhver vilde altsaa møde der bemelte Dag og Tiid, som haver noget at fordre og er skyldig til Stervboen, for derfor at fremlægge lovligt Beviis.'

Som nævnt blev skiftet således afholdt den 23. maj 1798 under ledelse af forvalter og ridefoged Bendix Kopp fra Ørregård. Som arvinger nævnes foruden enken børnene Anders, 25 år, Maren, 22 år, Kirsten, 14 år, Dorthe 11 år, og endelig Mette, 7 år gammel. Som lavværge for enken mødte gårdbeboer Søren Mortensen i Borup by, medens børnenes som fødte værger havde deres fars to brodersønner, selvejergårdmændene Mads Christensen fra Smollerup og Anders Christensen fra Lånum. Der var tale om et meget spartansk bo med det sædvanlige indbo, og af besætning på ejendommen nævnes blot to køer og fem får med fire lam. Boets samlede aktiver androg 30 rdr., medens passiverne var på 38 rdr. og primært omfattede gældsposter til 8 navngivne personer, heriblandt 9 rdr. til Lars Riis i Kvols, 8 rdr. til Christian Jensen i Borup og 4 rdr. til Ole Laursen i Kuhr, hvortil kom 1 rd. 1 mk. for indrykningen af annoncen i 'Viborg Samler' i henhold til bogtrykkeriets kvittering. Imidlertid oplyste de to værger, enken med lavværge og sønnen Anders, at sidstnævnte aldrig havde fået løn eller betaling for de år, hvor han havde været hjemme og hjulpet faderen. Alle erklærede da også over for skifteretten, at faderen, da han lå på 'sit yderste', havde givet udtryk for, at sønnen Anders som en lille erstatning herfor frit kunne overtage faderens arbejdsredskaber til brug for tømrer- og snedkerarbejde, hvilket af skifteretten blev bevilget. Herefter anmodede enken og sønnen Anders om at måtte få overdraget boets værdier til fri rådighed imod efter bedste evne at forsøge at betale gælden, hvilket bevilgedes.

I folketællingen 1801 ses da også for Kvostedlunds Skovhus nævnt enken Marie Cathrine Christensdatter, sønnen Anders, 27 år, landsoldat og tømrer, samt døtrene Dorthe og Mette.