GEDCOM-projektet hos Danske Slægtsforskere
bevar dine slægtsdata for eftertiden

Viggo Kristian Eichen Nielsen

Født 15 Apr 1887 Sankt Johannes, Sokkelund, Københavns Amt, Denmark
Død 23 Mar 1967 Blegdams Hospital, København,
15 Apr 1887
Sankt Johannes, Sokkelund, Københavns Amt, Denmark
23 Jan 1841
Aastrup Sogn, Sallinge Herred, Svendborg Amt
4 Mar 1853
Roskilde
8 Oct 1828
Sankt Jørgensbjerg sogn, Rosilde
Clara Johanne Emilie Nielsen 25 Mar 1909 Nazaret, Sokkelund, Københavns Amt, Denmark
Arvid Bernhardt Eichen Nielsen 29 Jul 1911 Nazaret, Sokkelund, Københavns Amt, Denmark
Helmuth Ivan Aksel Vilhelm Nielsen 24 Feb 1913 Fredens, Sokkelund, Københavns Amt, Denmark
Grethe Ruth Henriette Nielsen 6 Feb 1916 Fredens, Sokkelund, Københavns Amt, Denmark
Tove Henny Inge Nielsen 11 Dec 1920 Ryesgade, København
Hans-Jørgen Gudmar Eichen 27 Jun 1926 Grøndals Sogn, København amt
Vielse
t 9-2-77

Mor: Ja det var jo egentlig Torben der så gerne ville hav e at vi skulle fortælle noget fra gammel tid og så siger ha n at det kunne jo være sjovt hvis vi kunne få mormor til a t fortælle noget fra gammel tid. Sådan at vi kan hele tide n kan huske det ....
Mormor: helt tilbage.
M: ja helt tilbage så det var derfor hvis nu du kunne prøv e at huske lidt fra gammel tid og se om du kunne fortælle o s lidt om hvor du er født og sådan noget.
MM: jo jeg er jo født der i 38 på Nørrebrogade 38 og der va r der jo stenbro og to rækker fliser på Nørrebrogade og s å gik vi jo i skole ovre i Nørre Alle og mit hjem det lå j o lige mellem Fælledvej og Elmegade så vi kunne gå begge st eder og der havde vi jo en dejlig skole men altså Blegdamsv ej der var der grøfter og lidt udenfor Tagensvej der var de r store store fælleder med sådan nogen - hvad skal man kald e det for - det var indhegnet - der gik køer og heste der h vor nu Rigshospitalet ligger og der var altså - det var mæg tig sjov at komme på fælleden - og der lå jo to store søe r - vi kaldte dem for Holger Danskes Briller - og det var j o mægtig skæg at lege røver og soldater derovre. Vi havde k æppe med - og vi legede jo at der var fjender nede i grøfte rne
Christian: he he
MM: der var så stenter for kalder man hvis for. Og der gi k køerne og brølede.
M: Der hvor Rigshospitalet ligger nu?
MM: ja - på Blegdamsvej og der var grøfter
C: det var vel enge
M: jo det har nok været enge som hørte til byens
MM: det var marker - grønne marker, sådan rigtige så de hav de kvæget gående der og sådan nogle køer de øh, kom ind ti l brændevinsbrænderne - der var så - kunne man købe mælk -b illig med fløde og det hele på men sådan en ko blev hejse t op og stod der oppe og kom aldrig nogen sinde ned - opp e på første sal. og jeg var - da jeg var en fjorten femte n år var jeg barnestuepige i Store Kongensgade og der var j o så sådan en lige ved Fredericiagade tror jeg nok det va r at der var denne her brændevinsbrænder og jeg kunne ikk e forstå at 'mænderne' de kom for der var to indgange og d e gik ind den ene vej og ud den anden vej og det var bare s ådan et øjeblik og en morgen så stod jeg og kikkede og så k om fruen og så sagde hun 'hva' kikker du på' så sagde jeg ' jeg kan ikke forstå at mænderne de kom ind og går ind den e ne vej og ud den anden vej og det er bare sådan et øjeblik ' 'Ja' sagde hun ' de får en mælketoddy og den koster fir e øre og den hælder manden op og så det er alle den der ska l ud på reden og arbejde' og de gik jo meget lange veje de r var jo hverken spor...
M: .. der var jo ingen sporvogne eller noget ..
MM: nej, nej , nej,
M: var der cykler
MM: naj - det var meget lidt
M: ...hestevogne eller også gik de ..
MM: det var på gåben ja
M: var kirkegården der dengang
MM: ja - må den have været men mine forældre boede indenfo r voldene dengang og da boede de og flyttede ud da der ble v bygget.
M: på Nørrebrogade
MM: på Nørrebro, men før den tid havde de taget derud på ki rkegården og da købte de vand på maskiner for to kroner o g så lavede mor kaffe og ...
M: .. der ude ved kirkegården osse ..
MM: .. ude på Assistenskirkegård
M: ja jeg har hørt om at de tog på udflugt på gravstenene
MM. ja det gjorde de - der lavede de så kaffe og havde ma d og den spiste de
M: men udenfor kirkegården længere ude ad Nørrebrogade
MM: der var det marker
M: marker alt sammen
MM: … alt sammen marker - det var rabarberlandet kaldte ma n det for
M: da var København jo bare en lille bitte by
MM: ja for der var ikke noget - det begyndte jo først at by gge der da far og mor var ganske unge - de blev jo gift i 7 5 - og jeg tror at det er bygget der - da de havde været gi ft i nogle år og så er de flyttet ud på Nørrebrogade - fo r far lavede jo bilen i 86-87
M: .. og det foregik på Nørrebro
MM: det foregik på Nørrebrogade - far havde en lille tegnes tue bag ved og der blev den tegnet og ..
M: hvem tog initiativ til det - var det ham selv der gjord e det eller hans mester ..
MM: far havde været naver og havde været i Tyskland og Fran krig og set den køre uden heste og da han kom hjem og forta lte sin mester det sagde han 'kan du lave sådan en' 'Ja' de t mente far jo nok han kunne så om det så var hjulene så va r de handsmedede - de støbte dem selv - og jeg kan bare hus ke at jeg var oppe og køre på den vi var ved at køre alle r etiraderne ned ha ha ha ha ha
M: inde i gården
MM: inde i baggården
M: Men han kørte ud og hentede mester ...
MM: ...ja og kørte ham til hans sommerhus i Skovhoved tro r jeg nok det var
M: det må have været en mægtig opstandelse når han kom køre nde ..
MM: det var der osse og jeg tror nok der var en folketingsm and - det var ham Klaus Berntsen - han var jo baptist i gru nden - han boede der oppe hvor Inge bor - Klaus Berntse n - og han sagde der skulle gå en mand foran og ringe med e n klokke - sa det var...
M: . den lavede jo en masse larm kan jeg tænke mig
MM: det gjorde den - den sagde : fut fut fut
M: Hvor mange søskende var I
MM: ja vi har været tolv - men vi var altså otte til sidst -
M: men hvor kunne I havde I så en stor lejlighed eller .
MM: nej vi havde kun to værelser og så havde vi et loftkamm er
M: når, var det på Nørrebrogade I havde I havde loftkammeret
MM: ja
M: når det troede jeg var i Frederiks den syvendes gade
MM: nej - der var ingen loftkammer
M: når det var på Nørrebrogade - så var det også der I lå o g smed k.. smedekul ned om natten
MM: ha ha om aftenen ja - mor kunne ikke forstå
at sengetøjet var så sort men når vi kom hjem om aftenen o g hvad lavet hvad vi skulle - vi gik i skole til klokken se ks ikke - og så gik vi i byen for en dame der boede på fjer de sal. Hun pudsede sølvtøj og pressede handsker og sådan n oget . Det skulle jo bringes ud. Så måtte vi af sted med de t og når vi så kom hjem så stod vores aftensmad. Det var e n rundtenom fedtemad og en rundtenom sukkermad og kop van d og færdig med jer og op i seng. Og det var jo for tidlig t om sommeraftenen ikke - så havde vi taget smedkullene ne d det var sådan nogle små nogen
Chr.: ja det rigtigt -
MM: ja bare sådan nogen små nogen, og dem strittede vi ne d når hørte nogen gik -- he-he- he - så kun de....
Chr: ....de kul sådan nogen kan man ikke bruge til en kakke lovn
MM: ...næ det ku' d....
Chr: næ det kan man ikke for der er for meget......
MM: .. naj det var på essen...
Chr: ja det kan jeg tro - der er for meget tjære i nemlig
MM: ja det er nok mulig det var det ..
Chr. ...for så syder det ...
MM: ....og de kunne ikke forstå at det kom ned ovenfr a - ha ha
M: ja men I havde sådan nogle små småarbejde - for I gik d a ikke i skole sådan fra om tidligt om morgnen vel
MM. jeg skulle være henne hos bageren om morgenen når klokk en var en kvart over fem for ellers kunne jeg ikke få noge t brød fra dagen før og vi købte for ti øre gammel brød
M: når så havde I mad til hele dagen
MM. når vi havde fødselsdag så fik vi en halv sukkerkringle
M: hvornår var I så i skole
M: fra klokken og.. jeg havde en plads fra klokken syv om m orgenen til klokken tolv og jeg var sjældent hjemme før klo kken var hen ad halv et og så sagde de 'når nu flyver Ingeb org med en kartoffel i munden nu hiver hun halv et med en k artoffel i munden' for vi fik jo middagsmad - før vi skull e i skole
M: det må have været et stort bord til så mange børn
MM: naj det var såmænd ikke så stort - for når vi sådan lig e kunne nå bordkanten så kom vi jo ikke til at 'sette' ne d så stod vi jo op og så fyldte vi jo ikke så meget
C: I spiste vel ikke på tallerken med kniv og gaffel
MM: jo vi spiste - ja vi havde gerne en ske og gaffel - v i havde jo gerne skåret det ud
M: næ til middag - men så stod de bare op så meget det fyl dte - ja så skulle der jo ikke så meget plads
MM: nej og de ældste var jo ikke hjemme - men far og mor j o kun seks stole så vi kunne jo ikke komme til at 'sette' n ed alle sammen på en gang - er du rigtig klog
M. men hvor mange år vil du tro du var sådan der da din fa r lavede den bil - da har du selv ikke været født.
MM. jeg var ikke født nej - men sidste gang jeg var oppe a t køre på den der tror jeg nok jeg var fem år
M: men så blev den sat hen i en krog ikke .
MM: så blev den sat om i baggården og der stod den i mang e år
M: det var i Frederik den syvendes gade
MM: - vi legede med den
M: det kan jeg huske jeg har været med oppe og lege på de n i Frederik den syvendes gade
MM: og vi pumpede den og den gik jo ingen steder
M: hvad havde I så udflugt eller sådan noget - eller var de t kun med søndagsskolen I var
MM: det var kun med søndagsskolen - jo jeg tror vi var- pås kedag der gik far gerne en tur med os på Langelinie og nå r vi så gik tilbage - så skulle vi igennem alle se små gade r Borgergade og alt det der og der var rendestensbrænder o g der købte far hos et ismejeri nogle store kaffebrød - d e kaldte dem for slagsværd - og der så travede vi jo hjema d - Vi fik gerne til påske en ny hue og det var en sømandsh ue med voksdug ovenpå og så kan jeg huske et år havde jeg t ikket om at fa en rød - vi fik ellers en blå - men hvor va r vi stolte af de røde huer
M: det var da også meget sjovt at få lidt farve på
MM: vi fik jo ellers - vores skotøj det blev håndsyet men d et var gerne så stort så 'Niels' han kom op og kikkede ti l os - jeg er ved .... det var solidt
M. men hvornår kom sporvognene så - var de kommen
MM: nej - jo der kom nogle hestesporvogne tror jeg nok .... . men alene det at sneen kom det var jo en forfærdelig rede lighed - så kom alle lemmerne ovrefra Ladegården og Ladegår den den lå over fra Jakob Danefærdsvej og Åboulevarden ud o mtrent til en jernbanestation der lå der den hed vistnok
M: Lygten
MM: - ja jeg ved ikke hvad den hed - Nordbanen eller såda n noget der og der stillede de op med deres riskoste og fej ede men inde bagved der var en grøft med vand i og så var d er pigtråd for at de der lemmer ikke kunne komme ud - og d et sa vi fra Jakob Danefærdsvej
M: det fik altså kun lov til at komme ud når de skulle ud a t arbejde
MM: og ligesådan med lygterne når de skulle tændes - så ko m det også og stillede op alle lygtetænderne og med en voks stav - og puttede de op i mellem
M: det kan jeg huske jeg har set i Ryesgade
MM: også Lisbeths bedstefar var...
M: når ja han var lygtetænder - og det ved Lisbeth godt fo r jeg siger til hende forleden dag og så sagde hun : ja de t er rigtig nok - han var lygtetænder
MM: og ligesådan når de skulle slukke klokken ti så kom d e igen - ja så blev der slukket for gassen
M: når der så var ildebrand - hvordan var brandsprøjterne så
MM: ja det var jo hestsprøjter med fire heste for - og de t var sjov at se når det slog gnister fra
M: stenbroen.
MM:.. stenbroen. Men når det var rigtig galt så kom dampsp røjten - det var ... så var alle ungerne bagefter. Udepå . .. Nørrebros runddel der lå der en stor tømmerplads og de n brændte engang og jeg kan endnu se stablerne brænde og fa lde sammen og der ude der endte Frederiksberg sporvogn på s ådan en drejeskive og den kørte ikke længere end dertil.
M: end til Nørrebros runddel
MM: ja og den er helt nedbrudt - drejeskiven
M: ja, ja, ja, ja.
MM: vi havde en ...
M: runddelen er jo også væk
MM: ja - ja, næ runddelen
M: ja men altså rundkørslen eller hvad man skal sige er væk
MM: ...der var..
M: Men var der mange store ildebrande du så - så du Christi ans Borg brand.
MM: neiij ....
M: når - det var længe før
MM: nej det var før min tid - men jeg ved at mine søskend e fortalte om --- men, ja ildebrande det har det nok af (st ueuret slår 11 slag) i Blågårdsgade der lå der en stor vill a og den lå overfor Blågårds Plads men det var et jernstøbe ri dengang .... mumlen

(optagelsen stoppes)

MM: nå ja - ja vi var jo der til påske og så til pinse så v ar vi jo gerne i Frederiksberg Have der blev madkurven pakk et og så spadserede vi derud med kurven imellem os .. det v ar en stor kurv med to lemme på der så kunne lukke sammen i kke .. og når vi nåede ud i Falkoner Alleen der var jernstø berierne de havde en forretning der der lå to store løver u denfor sådan støbte løver og så nåede vi jo halvvejen ikk e . Og når vi så havde været i Frederiksberg have så gik v i igennem der og så gik vi ud .. det må have været Roskilde vejen og lidt længere henne der lå der Borups have og det v ar et sted hvor vi kunne spise og mor hun fik jo vand fra m askine og lave kaffe selv og det gik helt flot. Men så gi k vi tilbage til Frederiksberg Have og da legede vi jo to m and frem for en enke og sådan noget pjat he he he
M: var det sådan en familieskovtur
MM: ja det var familieskovtur. Det var ikke så mange år s å blev den Borups have nedlagt der blev bygget noget og s å måtte vi jo hen et andet sted og så kom vi ned i Pile All een og der lå nogle små haver. Og i en af dem særligt samle des en hel del fra baptisterne. Der var Baggesens og Troels ens og alle de her menighedsmedlemmer de kom jo gerne der o g vi legede jo .. gyngede og gik på ligevægtsbom
M: der forskellig til at lege..
MM: og der var sådan lidt . Og der foregik det samme med ma dkurv og kaffemaskinen og jeg tro nok vi fik lidt øl og sod avand ... men jeg kan ikke rigtig huske.. men noget fik v i at drikke
M: for det var en stor dag
MM: ja det var det - og så var vi jo godt trætte når vi ko m hjem . Men disse små haver derude det var noget for sig s elv for der var ligesom et lille lysthus eller sådan noge t hvor der var en rigtig petroleumslampe når det blev mørk t og den blev tændt og så hyggede man sig der så det var j o mørkt når vi gik hjem. For lygterne blev jo slukket klokk en ti
M: nå nå
MM: - alle gadelygterne de blev slukket klokken ti
M: når gjorde de det.
MM: ja, ja - så var der ikke noget med at få lygter på
M: men de vel ikke vægtere den gang vel
MM: jo der var vægtere og de gik der med deres morgenstjern e så det var meget sjovt det hele. Men vi var meget glade f or søndagsskoleskovturen - det var vi
M: hvor gik den til
MM: den gik gerne til Grøndalshuset
M: når Grøndalssletten eller sådan noget - Charlottenlund
MM: ja
M: kørte I så med toget dertil
MM: ja der kørte vel tog - for den gik.. holdt jo nede på Å boulevarden det tog vi skulle med
M: Nå nå var der jernbanestation
MM: - der var jo station der og så lå der lidt længere ud e og hovedbanegården den lå på den højre side, i stedet fo r den nu ligger på den anden side ..
M: ..af Vesterbrogade
MM: den lå på højre . ..der lå banegården der
M: var det bare banegårde alt det der
MM: ja hele strækningen helt nede fra Søerne der Vordorffve j var det vel og langs med Søerne der lå banen og den ene s tation efter den anden
M: så var der ikke så langt for at komme til stationen
MM: nej der var ikke så langt, men langs med Dosseringen de r var der bådebroer og det var privatejede både der lå de r og der var faktisk lukket for Dosseringen med en låge o g dem der boede dernede de skulle have det for sig selv
M: når de havde ret til søen
MM: ja til at begynde med men det varede ikke så længe så b lev der lukket op og så kom der jo små motorbåde på vande t på vandet på søerne
M: og det var der de så hentede is til folks ....
MM: ja om vinteren så savede de jo is der og opbevarede de t så i et stort træskur eller og sådan noget og det lå i Lu ndingsgade og ned til Dosseringen der og var spredt over e n stor bygning der mænderne der gik der inde de havde jo la mmeskinshuer på for ikke at de skulle få frosset ørerne a f men man havde jo ikke andet is dengang og det var jo ikk e altid lige rent
Men man tog ikke så store hensyn dengang det skidt i isen d et betød ikke så meget
M: så kunne man bare brænde nogle hekse jo
MM: men når man skulle have noget der skulle komme i drikke lse så blev det købt på apoteket
M: is
MM: is ja så måtte vi købe det på apoteket
M: når så var noget postevand de havde frosset
MM: ja sådan noget ..
M: hvornår blev du døbt
MM: jeg blev døbt i 1905 tror jeg nok det var
M: hvor mange år var du da - der var du femten år
MM: femten år - ja
M: hvornår blev du gift
MM: jeg blev gift da jeg var atten år næsten nitten år
M: men der havde I det også meget fattigt - hvor boede I he nne
MM: vi boede i Helgesensgade nummer fjorten fjerde sal ti l højre - det kunne Clara sige da hun var en lille bitte e n og så sang hun
M: men der var København allerede blevet større ikke
MM: ok ja, ja, ja, ja - det begyndte ja da det blev størr e . Der blev jo bygget en masse masse
M: i dine barneår - da var Ryesgade blev bygget derude
MM. ja - men der kom vi jo slet ikke - ikke så længe jeg va r hjemme - men jeg var jo tidlig ude at tjene
M: hvor gammel var du da du kom ud tjene
MM: femten år
M: men der var I jo ikke så mange børn derhjemme der må de r vel have været plads nok til jer for der var de store gif t for længst
MM: hvad var det Laura hun blev gift i 96 eller 98 - Anna h avde vist i 96 og Laura i 98 havde de bryllup så de var j o ikke hjemme og Johannes var jo også blevet gift så var de t Peter og Martha
M: nej I blev gift samtidig Peter og Martha og dig
MM: næh, Martha og jeg blev gift samtidig
M: når du havde også en bror der hed - det havde du ogs å - du havde også en bror der hed Peter
MM: jeg havde en bror der hed Peter - Johannes og Peter o g Villy. Men jeg husker tydeligt da Julie blev født for de t var på Johannes fødselsdag og vi havde en gammel dame ned efra kirken der hed Ranch og Peter var så gal på hende så h an sagde til hende - 'krep hul og syg og pas dig selv'. Ha n mente at hun skulle klippe hovedet op og så kunne hun sid de og passe sig selv hun måtte ikke se på ham .. men hun ko m op med chokolade os så fortalte vi at vi havde fået en li llesøster da var jeg tre år
M: kan du huske det
MM: ja jeg kan huske det lige så tydeligt som det var i gå r for vi var jo blevet lukke op på kammeret og der havde v i en gammel gyngehest meget fin gyngehest ..havde det være t med hæ, den var luvslidt da vi havde den og der .. vi leg ede vi kørte sejlede til de lavere farlige øer og så hujed e vi lidt op og skreg - en på hesten og en på hver af gænge rne og så gik hu hej hæ hæ
Fødsel 15 Apr 1887 Sankt Johannes, Sokkelund, Københavns Amt, Denmark
Kirkebog Kontramin., Sankt Johannes Sogn, Sokkerlund Herred , Københavns Amt, 1886-1889,
Kirkebog, Sankt Johannes Sogn, Sokkerlund Herred, København s Amt, 1886-1889, A.O. 150, nr.362, 1887, 15.april, Viggo K ristian Eichen Nielsen, døbt 22.april 1887 i K. , Nielsen R asmus tøffelmager, H. Henriette Gerogine Jensine Eichen 3 4 år, Ryesgade 49 kj., Faddere: Julie Eichen, Henriette Nie lsen, faderen,
Dåb 22 May 1887 Sankt Johannes, Sokkelund, Københavns Amt, Denmark
Kirkebog Sankt Johannes sogn,København; 1887 Fødte Mandskøn ; nr. 362, 15.april; Viggo Kristian Eichen Nielsen; Døbt 22 .maj 1887 i kirken; forælde: Nielsen,Rasmus tøffelmager hus tru Henriette Georgine Jørgine Eichen; 34; Ryesgade 49 kj ; Faddere: Julie Eichen og Henriette Nielsen, søsteren
Bopæl 1 May 1901 Ryesgade 47, kld.
Skole 1 May 1901 Ryesgade Skole, København
ggo Christian Eichen Nielsen no. 745
Elevprotokol for Ryesgade skole - drenge 1881-1915, no. 1-8 04:
No. 745:
Født 15/4.87, Døbt og hver: St. Johs. k, navn: Viggo Kristi an Eichen Nielsen, forældre: tøffelmager N., Ryesgade 49, c , Kdl.
Indskrevet 18/8.93, hvorfra indkommet: hj, Kundskaber ved i ndskrivning 6 B, Udgår, hvorfor og hvorhen: 1. maj 01, 14 å r, Afg. Bx. Bemærkning: Præmie
hen Nielsen - s.a. tøffelmager Rasmus Nielsen - St. Johanne s sogn - 1887 15/4 - glarmester
Bopæl: Ryesgade 47 Kbhv.
... 1/5.07 ..., B
Vedtagning: 1409 65 1/4 tommer
1 C 9 Nielsen Viggo Christian Eichen, m, 25/4.87, g, baptist, Køb enhavn, husfader, glarmestersvend, glarmester Schou, Farima gsgade 32
Nielsen Olga Johanne Ingeborg,k,2/10.90,g,baptist, Københav n, husmoder
Nielsen Klara Johanne Emilie,k,25/3.1909,u,baptist, Københa vn, datter å Strøget i København, arbejdede også i Athen, Rom, New York Ryesgade 47A, 3. sal th,
Nielsen,
- Viggo Christian Eichen, m,16/4.1887.g.baptist,København , husfader, glarmester, snedker Verner Møllegade,
- Olga Johanne Ingeborg, k, 2/1.1890,g,baptist,København, h usmoder,
- Clara Johanne Emilie,k,25/3.1909, barn, baptist, Københav n, datter
- Arvid Bernhard,m, 28/7.1911,barn, baptist,København, søn
- Helmuth Bernhard,m,24/2.1913,barn, København, søn , Ejer: Detajlhandler C. Laurintius
- A.O. 145, 3. sal,
Nielsen, Viggo Christian Eichen,m,16/4.1887,g, København, b aptist, husfader, glarmester, inventarfabrik Allan Christen sen
Nielsen, Olga Johanne Ingeborg,k,2/1.1890,g, København, bap tist, husmoder, rengøring, S... Dosseringen 99
Nielsen, Klara Johanne Emilie,k,25/3.1909,u, København, bap tist, datter,
Nielsen, Arvid Bernhard,m,28/7.1911,u,København,baptist,søn
Nielsen, Grethe Ruth Ida Henriette,k,6/2.1916, København, b aptist, datter
Nielsen, Tove,k,u,11/12.1920, København, baptist, datter
Nielsen, Viggo Christian Eichen, m, 15/4.1887, København Ø , dansk, husfader, glarmester hos Allanev, inventarfabrik , skole: folkeskole + teknisk skole, glarmester
- , Olga Johanne Ingeborg, k, 2/1.1890 , - N, - , husmoder, skole: folkes kole
- , Tove Henny Inge, k, 11/12,192 0 - Ø, - , barn, kontorist, Vag tselskabet, skole: mellem og realskole + handelsskole
- , Hans-Jørgen Gudmar Eichen, m, 27/6.1929, Brh . , - , barn, skoleelev, skole: folkeskole

Bellisvej 1.sal bor i 1940 ingen fra familien. ),m, 15/4.87, København, dansk, husfader, Glarmester, Alla n Christensen, Vimmelskaftet 43, ægteskab 11/12.08, 5 bør n levende, 1 død
Nielsen, Olga Johanne «u»Ingeborg«/u», -,k, 2/1.90, -, -, h usmoder
Nielsen, Clara Johanne Emilie, -, k, 25/3.09,-,-, kontorist inde, Mauritz Brandt, Nørrevold 2
Nielsen, Arvid Bernhard Eichen,-,m. 28/7.11, - , - , stentr ykkerlærl., F.Lindegaard, Gothersgade 14
Nielsen, Grethe Ida Ruth,-k, 6/2.16,
Nielsen, Tove Henny Inge,-k,11/12.20,-,-,
Nielsen, «u»Hans«/u» Jørgen Gudmar Eichen, -,m, 27/6.26,
Nielsen, Henriette Jensine Georgine,k, 4/3.53, Roskilde, sl ægtning, aldersrente
Nielsen, Thora Marie, k, 6/10.91, København, slægtning, væv erske, K.A.Thomsen - Husum
lægdsrulle 1905 Nazaret, Sokkelund, Københavns Amt, Denmark
hen Nielsen - s.a. tøffelmager Rasmus Nielsen - St. Johanne s sogn - 1887 15/4 - glarmester
Bopæl: Ryesgade 47 Kbhv.
... 1/5.07 ..., B
Vedtagning: 1409 65 1/4 tommer
1 C 9 Nielsen Viggo Christian Eichen, m, 25/4.87, g, baptist, Køb enhavn, husfader, glarmestersvend, glarmester Schou, Farima gsgade 32
Nielsen Olga Johanne Ingeborg,k,2/10.90,g,baptist, Københav n, husmoder
Nielsen Klara Johanne Emilie,k,25/3.1909,u,baptist, Københa vn, datter å Strøget i København, arbejdede også i Athen, Rom, New York Ryesgade 47A, 3. sal th,
Nielsen,
- Viggo Christian Eichen, m,16/4.1887.g.baptist,København , husfader, glarmester, snedker Verner Møllegade,
- Olga Johanne Ingeborg, k, 2/1.1890,g,baptist,København, h usmoder,
- Clara Johanne Emilie,k,25/3.1909, barn, baptist, Københav n, datter
- Arvid Bernhard,m, 28/7.1911,barn, baptist,København, søn
- Helmuth Bernhard,m,24/2.1913,barn, København, søn , Ejer: Detajlhandler C. Laurintius
- A.O. 145, 3. sal,
Nielsen, Viggo Christian Eichen,m,16/4.1887,g, København, b aptist, husfader, glarmester, inventarfabrik Allan Christen sen
Nielsen, Olga Johanne Ingeborg,k,2/1.1890,g, København, bap tist, husmoder, rengøring, S... Dosseringen 99
Nielsen, Klara Johanne Emilie,k,25/3.1909,u, København, bap tist, datter,
Nielsen, Arvid Bernhard,m,28/7.1911,u,København,baptist,søn
Nielsen, Grethe Ruth Ida Henriette,k,6/2.1916, København, b aptist, datter
Nielsen, Tove,k,u,11/12.1920, København, baptist, datter
Nielsen, Viggo Christian Eichen, m, 15/4.1887, København Ø , dansk, husfader, glarmester hos Allanev, inventarfabrik , skole: folkeskole + teknisk skole, glarmester
- , Olga Johanne Ingeborg, k, 2/1.1890 , - N, - , husmoder, skole: folkes kole
- , Tove Henny Inge, k, 11/12,192 0 - Ø, - , barn, kontorist, Vag tselskabet, skole: mellem og realskole + handelsskole
- , Hans-Jørgen Gudmar Eichen, m, 27/6.1929, Brh . , - , barn, skoleelev, skole: folkeskole

Bellisvej 1.sal bor i 1940 ingen fra familien. ),m, 15/4.87, København, dansk, husfader, Glarmester, Alla n Christensen, Vimmelskaftet 43, ægteskab 11/12.08, 5 bør n levende, 1 død
Nielsen, Olga Johanne «u»Ingeborg«/u», -,k, 2/1.90, -, -, h usmoder
Nielsen, Clara Johanne Emilie, -, k, 25/3.09,-,-, kontorist inde, Mauritz Brandt, Nørrevold 2
Nielsen, Arvid Bernhard Eichen,-,m. 28/7.11, - , - , stentr ykkerlærl., F.Lindegaard, Gothersgade 14
Nielsen, Grethe Ida Ruth,-k, 6/2.16,
Nielsen, Tove Henny Inge,-k,11/12.20,-,-,
Nielsen, «u»Hans«/u» Jørgen Gudmar Eichen, -,m, 27/6.26,
Nielsen, Henriette Jensine Georgine,k, 4/3.53, Roskilde, sl ægtning, aldersrente
Nielsen, Thora Marie, k, 6/10.91, København, slægtning, væv erske, K.A.Thomsen - Husum
Baptistdåb 16 Apr 1905 Kristuskirken, København
Kristuskirkens protokol Kristuskirken 1902-1916 protokol
Bopæl 1 May 1909 Helgesensgade 14, 4 th, København
Folketælling 1911 Helgesensgade 14, 4 th, København
Nielsen Viggo Christian Eichen, m, 25/4.87, g, baptist, Køb enhavn, husfader, glarmestersvend, glarmester Schou, Farima gsgade 32
Nielsen Olga Johanne Ingeborg,k,2/10.90,g,baptist, Københav n, husmoder
Nielsen Klara Johanne Emilie,k,25/3.1909,u,baptist, Københa vn, datter å Strøget i København, arbejdede også i Athen, Rom, New York Ryesgade 47A, 3. sal th,
Nielsen,
- Viggo Christian Eichen, m,16/4.1887.g.baptist,København , husfader, glarmester, snedker Verner Møllegade,
- Olga Johanne Ingeborg, k, 2/1.1890,g,baptist,København, h usmoder,
- Clara Johanne Emilie,k,25/3.1909, barn, baptist, Københav n, datter
- Arvid Bernhard,m, 28/7.1911,barn, baptist,København, søn
- Helmuth Bernhard,m,24/2.1913,barn, København, søn , Ejer: Detajlhandler C. Laurintius
- A.O. 145, 3. sal,
Nielsen, Viggo Christian Eichen,m,16/4.1887,g, København, b aptist, husfader, glarmester, inventarfabrik Allan Christen sen
Nielsen, Olga Johanne Ingeborg,k,2/1.1890,g, København, bap tist, husmoder, rengøring, S... Dosseringen 99
Nielsen, Klara Johanne Emilie,k,25/3.1909,u, København, bap tist, datter,
Nielsen, Arvid Bernhard,m,28/7.1911,u,København,baptist,søn
Nielsen, Grethe Ruth Ida Henriette,k,6/2.1916, København, b aptist, datter
Nielsen, Tove,k,u,11/12.1920, København, baptist, datter
Nielsen, Viggo Christian Eichen, m, 15/4.1887, København Ø , dansk, husfader, glarmester hos Allanev, inventarfabrik , skole: folkeskole + teknisk skole, glarmester
- , Olga Johanne Ingeborg, k, 2/1.1890 , - N, - , husmoder, skole: folkes kole
- , Tove Henny Inge, k, 11/12,192 0 - Ø, - , barn, kontorist, Vag tselskabet, skole: mellem og realskole + handelsskole
- , Hans-Jørgen Gudmar Eichen, m, 27/6.1929, Brh . , - , barn, skoleelev, skole: folkeskole

Bellisvej 1.sal bor i 1940 ingen fra familien. ),m, 15/4.87, København, dansk, husfader, Glarmester, Alla n Christensen, Vimmelskaftet 43, ægteskab 11/12.08, 5 bør n levende, 1 død
Nielsen, Olga Johanne «u»Ingeborg«/u», -,k, 2/1.90, -, -, h usmoder
Nielsen, Clara Johanne Emilie, -, k, 25/3.09,-,-, kontorist inde, Mauritz Brandt, Nørrevold 2
Nielsen, Arvid Bernhard Eichen,-,m. 28/7.11, - , - , stentr ykkerlærl., F.Lindegaard, Gothersgade 14
Nielsen, Grethe Ida Ruth,-k, 6/2.16,
Nielsen, Tove Henny Inge,-k,11/12.20,-,-,
Nielsen, «u»Hans«/u» Jørgen Gudmar Eichen, -,m, 27/6.26,
Nielsen, Henriette Jensine Georgine,k, 4/3.53, Roskilde, sl ægtning, aldersrente
Nielsen, Thora Marie, k, 6/10.91, København, slægtning, væv erske, K.A.Thomsen - Husum
Beskætigelse 1912-1962 Allan Christensen & Co, København (Chr.Havn) glarmester
å Strøget i København, arbejdede også i Athen, Rom, New York Ryesgade 47A, 3. sal th,
Nielsen,
- Viggo Christian Eichen, m,16/4.1887.g.baptist,København , husfader, glarmester, snedker Verner Møllegade,
- Olga Johanne Ingeborg, k, 2/1.1890,g,baptist,København, h usmoder,
- Clara Johanne Emilie,k,25/3.1909, barn, baptist, Københav n, datter
- Arvid Bernhard,m, 28/7.1911,barn, baptist,København, søn
- Helmuth Bernhard,m,24/2.1913,barn, København, søn , Ejer: Detajlhandler C. Laurintius
- A.O. 145, 3. sal,
Nielsen, Viggo Christian Eichen,m,16/4.1887,g, København, b aptist, husfader, glarmester, inventarfabrik Allan Christen sen
Nielsen, Olga Johanne Ingeborg,k,2/1.1890,g, København, bap tist, husmoder, rengøring, S... Dosseringen 99
Nielsen, Klara Johanne Emilie,k,25/3.1909,u, København, bap tist, datter,
Nielsen, Arvid Bernhard,m,28/7.1911,u,København,baptist,søn
Nielsen, Grethe Ruth Ida Henriette,k,6/2.1916, København, b aptist, datter
Nielsen, Tove,k,u,11/12.1920, København, baptist, datter
Nielsen, Viggo Christian Eichen, m, 15/4.1887, København Ø , dansk, husfader, glarmester hos Allanev, inventarfabrik , skole: folkeskole + teknisk skole, glarmester
- , Olga Johanne Ingeborg, k, 2/1.1890 , - N, - , husmoder, skole: folkes kole
- , Tove Henny Inge, k, 11/12,192 0 - Ø, - , barn, kontorist, Vag tselskabet, skole: mellem og realskole + handelsskole
- , Hans-Jørgen Gudmar Eichen, m, 27/6.1929, Brh . , - , barn, skoleelev, skole: folkeskole

Bellisvej 1.sal bor i 1940 ingen fra familien. ),m, 15/4.87, København, dansk, husfader, Glarmester, Alla n Christensen, Vimmelskaftet 43, ægteskab 11/12.08, 5 bør n levende, 1 død
Nielsen, Olga Johanne «u»Ingeborg«/u», -,k, 2/1.90, -, -, h usmoder
Nielsen, Clara Johanne Emilie, -, k, 25/3.09,-,-, kontorist inde, Mauritz Brandt, Nørrevold 2
Nielsen, Arvid Bernhard Eichen,-,m. 28/7.11, - , - , stentr ykkerlærl., F.Lindegaard, Gothersgade 14
Nielsen, Grethe Ida Ruth,-k, 6/2.16,
Nielsen, Tove Henny Inge,-k,11/12.20,-,-,
Nielsen, «u»Hans«/u» Jørgen Gudmar Eichen, -,m, 27/6.26,
Nielsen, Henriette Jensine Georgine,k, 4/3.53, Roskilde, sl ægtning, aldersrente
Nielsen, Thora Marie, k, 6/10.91, København, slægtning, væv erske, K.A.Thomsen - Husum
Bopæl 1 May 1912 Ryesgade 47,
Folketælling 1916
Folketælling 1916 København Folketælling 1916 København
Folketælling 1.februar 1916; folketællingsskema nr. 176; kv arter:Udenbyes Klädebo;rode:Blegdam: Ryesgade matr. 1083, g adenr. 47A, Ejer: C. Laurentius,

forhus 2 sal tv, Nielsen Rasmus, m, 23/11.1841, g, baptist , Aastrup sogn, arbejdsevne forringet:nej, husfader,tøffelm ager,indkomst,0
Nielsen,Henriette Jenssine,k,4/3.1853,g,baptist,Roskilde, a rbejdevne forringet;nej,husmoder,
Nielsen,Thora Marie,k,6/10.1891,u,baptist,København, arbejd sevne forringet:nej,datter, væverske, Th...Husum,indkomst : 1000,skat staten:0,75, kommunen:5,25

3.sal th, Nielsen, Viggo Christian Eichen, m, 19/4.1887, g, baptist, København, arb.evne forringet: Nej, husfader,glarm ester, Jokum Verner Møllegade, indkomst 1800, skat staten : 2,63, Kommunen: 11,63
Nielsen, Olga Johanne Ingeborg,k, 2/1.1890, g,baptist, Købe nhavn, arb.evne forringet: Nej, husmoder
Nielsen, Clara Johanne Emilie,k, 25/3.1909, barn,baptist, K øbenhavn, arb.evne forringet: Nej, datter
Nielsen, Arvid Bernhard,m, 28/7.1911, barn,baptist, Københa vn, arb.evne forringet: Nej, søn
Nielsen, Helmuth Bernhard, m, 24/2.1913, barn,baptist, Købe nhavn, arb.evne forringet: Nej, søn ketælling af gode grunde. Folketællingen fandt sted 1.febru ar 1916, Grethe blev født 6 dage senere 6.februar 1916.
Ryesgade 47A, 3. sal th,
Nielsen,
- Viggo Christian Eichen, m,16/4.1887.g.baptist,København , husfader, glarmester, snedker Verner Møllegade,
- Olga Johanne Ingeborg, k, 2/1.1890,g,baptist,København, h usmoder,
- Clara Johanne Emilie,k,25/3.1909, barn, baptist, Københav n, datter
- Arvid Bernhard,m, 28/7.1911,barn, baptist,København, søn
- Helmuth Bernhard,m,24/2.1913,barn, København, søn , Ejer: Detajlhandler C. Laurintius
- A.O. 145, 3. sal,
Nielsen, Viggo Christian Eichen,m,16/4.1887,g, København, b aptist, husfader, glarmester, inventarfabrik Allan Christen sen
Nielsen, Olga Johanne Ingeborg,k,2/1.1890,g, København, bap tist, husmoder, rengøring, S... Dosseringen 99
Nielsen, Klara Johanne Emilie,k,25/3.1909,u, København, bap tist, datter,
Nielsen, Arvid Bernhard,m,28/7.1911,u,København,baptist,søn
Nielsen, Grethe Ruth Ida Henriette,k,6/2.1916, København, b aptist, datter
Nielsen, Tove,k,u,11/12.1920, København, baptist, datter
Nielsen, Viggo Christian Eichen, m, 15/4.1887, København Ø , dansk, husfader, glarmester hos Allanev, inventarfabrik , skole: folkeskole + teknisk skole, glarmester
- , Olga Johanne Ingeborg, k, 2/1.1890 , - N, - , husmoder, skole: folkes kole
- , Tove Henny Inge, k, 11/12,192 0 - Ø, - , barn, kontorist, Vag tselskabet, skole: mellem og realskole + handelsskole
- , Hans-Jørgen Gudmar Eichen, m, 27/6.1929, Brh . , - , barn, skoleelev, skole: folkeskole

Bellisvej 1.sal bor i 1940 ingen fra familien. ),m, 15/4.87, København, dansk, husfader, Glarmester, Alla n Christensen, Vimmelskaftet 43, ægteskab 11/12.08, 5 bør n levende, 1 død
Nielsen, Olga Johanne «u»Ingeborg«/u», -,k, 2/1.90, -, -, h usmoder
Nielsen, Clara Johanne Emilie, -, k, 25/3.09,-,-, kontorist inde, Mauritz Brandt, Nørrevold 2
Nielsen, Arvid Bernhard Eichen,-,m. 28/7.11, - , - , stentr ykkerlærl., F.Lindegaard, Gothersgade 14
Nielsen, Grethe Ida Ruth,-k, 6/2.16,
Nielsen, Tove Henny Inge,-k,11/12.20,-,-,
Nielsen, «u»Hans«/u» Jørgen Gudmar Eichen, -,m, 27/6.26,
Nielsen, Henriette Jensine Georgine,k, 4/3.53, Roskilde, sl ægtning, aldersrente
Nielsen, Thora Marie, k, 6/10.91, København, slægtning, væv erske, K.A.Thomsen - Husum
Folketælling 1921 Ryesgade 47A,
, Ejer: Detajlhandler C. Laurintius
- A.O. 145, 3. sal,
Nielsen, Viggo Christian Eichen,m,16/4.1887,g, København, b aptist, husfader, glarmester, inventarfabrik Allan Christen sen
Nielsen, Olga Johanne Ingeborg,k,2/1.1890,g, København, bap tist, husmoder, rengøring, S... Dosseringen 99
Nielsen, Klara Johanne Emilie,k,25/3.1909,u, København, bap tist, datter,
Nielsen, Arvid Bernhard,m,28/7.1911,u,København,baptist,søn
Nielsen, Grethe Ruth Ida Henriette,k,6/2.1916, København, b aptist, datter
Nielsen, Tove,k,u,11/12.1920, København, baptist, datter
Nielsen, Viggo Christian Eichen, m, 15/4.1887, København Ø , dansk, husfader, glarmester hos Allanev, inventarfabrik , skole: folkeskole + teknisk skole, glarmester
- , Olga Johanne Ingeborg, k, 2/1.1890 , - N, - , husmoder, skole: folkes kole
- , Tove Henny Inge, k, 11/12,192 0 - Ø, - , barn, kontorist, Vag tselskabet, skole: mellem og realskole + handelsskole
- , Hans-Jørgen Gudmar Eichen, m, 27/6.1929, Brh . , - , barn, skoleelev, skole: folkeskole

Bellisvej 1.sal bor i 1940 ingen fra familien. ),m, 15/4.87, København, dansk, husfader, Glarmester, Alla n Christensen, Vimmelskaftet 43, ægteskab 11/12.08, 5 bør n levende, 1 død
Nielsen, Olga Johanne «u»Ingeborg«/u», -,k, 2/1.90, -, -, h usmoder
Nielsen, Clara Johanne Emilie, -, k, 25/3.09,-,-, kontorist inde, Mauritz Brandt, Nørrevold 2
Nielsen, Arvid Bernhard Eichen,-,m. 28/7.11, - , - , stentr ykkerlærl., F.Lindegaard, Gothersgade 14
Nielsen, Grethe Ida Ruth,-k, 6/2.16,
Nielsen, Tove Henny Inge,-k,11/12.20,-,-,
Nielsen, «u»Hans«/u» Jørgen Gudmar Eichen, -,m, 27/6.26,
Nielsen, Henriette Jensine Georgine,k, 4/3.53, Roskilde, sl ægtning, aldersrente
Nielsen, Thora Marie, k, 6/10.91, København, slægtning, væv erske, K.A.Thomsen - Husum
Bopæl 1923-1967 Bellisvej 10, Brønshøj
Folketælling 1930 Bellisvej 10, Brønshøj
),m, 15/4.87, København, dansk, husfader, Glarmester, Alla n Christensen, Vimmelskaftet 43, ægteskab 11/12.08, 5 bør n levende, 1 død
Nielsen, Olga Johanne «u»Ingeborg«/u», -,k, 2/1.90, -, -, h usmoder
Nielsen, Clara Johanne Emilie, -, k, 25/3.09,-,-, kontorist inde, Mauritz Brandt, Nørrevold 2
Nielsen, Arvid Bernhard Eichen,-,m. 28/7.11, - , - , stentr ykkerlærl., F.Lindegaard, Gothersgade 14
Nielsen, Grethe Ida Ruth,-k, 6/2.16,
Nielsen, Tove Henny Inge,-k,11/12.20,-,-,
Nielsen, «u»Hans«/u» Jørgen Gudmar Eichen, -,m, 27/6.26,
Nielsen, Henriette Jensine Georgine,k, 4/3.53, Roskilde, sl ægtning, aldersrente
Nielsen, Thora Marie, k, 6/10.91, København, slægtning, væv erske, K.A.Thomsen - Husum
Folketælling 5 Nov. 1940- A.O.35-36-37 Bellisvej 10 st, Brønshøj
Nielsen, Viggo Christian Eichen, m, 15/4.1887, København Ø , dansk, husfader, glarmester hos Allanev, inventarfabrik , skole: folkeskole + teknisk skole, glarmester
- , Olga Johanne Ingeborg, k, 2/1.1890 , - N, - , husmoder, skole: folkes kole
- , Tove Henny Inge, k, 11/12,192 0 - Ø, - , barn, kontorist, Vag tselskabet, skole: mellem og realskole + handelsskole
- , Hans-Jørgen Gudmar Eichen, m, 27/6.1929, Brh . , - , barn, skoleelev, skole: folkeskole

Bellisvej 1.sal bor i 1940 ingen fra familien. ),m, 15/4.87, København, dansk, husfader, Glarmester, Alla n Christensen, Vimmelskaftet 43, ægteskab 11/12.08, 5 bør n levende, 1 død
Nielsen, Olga Johanne «u»Ingeborg«/u», -,k, 2/1.90, -, -, h usmoder
Nielsen, Clara Johanne Emilie, -, k, 25/3.09,-,-, kontorist inde, Mauritz Brandt, Nørrevold 2
Nielsen, Arvid Bernhard Eichen,-,m. 28/7.11, - , - , stentr ykkerlærl., F.Lindegaard, Gothersgade 14
Nielsen, Grethe Ida Ruth,-k, 6/2.16,
Nielsen, Tove Henny Inge,-k,11/12.20,-,-,
Nielsen, «u»Hans«/u» Jørgen Gudmar Eichen, -,m, 27/6.26,
Nielsen, Henriette Jensine Georgine,k, 4/3.53, Roskilde, sl ægtning, aldersrente
Nielsen, Thora Marie, k, 6/10.91, København, slægtning, væv erske, K.A.Thomsen - Husum
Død 23 Mar 1967 Blegdams Hospital, København,
Begravelse 29 Mar 1967 Kristuskirken, Sokkelund, København, Denmark
Povl Vang Larsen: Slægten på og omkring Eskemosegård i Aast rup sogn ved Faaborg
Kopi af herværende modtaget af Aase Møller Sørensen novembe r 2012.
Beretning på 22 sider.
Ejerliste:
1. Niels Henriksen - (fæste 1828-1855) ejer 1855-1869
2. Peder Nielsen (søn af Niels Henriksen) 1869-1893; overta get af enke Maren Kristine 1893-1906
3. Mads Peter Nielsen (søn af Peder Nielsen)1907-1955
4. Hans Peter Nielsen (søn af Mads Peter Nielsen) 1955-1976
5. Aase og Aksel Møller Sørensen (datter af Hans Peter Niel sen) 1976 -

omtale af Viggo og Ingeborg Eichen Nielsen side 6, 14, 17 , 18, 19
Arvid side 6, 17
KB, Kristuskirken, København, 1953-1990, A.O.54
1967, nr, 55
1967, 23. marts Blegdamshospitalet
1967. 29.marts Fra Kristuskirken til Brønshøj Kirkegård, Kø benhavn
Viggo Kristian Eichen Nielsen
forhv. glarmester, Bellisvej 10, st. Vanløse, født i Sct. J ohannes sogn, København, d. 15.april 1887. Forældre: tøffel mager Rasmus Nielsen, og hustru Henriette Jensine Georgin e f. Eichen. Efterladende ægtefælle: Olga Johanne Ingebor g , f. Johansen, viede d. 11. december 1908 ved København s magistrat.
79 år 1887 15.april.
Pastro Børge Bech
Dødsfald anmeldt d. 25. marts 1967. Københavns skifteret d . 25. marts 1967. I 2582/67

https://www.sa.dk/ao-soegesider/da/billedviser?epid=1711411 3#148251,24488097
PHOTO 19 Apr. 2017 Ryesgade Skole, København
ggo Christian Eichen Nielsen no. 745
Elevprotokol for Ryesgade skole - drenge 1881-1915, no. 1-8 04:
No. 745:
Født 15/4.87, Døbt og hver: St. Johs. k, navn: Viggo Kristi an Eichen Nielsen, forældre: tøffelmager N., Ryesgade 49, c , Kdl.
Indskrevet 18/8.93, hvorfra indkommet: hj, Kundskaber ved i ndskrivning 6 B, Udgår, hvorfor og hvorhen: 1. maj 01, 14 å r, Afg. Bx. Bemærkning: Præmie Elevprotokol Ryesgade skole 1881-1915 drenge no. 745 f Schleisner, Viggo Kristian Eichen Nielsen, tøffelmager N . Ryesgade 49, C, kld., indskrevet 18/8.93, kom hjemmefra , kundskaber 6 B, udskrevet 1. maj 01, 14 år, afg. Bx, Præm ie Elevprotokol Ryesgade skole 1881-1915 drenge no. 745 f Schleisner, Viggo Kristian Eichen Nielsen, tøffelmager N . Ryesgade 49, C, kld., indskrevet 18/8.93, kom hjemmefra , kundskaber 6 B, udskrevet 1. maj 01, 14 år, afg. Bx, Præm ie Elevprotokol Ryesgade skole 1881-1915 drenge no. 745 f Schleisner, Viggo Kristian Eichen Nielsen, tøffelmager N . Ryesgade 49, C, kld., indskrevet 18/8.93, kom hjemmefra , kundskaber 6 B, udskrevet 1. maj 01, 14 år, afg. Bx, Præm ie ggo Christian Eichen Nielsen no. 745
Elevprotokol for Ryesgade skole - drenge 1881-1915, no. 1-8 04:
No. 745:
Født 15/4.87, Døbt og hver: St. Johs. k, navn: Viggo Kristi an Eichen Nielsen, forældre: tøffelmager N., Ryesgade 49, c , Kdl.
Indskrevet 18/8.93, hvorfra indkommet: hj, Kundskaber ved i ndskrivning 6 B, Udgår, hvorfor og hvorhen: 1. maj 01, 14 å r, Afg. Bx. Bemærkning: Præmie
hen Nielsen - s.a. tøffelmager Rasmus Nielsen - St. Johanne s sogn - 1887 15/4 - glarmester
Bopæl: Ryesgade 47 Kbhv.
... 1/5.07 ..., B
Vedtagning: 1409 65 1/4 tommer
1 C 9 Nielsen Viggo Christian Eichen, m, 25/4.87, g, baptist, Køb enhavn, husfader, glarmestersvend, glarmester Schou, Farima gsgade 32
Nielsen Olga Johanne Ingeborg,k,2/10.90,g,baptist, Københav n, husmoder
Nielsen Klara Johanne Emilie,k,25/3.1909,u,baptist, Københa vn, datter å Strøget i København, arbejdede også i Athen, Rom, New York Ryesgade 47A, 3. sal th,
Nielsen,
- Viggo Christian Eichen, m,16/4.1887.g.baptist,København , husfader, glarmester, snedker Verner Møllegade,
- Olga Johanne Ingeborg, k, 2/1.1890,g,baptist,København, h usmoder,
- Clara Johanne Emilie,k,25/3.1909, barn, baptist, Københav n, datter
- Arvid Bernhard,m, 28/7.1911,barn, baptist,København, søn
- Helmuth Bernhard,m,24/2.1913,barn, København, søn , Ejer: Detajlhandler C. Laurintius
- A.O. 145, 3. sal,
Nielsen, Viggo Christian Eichen,m,16/4.1887,g, København, b aptist, husfader, glarmester, inventarfabrik Allan Christen sen
Nielsen, Olga Johanne Ingeborg,k,2/1.1890,g, København, bap tist, husmoder, rengøring, S... Dosseringen 99
Nielsen, Klara Johanne Emilie,k,25/3.1909,u, København, bap tist, datter,
Nielsen, Arvid Bernhard,m,28/7.1911,u,København,baptist,søn
Nielsen, Grethe Ruth Ida Henriette,k,6/2.1916, København, b aptist, datter
Nielsen, Tove,k,u,11/12.1920, København, baptist, datter
Nielsen, Viggo Christian Eichen, m, 15/4.1887, København Ø , dansk, husfader, glarmester hos Allanev, inventarfabrik , skole: folkeskole + teknisk skole, glarmester
- , Olga Johanne Ingeborg, k, 2/1.1890 , - N, - , husmoder, skole: folkes kole
- , Tove Henny Inge, k, 11/12,192 0 - Ø, - , barn, kontorist, Vag tselskabet, skole: mellem og realskole + handelsskole
- , Hans-Jørgen Gudmar Eichen, m, 27/6.1929, Brh . , - , barn, skoleelev, skole: folkeskole

Bellisvej 1.sal bor i 1940 ingen fra familien. ),m, 15/4.87, København, dansk, husfader, Glarmester, Alla n Christensen, Vimmelskaftet 43, ægteskab 11/12.08, 5 bør n levende, 1 død
Nielsen, Olga Johanne «u»Ingeborg«/u», -,k, 2/1.90, -, -, h usmoder
Nielsen, Clara Johanne Emilie, -, k, 25/3.09,-,-, kontorist inde, Mauritz Brandt, Nørrevold 2
Nielsen, Arvid Bernhard Eichen,-,m. 28/7.11, - , - , stentr ykkerlærl., F.Lindegaard, Gothersgade 14
Nielsen, Grethe Ida Ruth,-k, 6/2.16,
Nielsen, Tove Henny Inge,-k,11/12.20,-,-,
Nielsen, «u»Hans«/u» Jørgen Gudmar Eichen, -,m, 27/6.26,
Nielsen, Henriette Jensine Georgine,k, 4/3.53, Roskilde, sl ægtning, aldersrente
Nielsen, Thora Marie, k, 6/10.91, København, slægtning, væv erske, K.A.Thomsen - Husum
Viggo Kristian Eichen Nielsen
Viggo er født 16.april 1887 i Ryesgade, København.
Viggos forældre var Rasmus Nielsen og Henriette Jensine Geo rgine Nielsen, født Eichen
Han voksede op i Ryesgade,København.
Han blev gift med min mormor Olga Johanne Ingeborg Eichen N ielsen, født Johansen 11.decmber 1908 på Københavns Rådhu s og i Kristuskirken, København N.
Viggo og Ingeborg havde seks børn:
Clara, Arvid, Helmuth, Grethe, Tove, Jørgen. Helmuth døde k nap 5 år gammel 1918.
Viggo døde 23.marts 1967 - 79 år. Begravet fra Kristuskirken
Viggo var glarmester