GEDCOM-projektet hos Danske Slægtsforskere
bevar dine slægtsdata for eftertiden

Nis Peter Jensen Madsen

Født 9 APR 1883 Gl. Sole, Øster Snede sogn, Nørvang herred, Vejle amt, Danmark
Død 4 MAR 1962 Spettrup, Urlev sogn, Bjerre bjerre, Vejle Amt, Denmark
9 APR 1883
Gl. Sole, Øster Snede sogn, Nørvang herred, Vejle amt, Danmark
16 OCT 1855
Gl. Sole mark, Øster Snede sogn, Nørvang herred, Vejle amt, Danmark
9 APR 1804
Solskov, Øster Snede sogn, Nørvang herred, Vejle amt, Danmark
1769
Engum sogn, Hatting herred, Vejle amt, Danmark
28 FEB 1781
Gl. Sole, Øster Snede sogn, Nørvang herred, Vejle amt, Danmark
12 JUN 1823
Jelling, Jelling sogn, Tørrild herred, Vejle amt, Danmark
JAN 1782
Vindelev sogn, Nørvang herred, Vejle amt, Danmark
JAN 1777
Grejs by, Grejs sogn, Nørvang herred, Vejle amt, Danmark
8 OCT 1852
Gl. Sole, Øster Snede sogn, Nørvang herred, Vejle amt, Danmark
24 SEP 1826
Gl. Sole, Øster Snede sogn, Nørvang herred, Vejle amt, Danmark
1787
Skanderborg, Skanderborg sogn, Hjelmslev herred, Skanderborg amt, Danmark
1787
smedebæk, Ejstrup sogn, Vrads herred, Skanderborg amt, Danmark
17 OCT 1820
Hornborg sogn, Nim herred, Skanderborg amt, Danmark
Jens Peter Hornbæk Madsen 13 FEB 1908 Ejdom, Rårup sogn, Bjerre herred, Vejle amt, Danmark
Holger Elisius Madsen 28 JUN 1909 Ejdom, Rårup sogn, Bjerre herred, Vejle amt, Danmark
Inge Marie Madsen 16 AUG 1911 Duelund, Spettrup, Urlev sogn, Bjerre herred, Vejle amt, Danmark
Edith Madsen 10 DEC 1913 Fattiggården Nr. Aldum mk., Stenderup sogn, Hatting herred, Vejle amt, Danmark
Vielse 30 NOV 1906 Rårup kirke, Bjerre herred, Vejle amt, Danmark
KB 1900-1908 Rårup opslag 175 nr. 14
Fødsel 9 APR 1883 Gl. Sole, Øster Snede sogn, Nørvang herred, Vejle amt, Danmark
KB 1862-1892 Ø. Snede opslag 106 nr 11, Tvilling til nr. 10 Quindek
Dåb 15 APR 1883 Ø. Snede kirke, Ø. Snede sogn, Nørvang herred, Vejle amt, Danmark
KB 1862-1892 Ø. Snede opslag 106 nr 11, Tvilling til nr. 10 Quindek
Konfirmation 11 APR 1897 Øster Snede kirke, Nørvang herred, Vejle amt, Danmark
KB 1892-1901 Ø. Snede opslag 129 nr 12
Født i Øster Snede sogn 9. april 1883, døbt i Øster Snede 15. april 1883.
kundskaber: g, Forhold: mg. Nis Peter Jensen Madsen har tjent mig 1ste november 1898 til 1ste november 1900.
J. M. Christensen, Gl. Sole J. M. Christensen, Gl. Sole Nis Peter Jensen Madsen har tjent mig 1ste november 1900 til 1ste november 1901.
Aarup den 1ste November.
Anton Nielsen Aarup den 1ste November.
Anton Nielsen Nis Peter Jensen Madsen har tjent mig fra 1. nov. 1901 til 1. nov. 1903.
Ikjærgaard 1.11.03. Mikkel Kristensen Ikjærgaard 1.11.03. Mikkel Kristensen soldaternummer 425 årgang 1905.
fra 10/4 - 05 i nummer ved 27. batl. 4. komp. fra 10/4 - 05 til 9/12 - 10.
Til tjeneste ved 27. bataillon fra 10/4 - 05 til 7/10 - 05 fra 10/4 - 05 i nummer ved 27. batl. 4. komp. fra 10/4 - 05 til 9/12 - 10.
Til tjeneste ved 27. bataillon fra 10/4 - 05 til 7/10 - 05 skudsmålsbogen giver ingen oplysninger om opholdssted. skudsmålsbogen giver ingen oplysninger om opholdssted. afrejst fra Løsning til Rårup d. 2 - 3. april 1906 til tjeneste ved 31. batl. 2. komp. fra 7. jan 1915 til 9. mar 1915
til tjeneste ved 1. bataillon 4. komp. fra 14. aug 1915 til 11. okt 1915.
til tjeneste ved 1. bataillon 4. komp. fra 5. sep 1916 til 16. nov 1916.
Hjemsendt 16. nov 1916. til tjeneste ved 1. bataillon 4. komp. fra 14. aug 1915 til 11. okt 1915.
til tjeneste ved 1. bataillon 4. komp. fra 5. sep 1916 til 16. nov 1916.
Hjemsendt 16. nov 1916. Guldbryllup Peter Madsen og Antoinette Nis Peter Madsen Nis Peter Madsen som soldat Nis Peter Madsen med en ven Nis Peter Madsen og en ven Nis Peter hos familien i København r var filmfotograf og senere Kanonfotograf på rådhuspladsen. De 4 Madsen søskende Nis Peter Madsen på forpost Nis Peter Madsen Guldbrudeparret Dødsannonce Peter og Nette Madsen Betinget sk²de.
Underskrevne gårdejer Nis Peter Jensen Madsen af Spettrup sælger herved ved betinget skøde til medunderskrevne min svigersøn, sognefoged, forpagter Aage William Bækgaard, sst. den mig tilhørende landbrugsejendom 'Duelund' kaldet i Spettrup , Urlev sogn, med påstående og tilhørende bygninger og underliggende jorder, skyldsatte under:
Matr. nr. 9a Spettrup af hartkorn 3 tdr. 5 skp. 3 fdk. 0 alb.
Matr. nr. 2g Spettrup af hartkorn 0 tdr. 0 skp. 0 fdk. Ùa alb.
med tilhørende rettigheder og med påhvilende byrder og forpligtelser, alt således som jeg har været ejer af samme, hvorved navnlig bemærkes, at 1/6 bankhæftelse forrentes til en tidligere ejer med 6Ùa % p.a., og at der den 19/12 1953 er lys t dokument om rørledning på 9a.
Med ejendommen følger bygningernes mur-, søm- og jordfaste genstande og rette tilbehør, derunder støbegods og alle installationer, men ikke maskiner og redskaber, besætning samt sæd, avl, afgrøde, som alt tilhører køberen, der siden 195 3 har haft ejendommen i forpagtning.
Ejendommen er alt af køberen overtaget den 11. d.m. i den stand, hvori alt var og forefandtes, uden ansvar for sælgeren i enhver henseende.
Det solgta henligger fremtidig for køberens regning og risiko i enhver henseende, hvorfor han også i ildsvådestilfælde hæver assurancesummen for bygningerne til anordningsmæssig anvendelse.
Alle af ejendommen gående skatter og afgifter deles mellem parterne med den 11. d.m. som skæringsdag. Der påhviler ikke ejendommen afgiftspligtig grundstigning, men fremtidige ændringer i dette forhold er sælgeren uvedkommende.
Køberen indtræder i sælgerens rettigheder og pligter som andelshaver i Bjerre og Hatting herreders højspændingsanlæg og udreder afgifterne hertil, som herefter opkræves.
Købesummen er akkorderet til kr. 156.500,00, er et hundrede femtiseks tusinde fem hundrede kroner, der berigtiges på følgende måde:
a. Køberen betaler kontant samtidig hermed kr. 15.000,00
b. Køberen forpligter sig til uden ansvar for sælgeren at overtage og for tiden fra den 11. d.m. at forrente og afdrage den indestående gæld til Jydsk land-kreditforening 11. seriee 3Ùa %, oprindelig kr. 81.600,00. Det på lånet pr. 11. ds . betalte afdrag samt reservefondsandelen kommer køberen tilgode,
c. Efter optagelsen af lån i Dansk landbrugs Realkreditfond udbetaler køberen kontant kr. 18.000,00
d. Køberens hustru kvitterer ved sin medunderskrift herpå for arv efter sælgeren og hustru kr. 18.740,00, idet hun herved giver afkald på al kontant arv efter sælgeren og hustru, således at hun til sin tid som yderligere arv efter sine fo rældre alene skal have 1/4 af løsøre.
e. Køberen forpligter sig og efterkommende ejere af den solgte ejendom til at yde sælgeren og hustru Antoinette Marie Jensine Madsen eller den længstlevende af dem for deres livstid frit ophold på den solgte ejendom med husveje, mad og drikke , vask og renlighed samt opvartning, pasning og pleje, navnlig i sygdoms- og svaghedstilfælde. Nyderne skal til deres udelukkende rådighed have et soveværelse i gårdens stuehus med egen indgang og med lys og varme. Nyderne har valget melle m at spise med ved yderens bord eller at få maden, som skal være af samme mad, som den yderen med familie nyder, bragt ind i deres egen stue. iøvrigt skal nyderne bo i fællig med yderen og familie og må færdes overalt på den ydende ejendo m med ret til frit at færdes overalt på denne. Såfremt nyderne ikke måtte føle sig tilfredse med at bo på ejendommen og nyde opholdet der, er de berettiget til at flytte andetsteds hen, og yderen skal istedet for opholdet udbetale dem elle r den længstlevende af dem årlig kr. 3.000,00, der erlægges med kr. 250,00 den første i hver måned, stedse forud for den kommende måned og med et forholdsmæssigt beløb ved fraflytningen.
opholdets årlige værdi anslås til kr. 3.000,00, og da nyderen er født den 9. april 1883, og altså er 78 år gl., og da nyderinden er født den 22. januar 1880, og altså er 81 år gl., vil kapitalværdien udgøre kr. 23.160,00. og til sikker hed for aftægten meddeler køberen herved oprykkende prioritet i den solgte ejendom med alt tilbehør næstefter det indestående kreditforeningslån, kr. 30.000,00 til Landbosparekassen i Horsens til varierende rente og med afdrag samt størst e muligt lån i Dansk Landbrugs Realkreditfond til 6, 6Ùa eller 7 % rente, og idet med hensyn til servitutter og andre byrder henvises til ejendommens blad i tingbogen.
Ialt kr. 156.500,00
Samtidig med købesummens berigtigelse på den foran anførte måde meddeles der køberen endeligt skøde på den indmeldte ejendom.
Sælgeren erklærer på tro og love, at der på ejendommen findes ca. 1 tdr. land skov.
Omkostningerne ved handelen udredes med halvdelen af hver af parterne, men køberen bekoster alene gældsovertagelsen.
Som gift med sælgeren samtykker jeg Antoinette Madsen i det skete salg.
Der er ikke konstateret flyvehavre på ejendommen.
I henhold til lov nr. 259/1958 erklærer undertegnede skødeerhverver herved på tro og love, at jeg og mine i samme lovs ÙG 9 stk. 1 nævnte pårørende, hverken direkte eller gennem selskaber, foreninger eller institutioner efter skødets lysni ng vil være ejer eller medejer af tilsammen mere end 2 landbrugsejendomme.
Til bekræftelse med vore underskrifter vidnefast:
N.P.Madsen og Antoinette Madsen.
Aage Bækgaard og Edith Bækgaard
Til vitterlighed om underskrifternes ægthed, dateringens rigtighed og underskrivernes myndighed:
Emmy Jensen, kontorelev. og -------fuldmægtig, Horsens.

ENDELIGT SKØDE
Da køberen, Aage William Bækgaard, nu har betalt kontant kr. 18.000,00, så meddeler vi ham herved endeligt skøde på den indbemeldte ejendom:
Matr. nr. 9a Spettrup af hartkorn 3 tdr. 5 skp. 3 fdk. 0 alb.
Matr. nr. 2g Spettrup af hartkorn 0 tdr. 0 skp. 0 fdk. Ùa alb.
således som den foran er beskrevet, idet bemærkes, at sælgeren og hustru er afgåede ved døden henholdsvis 4. marts d.å. og 13. januar d.å.
Som de eneste og myndige arvinger efter sælgeren og hustru: p.t. Horsens, den 14. april 1962.
Jens Peter H. Madsen, Inge Buch, Holger Madsen, Edith Bækgaard.
1. plads p� en g�r 1 NOV 1898
Skudsmålsbog Peter Madsen skudsmålsbog side 8
J. M. Christensen, Gl. Sole Nis Peter Jensen Madsen har tjent mig 1ste november 1900 til 1ste november 1901.
Aarup den 1ste November.
Anton Nielsen Aarup den 1ste November.
Anton Nielsen Nis Peter Jensen Madsen har tjent mig fra 1. nov. 1901 til 1. nov. 1903.
Ikjærgaard 1.11.03. Mikkel Kristensen Ikjærgaard 1.11.03. Mikkel Kristensen soldaternummer 425 årgang 1905.
fra 10/4 - 05 i nummer ved 27. batl. 4. komp. fra 10/4 - 05 til 9/12 - 10.
Til tjeneste ved 27. bataillon fra 10/4 - 05 til 7/10 - 05 fra 10/4 - 05 i nummer ved 27. batl. 4. komp. fra 10/4 - 05 til 9/12 - 10.
Til tjeneste ved 27. bataillon fra 10/4 - 05 til 7/10 - 05 skudsmålsbogen giver ingen oplysninger om opholdssted. skudsmålsbogen giver ingen oplysninger om opholdssted. afrejst fra Løsning til Rårup d. 2 - 3. april 1906 til tjeneste ved 31. batl. 2. komp. fra 7. jan 1915 til 9. mar 1915
til tjeneste ved 1. bataillon 4. komp. fra 14. aug 1915 til 11. okt 1915.
til tjeneste ved 1. bataillon 4. komp. fra 5. sep 1916 til 16. nov 1916.
Hjemsendt 16. nov 1916. til tjeneste ved 1. bataillon 4. komp. fra 14. aug 1915 til 11. okt 1915.
til tjeneste ved 1. bataillon 4. komp. fra 5. sep 1916 til 16. nov 1916.
Hjemsendt 16. nov 1916. Guldbryllup Peter Madsen og Antoinette Nis Peter Madsen Nis Peter Madsen som soldat Nis Peter Madsen med en ven Nis Peter Madsen og en ven Nis Peter hos familien i København r var filmfotograf og senere Kanonfotograf på rådhuspladsen. De 4 Madsen søskende Nis Peter Madsen på forpost Nis Peter Madsen Guldbrudeparret Dødsannonce Peter og Nette Madsen Betinget sk²de.
Underskrevne gårdejer Nis Peter Jensen Madsen af Spettrup sælger herved ved betinget skøde til medunderskrevne min svigersøn, sognefoged, forpagter Aage William Bækgaard, sst. den mig tilhørende landbrugsejendom 'Duelund' kaldet i Spettrup , Urlev sogn, med påstående og tilhørende bygninger og underliggende jorder, skyldsatte under:
Matr. nr. 9a Spettrup af hartkorn 3 tdr. 5 skp. 3 fdk. 0 alb.
Matr. nr. 2g Spettrup af hartkorn 0 tdr. 0 skp. 0 fdk. Ùa alb.
med tilhørende rettigheder og med påhvilende byrder og forpligtelser, alt således som jeg har været ejer af samme, hvorved navnlig bemærkes, at 1/6 bankhæftelse forrentes til en tidligere ejer med 6Ùa % p.a., og at der den 19/12 1953 er lys t dokument om rørledning på 9a.
Med ejendommen følger bygningernes mur-, søm- og jordfaste genstande og rette tilbehør, derunder støbegods og alle installationer, men ikke maskiner og redskaber, besætning samt sæd, avl, afgrøde, som alt tilhører køberen, der siden 195 3 har haft ejendommen i forpagtning.
Ejendommen er alt af køberen overtaget den 11. d.m. i den stand, hvori alt var og forefandtes, uden ansvar for sælgeren i enhver henseende.
Det solgta henligger fremtidig for køberens regning og risiko i enhver henseende, hvorfor han også i ildsvådestilfælde hæver assurancesummen for bygningerne til anordningsmæssig anvendelse.
Alle af ejendommen gående skatter og afgifter deles mellem parterne med den 11. d.m. som skæringsdag. Der påhviler ikke ejendommen afgiftspligtig grundstigning, men fremtidige ændringer i dette forhold er sælgeren uvedkommende.
Køberen indtræder i sælgerens rettigheder og pligter som andelshaver i Bjerre og Hatting herreders højspændingsanlæg og udreder afgifterne hertil, som herefter opkræves.
Købesummen er akkorderet til kr. 156.500,00, er et hundrede femtiseks tusinde fem hundrede kroner, der berigtiges på følgende måde:
a. Køberen betaler kontant samtidig hermed kr. 15.000,00
b. Køberen forpligter sig til uden ansvar for sælgeren at overtage og for tiden fra den 11. d.m. at forrente og afdrage den indestående gæld til Jydsk land-kreditforening 11. seriee 3Ùa %, oprindelig kr. 81.600,00. Det på lånet pr. 11. ds . betalte afdrag samt reservefondsandelen kommer køberen tilgode,
c. Efter optagelsen af lån i Dansk landbrugs Realkreditfond udbetaler køberen kontant kr. 18.000,00
d. Køberens hustru kvitterer ved sin medunderskrift herpå for arv efter sælgeren og hustru kr. 18.740,00, idet hun herved giver afkald på al kontant arv efter sælgeren og hustru, således at hun til sin tid som yderligere arv efter sine fo rældre alene skal have 1/4 af løsøre.
e. Køberen forpligter sig og efterkommende ejere af den solgte ejendom til at yde sælgeren og hustru Antoinette Marie Jensine Madsen eller den længstlevende af dem for deres livstid frit ophold på den solgte ejendom med husveje, mad og drikke , vask og renlighed samt opvartning, pasning og pleje, navnlig i sygdoms- og svaghedstilfælde. Nyderne skal til deres udelukkende rådighed have et soveværelse i gårdens stuehus med egen indgang og med lys og varme. Nyderne har valget melle m at spise med ved yderens bord eller at få maden, som skal være af samme mad, som den yderen med familie nyder, bragt ind i deres egen stue. iøvrigt skal nyderne bo i fællig med yderen og familie og må færdes overalt på den ydende ejendo m med ret til frit at færdes overalt på denne. Såfremt nyderne ikke måtte føle sig tilfredse med at bo på ejendommen og nyde opholdet der, er de berettiget til at flytte andetsteds hen, og yderen skal istedet for opholdet udbetale dem elle r den længstlevende af dem årlig kr. 3.000,00, der erlægges med kr. 250,00 den første i hver måned, stedse forud for den kommende måned og med et forholdsmæssigt beløb ved fraflytningen.
opholdets årlige værdi anslås til kr. 3.000,00, og da nyderen er født den 9. april 1883, og altså er 78 år gl., og da nyderinden er født den 22. januar 1880, og altså er 81 år gl., vil kapitalværdien udgøre kr. 23.160,00. og til sikker hed for aftægten meddeler køberen herved oprykkende prioritet i den solgte ejendom med alt tilbehør næstefter det indestående kreditforeningslån, kr. 30.000,00 til Landbosparekassen i Horsens til varierende rente og med afdrag samt størst e muligt lån i Dansk Landbrugs Realkreditfond til 6, 6Ùa eller 7 % rente, og idet med hensyn til servitutter og andre byrder henvises til ejendommens blad i tingbogen.
Ialt kr. 156.500,00
Samtidig med købesummens berigtigelse på den foran anførte måde meddeles der køberen endeligt skøde på den indmeldte ejendom.
Sælgeren erklærer på tro og love, at der på ejendommen findes ca. 1 tdr. land skov.
Omkostningerne ved handelen udredes med halvdelen af hver af parterne, men køberen bekoster alene gældsovertagelsen.
Som gift med sælgeren samtykker jeg Antoinette Madsen i det skete salg.
Der er ikke konstateret flyvehavre på ejendommen.
I henhold til lov nr. 259/1958 erklærer undertegnede skødeerhverver herved på tro og love, at jeg og mine i samme lovs ÙG 9 stk. 1 nævnte pårørende, hverken direkte eller gennem selskaber, foreninger eller institutioner efter skødets lysni ng vil være ejer eller medejer af tilsammen mere end 2 landbrugsejendomme.
Til bekræftelse med vore underskrifter vidnefast:
N.P.Madsen og Antoinette Madsen.
Aage Bækgaard og Edith Bækgaard
Til vitterlighed om underskrifternes ægthed, dateringens rigtighed og underskrivernes myndighed:
Emmy Jensen, kontorelev. og -------fuldmægtig, Horsens.

ENDELIGT SKØDE
Da køberen, Aage William Bækgaard, nu har betalt kontant kr. 18.000,00, så meddeler vi ham herved endeligt skøde på den indbemeldte ejendom:
Matr. nr. 9a Spettrup af hartkorn 3 tdr. 5 skp. 3 fdk. 0 alb.
Matr. nr. 2g Spettrup af hartkorn 0 tdr. 0 skp. 0 fdk. Ùa alb.
således som den foran er beskrevet, idet bemærkes, at sælgeren og hustru er afgåede ved døden henholdsvis 4. marts d.å. og 13. januar d.å.
Som de eneste og myndige arvinger efter sælgeren og hustru: p.t. Horsens, den 14. april 1962.
Jens Peter H. Madsen, Inge Buch, Holger Madsen, Edith Bækgaard.
2. plads p� en g�r 1 NOV 1900
Skudsmålsbog Peter Madsen side 9
Aarup den 1ste November.
Anton Nielsen Nis Peter Jensen Madsen har tjent mig fra 1. nov. 1901 til 1. nov. 1903.
Ikjærgaard 1.11.03. Mikkel Kristensen Ikjærgaard 1.11.03. Mikkel Kristensen soldaternummer 425 årgang 1905.
fra 10/4 - 05 i nummer ved 27. batl. 4. komp. fra 10/4 - 05 til 9/12 - 10.
Til tjeneste ved 27. bataillon fra 10/4 - 05 til 7/10 - 05 fra 10/4 - 05 i nummer ved 27. batl. 4. komp. fra 10/4 - 05 til 9/12 - 10.
Til tjeneste ved 27. bataillon fra 10/4 - 05 til 7/10 - 05 skudsmålsbogen giver ingen oplysninger om opholdssted. skudsmålsbogen giver ingen oplysninger om opholdssted. afrejst fra Løsning til Rårup d. 2 - 3. april 1906 til tjeneste ved 31. batl. 2. komp. fra 7. jan 1915 til 9. mar 1915
til tjeneste ved 1. bataillon 4. komp. fra 14. aug 1915 til 11. okt 1915.
til tjeneste ved 1. bataillon 4. komp. fra 5. sep 1916 til 16. nov 1916.
Hjemsendt 16. nov 1916. til tjeneste ved 1. bataillon 4. komp. fra 14. aug 1915 til 11. okt 1915.
til tjeneste ved 1. bataillon 4. komp. fra 5. sep 1916 til 16. nov 1916.
Hjemsendt 16. nov 1916. Guldbryllup Peter Madsen og Antoinette Nis Peter Madsen Nis Peter Madsen som soldat Nis Peter Madsen med en ven Nis Peter Madsen og en ven Nis Peter hos familien i København r var filmfotograf og senere Kanonfotograf på rådhuspladsen. De 4 Madsen søskende Nis Peter Madsen på forpost Nis Peter Madsen Guldbrudeparret Dødsannonce Peter og Nette Madsen Betinget sk²de.
Underskrevne gårdejer Nis Peter Jensen Madsen af Spettrup sælger herved ved betinget skøde til medunderskrevne min svigersøn, sognefoged, forpagter Aage William Bækgaard, sst. den mig tilhørende landbrugsejendom 'Duelund' kaldet i Spettrup , Urlev sogn, med påstående og tilhørende bygninger og underliggende jorder, skyldsatte under:
Matr. nr. 9a Spettrup af hartkorn 3 tdr. 5 skp. 3 fdk. 0 alb.
Matr. nr. 2g Spettrup af hartkorn 0 tdr. 0 skp. 0 fdk. Ùa alb.
med tilhørende rettigheder og med påhvilende byrder og forpligtelser, alt således som jeg har været ejer af samme, hvorved navnlig bemærkes, at 1/6 bankhæftelse forrentes til en tidligere ejer med 6Ùa % p.a., og at der den 19/12 1953 er lys t dokument om rørledning på 9a.
Med ejendommen følger bygningernes mur-, søm- og jordfaste genstande og rette tilbehør, derunder støbegods og alle installationer, men ikke maskiner og redskaber, besætning samt sæd, avl, afgrøde, som alt tilhører køberen, der siden 195 3 har haft ejendommen i forpagtning.
Ejendommen er alt af køberen overtaget den 11. d.m. i den stand, hvori alt var og forefandtes, uden ansvar for sælgeren i enhver henseende.
Det solgta henligger fremtidig for køberens regning og risiko i enhver henseende, hvorfor han også i ildsvådestilfælde hæver assurancesummen for bygningerne til anordningsmæssig anvendelse.
Alle af ejendommen gående skatter og afgifter deles mellem parterne med den 11. d.m. som skæringsdag. Der påhviler ikke ejendommen afgiftspligtig grundstigning, men fremtidige ændringer i dette forhold er sælgeren uvedkommende.
Køberen indtræder i sælgerens rettigheder og pligter som andelshaver i Bjerre og Hatting herreders højspændingsanlæg og udreder afgifterne hertil, som herefter opkræves.
Købesummen er akkorderet til kr. 156.500,00, er et hundrede femtiseks tusinde fem hundrede kroner, der berigtiges på følgende måde:
a. Køberen betaler kontant samtidig hermed kr. 15.000,00
b. Køberen forpligter sig til uden ansvar for sælgeren at overtage og for tiden fra den 11. d.m. at forrente og afdrage den indestående gæld til Jydsk land-kreditforening 11. seriee 3Ùa %, oprindelig kr. 81.600,00. Det på lånet pr. 11. ds . betalte afdrag samt reservefondsandelen kommer køberen tilgode,
c. Efter optagelsen af lån i Dansk landbrugs Realkreditfond udbetaler køberen kontant kr. 18.000,00
d. Køberens hustru kvitterer ved sin medunderskrift herpå for arv efter sælgeren og hustru kr. 18.740,00, idet hun herved giver afkald på al kontant arv efter sælgeren og hustru, således at hun til sin tid som yderligere arv efter sine fo rældre alene skal have 1/4 af løsøre.
e. Køberen forpligter sig og efterkommende ejere af den solgte ejendom til at yde sælgeren og hustru Antoinette Marie Jensine Madsen eller den længstlevende af dem for deres livstid frit ophold på den solgte ejendom med husveje, mad og drikke , vask og renlighed samt opvartning, pasning og pleje, navnlig i sygdoms- og svaghedstilfælde. Nyderne skal til deres udelukkende rådighed have et soveværelse i gårdens stuehus med egen indgang og med lys og varme. Nyderne har valget melle m at spise med ved yderens bord eller at få maden, som skal være af samme mad, som den yderen med familie nyder, bragt ind i deres egen stue. iøvrigt skal nyderne bo i fællig med yderen og familie og må færdes overalt på den ydende ejendo m med ret til frit at færdes overalt på denne. Såfremt nyderne ikke måtte føle sig tilfredse med at bo på ejendommen og nyde opholdet der, er de berettiget til at flytte andetsteds hen, og yderen skal istedet for opholdet udbetale dem elle r den længstlevende af dem årlig kr. 3.000,00, der erlægges med kr. 250,00 den første i hver måned, stedse forud for den kommende måned og med et forholdsmæssigt beløb ved fraflytningen.
opholdets årlige værdi anslås til kr. 3.000,00, og da nyderen er født den 9. april 1883, og altså er 78 år gl., og da nyderinden er født den 22. januar 1880, og altså er 81 år gl., vil kapitalværdien udgøre kr. 23.160,00. og til sikker hed for aftægten meddeler køberen herved oprykkende prioritet i den solgte ejendom med alt tilbehør næstefter det indestående kreditforeningslån, kr. 30.000,00 til Landbosparekassen i Horsens til varierende rente og med afdrag samt størst e muligt lån i Dansk Landbrugs Realkreditfond til 6, 6Ùa eller 7 % rente, og idet med hensyn til servitutter og andre byrder henvises til ejendommens blad i tingbogen.
Ialt kr. 156.500,00
Samtidig med købesummens berigtigelse på den foran anførte måde meddeles der køberen endeligt skøde på den indmeldte ejendom.
Sælgeren erklærer på tro og love, at der på ejendommen findes ca. 1 tdr. land skov.
Omkostningerne ved handelen udredes med halvdelen af hver af parterne, men køberen bekoster alene gældsovertagelsen.
Som gift med sælgeren samtykker jeg Antoinette Madsen i det skete salg.
Der er ikke konstateret flyvehavre på ejendommen.
I henhold til lov nr. 259/1958 erklærer undertegnede skødeerhverver herved på tro og love, at jeg og mine i samme lovs ÙG 9 stk. 1 nævnte pårørende, hverken direkte eller gennem selskaber, foreninger eller institutioner efter skødets lysni ng vil være ejer eller medejer af tilsammen mere end 2 landbrugsejendomme.
Til bekræftelse med vore underskrifter vidnefast:
N.P.Madsen og Antoinette Madsen.
Aage Bækgaard og Edith Bækgaard
Til vitterlighed om underskrifternes ægthed, dateringens rigtighed og underskrivernes myndighed:
Emmy Jensen, kontorelev. og -------fuldmægtig, Horsens.

ENDELIGT SKØDE
Da køberen, Aage William Bækgaard, nu har betalt kontant kr. 18.000,00, så meddeler vi ham herved endeligt skøde på den indbemeldte ejendom:
Matr. nr. 9a Spettrup af hartkorn 3 tdr. 5 skp. 3 fdk. 0 alb.
Matr. nr. 2g Spettrup af hartkorn 0 tdr. 0 skp. 0 fdk. Ùa alb.
således som den foran er beskrevet, idet bemærkes, at sælgeren og hustru er afgåede ved døden henholdsvis 4. marts d.å. og 13. januar d.å.
Som de eneste og myndige arvinger efter sælgeren og hustru: p.t. Horsens, den 14. april 1962.
Jens Peter H. Madsen, Inge Buch, Holger Madsen, Edith Bækgaard.
3. plads p� en g�r 1 NOV 1901 TO 1 NOV
Skudsmålsbog Peter Madsen side 10
Ikjærgaard 1.11.03. Mikkel Kristensen soldaternummer 425 årgang 1905.
fra 10/4 - 05 i nummer ved 27. batl. 4. komp. fra 10/4 - 05 til 9/12 - 10.
Til tjeneste ved 27. bataillon fra 10/4 - 05 til 7/10 - 05 fra 10/4 - 05 i nummer ved 27. batl. 4. komp. fra 10/4 - 05 til 9/12 - 10.
Til tjeneste ved 27. bataillon fra 10/4 - 05 til 7/10 - 05 skudsmålsbogen giver ingen oplysninger om opholdssted. skudsmålsbogen giver ingen oplysninger om opholdssted. afrejst fra Løsning til Rårup d. 2 - 3. april 1906 til tjeneste ved 31. batl. 2. komp. fra 7. jan 1915 til 9. mar 1915
til tjeneste ved 1. bataillon 4. komp. fra 14. aug 1915 til 11. okt 1915.
til tjeneste ved 1. bataillon 4. komp. fra 5. sep 1916 til 16. nov 1916.
Hjemsendt 16. nov 1916. til tjeneste ved 1. bataillon 4. komp. fra 14. aug 1915 til 11. okt 1915.
til tjeneste ved 1. bataillon 4. komp. fra 5. sep 1916 til 16. nov 1916.
Hjemsendt 16. nov 1916. Guldbryllup Peter Madsen og Antoinette Nis Peter Madsen Nis Peter Madsen som soldat Nis Peter Madsen med en ven Nis Peter Madsen og en ven Nis Peter hos familien i København r var filmfotograf og senere Kanonfotograf på rådhuspladsen. De 4 Madsen søskende Nis Peter Madsen på forpost Nis Peter Madsen Guldbrudeparret Dødsannonce Peter og Nette Madsen Betinget sk²de.
Underskrevne gårdejer Nis Peter Jensen Madsen af Spettrup sælger herved ved betinget skøde til medunderskrevne min svigersøn, sognefoged, forpagter Aage William Bækgaard, sst. den mig tilhørende landbrugsejendom 'Duelund' kaldet i Spettrup , Urlev sogn, med påstående og tilhørende bygninger og underliggende jorder, skyldsatte under:
Matr. nr. 9a Spettrup af hartkorn 3 tdr. 5 skp. 3 fdk. 0 alb.
Matr. nr. 2g Spettrup af hartkorn 0 tdr. 0 skp. 0 fdk. Ùa alb.
med tilhørende rettigheder og med påhvilende byrder og forpligtelser, alt således som jeg har været ejer af samme, hvorved navnlig bemærkes, at 1/6 bankhæftelse forrentes til en tidligere ejer med 6Ùa % p.a., og at der den 19/12 1953 er lys t dokument om rørledning på 9a.
Med ejendommen følger bygningernes mur-, søm- og jordfaste genstande og rette tilbehør, derunder støbegods og alle installationer, men ikke maskiner og redskaber, besætning samt sæd, avl, afgrøde, som alt tilhører køberen, der siden 195 3 har haft ejendommen i forpagtning.
Ejendommen er alt af køberen overtaget den 11. d.m. i den stand, hvori alt var og forefandtes, uden ansvar for sælgeren i enhver henseende.
Det solgta henligger fremtidig for køberens regning og risiko i enhver henseende, hvorfor han også i ildsvådestilfælde hæver assurancesummen for bygningerne til anordningsmæssig anvendelse.
Alle af ejendommen gående skatter og afgifter deles mellem parterne med den 11. d.m. som skæringsdag. Der påhviler ikke ejendommen afgiftspligtig grundstigning, men fremtidige ændringer i dette forhold er sælgeren uvedkommende.
Køberen indtræder i sælgerens rettigheder og pligter som andelshaver i Bjerre og Hatting herreders højspændingsanlæg og udreder afgifterne hertil, som herefter opkræves.
Købesummen er akkorderet til kr. 156.500,00, er et hundrede femtiseks tusinde fem hundrede kroner, der berigtiges på følgende måde:
a. Køberen betaler kontant samtidig hermed kr. 15.000,00
b. Køberen forpligter sig til uden ansvar for sælgeren at overtage og for tiden fra den 11. d.m. at forrente og afdrage den indestående gæld til Jydsk land-kreditforening 11. seriee 3Ùa %, oprindelig kr. 81.600,00. Det på lånet pr. 11. ds . betalte afdrag samt reservefondsandelen kommer køberen tilgode,
c. Efter optagelsen af lån i Dansk landbrugs Realkreditfond udbetaler køberen kontant kr. 18.000,00
d. Køberens hustru kvitterer ved sin medunderskrift herpå for arv efter sælgeren og hustru kr. 18.740,00, idet hun herved giver afkald på al kontant arv efter sælgeren og hustru, således at hun til sin tid som yderligere arv efter sine fo rældre alene skal have 1/4 af løsøre.
e. Køberen forpligter sig og efterkommende ejere af den solgte ejendom til at yde sælgeren og hustru Antoinette Marie Jensine Madsen eller den længstlevende af dem for deres livstid frit ophold på den solgte ejendom med husveje, mad og drikke , vask og renlighed samt opvartning, pasning og pleje, navnlig i sygdoms- og svaghedstilfælde. Nyderne skal til deres udelukkende rådighed have et soveværelse i gårdens stuehus med egen indgang og med lys og varme. Nyderne har valget melle m at spise med ved yderens bord eller at få maden, som skal være af samme mad, som den yderen med familie nyder, bragt ind i deres egen stue. iøvrigt skal nyderne bo i fællig med yderen og familie og må færdes overalt på den ydende ejendo m med ret til frit at færdes overalt på denne. Såfremt nyderne ikke måtte føle sig tilfredse med at bo på ejendommen og nyde opholdet der, er de berettiget til at flytte andetsteds hen, og yderen skal istedet for opholdet udbetale dem elle r den længstlevende af dem årlig kr. 3.000,00, der erlægges med kr. 250,00 den første i hver måned, stedse forud for den kommende måned og med et forholdsmæssigt beløb ved fraflytningen.
opholdets årlige værdi anslås til kr. 3.000,00, og da nyderen er født den 9. april 1883, og altså er 78 år gl., og da nyderinden er født den 22. januar 1880, og altså er 81 år gl., vil kapitalværdien udgøre kr. 23.160,00. og til sikker hed for aftægten meddeler køberen herved oprykkende prioritet i den solgte ejendom med alt tilbehør næstefter det indestående kreditforeningslån, kr. 30.000,00 til Landbosparekassen i Horsens til varierende rente og med afdrag samt størst e muligt lån i Dansk Landbrugs Realkreditfond til 6, 6Ùa eller 7 % rente, og idet med hensyn til servitutter og andre byrder henvises til ejendommens blad i tingbogen.
Ialt kr. 156.500,00
Samtidig med købesummens berigtigelse på den foran anførte måde meddeles der køberen endeligt skøde på den indmeldte ejendom.
Sælgeren erklærer på tro og love, at der på ejendommen findes ca. 1 tdr. land skov.
Omkostningerne ved handelen udredes med halvdelen af hver af parterne, men køberen bekoster alene gældsovertagelsen.
Som gift med sælgeren samtykker jeg Antoinette Madsen i det skete salg.
Der er ikke konstateret flyvehavre på ejendommen.
I henhold til lov nr. 259/1958 erklærer undertegnede skødeerhverver herved på tro og love, at jeg og mine i samme lovs ÙG 9 stk. 1 nævnte pårørende, hverken direkte eller gennem selskaber, foreninger eller institutioner efter skødets lysni ng vil være ejer eller medejer af tilsammen mere end 2 landbrugsejendomme.
Til bekræftelse med vore underskrifter vidnefast:
N.P.Madsen og Antoinette Madsen.
Aage Bækgaard og Edith Bækgaard
Til vitterlighed om underskrifternes ægthed, dateringens rigtighed og underskrivernes myndighed:
Emmy Jensen, kontorelev. og -------fuldmægtig, Horsens.

ENDELIGT SKØDE
Da køberen, Aage William Bækgaard, nu har betalt kontant kr. 18.000,00, så meddeler vi ham herved endeligt skøde på den indbemeldte ejendom:
Matr. nr. 9a Spettrup af hartkorn 3 tdr. 5 skp. 3 fdk. 0 alb.
Matr. nr. 2g Spettrup af hartkorn 0 tdr. 0 skp. 0 fdk. Ùa alb.
således som den foran er beskrevet, idet bemærkes, at sælgeren og hustru er afgåede ved døden henholdsvis 4. marts d.å. og 13. januar d.å.
Som de eneste og myndige arvinger efter sælgeren og hustru: p.t. Horsens, den 14. april 1962.
Jens Peter H. Madsen, Inge Buch, Holger Madsen, Edith Bækgaard.
soldat 10 APR 1905
Soldaterbog Peter Madsen side 6-7
fra 10/4 - 05 i nummer ved 27. batl. 4. komp. fra 10/4 - 05 til 9/12 - 10.
Til tjeneste ved 27. bataillon fra 10/4 - 05 til 7/10 - 05 skudsmålsbogen giver ingen oplysninger om opholdssted. skudsmålsbogen giver ingen oplysninger om opholdssted. afrejst fra Løsning til Rårup d. 2 - 3. april 1906 til tjeneste ved 31. batl. 2. komp. fra 7. jan 1915 til 9. mar 1915
til tjeneste ved 1. bataillon 4. komp. fra 14. aug 1915 til 11. okt 1915.
til tjeneste ved 1. bataillon 4. komp. fra 5. sep 1916 til 16. nov 1916.
Hjemsendt 16. nov 1916. til tjeneste ved 1. bataillon 4. komp. fra 14. aug 1915 til 11. okt 1915.
til tjeneste ved 1. bataillon 4. komp. fra 5. sep 1916 til 16. nov 1916.
Hjemsendt 16. nov 1916. Guldbryllup Peter Madsen og Antoinette Nis Peter Madsen Nis Peter Madsen som soldat Nis Peter Madsen med en ven Nis Peter Madsen og en ven Nis Peter hos familien i København r var filmfotograf og senere Kanonfotograf på rådhuspladsen. De 4 Madsen søskende Nis Peter Madsen på forpost Nis Peter Madsen Guldbrudeparret Dødsannonce Peter og Nette Madsen Betinget sk²de.
Underskrevne gårdejer Nis Peter Jensen Madsen af Spettrup sælger herved ved betinget skøde til medunderskrevne min svigersøn, sognefoged, forpagter Aage William Bækgaard, sst. den mig tilhørende landbrugsejendom 'Duelund' kaldet i Spettrup , Urlev sogn, med påstående og tilhørende bygninger og underliggende jorder, skyldsatte under:
Matr. nr. 9a Spettrup af hartkorn 3 tdr. 5 skp. 3 fdk. 0 alb.
Matr. nr. 2g Spettrup af hartkorn 0 tdr. 0 skp. 0 fdk. Ùa alb.
med tilhørende rettigheder og med påhvilende byrder og forpligtelser, alt således som jeg har været ejer af samme, hvorved navnlig bemærkes, at 1/6 bankhæftelse forrentes til en tidligere ejer med 6Ùa % p.a., og at der den 19/12 1953 er lys t dokument om rørledning på 9a.
Med ejendommen følger bygningernes mur-, søm- og jordfaste genstande og rette tilbehør, derunder støbegods og alle installationer, men ikke maskiner og redskaber, besætning samt sæd, avl, afgrøde, som alt tilhører køberen, der siden 195 3 har haft ejendommen i forpagtning.
Ejendommen er alt af køberen overtaget den 11. d.m. i den stand, hvori alt var og forefandtes, uden ansvar for sælgeren i enhver henseende.
Det solgta henligger fremtidig for køberens regning og risiko i enhver henseende, hvorfor han også i ildsvådestilfælde hæver assurancesummen for bygningerne til anordningsmæssig anvendelse.
Alle af ejendommen gående skatter og afgifter deles mellem parterne med den 11. d.m. som skæringsdag. Der påhviler ikke ejendommen afgiftspligtig grundstigning, men fremtidige ændringer i dette forhold er sælgeren uvedkommende.
Køberen indtræder i sælgerens rettigheder og pligter som andelshaver i Bjerre og Hatting herreders højspændingsanlæg og udreder afgifterne hertil, som herefter opkræves.
Købesummen er akkorderet til kr. 156.500,00, er et hundrede femtiseks tusinde fem hundrede kroner, der berigtiges på følgende måde:
a. Køberen betaler kontant samtidig hermed kr. 15.000,00
b. Køberen forpligter sig til uden ansvar for sælgeren at overtage og for tiden fra den 11. d.m. at forrente og afdrage den indestående gæld til Jydsk land-kreditforening 11. seriee 3Ùa %, oprindelig kr. 81.600,00. Det på lånet pr. 11. ds . betalte afdrag samt reservefondsandelen kommer køberen tilgode,
c. Efter optagelsen af lån i Dansk landbrugs Realkreditfond udbetaler køberen kontant kr. 18.000,00
d. Køberens hustru kvitterer ved sin medunderskrift herpå for arv efter sælgeren og hustru kr. 18.740,00, idet hun herved giver afkald på al kontant arv efter sælgeren og hustru, således at hun til sin tid som yderligere arv efter sine fo rældre alene skal have 1/4 af løsøre.
e. Køberen forpligter sig og efterkommende ejere af den solgte ejendom til at yde sælgeren og hustru Antoinette Marie Jensine Madsen eller den længstlevende af dem for deres livstid frit ophold på den solgte ejendom med husveje, mad og drikke , vask og renlighed samt opvartning, pasning og pleje, navnlig i sygdoms- og svaghedstilfælde. Nyderne skal til deres udelukkende rådighed have et soveværelse i gårdens stuehus med egen indgang og med lys og varme. Nyderne har valget melle m at spise med ved yderens bord eller at få maden, som skal være af samme mad, som den yderen med familie nyder, bragt ind i deres egen stue. iøvrigt skal nyderne bo i fællig med yderen og familie og må færdes overalt på den ydende ejendo m med ret til frit at færdes overalt på denne. Såfremt nyderne ikke måtte føle sig tilfredse med at bo på ejendommen og nyde opholdet der, er de berettiget til at flytte andetsteds hen, og yderen skal istedet for opholdet udbetale dem elle r den længstlevende af dem årlig kr. 3.000,00, der erlægges med kr. 250,00 den første i hver måned, stedse forud for den kommende måned og med et forholdsmæssigt beløb ved fraflytningen.
opholdets årlige værdi anslås til kr. 3.000,00, og da nyderen er født den 9. april 1883, og altså er 78 år gl., og da nyderinden er født den 22. januar 1880, og altså er 81 år gl., vil kapitalværdien udgøre kr. 23.160,00. og til sikker hed for aftægten meddeler køberen herved oprykkende prioritet i den solgte ejendom med alt tilbehør næstefter det indestående kreditforeningslån, kr. 30.000,00 til Landbosparekassen i Horsens til varierende rente og med afdrag samt størst e muligt lån i Dansk Landbrugs Realkreditfond til 6, 6Ùa eller 7 % rente, og idet med hensyn til servitutter og andre byrder henvises til ejendommens blad i tingbogen.
Ialt kr. 156.500,00
Samtidig med købesummens berigtigelse på den foran anførte måde meddeles der køberen endeligt skøde på den indmeldte ejendom.
Sælgeren erklærer på tro og love, at der på ejendommen findes ca. 1 tdr. land skov.
Omkostningerne ved handelen udredes med halvdelen af hver af parterne, men køberen bekoster alene gældsovertagelsen.
Som gift med sælgeren samtykker jeg Antoinette Madsen i det skete salg.
Der er ikke konstateret flyvehavre på ejendommen.
I henhold til lov nr. 259/1958 erklærer undertegnede skødeerhverver herved på tro og love, at jeg og mine i samme lovs ÙG 9 stk. 1 nævnte pårørende, hverken direkte eller gennem selskaber, foreninger eller institutioner efter skødets lysni ng vil være ejer eller medejer af tilsammen mere end 2 landbrugsejendomme.
Til bekræftelse med vore underskrifter vidnefast:
N.P.Madsen og Antoinette Madsen.
Aage Bækgaard og Edith Bækgaard
Til vitterlighed om underskrifternes ægthed, dateringens rigtighed og underskrivernes myndighed:
Emmy Jensen, kontorelev. og -------fuldmægtig, Horsens.

ENDELIGT SKØDE
Da køberen, Aage William Bækgaard, nu har betalt kontant kr. 18.000,00, så meddeler vi ham herved endeligt skøde på den indbemeldte ejendom:
Matr. nr. 9a Spettrup af hartkorn 3 tdr. 5 skp. 3 fdk. 0 alb.
Matr. nr. 2g Spettrup af hartkorn 0 tdr. 0 skp. 0 fdk. Ùa alb.
således som den foran er beskrevet, idet bemærkes, at sælgeren og hustru er afgåede ved døden henholdsvis 4. marts d.å. og 13. januar d.å.
Som de eneste og myndige arvinger efter sælgeren og hustru: p.t. Horsens, den 14. april 1962.
Jens Peter H. Madsen, Inge Buch, Holger Madsen, Edith Bækgaard.
4. plads 1 NOV 1905
Skudsmålsbog Peter Madsen side 11
afrejst fra Løsning til Rårup d. 2 - 3. april 1906 til tjeneste ved 31. batl. 2. komp. fra 7. jan 1915 til 9. mar 1915
til tjeneste ved 1. bataillon 4. komp. fra 14. aug 1915 til 11. okt 1915.
til tjeneste ved 1. bataillon 4. komp. fra 5. sep 1916 til 16. nov 1916.
Hjemsendt 16. nov 1916. til tjeneste ved 1. bataillon 4. komp. fra 14. aug 1915 til 11. okt 1915.
til tjeneste ved 1. bataillon 4. komp. fra 5. sep 1916 til 16. nov 1916.
Hjemsendt 16. nov 1916. Guldbryllup Peter Madsen og Antoinette Nis Peter Madsen Nis Peter Madsen som soldat Nis Peter Madsen med en ven Nis Peter Madsen og en ven Nis Peter hos familien i København r var filmfotograf og senere Kanonfotograf på rådhuspladsen. De 4 Madsen søskende Nis Peter Madsen på forpost Nis Peter Madsen Guldbrudeparret Dødsannonce Peter og Nette Madsen Betinget sk²de.
Underskrevne gårdejer Nis Peter Jensen Madsen af Spettrup sælger herved ved betinget skøde til medunderskrevne min svigersøn, sognefoged, forpagter Aage William Bækgaard, sst. den mig tilhørende landbrugsejendom 'Duelund' kaldet i Spettrup , Urlev sogn, med påstående og tilhørende bygninger og underliggende jorder, skyldsatte under:
Matr. nr. 9a Spettrup af hartkorn 3 tdr. 5 skp. 3 fdk. 0 alb.
Matr. nr. 2g Spettrup af hartkorn 0 tdr. 0 skp. 0 fdk. Ùa alb.
med tilhørende rettigheder og med påhvilende byrder og forpligtelser, alt således som jeg har været ejer af samme, hvorved navnlig bemærkes, at 1/6 bankhæftelse forrentes til en tidligere ejer med 6Ùa % p.a., og at der den 19/12 1953 er lys t dokument om rørledning på 9a.
Med ejendommen følger bygningernes mur-, søm- og jordfaste genstande og rette tilbehør, derunder støbegods og alle installationer, men ikke maskiner og redskaber, besætning samt sæd, avl, afgrøde, som alt tilhører køberen, der siden 195 3 har haft ejendommen i forpagtning.
Ejendommen er alt af køberen overtaget den 11. d.m. i den stand, hvori alt var og forefandtes, uden ansvar for sælgeren i enhver henseende.
Det solgta henligger fremtidig for køberens regning og risiko i enhver henseende, hvorfor han også i ildsvådestilfælde hæver assurancesummen for bygningerne til anordningsmæssig anvendelse.
Alle af ejendommen gående skatter og afgifter deles mellem parterne med den 11. d.m. som skæringsdag. Der påhviler ikke ejendommen afgiftspligtig grundstigning, men fremtidige ændringer i dette forhold er sælgeren uvedkommende.
Køberen indtræder i sælgerens rettigheder og pligter som andelshaver i Bjerre og Hatting herreders højspændingsanlæg og udreder afgifterne hertil, som herefter opkræves.
Købesummen er akkorderet til kr. 156.500,00, er et hundrede femtiseks tusinde fem hundrede kroner, der berigtiges på følgende måde:
a. Køberen betaler kontant samtidig hermed kr. 15.000,00
b. Køberen forpligter sig til uden ansvar for sælgeren at overtage og for tiden fra den 11. d.m. at forrente og afdrage den indestående gæld til Jydsk land-kreditforening 11. seriee 3Ùa %, oprindelig kr. 81.600,00. Det på lånet pr. 11. ds . betalte afdrag samt reservefondsandelen kommer køberen tilgode,
c. Efter optagelsen af lån i Dansk landbrugs Realkreditfond udbetaler køberen kontant kr. 18.000,00
d. Køberens hustru kvitterer ved sin medunderskrift herpå for arv efter sælgeren og hustru kr. 18.740,00, idet hun herved giver afkald på al kontant arv efter sælgeren og hustru, således at hun til sin tid som yderligere arv efter sine fo rældre alene skal have 1/4 af løsøre.
e. Køberen forpligter sig og efterkommende ejere af den solgte ejendom til at yde sælgeren og hustru Antoinette Marie Jensine Madsen eller den længstlevende af dem for deres livstid frit ophold på den solgte ejendom med husveje, mad og drikke , vask og renlighed samt opvartning, pasning og pleje, navnlig i sygdoms- og svaghedstilfælde. Nyderne skal til deres udelukkende rådighed have et soveværelse i gårdens stuehus med egen indgang og med lys og varme. Nyderne har valget melle m at spise med ved yderens bord eller at få maden, som skal være af samme mad, som den yderen med familie nyder, bragt ind i deres egen stue. iøvrigt skal nyderne bo i fællig med yderen og familie og må færdes overalt på den ydende ejendo m med ret til frit at færdes overalt på denne. Såfremt nyderne ikke måtte føle sig tilfredse med at bo på ejendommen og nyde opholdet der, er de berettiget til at flytte andetsteds hen, og yderen skal istedet for opholdet udbetale dem elle r den længstlevende af dem årlig kr. 3.000,00, der erlægges med kr. 250,00 den første i hver måned, stedse forud for den kommende måned og med et forholdsmæssigt beløb ved fraflytningen.
opholdets årlige værdi anslås til kr. 3.000,00, og da nyderen er født den 9. april 1883, og altså er 78 år gl., og da nyderinden er født den 22. januar 1880, og altså er 81 år gl., vil kapitalværdien udgøre kr. 23.160,00. og til sikker hed for aftægten meddeler køberen herved oprykkende prioritet i den solgte ejendom med alt tilbehør næstefter det indestående kreditforeningslån, kr. 30.000,00 til Landbosparekassen i Horsens til varierende rente og med afdrag samt størst e muligt lån i Dansk Landbrugs Realkreditfond til 6, 6Ùa eller 7 % rente, og idet med hensyn til servitutter og andre byrder henvises til ejendommens blad i tingbogen.
Ialt kr. 156.500,00
Samtidig med købesummens berigtigelse på den foran anførte måde meddeles der køberen endeligt skøde på den indmeldte ejendom.
Sælgeren erklærer på tro og love, at der på ejendommen findes ca. 1 tdr. land skov.
Omkostningerne ved handelen udredes med halvdelen af hver af parterne, men køberen bekoster alene gældsovertagelsen.
Som gift med sælgeren samtykker jeg Antoinette Madsen i det skete salg.
Der er ikke konstateret flyvehavre på ejendommen.
I henhold til lov nr. 259/1958 erklærer undertegnede skødeerhverver herved på tro og love, at jeg og mine i samme lovs ÙG 9 stk. 1 nævnte pårørende, hverken direkte eller gennem selskaber, foreninger eller institutioner efter skødets lysni ng vil være ejer eller medejer af tilsammen mere end 2 landbrugsejendomme.
Til bekræftelse med vore underskrifter vidnefast:
N.P.Madsen og Antoinette Madsen.
Aage Bækgaard og Edith Bækgaard
Til vitterlighed om underskrifternes ægthed, dateringens rigtighed og underskrivernes myndighed:
Emmy Jensen, kontorelev. og -------fuldmægtig, Horsens.

ENDELIGT SKØDE
Da køberen, Aage William Bækgaard, nu har betalt kontant kr. 18.000,00, så meddeler vi ham herved endeligt skøde på den indbemeldte ejendom:
Matr. nr. 9a Spettrup af hartkorn 3 tdr. 5 skp. 3 fdk. 0 alb.
Matr. nr. 2g Spettrup af hartkorn 0 tdr. 0 skp. 0 fdk. Ùa alb.
således som den foran er beskrevet, idet bemærkes, at sælgeren og hustru er afgåede ved døden henholdsvis 4. marts d.å. og 13. januar d.å.
Som de eneste og myndige arvinger efter sælgeren og hustru: p.t. Horsens, den 14. april 1962.
Jens Peter H. Madsen, Inge Buch, Holger Madsen, Edith Bækgaard.
afrejse fra L�snin 2 APR 1906
Skudsmålsbog Peter Madsen side 11 og 12
til tjeneste ved 31. batl. 2. komp. fra 7. jan 1915 til 9. mar 1915
til tjeneste ved 1. bataillon 4. komp. fra 14. aug 1915 til 11. okt 1915.
til tjeneste ved 1. bataillon 4. komp. fra 5. sep 1916 til 16. nov 1916.
Hjemsendt 16. nov 1916. til tjeneste ved 1. bataillon 4. komp. fra 14. aug 1915 til 11. okt 1915.
til tjeneste ved 1. bataillon 4. komp. fra 5. sep 1916 til 16. nov 1916.
Hjemsendt 16. nov 1916. Guldbryllup Peter Madsen og Antoinette Nis Peter Madsen Nis Peter Madsen som soldat Nis Peter Madsen med en ven Nis Peter Madsen og en ven Nis Peter hos familien i København r var filmfotograf og senere Kanonfotograf på rådhuspladsen. De 4 Madsen søskende Nis Peter Madsen på forpost Nis Peter Madsen Guldbrudeparret Dødsannonce Peter og Nette Madsen Betinget sk²de.
Underskrevne gårdejer Nis Peter Jensen Madsen af Spettrup sælger herved ved betinget skøde til medunderskrevne min svigersøn, sognefoged, forpagter Aage William Bækgaard, sst. den mig tilhørende landbrugsejendom 'Duelund' kaldet i Spettrup , Urlev sogn, med påstående og tilhørende bygninger og underliggende jorder, skyldsatte under:
Matr. nr. 9a Spettrup af hartkorn 3 tdr. 5 skp. 3 fdk. 0 alb.
Matr. nr. 2g Spettrup af hartkorn 0 tdr. 0 skp. 0 fdk. Ùa alb.
med tilhørende rettigheder og med påhvilende byrder og forpligtelser, alt således som jeg har været ejer af samme, hvorved navnlig bemærkes, at 1/6 bankhæftelse forrentes til en tidligere ejer med 6Ùa % p.a., og at der den 19/12 1953 er lys t dokument om rørledning på 9a.
Med ejendommen følger bygningernes mur-, søm- og jordfaste genstande og rette tilbehør, derunder støbegods og alle installationer, men ikke maskiner og redskaber, besætning samt sæd, avl, afgrøde, som alt tilhører køberen, der siden 195 3 har haft ejendommen i forpagtning.
Ejendommen er alt af køberen overtaget den 11. d.m. i den stand, hvori alt var og forefandtes, uden ansvar for sælgeren i enhver henseende.
Det solgta henligger fremtidig for køberens regning og risiko i enhver henseende, hvorfor han også i ildsvådestilfælde hæver assurancesummen for bygningerne til anordningsmæssig anvendelse.
Alle af ejendommen gående skatter og afgifter deles mellem parterne med den 11. d.m. som skæringsdag. Der påhviler ikke ejendommen afgiftspligtig grundstigning, men fremtidige ændringer i dette forhold er sælgeren uvedkommende.
Køberen indtræder i sælgerens rettigheder og pligter som andelshaver i Bjerre og Hatting herreders højspændingsanlæg og udreder afgifterne hertil, som herefter opkræves.
Købesummen er akkorderet til kr. 156.500,00, er et hundrede femtiseks tusinde fem hundrede kroner, der berigtiges på følgende måde:
a. Køberen betaler kontant samtidig hermed kr. 15.000,00
b. Køberen forpligter sig til uden ansvar for sælgeren at overtage og for tiden fra den 11. d.m. at forrente og afdrage den indestående gæld til Jydsk land-kreditforening 11. seriee 3Ùa %, oprindelig kr. 81.600,00. Det på lånet pr. 11. ds . betalte afdrag samt reservefondsandelen kommer køberen tilgode,
c. Efter optagelsen af lån i Dansk landbrugs Realkreditfond udbetaler køberen kontant kr. 18.000,00
d. Køberens hustru kvitterer ved sin medunderskrift herpå for arv efter sælgeren og hustru kr. 18.740,00, idet hun herved giver afkald på al kontant arv efter sælgeren og hustru, således at hun til sin tid som yderligere arv efter sine fo rældre alene skal have 1/4 af løsøre.
e. Køberen forpligter sig og efterkommende ejere af den solgte ejendom til at yde sælgeren og hustru Antoinette Marie Jensine Madsen eller den længstlevende af dem for deres livstid frit ophold på den solgte ejendom med husveje, mad og drikke , vask og renlighed samt opvartning, pasning og pleje, navnlig i sygdoms- og svaghedstilfælde. Nyderne skal til deres udelukkende rådighed have et soveværelse i gårdens stuehus med egen indgang og med lys og varme. Nyderne har valget melle m at spise med ved yderens bord eller at få maden, som skal være af samme mad, som den yderen med familie nyder, bragt ind i deres egen stue. iøvrigt skal nyderne bo i fællig med yderen og familie og må færdes overalt på den ydende ejendo m med ret til frit at færdes overalt på denne. Såfremt nyderne ikke måtte føle sig tilfredse med at bo på ejendommen og nyde opholdet der, er de berettiget til at flytte andetsteds hen, og yderen skal istedet for opholdet udbetale dem elle r den længstlevende af dem årlig kr. 3.000,00, der erlægges med kr. 250,00 den første i hver måned, stedse forud for den kommende måned og med et forholdsmæssigt beløb ved fraflytningen.
opholdets årlige værdi anslås til kr. 3.000,00, og da nyderen er født den 9. april 1883, og altså er 78 år gl., og da nyderinden er født den 22. januar 1880, og altså er 81 år gl., vil kapitalværdien udgøre kr. 23.160,00. og til sikker hed for aftægten meddeler køberen herved oprykkende prioritet i den solgte ejendom med alt tilbehør næstefter det indestående kreditforeningslån, kr. 30.000,00 til Landbosparekassen i Horsens til varierende rente og med afdrag samt størst e muligt lån i Dansk Landbrugs Realkreditfond til 6, 6Ùa eller 7 % rente, og idet med hensyn til servitutter og andre byrder henvises til ejendommens blad i tingbogen.
Ialt kr. 156.500,00
Samtidig med købesummens berigtigelse på den foran anførte måde meddeles der køberen endeligt skøde på den indmeldte ejendom.
Sælgeren erklærer på tro og love, at der på ejendommen findes ca. 1 tdr. land skov.
Omkostningerne ved handelen udredes med halvdelen af hver af parterne, men køberen bekoster alene gældsovertagelsen.
Som gift med sælgeren samtykker jeg Antoinette Madsen i det skete salg.
Der er ikke konstateret flyvehavre på ejendommen.
I henhold til lov nr. 259/1958 erklærer undertegnede skødeerhverver herved på tro og love, at jeg og mine i samme lovs ÙG 9 stk. 1 nævnte pårørende, hverken direkte eller gennem selskaber, foreninger eller institutioner efter skødets lysni ng vil være ejer eller medejer af tilsammen mere end 2 landbrugsejendomme.
Til bekræftelse med vore underskrifter vidnefast:
N.P.Madsen og Antoinette Madsen.
Aage Bækgaard og Edith Bækgaard
Til vitterlighed om underskrifternes ægthed, dateringens rigtighed og underskrivernes myndighed:
Emmy Jensen, kontorelev. og -------fuldmægtig, Horsens.

ENDELIGT SKØDE
Da køberen, Aage William Bækgaard, nu har betalt kontant kr. 18.000,00, så meddeler vi ham herved endeligt skøde på den indbemeldte ejendom:
Matr. nr. 9a Spettrup af hartkorn 3 tdr. 5 skp. 3 fdk. 0 alb.
Matr. nr. 2g Spettrup af hartkorn 0 tdr. 0 skp. 0 fdk. Ùa alb.
således som den foran er beskrevet, idet bemærkes, at sælgeren og hustru er afgåede ved døden henholdsvis 4. marts d.å. og 13. januar d.å.
Som de eneste og myndige arvinger efter sælgeren og hustru: p.t. Horsens, den 14. april 1962.
Jens Peter H. Madsen, Inge Buch, Holger Madsen, Edith Bækgaard.
soldat 7 JAN 1915
Soldaterbog Peter Madsen side 6-7
til tjeneste ved 1. bataillon 4. komp. fra 14. aug 1915 til 11. okt 1915.
til tjeneste ved 1. bataillon 4. komp. fra 5. sep 1916 til 16. nov 1916.
Hjemsendt 16. nov 1916. Guldbryllup Peter Madsen og Antoinette Nis Peter Madsen Nis Peter Madsen som soldat Nis Peter Madsen med en ven Nis Peter Madsen og en ven Nis Peter hos familien i København r var filmfotograf og senere Kanonfotograf på rådhuspladsen. De 4 Madsen søskende Nis Peter Madsen på forpost Nis Peter Madsen Guldbrudeparret Dødsannonce Peter og Nette Madsen Betinget sk²de.
Underskrevne gårdejer Nis Peter Jensen Madsen af Spettrup sælger herved ved betinget skøde til medunderskrevne min svigersøn, sognefoged, forpagter Aage William Bækgaard, sst. den mig tilhørende landbrugsejendom 'Duelund' kaldet i Spettrup , Urlev sogn, med påstående og tilhørende bygninger og underliggende jorder, skyldsatte under:
Matr. nr. 9a Spettrup af hartkorn 3 tdr. 5 skp. 3 fdk. 0 alb.
Matr. nr. 2g Spettrup af hartkorn 0 tdr. 0 skp. 0 fdk. Ùa alb.
med tilhørende rettigheder og med påhvilende byrder og forpligtelser, alt således som jeg har været ejer af samme, hvorved navnlig bemærkes, at 1/6 bankhæftelse forrentes til en tidligere ejer med 6Ùa % p.a., og at der den 19/12 1953 er lys t dokument om rørledning på 9a.
Med ejendommen følger bygningernes mur-, søm- og jordfaste genstande og rette tilbehør, derunder støbegods og alle installationer, men ikke maskiner og redskaber, besætning samt sæd, avl, afgrøde, som alt tilhører køberen, der siden 195 3 har haft ejendommen i forpagtning.
Ejendommen er alt af køberen overtaget den 11. d.m. i den stand, hvori alt var og forefandtes, uden ansvar for sælgeren i enhver henseende.
Det solgta henligger fremtidig for køberens regning og risiko i enhver henseende, hvorfor han også i ildsvådestilfælde hæver assurancesummen for bygningerne til anordningsmæssig anvendelse.
Alle af ejendommen gående skatter og afgifter deles mellem parterne med den 11. d.m. som skæringsdag. Der påhviler ikke ejendommen afgiftspligtig grundstigning, men fremtidige ændringer i dette forhold er sælgeren uvedkommende.
Køberen indtræder i sælgerens rettigheder og pligter som andelshaver i Bjerre og Hatting herreders højspændingsanlæg og udreder afgifterne hertil, som herefter opkræves.
Købesummen er akkorderet til kr. 156.500,00, er et hundrede femtiseks tusinde fem hundrede kroner, der berigtiges på følgende måde:
a. Køberen betaler kontant samtidig hermed kr. 15.000,00
b. Køberen forpligter sig til uden ansvar for sælgeren at overtage og for tiden fra den 11. d.m. at forrente og afdrage den indestående gæld til Jydsk land-kreditforening 11. seriee 3Ùa %, oprindelig kr. 81.600,00. Det på lånet pr. 11. ds . betalte afdrag samt reservefondsandelen kommer køberen tilgode,
c. Efter optagelsen af lån i Dansk landbrugs Realkreditfond udbetaler køberen kontant kr. 18.000,00
d. Køberens hustru kvitterer ved sin medunderskrift herpå for arv efter sælgeren og hustru kr. 18.740,00, idet hun herved giver afkald på al kontant arv efter sælgeren og hustru, således at hun til sin tid som yderligere arv efter sine fo rældre alene skal have 1/4 af løsøre.
e. Køberen forpligter sig og efterkommende ejere af den solgte ejendom til at yde sælgeren og hustru Antoinette Marie Jensine Madsen eller den længstlevende af dem for deres livstid frit ophold på den solgte ejendom med husveje, mad og drikke , vask og renlighed samt opvartning, pasning og pleje, navnlig i sygdoms- og svaghedstilfælde. Nyderne skal til deres udelukkende rådighed have et soveværelse i gårdens stuehus med egen indgang og med lys og varme. Nyderne har valget melle m at spise med ved yderens bord eller at få maden, som skal være af samme mad, som den yderen med familie nyder, bragt ind i deres egen stue. iøvrigt skal nyderne bo i fællig med yderen og familie og må færdes overalt på den ydende ejendo m med ret til frit at færdes overalt på denne. Såfremt nyderne ikke måtte føle sig tilfredse med at bo på ejendommen og nyde opholdet der, er de berettiget til at flytte andetsteds hen, og yderen skal istedet for opholdet udbetale dem elle r den længstlevende af dem årlig kr. 3.000,00, der erlægges med kr. 250,00 den første i hver måned, stedse forud for den kommende måned og med et forholdsmæssigt beløb ved fraflytningen.
opholdets årlige værdi anslås til kr. 3.000,00, og da nyderen er født den 9. april 1883, og altså er 78 år gl., og da nyderinden er født den 22. januar 1880, og altså er 81 år gl., vil kapitalværdien udgøre kr. 23.160,00. og til sikker hed for aftægten meddeler køberen herved oprykkende prioritet i den solgte ejendom med alt tilbehør næstefter det indestående kreditforeningslån, kr. 30.000,00 til Landbosparekassen i Horsens til varierende rente og med afdrag samt størst e muligt lån i Dansk Landbrugs Realkreditfond til 6, 6Ùa eller 7 % rente, og idet med hensyn til servitutter og andre byrder henvises til ejendommens blad i tingbogen.
Ialt kr. 156.500,00
Samtidig med købesummens berigtigelse på den foran anførte måde meddeles der køberen endeligt skøde på den indmeldte ejendom.
Sælgeren erklærer på tro og love, at der på ejendommen findes ca. 1 tdr. land skov.
Omkostningerne ved handelen udredes med halvdelen af hver af parterne, men køberen bekoster alene gældsovertagelsen.
Som gift med sælgeren samtykker jeg Antoinette Madsen i det skete salg.
Der er ikke konstateret flyvehavre på ejendommen.
I henhold til lov nr. 259/1958 erklærer undertegnede skødeerhverver herved på tro og love, at jeg og mine i samme lovs ÙG 9 stk. 1 nævnte pårørende, hverken direkte eller gennem selskaber, foreninger eller institutioner efter skødets lysni ng vil være ejer eller medejer af tilsammen mere end 2 landbrugsejendomme.
Til bekræftelse med vore underskrifter vidnefast:
N.P.Madsen og Antoinette Madsen.
Aage Bækgaard og Edith Bækgaard
Til vitterlighed om underskrifternes ægthed, dateringens rigtighed og underskrivernes myndighed:
Emmy Jensen, kontorelev. og -------fuldmægtig, Horsens.

ENDELIGT SKØDE
Da køberen, Aage William Bækgaard, nu har betalt kontant kr. 18.000,00, så meddeler vi ham herved endeligt skøde på den indbemeldte ejendom:
Matr. nr. 9a Spettrup af hartkorn 3 tdr. 5 skp. 3 fdk. 0 alb.
Matr. nr. 2g Spettrup af hartkorn 0 tdr. 0 skp. 0 fdk. Ùa alb.
således som den foran er beskrevet, idet bemærkes, at sælgeren og hustru er afgåede ved døden henholdsvis 4. marts d.å. og 13. januar d.å.
Som de eneste og myndige arvinger efter sælgeren og hustru: p.t. Horsens, den 14. april 1962.
Jens Peter H. Madsen, Inge Buch, Holger Madsen, Edith Bækgaard.
k�b af Duelund 21 JUN 1919
Guldbryllup Peter Madsen og Antoinette Nis Peter Madsen Nis Peter Madsen som soldat Nis Peter Madsen med en ven Nis Peter Madsen og en ven Nis Peter hos familien i København r var filmfotograf og senere Kanonfotograf på rådhuspladsen. De 4 Madsen søskende Nis Peter Madsen på forpost Nis Peter Madsen Guldbrudeparret Dødsannonce Peter og Nette Madsen Betinget sk²de.
Underskrevne gårdejer Nis Peter Jensen Madsen af Spettrup sælger herved ved betinget skøde til medunderskrevne min svigersøn, sognefoged, forpagter Aage William Bækgaard, sst. den mig tilhørende landbrugsejendom 'Duelund' kaldet i Spettrup , Urlev sogn, med påstående og tilhørende bygninger og underliggende jorder, skyldsatte under:
Matr. nr. 9a Spettrup af hartkorn 3 tdr. 5 skp. 3 fdk. 0 alb.
Matr. nr. 2g Spettrup af hartkorn 0 tdr. 0 skp. 0 fdk. Ùa alb.
med tilhørende rettigheder og med påhvilende byrder og forpligtelser, alt således som jeg har været ejer af samme, hvorved navnlig bemærkes, at 1/6 bankhæftelse forrentes til en tidligere ejer med 6Ùa % p.a., og at der den 19/12 1953 er lys t dokument om rørledning på 9a.
Med ejendommen følger bygningernes mur-, søm- og jordfaste genstande og rette tilbehør, derunder støbegods og alle installationer, men ikke maskiner og redskaber, besætning samt sæd, avl, afgrøde, som alt tilhører køberen, der siden 195 3 har haft ejendommen i forpagtning.
Ejendommen er alt af køberen overtaget den 11. d.m. i den stand, hvori alt var og forefandtes, uden ansvar for sælgeren i enhver henseende.
Det solgta henligger fremtidig for køberens regning og risiko i enhver henseende, hvorfor han også i ildsvådestilfælde hæver assurancesummen for bygningerne til anordningsmæssig anvendelse.
Alle af ejendommen gående skatter og afgifter deles mellem parterne med den 11. d.m. som skæringsdag. Der påhviler ikke ejendommen afgiftspligtig grundstigning, men fremtidige ændringer i dette forhold er sælgeren uvedkommende.
Køberen indtræder i sælgerens rettigheder og pligter som andelshaver i Bjerre og Hatting herreders højspændingsanlæg og udreder afgifterne hertil, som herefter opkræves.
Købesummen er akkorderet til kr. 156.500,00, er et hundrede femtiseks tusinde fem hundrede kroner, der berigtiges på følgende måde:
a. Køberen betaler kontant samtidig hermed kr. 15.000,00
b. Køberen forpligter sig til uden ansvar for sælgeren at overtage og for tiden fra den 11. d.m. at forrente og afdrage den indestående gæld til Jydsk land-kreditforening 11. seriee 3Ùa %, oprindelig kr. 81.600,00. Det på lånet pr. 11. ds . betalte afdrag samt reservefondsandelen kommer køberen tilgode,
c. Efter optagelsen af lån i Dansk landbrugs Realkreditfond udbetaler køberen kontant kr. 18.000,00
d. Køberens hustru kvitterer ved sin medunderskrift herpå for arv efter sælgeren og hustru kr. 18.740,00, idet hun herved giver afkald på al kontant arv efter sælgeren og hustru, således at hun til sin tid som yderligere arv efter sine fo rældre alene skal have 1/4 af løsøre.
e. Køberen forpligter sig og efterkommende ejere af den solgte ejendom til at yde sælgeren og hustru Antoinette Marie Jensine Madsen eller den længstlevende af dem for deres livstid frit ophold på den solgte ejendom med husveje, mad og drikke , vask og renlighed samt opvartning, pasning og pleje, navnlig i sygdoms- og svaghedstilfælde. Nyderne skal til deres udelukkende rådighed have et soveværelse i gårdens stuehus med egen indgang og med lys og varme. Nyderne har valget melle m at spise med ved yderens bord eller at få maden, som skal være af samme mad, som den yderen med familie nyder, bragt ind i deres egen stue. iøvrigt skal nyderne bo i fællig med yderen og familie og må færdes overalt på den ydende ejendo m med ret til frit at færdes overalt på denne. Såfremt nyderne ikke måtte føle sig tilfredse med at bo på ejendommen og nyde opholdet der, er de berettiget til at flytte andetsteds hen, og yderen skal istedet for opholdet udbetale dem elle r den længstlevende af dem årlig kr. 3.000,00, der erlægges med kr. 250,00 den første i hver måned, stedse forud for den kommende måned og med et forholdsmæssigt beløb ved fraflytningen.
opholdets årlige værdi anslås til kr. 3.000,00, og da nyderen er født den 9. april 1883, og altså er 78 år gl., og da nyderinden er født den 22. januar 1880, og altså er 81 år gl., vil kapitalværdien udgøre kr. 23.160,00. og til sikker hed for aftægten meddeler køberen herved oprykkende prioritet i den solgte ejendom med alt tilbehør næstefter det indestående kreditforeningslån, kr. 30.000,00 til Landbosparekassen i Horsens til varierende rente og med afdrag samt størst e muligt lån i Dansk Landbrugs Realkreditfond til 6, 6Ùa eller 7 % rente, og idet med hensyn til servitutter og andre byrder henvises til ejendommens blad i tingbogen.
Ialt kr. 156.500,00
Samtidig med købesummens berigtigelse på den foran anførte måde meddeles der køberen endeligt skøde på den indmeldte ejendom.
Sælgeren erklærer på tro og love, at der på ejendommen findes ca. 1 tdr. land skov.
Omkostningerne ved handelen udredes med halvdelen af hver af parterne, men køberen bekoster alene gældsovertagelsen.
Som gift med sælgeren samtykker jeg Antoinette Madsen i det skete salg.
Der er ikke konstateret flyvehavre på ejendommen.
I henhold til lov nr. 259/1958 erklærer undertegnede skødeerhverver herved på tro og love, at jeg og mine i samme lovs ÙG 9 stk. 1 nævnte pårørende, hverken direkte eller gennem selskaber, foreninger eller institutioner efter skødets lysni ng vil være ejer eller medejer af tilsammen mere end 2 landbrugsejendomme.
Til bekræftelse med vore underskrifter vidnefast:
N.P.Madsen og Antoinette Madsen.
Aage Bækgaard og Edith Bækgaard
Til vitterlighed om underskrifternes ægthed, dateringens rigtighed og underskrivernes myndighed:
Emmy Jensen, kontorelev. og -------fuldmægtig, Horsens.

ENDELIGT SKØDE
Da køberen, Aage William Bækgaard, nu har betalt kontant kr. 18.000,00, så meddeler vi ham herved endeligt skøde på den indbemeldte ejendom:
Matr. nr. 9a Spettrup af hartkorn 3 tdr. 5 skp. 3 fdk. 0 alb.
Matr. nr. 2g Spettrup af hartkorn 0 tdr. 0 skp. 0 fdk. Ùa alb.
således som den foran er beskrevet, idet bemærkes, at sælgeren og hustru er afgåede ved døden henholdsvis 4. marts d.å. og 13. januar d.å.
Som de eneste og myndige arvinger efter sælgeren og hustru: p.t. Horsens, den 14. april 1962.
Jens Peter H. Madsen, Inge Buch, Holger Madsen, Edith Bækgaard.
Død 4 MAR 1962 Spettrup, Urlev sogn, Bjerre bjerre, Vejle Amt, Denmark
dødsannonce dødsannonce og avisomtaler
Begravelse 8 MAR 1962 Urlev kirke, Urlev sogn, Bjerre herred, Vejle amt, Danmark
dødsannonce dødsannonce og avisomtaler