GEDCOM-projektet hos Danske Slægtsforskere
bevar dine slægtsdata for eftertiden

Peter Jensen (Smed)

Født 3 SEP 1844 Rårup, Rårup sogn, Bjerre herred, Vejle amt, Danmark
Død 27 SEP 1913 Åstrup, Rårup sogn, Bjerre herred, Vejle amt, Danmark
3 SEP 1844
Rårup, Rårup sogn, Bjerre herred, Vejle amt, Danmark
1781
Rårup sogn, Bjerre herred, Vejle amt, Danmark
Familie med Afdød
Anne Kirstine Jensen 2 MAR 1864 Aastrup, Rårup sogn, Bjerre herred, Vejle amt
Jens Kristian Jensen 1 OCT 1868 Aastrup, Rårup sogn, Bjerre herred, Vejle amt
Hansine Madgdalene Jensen 18 AUG 1875 Aastrup, Rårup sogn, Bjerre herred, Vejle amt
Hans Peter Jensen 22 JUN 1879 Aastrup, Rårup sogn, Bjerre herred, Vejle amt
Vielse 4 NOV 1865 Glud kirke, Bjerre herred, Vejle amt, Danmark
KB 1849-1897 Glud opslag 222 nr. 13
Familie med Afdød
Vielse 25 APR 1894 Barrit kirke, Bjerre herred, Vejle amt, Danmark
KB 1892-1909 Barrit opslag 157 1894 nr. 3
Forlovere: Jens Peter Holm Hornbek, Nebsager mark. m.f.p.(med ført pen)
og Jeppe Sørensen Aastrup mark.
Fødsel 3 SEP 1844 Rårup, Rårup sogn, Bjerre herred, Vejle amt, Danmark
KB 1841-1854 Rårup opslag 10 nr. 31
Dåb 17 NOV 1844 Rårup kirke, Bjerre herred, Vejle amt, Danmark
KB 1841-1854 Rårup opslag 10 nr. 31
Bopæl 1901 Rårup, Rårup sogn, Bjerre herred, Vejle amt, Danmark
FT 1901 Aastrup by, Rårup sogn opslag 168, Matr. nr. 2 o
Abelone Marie Hornbek, gift, folkekirken, født i Barrit sogn flyttet hertil 1894, husgerning og modehandel,
Petra Abelone Pedersen Kvist, født 1897, 17. august, ugift, født i Barrit sogn, datterdatter. Abelone Marie Jensen, 18/3-1853, huusmoder, Karen Marie Frandsen, 28/2-1886, barn.
Fraværende: Matr. nr. 19a, Peder Jensen, 3/9-1844, huusfader, daglejer ved agerbrug, Bisholt. Fraværende: Matr. nr. 19a, Peder Jensen, 3/9-1844, huusfader, daglejer ved agerbrug, Bisholt. Aar 1914 den 24. februar udbetaltes i husmand Peder Jensens dødsbo, Aastrup for registrering - 8 kr.
Aar 1914 den 27. februar blev skifteretten sat paa Herredskontoret den av skifteforvalter Hr. Schjørring i overværelse af nedentegnede vidner Starup og Enevoldsen hvor da foretages:
Skifte efter Husmand Peder Jensen, Aastrup, der er afgaaet ved døden den 27. septbr. 1913.
Skifteforvalteren bemærkede at der er foretaget registrering i boet den 23. dec. ved hvilken er forefundet løsøre af værdi 325 kr.75 øre og fast ejendom matrk. 19b aarlig af Hk. 2Ùa alb.ansat til ejendomsskyld til 1300 kr. og matrk. 20a sa t til 1 3/4 alb. ansat til 700 kr. hvorhos enken har solgt effekter for 18 kr.
Mødt var enken Abelone Marie Jensen f. Hornbech af Aastrup, der opgav arvinger at være foruden sig selv, afdødes børn af et tidligere ægteskab.
1. Kirstine g.m. arbejdsmand Rasmus Mortensen, Stenderup.
2. H.P. Jensen, Amerika
3. Magdalene g.m. N.P.Pedersenm Hmd. Aastrup mk.
4. Nicoline Jensen, Kbhn.
Af disse arvinger vare mødte nr. 1 og 3 personer med ders ægtefæller. nr. 2 ved ----fuldmagt Chr. Lorenzen, Bjerre, iflg. Fuldm. de fls.? og nr. 4 ved enken iflg. arvetransport og fuldmagt de fremlagde.
Enken fremlagde test. af 27. oktober 1912, hvorefter hun forlods skal arve 1/3 af afdødes bo.
Hun opgav derhos at der på boet hvile fast gæld 600 kr.Udgifter til afdødes begravelse 200 kr. og løs gæld 135,95 kr.
De mødte blev gjort bekendt med den foretagne registrering og anerkendte den opgivne gælds rigtighed, dog at datteren Magdalene Petersen for sit vedkommende begærede boet udsat, idet hun formente at kunne godtgøre, at der var flere penge i boe t end de opgivne.
Arv og gæld blev vedgaaet, idet de øvrige arvinger og deres repræsentanter for deres vedkommende anerkendte de foranstående opgivelser og erklærede sig enige i, at at boet opgøres på det foreliggende grundlag og - - - - de - - - - til den ne opgørelse.
Enken forbeholdt sig for sin boeslod og arvelod at udtage såvel ejendommene som løsøret mod at udbetale de øvrige arvinger deres arvelodde kontant. Boet derpå udsat til foretagelse paa kontoret mandagen d. 16. d.m. fm. kl. 11. oplæst og unde rskrevet:
R.P.Mortensen, Ane Kirstine Mortensen, Lone Jensen, Magdalene Petersen, Niels Peter Petersen, Chr. Lorentsen,
For skifteretten: Schørring. for vidner: Starup og Enevoldsen.
s. 39: Aar 1914 den 16. marts om form. kl. 11, blev skifteretten sat paa Herredskontoret af den av? skifteforvalter Herredsfoged Schøring i overværelse af nedentegnede vidner Lorentsen og Starup, hvor da foretoges:
Dødsboet efter husmand Peter Jensen af Aastrup.
Mødt var afdødes datter Magdalene med ægtefællen N.P.Petersen, Aastrup og erklærede de mødte at de ikke havde kunnet fremskaffe yderligere oplysninger angaaende de formentlig tilstedeværende aktiver i boet.
Det vedtoges derpå i henhold til det paa skiftesamlingen den 27. feb. passende at opgøre boet efter der til oplyste om nedgæld og opgæld.
Skifteforvalteren fremlagde derpaa opgørelse der udviser en beholdende formue paa 1377 kr. og 19 øre hvoraf hvert af børnene i arv faar 86 kr. og 7Ùa øre minus arveafgift for hver 0,50.
De mødte anerkendte denne opgørelse og frafaldt appel af samme og anmode de dog at den dem tilkommende arv maa blive dem tilsendt m. p.a.
oplæst og underskrevet. Boet herved sluttet.
Magdalene Petersen, Niels Peter Petersen. For skifteretten: Schørring. Vidner: Starup og Lorentsen.
s. 40 nederst: Opgørelse:
Dødsboet efter husmand Peder Jensen af Aastrup, der er afgået ved døden den 27. september 1913. Indtægt:
1. Ejendomsskylden for Matr. 19b Aastrup, Raarup sogn, af Hartk. 2Ùa Alb. kr.1300,00
2. Do. for Matrk. 20a sst. af Hartk. 1 3/4 Alb. ' 700,00
3. Løsøre af værdi ' 375,75
4. Do. solgt af enken ' 18,00 ialt ' 2345.75
Udgift:
1. Fast gæld kr. 600,00
2. Løse gæld ' 135,93
3. Begravelsesudgifter ' 200,00
4. Skiftets omkostninger
1/3 % af (boet?) 2343,75 = 2345,00 . . . . . . . 7,83
Vidne 4,00
1/2 % af 'beholdning'? 1386,99 = 1400,00 . .7,00
Registrering 8,00 ?
1,00 ÙCuÙD 27,86 963,76ÙC/uÙD 1379,99
Herfra gaar stempel til opgørelsen ÙCuÙD 2,80
ÙC/uÙD 1377,19
Herfra er halvdelen enkens boeslod ÙCuÙD 688,60
ÙC/uÙDAf den anden halvdel 688,59
Arver enken iflg. testamente 1/3 ÙCuÙD 229,53
ÙC/uÙDSamt iflg. loven en brodelod? ÙCuÙD 114,76
ÙC/uÙDMedens resten 344,30
Tilfalder afdødes børn af første ægteskab
1. Kirstine gm. Rasmus Mortensen, Stenderup kr. 86,08
- arveafgift 1 % = 0 kr.50 øre
2. H.P.Jensen, Amerika ' 86,08
- arveafgift 1 % = 0kr. 50øre
3. Magdalene gm. N.P.Pedersen, Aastrup ' 86,07
- arveafgift 1 % = 0kr. 50øre
4. Nikoline Jensen, København ' 86,07
- arveafgift 1 % = 0,50
Abelone Marie Jensen, født Hornbech.
Enken beholde? saa sin boes- og arvelod udlæg i de faste ejendomme og løsøret som hun alene overtage imod at tilsvare de andre arvinger deres arvelodde kontant og betale samtlige udgifter i boet.
Bjerre herreds skifteret d. 16. marts 1914.
Rigtig indsat: Schjørring.
Aar 1914 den 30. marts mødte enke Abelone Jensen af Aastrup og indbetalte i henhold til opgørelse i dødsboet efter Peder Jensen:
Rst. skifteomkostninger kr. 27,83
Stempel til opgørelse ' 2,80
Arv til datteren Kirstine ' 86,08
Do. til sønnen H.P.Jensen ' 86,08
Do. til datteren Magdalene ÙCuÙD ' 86,07
ÙC/uÙD ' 288.86
Samtidig udbetaltes i boet rest paa skifteomkostninger kr. 19,83
Stempel til opgørelsen ' 2,80
og arv til H.P.Jensen ' 86,08
hvorfor fuldmagts. Chr. Lorentzen kvitterede skadesløst med sin undeerskrift i henhold til tidligere fremlagt fuldmagt, medens arven til Kirstine Jensen gm. Rasmus Mortensen, Stenderup og til Magdalene gm. N.P.Pedersen Aastrup at sendes pr. pos t - - tilsammen Kr. 172,15.
Schjørring. Chr. Lorentzen
Abelone Marie Hornbek, gift, folkekirken, født i Barrit sogn flyttet hertil 1894, husgerning og modehandel,
Petra Abelone Pedersen Kvist, født 1897, 17. august, ugift, født i Barrit sogn, datterdatter. Abelone Marie Jensen, 18/3-1853, huusmoder, Karen Marie Frandsen, 28/2-1886, barn.
Fraværende: Matr. nr. 19a, Peder Jensen, 3/9-1844, huusfader, daglejer ved agerbrug, Bisholt. Fraværende: Matr. nr. 19a, Peder Jensen, 3/9-1844, huusfader, daglejer ved agerbrug, Bisholt. Aar 1914 den 24. februar udbetaltes i husmand Peder Jensens dødsbo, Aastrup for registrering - 8 kr.
Aar 1914 den 27. februar blev skifteretten sat paa Herredskontoret den av skifteforvalter Hr. Schjørring i overværelse af nedentegnede vidner Starup og Enevoldsen hvor da foretages:
Skifte efter Husmand Peder Jensen, Aastrup, der er afgaaet ved døden den 27. septbr. 1913.
Skifteforvalteren bemærkede at der er foretaget registrering i boet den 23. dec. ved hvilken er forefundet løsøre af værdi 325 kr.75 øre og fast ejendom matrk. 19b aarlig af Hk. 2Ùa alb.ansat til ejendomsskyld til 1300 kr. og matrk. 20a sa t til 1 3/4 alb. ansat til 700 kr. hvorhos enken har solgt effekter for 18 kr.
Mødt var enken Abelone Marie Jensen f. Hornbech af Aastrup, der opgav arvinger at være foruden sig selv, afdødes børn af et tidligere ægteskab.
1. Kirstine g.m. arbejdsmand Rasmus Mortensen, Stenderup.
2. H.P. Jensen, Amerika
3. Magdalene g.m. N.P.Pedersenm Hmd. Aastrup mk.
4. Nicoline Jensen, Kbhn.
Af disse arvinger vare mødte nr. 1 og 3 personer med ders ægtefæller. nr. 2 ved ----fuldmagt Chr. Lorenzen, Bjerre, iflg. Fuldm. de fls.? og nr. 4 ved enken iflg. arvetransport og fuldmagt de fremlagde.
Enken fremlagde test. af 27. oktober 1912, hvorefter hun forlods skal arve 1/3 af afdødes bo.
Hun opgav derhos at der på boet hvile fast gæld 600 kr.Udgifter til afdødes begravelse 200 kr. og løs gæld 135,95 kr.
De mødte blev gjort bekendt med den foretagne registrering og anerkendte den opgivne gælds rigtighed, dog at datteren Magdalene Petersen for sit vedkommende begærede boet udsat, idet hun formente at kunne godtgøre, at der var flere penge i boe t end de opgivne.
Arv og gæld blev vedgaaet, idet de øvrige arvinger og deres repræsentanter for deres vedkommende anerkendte de foranstående opgivelser og erklærede sig enige i, at at boet opgøres på det foreliggende grundlag og - - - - de - - - - til den ne opgørelse.
Enken forbeholdt sig for sin boeslod og arvelod at udtage såvel ejendommene som løsøret mod at udbetale de øvrige arvinger deres arvelodde kontant. Boet derpå udsat til foretagelse paa kontoret mandagen d. 16. d.m. fm. kl. 11. oplæst og unde rskrevet:
R.P.Mortensen, Ane Kirstine Mortensen, Lone Jensen, Magdalene Petersen, Niels Peter Petersen, Chr. Lorentsen,
For skifteretten: Schørring. for vidner: Starup og Enevoldsen.
s. 39: Aar 1914 den 16. marts om form. kl. 11, blev skifteretten sat paa Herredskontoret af den av? skifteforvalter Herredsfoged Schøring i overværelse af nedentegnede vidner Lorentsen og Starup, hvor da foretoges:
Dødsboet efter husmand Peter Jensen af Aastrup.
Mødt var afdødes datter Magdalene med ægtefællen N.P.Petersen, Aastrup og erklærede de mødte at de ikke havde kunnet fremskaffe yderligere oplysninger angaaende de formentlig tilstedeværende aktiver i boet.
Det vedtoges derpå i henhold til det paa skiftesamlingen den 27. feb. passende at opgøre boet efter der til oplyste om nedgæld og opgæld.
Skifteforvalteren fremlagde derpaa opgørelse der udviser en beholdende formue paa 1377 kr. og 19 øre hvoraf hvert af børnene i arv faar 86 kr. og 7Ùa øre minus arveafgift for hver 0,50.
De mødte anerkendte denne opgørelse og frafaldt appel af samme og anmode de dog at den dem tilkommende arv maa blive dem tilsendt m. p.a.
oplæst og underskrevet. Boet herved sluttet.
Magdalene Petersen, Niels Peter Petersen. For skifteretten: Schørring. Vidner: Starup og Lorentsen.
s. 40 nederst: Opgørelse:
Dødsboet efter husmand Peder Jensen af Aastrup, der er afgået ved døden den 27. september 1913. Indtægt:
1. Ejendomsskylden for Matr. 19b Aastrup, Raarup sogn, af Hartk. 2Ùa Alb. kr.1300,00
2. Do. for Matrk. 20a sst. af Hartk. 1 3/4 Alb. ' 700,00
3. Løsøre af værdi ' 375,75
4. Do. solgt af enken ' 18,00 ialt ' 2345.75
Udgift:
1. Fast gæld kr. 600,00
2. Løse gæld ' 135,93
3. Begravelsesudgifter ' 200,00
4. Skiftets omkostninger
1/3 % af (boet?) 2343,75 = 2345,00 . . . . . . . 7,83
Vidne 4,00
1/2 % af 'beholdning'? 1386,99 = 1400,00 . .7,00
Registrering 8,00 ?
1,00 ÙCuÙD 27,86 963,76ÙC/uÙD 1379,99
Herfra gaar stempel til opgørelsen ÙCuÙD 2,80
ÙC/uÙD 1377,19
Herfra er halvdelen enkens boeslod ÙCuÙD 688,60
ÙC/uÙDAf den anden halvdel 688,59
Arver enken iflg. testamente 1/3 ÙCuÙD 229,53
ÙC/uÙDSamt iflg. loven en brodelod? ÙCuÙD 114,76
ÙC/uÙDMedens resten 344,30
Tilfalder afdødes børn af første ægteskab
1. Kirstine gm. Rasmus Mortensen, Stenderup kr. 86,08
- arveafgift 1 % = 0 kr.50 øre
2. H.P.Jensen, Amerika ' 86,08
- arveafgift 1 % = 0kr. 50øre
3. Magdalene gm. N.P.Pedersen, Aastrup ' 86,07
- arveafgift 1 % = 0kr. 50øre
4. Nikoline Jensen, København ' 86,07
- arveafgift 1 % = 0,50
Abelone Marie Jensen, født Hornbech.
Enken beholde? saa sin boes- og arvelod udlæg i de faste ejendomme og løsøret som hun alene overtage imod at tilsvare de andre arvinger deres arvelodde kontant og betale samtlige udgifter i boet.
Bjerre herreds skifteret d. 16. marts 1914.
Rigtig indsat: Schjørring.
Aar 1914 den 30. marts mødte enke Abelone Jensen af Aastrup og indbetalte i henhold til opgørelse i dødsboet efter Peder Jensen:
Rst. skifteomkostninger kr. 27,83
Stempel til opgørelse ' 2,80
Arv til datteren Kirstine ' 86,08
Do. til sønnen H.P.Jensen ' 86,08
Do. til datteren Magdalene ÙCuÙD ' 86,07
ÙC/uÙD ' 288.86
Samtidig udbetaltes i boet rest paa skifteomkostninger kr. 19,83
Stempel til opgørelsen ' 2,80
og arv til H.P.Jensen ' 86,08
hvorfor fuldmagts. Chr. Lorentzen kvitterede skadesløst med sin undeerskrift i henhold til tidligere fremlagt fuldmagt, medens arven til Kirstine Jensen gm. Rasmus Mortensen, Stenderup og til Magdalene gm. N.P.Pedersen Aastrup at sendes pr. pos t - - tilsammen Kr. 172,15.
Schjørring. Chr. Lorentzen
Folketælling 1906 Rårup, Rårup sogn, Bjerre herred, Vejle amt, Danmark
FT 1906 Aastrup by, Rårup sogn opslag 116, Matr. nr. 19a, lb nr. 16
Fraværende: Matr. nr. 19a, Peder Jensen, 3/9-1844, huusfader, daglejer ved agerbrug, Bisholt. Aar 1914 den 24. februar udbetaltes i husmand Peder Jensens dødsbo, Aastrup for registrering - 8 kr.
Aar 1914 den 27. februar blev skifteretten sat paa Herredskontoret den av skifteforvalter Hr. Schjørring i overværelse af nedentegnede vidner Starup og Enevoldsen hvor da foretages:
Skifte efter Husmand Peder Jensen, Aastrup, der er afgaaet ved døden den 27. septbr. 1913.
Skifteforvalteren bemærkede at der er foretaget registrering i boet den 23. dec. ved hvilken er forefundet løsøre af værdi 325 kr.75 øre og fast ejendom matrk. 19b aarlig af Hk. 2Ùa alb.ansat til ejendomsskyld til 1300 kr. og matrk. 20a sa t til 1 3/4 alb. ansat til 700 kr. hvorhos enken har solgt effekter for 18 kr.
Mødt var enken Abelone Marie Jensen f. Hornbech af Aastrup, der opgav arvinger at være foruden sig selv, afdødes børn af et tidligere ægteskab.
1. Kirstine g.m. arbejdsmand Rasmus Mortensen, Stenderup.
2. H.P. Jensen, Amerika
3. Magdalene g.m. N.P.Pedersenm Hmd. Aastrup mk.
4. Nicoline Jensen, Kbhn.
Af disse arvinger vare mødte nr. 1 og 3 personer med ders ægtefæller. nr. 2 ved ----fuldmagt Chr. Lorenzen, Bjerre, iflg. Fuldm. de fls.? og nr. 4 ved enken iflg. arvetransport og fuldmagt de fremlagde.
Enken fremlagde test. af 27. oktober 1912, hvorefter hun forlods skal arve 1/3 af afdødes bo.
Hun opgav derhos at der på boet hvile fast gæld 600 kr.Udgifter til afdødes begravelse 200 kr. og løs gæld 135,95 kr.
De mødte blev gjort bekendt med den foretagne registrering og anerkendte den opgivne gælds rigtighed, dog at datteren Magdalene Petersen for sit vedkommende begærede boet udsat, idet hun formente at kunne godtgøre, at der var flere penge i boe t end de opgivne.
Arv og gæld blev vedgaaet, idet de øvrige arvinger og deres repræsentanter for deres vedkommende anerkendte de foranstående opgivelser og erklærede sig enige i, at at boet opgøres på det foreliggende grundlag og - - - - de - - - - til den ne opgørelse.
Enken forbeholdt sig for sin boeslod og arvelod at udtage såvel ejendommene som løsøret mod at udbetale de øvrige arvinger deres arvelodde kontant. Boet derpå udsat til foretagelse paa kontoret mandagen d. 16. d.m. fm. kl. 11. oplæst og unde rskrevet:
R.P.Mortensen, Ane Kirstine Mortensen, Lone Jensen, Magdalene Petersen, Niels Peter Petersen, Chr. Lorentsen,
For skifteretten: Schørring. for vidner: Starup og Enevoldsen.
s. 39: Aar 1914 den 16. marts om form. kl. 11, blev skifteretten sat paa Herredskontoret af den av? skifteforvalter Herredsfoged Schøring i overværelse af nedentegnede vidner Lorentsen og Starup, hvor da foretoges:
Dødsboet efter husmand Peter Jensen af Aastrup.
Mødt var afdødes datter Magdalene med ægtefællen N.P.Petersen, Aastrup og erklærede de mødte at de ikke havde kunnet fremskaffe yderligere oplysninger angaaende de formentlig tilstedeværende aktiver i boet.
Det vedtoges derpå i henhold til det paa skiftesamlingen den 27. feb. passende at opgøre boet efter der til oplyste om nedgæld og opgæld.
Skifteforvalteren fremlagde derpaa opgørelse der udviser en beholdende formue paa 1377 kr. og 19 øre hvoraf hvert af børnene i arv faar 86 kr. og 7Ùa øre minus arveafgift for hver 0,50.
De mødte anerkendte denne opgørelse og frafaldt appel af samme og anmode de dog at den dem tilkommende arv maa blive dem tilsendt m. p.a.
oplæst og underskrevet. Boet herved sluttet.
Magdalene Petersen, Niels Peter Petersen. For skifteretten: Schørring. Vidner: Starup og Lorentsen.
s. 40 nederst: Opgørelse:
Dødsboet efter husmand Peder Jensen af Aastrup, der er afgået ved døden den 27. september 1913. Indtægt:
1. Ejendomsskylden for Matr. 19b Aastrup, Raarup sogn, af Hartk. 2Ùa Alb. kr.1300,00
2. Do. for Matrk. 20a sst. af Hartk. 1 3/4 Alb. ' 700,00
3. Løsøre af værdi ' 375,75
4. Do. solgt af enken ' 18,00 ialt ' 2345.75
Udgift:
1. Fast gæld kr. 600,00
2. Løse gæld ' 135,93
3. Begravelsesudgifter ' 200,00
4. Skiftets omkostninger
1/3 % af (boet?) 2343,75 = 2345,00 . . . . . . . 7,83
Vidne 4,00
1/2 % af 'beholdning'? 1386,99 = 1400,00 . .7,00
Registrering 8,00 ?
1,00 ÙCuÙD 27,86 963,76ÙC/uÙD 1379,99
Herfra gaar stempel til opgørelsen ÙCuÙD 2,80
ÙC/uÙD 1377,19
Herfra er halvdelen enkens boeslod ÙCuÙD 688,60
ÙC/uÙDAf den anden halvdel 688,59
Arver enken iflg. testamente 1/3 ÙCuÙD 229,53
ÙC/uÙDSamt iflg. loven en brodelod? ÙCuÙD 114,76
ÙC/uÙDMedens resten 344,30
Tilfalder afdødes børn af første ægteskab
1. Kirstine gm. Rasmus Mortensen, Stenderup kr. 86,08
- arveafgift 1 % = 0 kr.50 øre
2. H.P.Jensen, Amerika ' 86,08
- arveafgift 1 % = 0kr. 50øre
3. Magdalene gm. N.P.Pedersen, Aastrup ' 86,07
- arveafgift 1 % = 0kr. 50øre
4. Nikoline Jensen, København ' 86,07
- arveafgift 1 % = 0,50
Abelone Marie Jensen, født Hornbech.
Enken beholde? saa sin boes- og arvelod udlæg i de faste ejendomme og løsøret som hun alene overtage imod at tilsvare de andre arvinger deres arvelodde kontant og betale samtlige udgifter i boet.
Bjerre herreds skifteret d. 16. marts 1914.
Rigtig indsat: Schjørring.
Aar 1914 den 30. marts mødte enke Abelone Jensen af Aastrup og indbetalte i henhold til opgørelse i dødsboet efter Peder Jensen:
Rst. skifteomkostninger kr. 27,83
Stempel til opgørelse ' 2,80
Arv til datteren Kirstine ' 86,08
Do. til sønnen H.P.Jensen ' 86,08
Do. til datteren Magdalene ÙCuÙD ' 86,07
ÙC/uÙD ' 288.86
Samtidig udbetaltes i boet rest paa skifteomkostninger kr. 19,83
Stempel til opgørelsen ' 2,80
og arv til H.P.Jensen ' 86,08
hvorfor fuldmagts. Chr. Lorentzen kvitterede skadesløst med sin undeerskrift i henhold til tidligere fremlagt fuldmagt, medens arven til Kirstine Jensen gm. Rasmus Mortensen, Stenderup og til Magdalene gm. N.P.Pedersen Aastrup at sendes pr. pos t - - tilsammen Kr. 172,15.
Schjørring. Chr. Lorentzen
Død 27 SEP 1913 Åstrup, Rårup sogn, Bjerre herred, Vejle amt, Danmark
KB 1909-1918 Rårup opslag 274 nr. 5
Begravelse 2 OCT 1913 Rårup kirke, Bjerre herred, Vejle amt, Danmark
KB 1909-1918 Rårup opslag 274 nr. 5
Skifte 27 SEP 1913 Rårup sogn, Bjerre herred, Vejle amt, Danmark
Bjerre Herredsfoged skifteprotokol