GEDCOM-projektet hos Danske Slægtsforskere
bevar dine slægtsdata for eftertiden

Zidsel Berthelsdatter

Født 12 JUN 1705 Strade, Vinding (MH)
Død 30 SEP 1787 Karlsmose
12 JUN 1705
Strade, Vinding (MH)
1685
Toustrup Vinding, Ulfborg, Ringkøbing
CA 1638
Toustrup, Vinding
1608
Tovstrup, Vinding ???
16 JAN ???
Toustrup, Vinding ???
CA 1651
??
CA 1685
Tranholm , Vildbjerg ?? 1685?
CA 1635
???? Vildbjerg 1649
Familie med Christen Nielsen Busk
Berthel Christensen Busk 11 JUL 1736 Sinding, Hammerum (Okkels)
Sophie Christensdatter 1738 Sinding, Hammerum (Okkels) (Opslag 5)
Anne Margrete Christensdatter 1740 Sinding, Hammerum (Okkels) (Opl 5 +9)
Christen Christensen Busk 1743 Sinding, Hammrum (okkels) (Opl 6)
Jens Christensen Busk 1745 Sinding, Hammerum (Okkels) (Opl 6)
Lars Christensen Busk 1747 Sinding, Hammerum (Okkels) (Opl 7)
Anne Christensen Busk 1751? Sinding, Hammerum (Okkels) eller 1755
Vielse 29 SEP 1735 Vildbjerg
KB Vildbjerg, Hammerum, Ringkøbing
999a
Fødsel 12 JUN 1705 Strade, Vinding (MH)
Dåb 12 JUL 1705 Vinding (opslag 94)
Kb Vinding, Ulfborg, Ringkøbing
Død 30 SEP 1787 Karlsmose
Det kunne se ud til at Zidses stedatter (barn af Christen Nielsen første ægteskab) er blevet gift med Poul Berthelsens Junge, som er Zidsels bror.

Ikke fundet Zidsel gift fra 1720-1742 på Hammerumsiden
Ikke fundet Zidsel død fra 1705-1760 på Hammerumsiden

Fra Okkelsiden:
Zidsel er født på gården Junge i Strade, Vinding sogn. Hun bliver døbt den 12. juli 1705 i Vinding kirke. Her bliver hun båret til dåben af sin mormor, Mette Nielsdatter Siig. Fadderne er blandt andet barnets morfar, Peder Knudsen Siig og An ne Poulsdatter af Siig.

Efter sin mands død i 1766 overtager hendes søn, Jens Christensen, Karlsmose. Som det fremgår af skiftet efter hendes mand, får Jens sin fars smedieredskaber mod at tage sig af sin mor. Sønnen dør 1773. I skiftet, som er indført i skiftepro tokollen for Sindinggård Gods, G430-1, fol 181b-183a, står der blandt andet:

Enken paastod at Smedie Redskabet ey skulle vurderes men maa overlades hende til hendes ophold, efterdie dend var dertil destineret, og ved skifte efter hendes Sal. Mand dertil var hindes afdøde søn Jens Christensen overladt, fordie hand skull e opholde hende fornøyelig hvilken paastand samtlige nærværende arvinger hende tilstod efterdie der ved fornævnte Skifte effter deres fader samme til deres afdøde broder havde overladt paa Condition at han til fornøyelse skulde opholde dere s Moder.

Ved folketællingen 1787 bor hun fortsat på Karlsmose. Nu er hun på aftægt hos sin datter, Anne Christensdatter og svigersøn, Jens Christensen, som har overtaget gård og smedie.
Smedeenke Zidsel Bertelsdatter i Karlsmose dør den 30. september 1787 i Karlsmose. Hun bliver begravet fra Sinding kirke.

Skiftet efter Zidsel er indført i skifteprotokollen for Sindinggård Gods G430-1 fol. 269b og 270a+b og lyder:

Anno 1787 den 1. okt. indfandt sig i stervboet efter afgangne Zidsel Bertelsdatter, som opholdt sig og døde hos sin svigersøn Jens Christensen i Karlsmose i Sinding sogn, på husbonden og skifteforvalteren Hr. Anders Speitzer til Sindinggård ha ns vegne, Jacob Sahl fra Sindinggård med 2de vitterlighedsmænd navnlig Thomas Jensen af Hauersnap og Christen Ovesen af Overbjerg, begge af Sinding sogn, hvor da var overværende den afdødes datter Anne Christensdatter tillige med sin mand beme ldte Jens Christensen i Karlsmose, og blev da i bemeldtes overværelse den afdødes efterladenskaber registreret som følger: 1 gammel stribet pude, 1 gammel hølsklæde, 1 dito stribet pude, 1 grå dynevår, 1 par gamle sorte hatte, 1 gamme l rød skørt, 1 dito skørt, 1 gammel blå snørreliv,1 råd bunden trøje, 1 gammel sort trøje, 1 gammel dito skørt, 1 par gamle træsko, 1 gammel særk.
Og da tilstedeværende erklærede den afdøde ej mere var tilhørende, så blev forretningen opsat til 30 dagen den 30. oktober næstkommende [1787]. At således er tilgået og passeret tilstås med hændes underskrift. Datum ut supra.

På min hustrus vegne som overværende vitterlighedsmænd På skifteforvalterens vegne
Jens Christensen Thomas Jensen Christen Ovesen Jacob Sahl

Anno 1787 den 30. okt. som rette 30te dag efter afgangne Zidsel Bertelsdatter, som opholdt sig og døde hos sin svigersøn Jens Christensen i Karlsmose i Sinding sogn, indfandt sig, på husbonden og skifteforvalteren Hr. Anders Speitzer til Sindin ggård hans vegne, Jacob Sahl fra bemeldte Sindinggård, som med sig havde 2de vitterligheds- og vurderingsmænd, navnlig Niels Nielsen af Søvndahl og Christen Ovesen af Overbjerg, begge af Sinding sogn, for at ville i deres overværelse hold e en lovlig registrering og vurderingsforretning efter bemeldte afdøde til videre skifte og deling imellem hendes efterladte arvinger som blev anmeldt at være følgende: Nemlig 1 søn Christen Cristensen Busk boende i Lind by i Rind sogn , 1 søn Bertel Christensen Busk værende i København, hvilke begge sønner var myndige, og 1 datter navnlig Anne Margrethe Christensdatter i ægteskab med Peder Andersen i Røjen i Sunds sogn, samt 1 datter Sofie Christensdatter i ægteskab me d Peder Erichsen Okkels i Rind sogn, 1 datter Anne Christensdatter i ægteskab med Jens Christensen i Karlsmose i SInding sogn, hvor da af arvingerne ved forretningen var tilstede bemeldte Jens Christensen i Karlsmose og blev i hans overværels e den afdødes efterladenskaber af bemeldte vurderingsmænd vurderet,og ellers forrettet som følger:

Rdl.
Mk.
Skl.
1 stribet olmerdugsdyne 8 Mk., 1 vadmels hølsklæde 1 Mk. er
1
3

1 gl. stribet pude 8 Skl., 1 hølsklæde 4 Skl., 1 stribet pude 4 Skl., 1 dynevår 4 Skl. er

1
4
1 par gamle sorte hatte 1 Skl., 1 gl. rød skørt 4 Skl., 1 dito do 6 Skl. er

11
1 gammel blå snørreliv 2 Skl., 1 rød bunden trøje 8 Skl., 1 gl. sort trøje 8 Skl.

1
2
1 gl. skørt 1 Mk., 1 par gamle træsko 2 Skl., 1 gl. særk 8 Skl. er

1
10
indtægt summa
2
1
11

Og da ej mere forefandtes og tilstedeværende erklærede den afdødes stervboe ej mere at være tilhørende, så blev dens gæld at beregne.
Derpå angav Jens Christensen Karlsmose at have udlagt for den afdødes begravelse 8 Rdl.
Altsaa bliver stervboets gæld når dens indtægt er fradraget 5 Rdl. 4 Mk. 5 Skl. Hvornæst blev i skifteretten fremlgt et afkald udgivet at Peder Andersen i Røjen i Sunds sogn af dato 30. okt. 1787, ligeledes et afkald udgivet af Peder Erichse n Okkels i Rind sogn af dato 30. okt. 1787, så og et afkald udgivet af Christen Christensen Busk i Lind by af dato 30. okt. 1787 og endelig fremlagde Jens Christensen i Karlsmose i Sinding sogn en af ham udgiven af dato 30. okt. 1787, hvorhos ha n erklærede at ville fra sin medarving Bertel Christensen Busk i København fremskaffe lovformelig afkald, således at skifteforvalteren dermed kan være betrygget, og ville altså begære dette skifte i dag sluttet og tilendebragt. - Ifølg e de fremlagte afkald og den af Jens Christensen Karlsmose gjorte declaration, at ville fra sin medarving Bertel Christensen Busk i København tilhændebringe skifteforvalteren så lovformelig afkald, at han dermed kan være betrygget. Så ble v i følge deraf og med samtlige arvingers samtykke den afdødes efterladenskaber overleveret bemeldte Jens Karlsmose til betaling på sin fordring, hvorimod han erklærede sig uden videre krav at være fornøjet. Og blev dette skifte altsaa herve d sluttet og tilendebragt. Saaledes at være tilgaaet og passeret tilstaas med hændes underskrift. Datum ut Supra.

På min hustrus vegne som overværende registrerings- og vurderingsmænd På skifteforvalterens vegne
Jens Christensen Niels Nielsen Christen Ovesen Jacob Sahl

Quistgaard: født ca 1704, Junge Vinding

................................................................................................................................

Ved giftemål nr. :AO. Vildbjerg, Hammerum, Ringkøbing. Opslag 16,
Copulerede Vildbjerg Kirke.
Anno 1735.
29 Sepbt. Christen Carlmose og Cecil Berthelsdatter.
(uddrag af ældre kirkebog).
Er det nu hende???

FKT 1787. AO. Sinding, Hammerum, Ringkøbing. Opslag 8.
Karlsmose ?? 3. familie:
Jens kristensen (?) Husmand, 35, begge i første ægteskab, sognet
Anne kristensdatter (?), hans kone , 36, Do, ?? og S??
Sidsel ???Datter, Deres børn, 10,
Kristian (?) Jensen(?), Do, 4
Sidsel Berthelsdatter(?), konens moder, 85, Enke, aftægts???
?? ??, ?? tjenestepige (?), 23,
Anna Jørgensdatter(?), En ???, 64, Enke, aftægt????