GEDCOM-projektet hos Danske Slægtsforskere
bevar dine slægtsdata for eftertiden

Rasmus Poulsen

Født 5 JUL 1795 Søeballe, Veng Sogn
Død 31 JAN 1837 Søeballe Mark, Venge Sogn
5 JUL 1795
Søeballe, Veng Sogn
Familie med Maren Johansdatter
Povel Rasmussen 13 JUN 1825 Søeballe Mark, Veng Sogn
Edel Rasmussen 26 APR 1828 Søeballe, Veng Sogn
Sidsel Rasmussen 28 AUG 1830 Søballe, Veng sogn ( 2-8-1830?)
Pauline Rasmussen 4 OCT 1834 Søballe, Veng sogn
Rasmine Rasmussen 30 APR 1837 Søeballe Mark, Veng Sogn
Vielse 12 FEB 1825 Veng Kirke
Beskætigelse
Fødsel 5 JUL 1795 Søeballe, Veng Sogn
Dåb 12 JUL 1795 Veng Kirke
Død 31 JAN 1837 Søeballe Mark, Venge Sogn
Begravelse 5 FEB 1837 Veng Kirke
Ved dåb:

Dom. 6p. F. Trinnit: d. 12 juli.
Die eod; var til kirke, husmands Poul Lauritzens, Kræmmers ?, tvillingebørn af
Søeballe, Finum døbt. Den første kaldet Peder, båren af Jacob Nielsens kone
ibedem. Den anden kaldet Rasmus båren af Thomas Sørensens kone, ibed.
Faddere: Lauritz Rasmussen, Jacob Nielsen, Christoffer Ambrosius, Ernst
Ovesens kone, alle af Søeballe. Født d. 5th juli.

Ved død:
1837 død 31. januar Rasmus Poulsen. begravet 5. Februar. Født i Søeballe.
Boelsmand på Søeballe mark. 43 år.

Ved vielse:
Copulerede 1825.
Nr. 1. Rasmus Povelsen, 30 år af Søeballe.
Maren johansdatter, 26 år af Søeballe.
9. Januar 1825.
Forlovere: Ole Laursen, Rasmus Christensen, ??? Søeballe ??
Viet 12. Februar I Kirken.
Anmærkninger. (Står som ved de andre, kan ikke læse det).

Fkt. 1834. Fra IT Århus lokalhistoriske forening.

Veng Sogn, Skanderborg Amt, Søeballe Bye.
Et boelsted. Bygning nr. 9.
Rasmus Poulsen, 38 år, g. boelsmand.
Maren Johansdatter, 35år, g, hans kone.
Edel Rasmusdatter, 6 år, ug. deres datter.
Sidsel Rasmussen, 4 år, ug. deres datter.
Powel Laursen, 82 år, g. aftægtsmand.
Zidsel Jensdatter, 71år, g. aftægtskone.

Skifte efter Rasmus Poulsen, Boelsmand i Veng, død 31-1-1837. (kirkebogen).
Ane 110.

Min oversigt:
31-1-1837: Rasmus Povlsen dør. Det anmeldes til skifteretten.
5-2-1837: Rasmus Povlsen begraves på Veng Kirkegård.
15-3-1837: Møde på boet, for at registrere og vurdere. (Dokumenter fundet).
22-3-1837: Møde på skifterettens kontor i Skanderborg. Skiftet udsættes, pga. Maren Johansdatters (enkens) graviditet.
30-4-1837: Nyt barn fødes efter afdøde.
4-6-1837: Barnet døbes Rasmine.
21-6-1837: Fortsættelse og afslutning på skiftet efter Rasmus Povlsen.
4-11-1837: Maren Johansdatter bliver gift med Mads Rasmussen, Gram. Forlovere: Christoffer Jørgensen og Mikkel Andersen.

Hele 'oversættelsesarbejdet' er lavet med stor stor hjælp fra Egon Larsen, Hadsund.

Dødsanmeldelsesprotokollen Hjelmslev-Gern Herreder. 1834-38.
Arkivsignatur: B61G. løbenr: 140.
Fortegnelse over anmeldte Dødsfald i Hjelmslev-Gern Herreder begyndt den 10 Mai 1834.
(Er inddelt i rubrikker, min kommentar).
Overskrifter på siden:

Den afdødes navn Når dødsfaldet er Arvinger(?) Om skifte er fornødent (?)
passeret anmeldt
1. 2. 3. 4. 5.

Ad 1: Rasmus Povlsen, Boelsmand, (Boels er streget ud og rettet til Huus, min kommentar), Søeballe Mark.
Ad 2: Do. (det vil sige Januar, den 31, 1837, min kommentar)
Ad 3: Do (Det vil sige den 31. Januar, 1837, min kommentar) Skifte nr. 9.
Ad 4: Enken og et Kuld umyndige Børn ????
Ad 5: Tilskrevet Sognefogeden 26 Marts (?)
(Ingen kopi, min kommentar).

Check protokol og kirkebog igen. Hvilken dato døde Rasmus Povlsen på ? Senere står der den 23. januar - i skiftet den 22. marts.(min kommentar).Ifølge kirkebogen døde han den 31. januar.

Hjelmslev-Gern Herredsarkiv. Skifteprotokol 1836-1838.
Arkivsignatur: B61G. Løbenr. 158.

Med mine forklarende kommentarer.
Bag i bindet side 315: Alfabetisk register:
Under R for Rasmus, side 330:
Rasmus Povlsen, Huusmand på Søeballe Mark, side 34.
(Ingen kopi).
Før registret, vend bogen på hovedet. Liste over anmeldte dødsfald. Side 302:
Anmeldte 1837:
Januar, 31
Rasmus Povlsen, Huusmand på Søeballe Mark, død 31. Januar.
????????? ??? Person ? nr. 9.
Enken og 1 Kuld umyndige Børn. (kopi).

Side 34, 35 (kopi, min kommentar):

Aar 1837, den 22. Marts blev Skiftet efter afdøde Huusmand Rasmus Povlsen paa Søeballe Mark foretaget på Skifteforvalterens Contor i Skanderborg i overværelse af undertegnede Vidner.
Det blev anmeldt at dødsfaldet er passeret den 23. Januar D A. (dette år, min kommentar). Den i boet under 15.de denne Måned afholdte Registrering og Vurderingsforretning, tillige med Indkaldensen til nærværende Samling, med Forkyndelses Paat egning blev fremlagt til Indlemmelse. Forretningen lyder Folio ? (mit ?)Den afdødes Enke Maren Johansdatter med Lauværge Gaardmand Christen Jakobsen af Søeballe var mødte og anmeldte, at den afdødes Arvinger var følgende med hende avled e Børn, nemlig 1. En Datter Edel 9 aar gl. hjemme, 2. En Dito Sidsel 6 aar gammel ibid og 3 En Dito Pouline 2 aar gl. ibid. For hvilke Umyndige var tilstede deres fødte Værge Børnenes Farbroder Huusmand Laurs Povlsen af Brabrand, der som Værg e af Skifteretten blev beskikket og betydet sine Pligter. De mødte Personer blev foreholdte den fremlagte Registrerings og Vurderings Forretning hvorefter de erklærede at Boet ikke er mere eiende end i denne Forretning findes anført.

De ere tilfredse med den paa Boets Eiendele satte Vurdering hvilken de brugte Vurderingsmænd Boelsmand ? (Mit ?) Mikkel Andersen og Huusmand Christofher Jørgensen begge af Søeballe med Eed bekræftede at have fuldført efter deres bedste Sk jønnende og Overbevisning.

Enken anmeldte at der paa Boet hviler følgende Gjeld.

1. Til Indsidder Søren Andersen, Haarbye, efter Pante Obligation af 7. Tinglæst 9. Marts 1826.
150 Rbd. Sedler.
2. Gaardmand Rasmus Jensen, Haarbye, efter Dito af 24. Juni Tinglæst 4. Juli 1833.
250 Rbd.
3. Tjenestekarl Jens Povlsen, HarlevHolm. Uden bevis 30 Rbd.
4. Gaardmand Peder Simonsen i Veng, Ligesaa 20 Rbd.
5. Kjøbmand L ? (mit ?) Thomasen i Skanderborg. Ligesaa 4 Rbd.
6. Søren Skjyttes Enke i Søeballe, Ligesaa 6 Rbd.
7. Begravelsesomkostninger 20 Rbd.
I alt 480 Rbd.

(Rbd= Rigsbankdalersedler. Min kommentar).

Pancreditor Søren Andersen lod møde ved Gaardmand Niels Sørensen af Haarbye, som fremviste denne Creditors Obligation, hvorfor han erklærede at Pengene kunne blive indestående hos Enken indtil videre. Pancreditor Rasmus Jensen mødte personli g og afgav samme Erklæring i Henseende til sit Tilgodehavende, samt anviste sin Obligation. Peder Simonsen og Jens Povlsen erklærede ligeledes at de ville betroe Enken deres Fordringer hvilke saavel som den (?) (Mit ?) øvrige uden Bevis anmeld te Gjeld samt Begravelsens Omkostninger bliver erkjentes af værgen. Enken anmeldte nu at være frugtsommelig ved den afdøde og efter de Iagtagelser hun har gjort formener hun at skulle nedkomme i Mai Maaned næstkommende og forpligtede hun si g til naar hun er nedkommen herom at underrette Skifteretten. Paa grund heraf blev Skiftet udsat indtil videre.
De producerede Panteobligationer blev paategnede og Vedkommende tilbageleverede.
Denne Samling blev saaledes hævet og det passerede.

Underskrevet
Anmeldt
Maren Johansdatter, m.f.P. (med ført pen, min kommentar) Christen Jacobsen,
Laurs Povelsen m.f.P. Niels Sørensen. Rasmus Jensen.
Som vidner Høst. Høytrup ? (mit?).

Side 75,76 (Kopi, min kommentar).

Continuation af Skiftet efter afg. Huusmand Rasmus Poulsen paa Søeballe Mark fra Folie 34. Aar 1837, den 21. Juni blev Skiftet efter afg. Huusmand Rasmus Poulsen paa Søeballe Mark førte det paa Skifteforvalterens Contor i Skanderborg i over værelse af undertegnede Vidner.
Den Afdødes Enke var mødt og anmeldte at hun den 30 April S. A. (samme år, min kommentar) var nedkommen med den Afdøds avlet Barn, nemlig en datter Rasmine.
De umyndiges Værge Laurs Poulsen af Brabrand var Tilstede og blev endvidere beskikket til Værge for sidstnævnte Arving. Enkens Lauværge Christen Jacobsen af Søeballe var nerværende. Enken anmeldte at der foruden den forrige Samling anmeldt e Gjeld endnu skyldtes til ungkarl Mads Rasmussen i Gram 29 Rbd. 48 Sk. (Skilling, min kommentar). Som hun har modtaget af ham Tillaans til Bestridelse af husholdnings Udgifter og Sædes (såsæd, min kommentar) Modlæg ?
Bemeldte Mads Rasmussen var Tilstede og erklærede at han ville betroe Enken sin Fordring denne tillagt ved forrige Samling over Opgjæld viser at Boets Udgifter i det hele bliver 509 Rbd.48 Sk.
Indtægten er som Registrering og Vurderingsforretning viser 576 Rbd. 28 Sk.
- 509 Rbd. 48 Sk.
66 Rbd. 7 Sk
Beholdningen bliver således hvor afgår Skiftets Omkostninger som ere:

a. Stempel Papir til Skifteretten
No. 2 af 1. Kl. 64 Sk. Sølv.
b. Skifteforvalter med 5 Rbd. 48 Sk.
c. Kongens Kasse 1/3 p.C. 1 Rbd. 80 Sk.
d. 20 p.C de af 35 Sk.
e. Skiftet beskrevet og Bekræftelse 2 Rbd 38 Sk.
f. Justitsfondet af b. og e. 1 Rbd. 56 Sk.
g. For Indkaldelse til Samling i Boet og de Mænd
Som have gaaet Skifteforvalteren Tilhaande 2 Rbd. 14 Sk
Igjen til deling 52 Rbd. 43 Sk.

52 Rbd. 43 Sk.

Hvoraf Enken tilkommer sin halve Boelod 26. Rbd. 211/2 Sk. Sølv
Den anden Halvdel tilfalder den Afdødes Børn
Som følger
1. En Datter Edel, 9 Aar Gl. 6 Rbd. 53 3/8 Sk. Sølv
2. En Do Zidsel, 6 Aar Gl. 6 Rbd. 53 3/8 Sk. Sølv
3. En do Pouline, 2 Aar GL. 6 Rbd. 53 3/8 Sk. Sølv
4. En Do Rasmine fød 30 April 6 Rbd. 53 3/8 Sk Sølv

Da de Børnene tilfaldne arvelodder ikke for en hver især af dem udgør saa meget at de kunne
indtages under Overformynderiet forblev de endebragt stående hos moderen for af hende under
Værgens Opsigt at anvendes til Børnenes Bedste.
Efter at Enken i Forening med bemeldte Mads Rasmussen i Gram for som de forkunder sig til at
holde Skifteretten kraves løs selv frie for Ansvar af saavel anmeldte som umeldte som
meldt Opgield blev dette Skifte, da ingen af de Tilstædeværende havde videre at erindre,
saaledes sluttet og tilendebragt.

? Maren Johansdatter
m.f.P. Christen Jacobsen

Laurs Poulsen Mads Rasmussen
m.f.P. m.f.P.

Som Vidner
? øgstrup ?ttæbell.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
I ovenstående Skifte er der flere henvisninger til registrering- og vurderingsforretning. Dokumenterne hertil blev fundet og er som følger med mine forklarende kommentarer til.

Dokumenter til skifteprotokollen 1837.
Arkivsignatur B61G Løbenr. 169. Hjelmslev-gern herreder.

Langt nede i pakken fandt jeg et lille gråt omslag, hvorpå der stod:
Documenter til Skiftet efter afdøde Huusmand Rasmus Poulsen paa Søeballe Mark.
Begyndt 22 marts 1837 og sluttet 21 Juni s. A.

Næste omslag: Til Herreds Contoret i Skanderborg.
Befordring Sognebud.

Næste Omslag: Til Sognefoged R. Laursen.
H ???? (mit ?)
Gaardmand
Hastin Wenge.

(En slags brev indeni/bagpå omslaget. Min kommentar).
Sognefogeden ville indfinde sig i Stervboet (dødsboet, min kommentar) efter den under 23. Januar d. A. bordtdøde Huusmand Rasmus Poulsen paa Søeballe Mark, for den på Skifterettens Vegne i overværelse af alle Boet Vedkommende Personer at for etage en lovlig Registrerings og Vurderings Forretning over samtlige den afdødes Efterladenskaber, hvilken Forretning derefter tilstilles mig uden Ophold. At skiftet efter indbemeldte Afdøde bliver foretaget her på Contoret Onsdagen den 22. den nes Kl. 10 Formiddag ville Sognefogeden kundgjøre for Enken de Umyndiges Vegne.
??

Så følger store sider:

Anno 1837 den 15. Marts mødte på Skifterettens Vegne Sognefoged Rasmus Laursen af Wenge med de 2 Witterlighedsvidner og Wurderingsmænd Naulig Christoffer Jørgensen og Mikkel Andersen af Søeballe i Stervboet efter afgangne Huusmand Rasmus Poul sen paa Søeballe Mark, for at registrere og vurdere hans Efterladenskaber.

Som følger:

En Dragkiste 4. Rbd. 0 Mark 0 Sk. Sølv
En Klædeskiste 2 - - -
Et Pyramide 2
En Tiindramme 8
Et Standskab osv.
Tre Staale (Stole, min kommentar)
En Jerngryde
En Tiindlysestage
En sortstribet Olmerdugsdyne
En Ditto Vadmelsdyne
Tvende Vaar
En rødstribet Pude
En Ditto
Et Par Blorgarnslagner (Blår= affaldet fra hør, min kommentar)
En rødstribet Dyne
En ditto Pude
En Blaae Garnslagner
En blaae Vadmelskiole (Kiole= Kjole= overtøj, min kommentar)
En ditto kort Trye og Boxer
En stribet Vest
Et par Støvler
To gamle Stand Tønder
Et Håndrav og Høstdrrav

Næste side:

En Korn Skiep På tværs af siden i venstre margen:
En Skir Kiste med Kniv Fremlagte til hjelmslev-Gern Herreds
Tvinde Korn sold og en sælde Skifteprotokol den 22. Marts 1837.
En Sædeløb
Et Bagtrug
En Haandkværn
Et sæt skiøre Tøye
Et ditto
En beslagen Vogn
Et par Laire og Skrav (Til høst, min kommentar)
En Plov
En Harve
En Hiulbørre
En Tørve Spade
En Jerngreb og en Hak

Næste side:

En Spade
To Navre ( bore til træ, min kommentar)
En Sauge og en Baankniv (Sav, min kommentar)
En sort Kov
Et par Stude
3 Faar

Huusmand tilhørende Eiendom 500 Rbd.
Summa Vurdering 576 Tm 12 Sk. Sølv
Enken med tiltagne Lauværge Christen Jacobsen i Søeballe var tilstede ved Forretningen og foregav at hun ikke var mere Eiende end hvad som er skrevet.
Saaledes passeret og tilgaaet Bevidnes

Datum ut supra Rasmus Laursen
Vitterighedsvidner og Vurderingsmænd Christopher Jørgensen
Michel Andersen.
Samt øvrige Boet vedkommende Personer som tilholdes møde for nævnte Tid og Sted
Nærværende Skrivelse med Forkjendelses Paategning remitteres uden Ophold.

Skanderborg, den 11. Marts 1837.

? (Mit ?)

? (Mit ?).

Denne Skrivelse er kuundgjort for Enken og hindes Lauværge som lovede at tilsige de øvrige Boet Vedkommende til dem bestemte Tid og Sted. Til ? (mit?).

Weng, den 15 Marts 1837
Rasmus Laursen
Til Sognefoged Rasmus Laursen Weng

252
55
576

Fremlagt til Hjelmslev- Gjern herred Skifteprotokol den 22. Marts 1837 ? (Mit?).