GEDCOM-projektet hos Danske Slægtsforskere
bevar dine slægtsdata for eftertiden

Poul Rolandsen

Født 8. februar 1793 Hollandsbjerg,Ørsted Sogn,Randers Amt,
8. februar 1793
Hollandsbjerg,Ørsted Sogn,Randers Amt,
1761
Lejrskov,Lejrskov Sogn,Ribe Amt,
1758
Foldager,Ørre Sogn,Ringkøbing Amt,
Familie med Maren Jørgensdatter
Roland Christian Poulsen 14. februar 1820 Ødum,Ødum Sogn,Randers Amt,
Familie med Gunder Thomasdatter
Roland Poulsen 6. december 1812 Århus,Århus,Århus Amt,
Christian Poulsen 6. december 1812 Århus,Århus,Århus Amt,
Familie med Marie Nielsdatter
Fødsel 8. februar 1793 Hollandsbjerg,Ørsted Sogn,Randers Amt,
Dåb 11. februar 1793 Ørsted Kirke,Ørsted Sogn,Randers Amt,
Ørsted, Rougsted, Randers, 1791 - 1813
1793
Samme dag (fastelavns søndag d. 11. februar) døbtes i kirken en omgaaende glar-
mester Roland Christiansen og Hustru Johanne Isach-
datter, deres Søn Poul, Disse kommer med rigtig
Skudsmaal hertil Sognet, for at søge nogen
næring, og blev indlogeret hos Gaardmand
Hans Christensen i Hollandsberg, hvor Johanne
Iscahsdatter fødte sin søn d. 8. Febr. Han blev
holdt for daaben af … … Pige Maren Sø-
Rensdatter af Hollandsbjerg og faddere var Hans
Christensen, Søren .. X
Og Anders Laages, alle af Hollandsberg

Opslag 11
15. august 1809 Viborg Tugthus,Viborg,Viborg Amt,
Viborg Tugthus, protokol over fanger 1779 - 1835
Fange nr. 1532
Poul Rolandsen
Hvorfra: Sjiern Birk efter aprob. Dom
Hvornaar ankommen: 15. august 1809
Hvorfor: Tyveri
Hvor længe: 4 maaneder
Hvor gammel: 18 aar
27. april 1814 Aarhus Byting,Aarhus,Aarhus Amt,
Aarhus Byting, Dom protokol 1796 - 1816
Uddrag af dommen:

Dom
Udi Sagen
Procurator Jensen, som actor
Mod
Sidsel Rolandsdatter m. fl., afsagt 27. April 1814
Thi Kendes for ret

At de under denne Sag Tiltalte bør Rasmus Nielsen eller
som han og er kaldt Sorte Rasmus for 3. Gang begaaet
Tyveri, Adam Carlsen, ogsaa kaldt Tater Adam, og
Poul Rolandsen, begge for 2. Gang begaaet Tyveri
at hensættes til arbeide udi Kiøbenhavns fæstning den
første paa livstid, den anden i 5 og den tredje i fire
Aar, fem og fire, naar Straffetiden er udløben, for de 2
sidste, der med hensyn til deres hidtil bedrevne løs-
gængerliv, med den vil bevise at forfalde i overens
stemmelse med --- 14. December 1810 saa
de og betale ---, nemlig Rasmus Nielsen til den
--- Rasmus Nielsen, Søren Jensen skal 50 Rigsdaler
Poul Rolandsen in soledum med Gunnild Thomasdatter
og imodregnes til deres medskyldige i dette tyveri
den forhen dømte Anne marie Laursdatter og den i
Randers anholdte Christen Johnsen til Rasmus Nielsen
er hensat ved Fulbroe Mølle 14 Rigsdaler, Adam Carlsen som
regnes til hans medskyldige Niels Michelsen Holst til de
Xxx Mathias Sørensen i Hellening 13 Rigsdaler. Sidsel
Rolandsdatter bør hensættes til Arbejde i Wiborg Tugt og
Forbedringshus i 2 ½ Aar, skriver to og et halvt
Aar, - endelig bør samtlige de tiltalte udrede alle af
Ackoner og t--- til sk--- ----
--- omkostninger , -----indbefattes salærer
og diætpenge til actor Broe Jensen i alt 41 rigsdaler samt og
Defensor bro hald begge 26 rigsdaler samt til Sagfø
Rerne Jensen og Winding, den første salærer og
Diætpenge 4 rigsdaler, den sidste salærer 2 rigsdaler. Af
Hvilke omkostninger, for saa vidt Poul Rolandsen og
Adam Carlsen behæfter in Soledum
1820 Ebeltoft,Ebeltoft sogn,Randers Amt,
Djurs Sønder - Mols Herredsfoged,
Afskrift Helle Nielsen

Det første er et forhør af Lars Pedersen Homoe, som tilfældigvis befandt sig i Ebeltof arrest samtidig med Poul Rolandsen. Disse to mænd og en kvinde ved navn Anne Margrethe Olesdatter brød ud af arresten den 21 april 1820.

Det andet dokument indeholder de indledende bemærkninger til domafsigelsen over Poul Rolandsen, hans kæreste Maren Jørgensdatter og den omtalte Anne Margrethe Olesdatter den 12 maj 1821.
Det kunne dog nærmest se ud til, at denne tekst er blevet indskrevet i herreds-protokollen ved en fejl, idet der står, at domsafsigelsen er indført i bytingsprotokollen (Ebeltoft). Og da jeg intet andet kan finde om sagen i justitsprotokollen fra herredet , formoder jeg, at sagen har været ført ved Ebeltoft byting.
- Man kan udlede af teksten, at Maren Jørgensdatter selv må have været til stede i retten, og desuden ved jeg, at Anne Margrethe Olesdatter blev idømt en tugthusdom (Lige nu kan jeg dog ikke huske, i hvilket af mine mange tekstdokumenter, den oplysning fi ndes). Men jeg kan ikke med sikkerhed sige, om Poul selv var til stede, eller om han blev dømt in absentia. Jeg har heller ikke nogen anelse om, hvilken straf han blev idømt.

Djurs Sønder - Mols Herredsfoged
Justitsprotokol 1818-1822 page 225b og 226
Opslag 228 på sa.dk.

Page 225b
Aar 1820 den 6 Julii blev på Sønder og Mols Herreders Tingsted i Ebeltoft ind-
sat en Extraret bestaaende af Herredsfogden Herredsskriveren og Tingmænd
Peder Winter og Hans Feddersen for at optage Forhør over den fra Arresten
her den 21 April sidst undvegne Lars Pedersen Homoe som i Dag Morges er
bragt hertil fra Bierre Herreds Arrest. Dommeren irettelagde Ran-
ders Amts Brev til ham af 23 s.M. Weyle Amts Brev til Randers Amt
af 15 s.M., Herredsfoged Borsøns Brev til Weyle Amt af 12 s.M. og Dom-
merens Brev til Randers Amt af 25 s.M. i Gjenpart, Amtets Svar af
30 s.M., Gienpart af Dommerens Brev til Herredsfoged Brorsøn af
[..] dennes og hans Svar af 4 dennes, alle saalydende: Til Vedhæftelse
blev fremlagt 2 Udskrivter fra Bierre Hatting Herreders Politi og Ju-
stitsprotocoller om det passerede den 12 og 19 s.M. Den Anholdte
fremstod fri og uden Baand for Retten og blev formanet til at
sige Sandhed og forklarede, at siden han løb herfra har han
opholdt sig [....ten] om hvor han har kundet i Randers, Aar-
huus og Weyle Amter. Han har intet fast Opholdssted havt i den

Page 226
Tid, men ernæret sig ved Betlerie og [Gield] som 2 af de andre med
han Undvegne gav ham da de skildtes ad. Han har ikke ligget mere
end een Nat paa noget Sted i den Tid, men han benægter at kunne op-
give nærmere [....] paa de Steder hvor han saaledes har ligget eller
de Folk han har logeret hos. Han benægter at have stiaalet siden
han rømte herfra mere end den ene Gang som er oplyst i Acterne fra
Bierre Hatting Herreders Ret eller at have forseet sig for øvrigt i den
Tid med andet end Betlerie. Han siger at Grunden hvorfor han røm-
te var den, at Poul Rolandsen som rømte her fra med ham lovede at give
ham nogle Klæder som han trængte til. Han kaldte sig Anders Ras-
mussen ved Bierre-Hatting Herreders Ret fordi han var bange
for Stikbrevene efter ham. Han erkiender nu i Anledning af sin
Forklaring i Bierre Ret den 12 s.M., at det var ei i Raadstuen
han med de andre var for at varme sig men i den saakaldte Vægter-
stue som udgjør en deel af Arresterne. Poul Rolandsen og Anne Ma-
grethe Olesdatter havde Penge indsyet i sine Klæder og de erkiendte og
talede om at Poul havde stiaalet Pengene paa Ebeltoft Marked og leve-
ret en Deel af dem til den undvegne Christen Pibehytte, som igien
havde leveret nogle af dem til Anne Magrethe Olesdatter. Han er-
kiender nu at han stjal paa Ringsholm den 9 Junii Sidst og var i For-
hør derfor ved Bierre Ret den 10 Junii Sidst. Da den Anholdte er
en farlig Forbryder, saa lod Dommeren ham afklæde sig den øver-
ste Deel af sit Legeme for om muligt at finde Mærker paa ham hvor-
ved han kan gienkiendes og fandtes da paa hans høire Skulder lidt
tilbage en liden bruun Plet. Paa hans høire Haands Tommelfin-
ger er et Ar paa samme Haands Pegefinger et do, paa den
næstmindste Finger paa samme Haand et Ar, paa venstre Haand
et langagtigt Ar, bag paa han venstre Been har han forskjel-
lige Ar. Han er iført Træsko, uldne Halvstrømper, grønstribede
Hvergarns Buxer, en grøn ulden Indertrøie, bruun, rød og grøn-
stribet Væst, blaa Trøie og rødt Halsklæde. Det passerede be-
skrives og den Anholdte blev ført tilbage i sin Arrest.

-----------------------------

Djurs Sønder - Mols Herredsfoged
Justitsprotokol 1818-1822 page 326b
Opslag 329 på sa.dk.

Page 326b
Aar 1821 den 12 May blev paa By og Herredstingstuen i Ebeltoft
nedsat en Extraret bestaaende af By og Herredsfogden, By og
Herredsskriveren og Tingmænd Peder Winter og Søren Lynge.
Sagen mod Poul Rolandsen, Anne Magrethe Olsdatter og
Maren Jørgensdatter blev foretaget. Dommeren irettelag-
de Sagfører Bjerring Brev til ham af 10 Aug. 1820, Gienpart af
Dommerens Brev til Amtet af 15 April d.A., Amtets Brev til ham
af 1 d.M. og Justitsraad Fleischers Brev til Aarhuus Stift af 27 f.M. al-
le saalydende: Dommeren bemærkede, at han nu, efter at have
giort alt muligt for at skaffe den Dom til Stæde som forhen skal være
overgaaet Poul Rolandsen for Løsgængerie ei troede lovligen
at burde opholde Sagen længere uden at paadømme den. Retten
med Mænd attestere, at tiltalte Maren Jørgensdatter med Hensyn
til hendes Helbred og Børn da hun blev anholdt, ei kunne ansees
arbejdsfør eller uberettiget til Forsørgelse, og at det var klart al-
saa at hun var langt over Lavalder. Derpaa lydelig for Retten
i Sagen afsagt følgende Dom. Fol
{Der er en tilføjelse: vide Bytings Protokollen}
Poul Rolandsen blev født i 1793 i Hollandsbjerg, Ørsted Sogn, Randers Amt
Han var søn af Roland Christiansen og Johanne Isaksdatter.
I 1809 afsonede han en dom for tyveri på 4 måneder i Viborg Tugthus.
I 1812 fik han tvillingerne Christian og Roland med Gunild Thomasdatter. Tvillingerne døde få dage gamle.
I 1814 fik han en dom for tyveri, der lød på 4 års straffearbejde på Københavns Fæstning.
Han udstod straffen og vendte tilbage til hjemegnen. Her fik han i 1820 en søn sammen med Maren Jørgensdatter. Sønnen bliver døbt Roland Christian i Ødum Kirke, Randers Amt.
Det vides ikke, hvad der videre hændte ham.