GEDCOM-projektet hos Danske Slægtsforskere
bevar dine slægtsdata for eftertiden

Anne Marie Christiansdatter

Født ABT 1716 Trondhjem,,,Norge
Død BEF 1764
ABT 1716
Trondhjem,,,Norge
BEF 1700
BEF 1700
Familie med Hans Hansen
Peder Hansen ABT 1747
Anne Marie Hansdatter Abt 1749 Viborg Tugthus,Viborg,Viborg Amt,
Hans Hansen ABT 1751
Christian Hansen ABT 1754 Randerup,Randerup Sogn,Tønder Amt,
Familie med Albert Sørensen
Søren Albertsen ABT 1757 Viborg Tugthus,Viborg,Viborg Amt,
Fødsel ABT 1716 Trondhjem,,,Norge
Varde Byfoged - V. Horne Herreder, Politiprotokol 1724 - 1791
Anne Marie Christiansdatter fortalte i et forhør i Varde den 31. juli 1756, at hun var ca. 40 år gammel og født i Trondhiem i Norge.
ABT 1721
Varde Byfoged - V. Horne Herreder, Politiprotokol 1724 - 1791
Anne Marie Christiansdatter fortalte i et forhør i Varde den 31. juli 1756, at hun som 5 årig kom til Danmark fra Norge.
1756 Varde,,Ribe Amt,
Varde Byfoged - V. Horne Herreder, Politiprotokol 1724 - 1791
Varde byfoged - V. Horne Herredsfoged Afskrift: Helle Nielsen, Inge Rasmussen
Politiprotokol, 1724 - 1791

page 86b - 88

Anno 1756 den 31 July indfandt sig paa Warde Raadstue efter
Velædle Hr: Bye og Herredsfoged Christen Hiørnings for-
langende Borgmester Bye og Raadstue Skriver Jens Woydeman og
Raadmand Niels Knudsen for at holde et Politiforhør
over nogle fra VesterHerred indbragte omløbere og Betlere
nemlig 2 Mands Persohner og en Qvinde Persohn med 4re Børn
hvilke samtlige sidder her i Byens ArrestHuus, hvor da var
overvæede 2 Testes Borgere Peder Jonasen og Jep Christensen
og blev da af Hr: Byefoged Hiørning for Rætten indkaldet 4re Mænd
fra Vester Herred Outrup Sogn Navnl: Iver Nielsen, Niels Larsen
Niels Nielsen, alle af Rotarp og Lars Sørensen af [Solvig Huus]
hvilke her til arresthuus hafde indbragt [om.te] Omløbere og
Bætlere, og blev da bemeldte mænd for det første tilspurgt om de [icke]
i gaar sad [S Mænd] {Stokkemænd} paa Westerherredsting, hvortil De svarede ja
for det 2det Om der icke da imidlertid tilkom da Rætten holtes er-
meldte betlere 7 i tallet neml: 2de Mænd 1 Qvinde og 4re Børn,
svarede ja: 3 tilspurt, om Comparenten icke da reqvirerede ved bemeldte
omløbere, om de hafde nogen pass, og hvor de hafde hiæm, samt hvad
deres Ærinde eller Handtering var, svarede de hafde ingen pass
de kunne ingen faae og vilde heller icke have nogen, thi de foregav
de ingen behøvede, og gik omkring at samle Brødet til Dem, og
Deres Børn, Berættede ellers at de var Hiæmme Hørende ved Weile
4 = Tilspurgt Om de icke da ihenseende Byefoged Hiørning som for
[anmeldt] Examinerede dennes [begægende] ham inde for Rætten
paa Wester Herredsting, saavelsom efter rættens holdelse, især
Qvinden, med meget grove og uhøflige ord bulder og allarm
hvorover Comparenten høiejst var beføiet at lade denne arres -
tere, og under vagt bevare indtil een vogn kunde blive anskaf-
fet, dennem hertil at indbringes; svarede det forholdt sig
i alle maade som spørgsmaalet om formelder, 5 tilspurgt
om [forindmelte] qvinde icke udkom af Huuset med tændt Pibe
i munden og nærmede sig til en [Tørve] skab og tog Hytten af
piben, da Byfoged Hiørnings Karl Peder Tranberg spurte Hende
om Hun Hafde i sinde at brænde at brænde huset af neml:
Ting Huuset og derpaa slog piben fra Hende paa Jorden , Og om
hun da icje kalte ham til og sagde, dersom hun hafde ham paa
hendes egen [gaas.] [gade], skulle det icke saae løbe af og derhos [hude]
de hannen med kiæpen og sagde var hand icke den hand var skulle
Diævlen [ergiære] ham, hvortil Niels Nielsen og Niels Larsen Svarede
de hafde hørt og seet, det forholdt sig saaledes som omspurgt, de
[ov…. ] vist icke derom, siden de icke var mere nærværende = 6./. tilspurt
om da icke samtlig under veis især Qvinden truede og bandede [enten]
Byefoged Hiørning eller andre eller loed slige ord falde? svarede

side 2

Samtlige Qvinden baade truede og bandede samt og sagde hun [blæste] ad
Byfogeden, thi hand skulle vide hvorfor hand hende; efterat Lovens
Ord for Vidnerne var betydet aflagde de samtlige deres ord paa
deres giorde Forklaring, at saaledes var passeret, med opholdet Finger
efter Lovens bleve saa fra rætten demitteres, Hvor efter den aresterde
Qvinde for Politie Rætten blev indkaldet, og blev tilspurgt hvad
hendes Navn er og hvor hun er fød, svarede hun hedte Ane Maria Chris-
tiansdatter, efter hendes egen Fader, og Ellen Nielsdatter efter hendes Stif-
fader, og ellers loed sig kalde Ana Cathrine , og er fød i Trundheim
i Norge, Er nu henimod 40 aar gl: hendes fader var soldat for Hr Peders
Gaard og hede Christian Hansen, hendes Moder Heede Ana Jacobsdatter
og kom fra Norge her til Juland, da hun var 5 Aar gl, i land
ved Fladstrand tilligemed nogle Krigsfolk, som samme tid herover blev
transporteret, har siden opholdt sig paa adskillige stæder, saasom Jyland
Holstein, Fyhn, Siæland Laaland Falster etc: 2 tilspurt Om hun var
gift svarede ja, hun hafde været gift med en soldat navnlig Hans
Hansen Bens, og blev viet til Hannem af en Feltspræst ved navn
Hr: Henrik Larsen, ungefær på 16 a 17 aar siden døde for 2 aar
siden i Schoumølle ved Colding og er begraven paa Colding Kirke
gaard, var nu igiæn bleven gift med en Persohen ved navn Albert
Sørensen, 3 tilspurt hvor hun til Hannem var viet og hvad Præsten hede
som hafde viet dem, Resp: Hun var icke bleven viet til hannem
og kom til hende i en Bye heede Aalstrup 4 mile paa den side Aal-
borg, 5, hvor mange Børn hun hafde med hendes første mand svarede
hun hafte 10 Børn ved ham hvor af de 4re ere levende, den ældste
af dennem heeder Peder Hansen i gaar, var fød i Laaland i een bye hede
[Zeed], og der faaet daab og Christendom, den anden heede Ana Marie
Hansdatter fød i Wiborg 7 år gl: og da samme [steds] døbt af Præsten
til Synder Sogns Kircke Hr Christian Saal, den treide heede Hans
Hansen føed i Hygum Sogn ved Lemvig, Døbt af Præsten samme
steds og er nu i 5te aar, den 4de heede Christian Hansen føed
i Randerup Sogn og Bye og døbt af præsten samme sted, var
2 aar gl 8 dage før Pinse dag, mens vidste icke hvad Præsten heede
6, hvoraf hun imidlertid hafde ernæret sig svarede, hun hafde næret
sig hendes Hænders arbejde, og bætlet sig til brød til hist
og her i Landet, 7 = Om hun haver nogen pass eller Skudsmaal, hvor
hun egentlig med hendes mand opholdt sig, og naar hun var sidst til Guds
Bord, og hvad Præst hun sidst havde gaaet til Guds Bord, sva-
rede hun hafde ingen opholdsstæd icke heller pass eller Skudsmaal
berættede at 3 uger før Michelsdag hafde hun gaaet til Guds Bord
i Hammelsv paa [Haderslef..ss], men viste icke Præstens
Navn men fik Skudsmaal fra ham, som hun berætter er bleven
hende Berøvet af nogle Kiæltringe og Racker, som skeede
for ungefær 5 af 6 ugger Siden, som var 5 i følge, nemlig:
3 Karle og 2 Qvinder, har Siden den tid Betlet sig igen-
nem Landet med den person som hun nu Kalder hendes
Mand, endskiønt hun icke er vied til hannem. Be-
rættede ellers at de nu vilde været øster på til Winding;
hvor hun hafde Bekiendtskab, 8 tilsp: Naar den per-
son, som Side i Arrest Kielderen og udgiver sig
for en Nor=mand, er Kommen i deres følgeskab?
svarede: paa Torsdag næstleden, hvilken Person
lader sig kalde Jens. = efter at denne Arresterede

side 3
Qvinde, som lader sig Kalde med 3de Diferente Navne, hafde her
for Rætten [u=st..ket], [u= bla.ket] og u=tvungen, aflagt oven-
staaende forklaring og Deposition, blev hun igien indført
i Arrest Kammeret, til videre paa følgende Doms afsige, i føl-
ge Wiborg Tugt= og Manufactur Huus Fundatz og Reglement,
Hvornæst for det andet blev indkaldet Een af de arresterede Mands
Persohner som blev tilspurgt 1. hvad Hans Navn var, hvor hand var fød
og hvor gammel hand var, svarede, hand heede Albert Sørensen var fød
i Sindahl i Wendsyssel, og sagde sig at være 26 aar gammel 2. hvad Gods
Hand var fød paa, og hans Forældre var, svarede hand var fød paa Bages
vogn gods, og hans Fader var Skorsteens feier sammesteds og er Kommen
derfra for 7 aar siden, Imidlertid hafde hand den meeste tid opholdt
sig hos adskillige Skorstens Feiere, og undertiden bætlet. 3 til
spurgt om hand er gift, svarede ja, han var gift med en qvinde Persohn
ved navn Anne Marie Christensdatter, som her med hannem er are-
steret, havde været gift med hende paa 2de aar side 3 uger før
Juul næst vigte, og var viet til hende i Kollerup Sogn i Hann
Herred, af Præsten hr. Morten [Sondesen] [Nyeboe] Berættede hand hafde
ingen Børn endnu med hans navngivne Kone, Men meente nok hun var
paa [veje] og lavede til Barsel. 4 tilspurt, hvor hand var Kommen i Kendskab
med denne hans nu angivne Kone, Svarede hand blev kiændt med Hende til
Natmandens i Aalborg hafde og Kiændt hendes forrige Mand, […] [hede]
[Hans] [Pedersen] Haderslef, som løb omkring at [flæcke] Kiædle og Vinduer
5 tilspurt Hvor mange Børn hans kone hafde den Tid han fik hende, svarede
Hun hafde 3 drenge og 1 Pige, og forklarede at den Ældste Dræng Heede Peder
Hansen, den 2 Hans Hansen og den 3 Christen Hansen, og Pigen Ana
Marie Hansdatter. 6 Om han hafde ingen Bevis eller Copulations Brev
fra Præsten som viede dem, og hvor deres var afbleven, svarede han hafde
ingen berættede ellers at hand og hands Kone gik til Guds Bord med bemeldte
Præst i Collerup i Hann Herred 2de gange om aaret, og var baade hand
og hands angivne Kone begge til Alters nu næst afvigte Paaske, 7 til-
spurt, hvorfra de nu kom og hvor de agtede dem hen paa, svarede Hand
kom fra Holstebro tillige med hands angivne Kone og Børn, og agtede sig
[dernaadig iæm], 8 tilspurgt hvad tid de drog fra Holstebro, Svarede hand
reiste igiænnem Holstebroeen 8 Dages tide efter Pindsedag, og siden
den tid hafde de bætlet Føden omkring i Landet til dem og deres
Børn, 9 tilspurt om der var fleere i Deres Følgeskab svarede der
var ingen i Følgeskab med dem, som [diselv] uden den gl: Mand
som sidder arresteret, og lader sig kalde Jens, som kom til dem
for 2 dage siden i Janderup Sogn 10. Tilspurt om De undertiden
opholder sig i [Vinding] ved Weile, Svarede hand hafde vel med hands Koene
opholdt sig der et par gange men Mandens Navn hvor de laae vidste
han icke, 11 tilspurt, Om hans Kones Pass og Skudsmaal er bleven hende
berøvet af nogle Kiæltringer, og hvor sligt skeed, Svarede ja, det
skeede ved Pindse dags tider, da der kom 3 folk neml: 2 Karle og 1 qvinde-
folk til dem ude paa Marken i Bluling Sogn og tog nogle Klæder
fra dem samt et Bevis om hendes Mands Død og videre pass og Skudsmaal
hafde hun icke haft saalænge hand hafde kiændt hende; Efterat den nu her
i arrest Kiælderen arresterede og sig kaldende Albert Sørensen nu har for
Rætten [ustækt] og ublokket samt utvungen havde aflagt forestaaende
Forklaring, blev hand her fra Rætten beafskeediget, og igiæn til videre
i Arrest Kiælderen indsatt. Fremdeles blev fremkaldt for Politie Ræt-
ten den sidste af de arresterede Mands Persohner, som blev tilspurt
for det 1te hvad hans Navn er, hvor hand er fød og hvor hand nu opholder sig

side 4
Svarede, han heede Jens Hansen, og var føed i Wensyssel i Hiørring
Bye, og opholdt sig i Tye i Aggerholm Sogn i Øster Vandet. 2 tilspurt om hand haver
nogen Pass eller Skudsmaal, svarede ney hand hafde ingen pass eller
Skudsmaal siden hand holdte sit altergang hos Præsten i fornafnte
Agerholm Hr Peder Ribe, og var til alters sidste gang 14 Dage før
Paaske 3. tilspurt hvor gl hand var og hvormed hand ernærede sig, svarede
hand meente hand var 70 Aar ernærer sig med at bætle sin Brød og hafde
bætlet sit Brød i 5 Aar, 4 tilspurt hvad hand forhen hafde ernæret sig
af til den tid svarede hand hafte tient ved Bonde arbeide saa længe hand
kunde siden hand sidst tiente i [Horup] Bye i Randers sogn, da 2de Hæste blev
løbsk med ham og han fik skade i sin Ryg, og kunde siden ikke arbejde
5, tilspurt om de fattige i Agerholm Sogn icke fik af de fattiges Casse. op-
hold efter deres omstændighed, svarede de nødtrængende fik, men de
som var stærke og friske fik intet. 6 Om hand havde været gift, svare-
de Jo Hand hafde været gift med en gl kone, som for 2 aar siden er Død
og hun tillige med ham hafde næret sig med bættle Staven
7. Hvor længe hand nu hafde opholdt sig udi egnen, og om hand
hafde nogen kundskab til De med ham her arresterede, svarede
hand hafde været her i egnen siden Paaske, Men hafde ellers
ingen Kundskab til de arresterede videre end hand kom i følge
skab med dem sidst Torsdag i Janderup da han var kommen
over Aaen fra Alslef til Janderup , 8, tilspurt, at siden hand
berætter at være kommen fra Alslef, om det icke dog var hans ham, som
hafde overfaldet een Kone og slaget hende, svarede nej det skulle
ingen bevidst have over, at hand hafde slaget nogen. Men gik omkring
som meldt og bad sit Brød, 9. tilspurt, hvor hand og hans Complot da
de loe ved Tinghuuset agtede sig hen, svarede hand for sin persohen
agtede sig til Boritz Sogne, men hvor de andre ville hen viste
han icke, Videre blev hand icke tilspurt, Men efterat hand saaledes hafde
for Politie Rætten [ust..kt] og u [blok..] og utvungen hafde giort
denne sin bekiændelse, med tillæg at hand hafde udgivet sig for
en Normand, og derfor ladet sit Skæg graae langre for at have
[distmaneer] [anseekt], og […] at faae almisse, blev hand igien
til videre indsat i arrest kiældren. Alt saaledes
er passeret, Testes under vores Hænder
Datum Warde Raadstue utsupra

{underskrift}
Varde byfoged - V. Horne Herredsfoged Afskrift: Helle Nielsen, Inge Rasmussen
Politiprotokol, 1724 - 1791

page 88 - 89b

Anno 1756 den 2den Aug Blev Politie Rætten
igien Sadt paa Warde Raadstue af Magistraten
som forhen, over de i Løverdags Sidst Examinerede
og her indbragte Arrestanter, Som Skeede til viidere
oplysnings erholdste, over bemeldte betlere og arres-
tanters forhold. Til hvilken Ende Hr: Byfoged -
Hiørning møtte for denne Respective Politie Rætt og frem-
stillede 2de Borger her i Byen, som hafde holden vagt
ved ovenmelte arrestanter navnlig Tøste Hansen og
Morten Bøm, som efter at Eedens forklaring af
Lovbogen var bleven oplæst aflagde deres Eed med

side 2
opholdne Fingere efter Loven, og af Byefoged Hiørning blev tilspurt
1: Om de ikke Sidst Løverdag holtte vagt ved de her arresterede
Omløbere og Betlere? Svarde Ja: 2. tilsp: Om den arres-
terede Qvinde, icke, da hun med hendes Børn blev nedsadt i
Kielderen , truede at vilde undlive og Qvæle bemeldte hendes
Børn? Vidnerne Svarede: da Børnene græd, taltte hun
til dennem disse ord: Dievelen skal gale i eder [holdere] i
icke eders mund, saa skal jeg qvæle eder under min Haand
tilsammen, hvorpaa denne respective Politie Ræt, lod
Børnene fra hende ophente og indsatte dem hos Vægtter-
Encken under forplejning, varme og opvartning, for-
befrygttende u=lykke at forekomme. = Byefoged Hiørning
hafde inttet videre disse vidner at Qvestionere; hvorpaa
de fra Rætten blev Dimiteret. = Derefter blev indkaldet den
største af de arrestredes Børn, som blev tilspurt 1, Hvad hans Navn
er, hvor hand er fød og hvor gl. hand er? Svarede: Hand heede Peder Han
sen, er fød i Laaland, og er 9 aar gl:, efter hans moders berætning
2. Om hand ka huske hans fader, og havd hans Navn er? Ja:
hand heede Hans Haderslef, og Siden hand var Rømt bort fra Com-
pagniet lod hand sig kalde Christen Nielsen; hvorfor hand og blev at-
traperet i Norden og bragt til Tugthuset tilligemed hans moder
hvor hun imidlertid føde hans Søster Navnlig Anne Marie, da
de derfra udkom, har de Siden den tiid omstreipfet i omkring
liggende Lande og brugt Kiedel fletterier, samt og derhos betlet
indtil hans Fadder døde i Scoumølle ved Colding. 3: Tilspurt
Om hand kan erindre, at hans moder blev giftt med den hun nu kal-
der hendes Mand Sc: Albert Sørensen? Svarer hand kand erindre
Albert Sørensen kom til dem i Natmandens Huus i Aalborg og gior-
te aftale med hans Moder om at giøre følgeskab med dem, Siden har
hand bestandig fuldtes med dem, og ham og hans moder har udgiven
dem for ægtefolck, dog er de ikke viede tilsammen 4
Tilspurt: Om hand veed naar hans Moder har været til Guds Bord
sidst, og hvor sligt skeede? Svarde: Hun hafde icke været
til Guds Bord i 2de Aar, Neml: fra den tid hun føde dend
sidste Barn; og hans fader ikke heller sc: denne Albert Sørensen
sen, som følges med dem. Berættede ellers at de ingen fleere
hafde hafte i følge med dem, uden allene, denne her arresterede
Normand, som lade sig kalde Jens. = Da denne dræng sc:
Peder Hansen hafde af eget forstaaende forklaring , blev -
hand fra Rætten Dimiteret; og igien indleveret
i sit behold til viidere. = Bye og Herredsfoged Chris-
ten Hiørning, som på Embeds Vegne hafde været beføjet, i følge
Lov: 3die Bogs, 19de Cap: 16=og 21de art:, Samt forord: af 31de oct:
1740, at paagriibe og under arrest lade forvare til paaføl-
gende Examination, i Warde Byes arrest Huus /: Siden i Wester
Herreds ingen arrest Huus er, hvor mand kunde have dem
under sicker forvaring :/ berørtte omløbere og Betlere,
hvis udsigende ikke medfører nogen Sandhed, siden dend
eenes forklaring er gandske stridende imod dend andens
Som Acten nærmere udviiser, Ligesom og her af sees
at Qvinden /: som giver sig saa mange Diferente Navne :/
og denne arresterede Albert Sørensen icke er ægteviet

side 3
til hver andre; men løber tilsammen som det Dumme fæe, og leve
i grove Synder og Laster; Item at bemeldte Qvinde har begægnet Com-
parenten inde for Rætten paa V: H: ting, med meget grove ord,
Bulder og allarm, Og in summa at de Samtlige har igiennem
Stripfet Landet og øvet Betlerier, ydermerer Sees af
Warde Byes Justitsprotokol at her in Anno 1740 er bleven Dømt
en omløber og betler for [begangen] Tyverier, af samme navn
som Qvinden Anne Marie Christiandatter har givet hende
forrige Mand Sc Hans Hansen Bentz til arbeide i i næste
fæstning i 3de Maaneder, da denne og har givet sig en anden
Navn og betient sig af et falsk Pass; Saa mand lættelig
kan sættes i et Dubium, at denne fameusse qvinde icke
nogensinde har været ægtevied til nogen. Hvad dend
sig saa kalde Normand er angaaende: Saa sees at hans
udsigende er ligesaa u=rigttig og bedragelig som de øv-
riges, da hand og har omstripfet Landet og ernæret
sig med Betle Staven, uden nogen Pass eller be-
viis; Saa de følgelig af alle anstændighed lættelig
kand Sees, at de samtlige: deres helle Livstid [for]
Bedragerir og Betlerie, uden at have nogen -
tilholdsstæd eller beviis entten fra deres øvrige-
hed eller Præst At have holt nogen Altergang.
I anledning af dette, og i kraft af loven
og allernaad anordninger, samt Wiborg Manu-
factur og Tugthuus Fundatz, Satte Comparenten
Byfoged Hiørning i Rætte at bemeldte Qvinde med
hendes saakaldte Mand Albert Sørensen, for deres
bemeldte begangne onde og u=sømmelige forhold, i følge
allerhøyst bemeldte allegerede Fundatzer 2de Cap 3de art
maae vorde tilfunden at arbeide i Wiborg Manufac-
tur og Tugthuus, paa livs tiid, allerhelst Qvinden
for ungefær en 7 Aar Siden har været indsat
til arbeide i bemeldte Tugthuus, som Acten nærmere
udviiser. Dend sig saakaldte Normand, som
dog med forhøret har bekiendt at være fød i Jylland
[mens] hafde ladet sit Skiæg voxe fordi han desbedre
kunde søge almisse, ligeledes at maatte vorde
tilfunden, i følge allegerede fundatzer ovenmeldte
Cap: og art: at arbeide i bemeldte Tugthuus
ligesaalænge som hand selv tilstaar at have betlet
hand 6 Aar. og desuden at aftiene deres paagri-
belse omkostning og bortsendelse efter Administra-
teurens skiønsomhed. Betræffende de 2de første
medhavende 4re Børn, saa paastaaes at denne
Respective Politie Rætt vilde tilfinde dennem
at indsættes i [forberørte] Wiiborg Tugthuus til opdragelse
paa Condition, naar de tilvoxer de da sammen
igien kunde aftiene. Hvorpaa hand denne
Respective Politie Rættens dom var forventtende

side 4
Politie Rætten opladte Sagen til i Morgen eftermiddag kl. 4
og hviiler Sagen imidlertiid i sin fulde Kraft
Datum Warde Raadstue ut Supra

{underskrifter}

Item: ligeledes, fremdeles
Forkortelsen: sc.: scilicet (underforstået).
3. august 1756 Varde,,Ribe Amt,
Varde Byfoged - V. Horne Herreder, Politiprotokol 1724 - 1791
Varde byfoged - V. Horne Herredsfoged Afskrift: Helle Nielsen, Inge Rasmussen
Politiprotokol, 1724 - 1791

page 89b - 90b

Anno 1756 den 3e Augusty indfandt sig paa
Warde Raadstue Borgnesteren Bye og Raadstue
Skriveren, Jens Woydemann og Raadmand Niels Knudsen
hvor da blev afsagt følgende:

Politie Dom og Kiendelse!

At siden ved det holdte Politie forhør over de
3de ved Wester Herreds ting af Hr. Bye og Herreds-
foged Hiørning her udi Arresten bragte Landstryge-
re og betlere samt deres 4re Børn, indfinder,
1te at Qvinden Anna Maria Christiansdatter som
ellers lader sig kalde Ellen Nielsdatter efter hendes
Stiffader, og undertiden lader sig kalde Anna
Catharina ikke [alleeneste] imens hun skal have været
i Ægteskab med den af hende angifne Hans Hansen
Bens eller Hans Haderslev, har stedse omstrøyfet
Landet, og næret sig af betlerie end skiøndt hun er
en fridsk og før qvinde, mens med og nu siden,
hendes Mands død leved i et usømmeligt og u Chri-
telige Levnet, med denne nu med hende arreste-
rede Persohn, der angifver sig med nafn Albret
Sørensen, til hvem hun ikke efter hendes Egen
Saa vel som Sønnen bekiendelse er ægte viet, men
dog standig nesten i 2 Aar, har holdt sig til hver andre
som ægte folk, det kand ey heller er fahres af
arrestanternes u lige bekiendelse, naar hun
sidst har været til Guds bord eller hvor lenge
det er siden, ja det ved og af Drengen Peder

side2
Hansens bekiendelse, befindes at hun med hen-
des forige Mand Hans Hansen Bens eller Hans Hader-
slef der og lod sig kalde Christen Nielsen, skal have
været i Wiiborg tugthuus paa nogen tiid, og der føed
hendes Datter, Anna Marie som nu er 7 Aar gl:
Saa er agtes det for billigt, og Ret i følge [al.] Fun-
datz Reglement for det Wiiborgske Manufactur og
Tugthuus, Dateret d 14de Novem: 1743. dets 2de
Capitel 3 Arti: at hun igien Bliver hensendt til bemeldte Tugthuus
der at arbejde i 8 aar, og desforuden naar samme er expirerede
at forblive endnu saalænge under arbejde indtil hun kand aftienie
de omkostninger, som paa hendes arest underholdning og forsændel-
se til Wiiborg kand bedrage sig; For det 2det at Landstrygeren
og Betleren Albret Sørensen ligeledes har omstreifet Landet, og i
særdeeleshed i den tiid hand haver haft omgiængelse med den sig saakal-
dede Ana Maria Christiansdatter som hendes ægtemand, lever [ei] [alle…]
med hende et skammeligt og usømmeligt Levnet, Løgnagtigen fore-
giver, at skal være ægteviet til hende i Kollerup Sogn Han Herred, af
en Præst ved Navn Hr Morten Zandersen Nyeboe, som icke saaledes efter
hendes egen og Sønnens Bekiendelse forholder sig, ligesaa lidet som
det med fører Sandhed at hand dermed hende skal have været til alters
afvigte Paaske. Over alt medbringer hværken hand eller hun mindste
Beviis eller [skrivelser ang] deres opholdsstæd ægteskab eller
altergang, og saaledes i mange maader differer i hans udsigende
imod qvindens og Drengens bekiendelse, altsaa bør hand lige-
ledes efter allerhøyest bemeldte Manufactur og Tugthusets
Fundatz og Reglement at for sendes til bemeldte Wiiborg
Tugthuus der at arbeid i 7 Aar, og ligeledes naar
samme [erre] Expirerede, at forblive endnu saa lenge
under arbeide indtil hand kand aftiene de omkost-
ninger, som paa hans arrest underholdning og forsendel-
se til Wiborg, kand bedrage sig, 3de belangende qvin-
ds medhavend 4de Børn saa bliver de ligeledes
tilkiendt at indsættes i fornafnte Wiiborg Tugthuus
til op dragelse og ligesom de til Voxer, efter de høye-
herrer administrateurer Naadgunstigst gotbefindn-
de, at sættes til handværk, og hvad de best kand
være tienlig til i tiden at kand for tiene brødet
med, paa det de ikke skal blive [landret] og de [genere
-re] briste til last og besværing , og da der efter saa
lenge at forblive i arbeide til de kand have af-
tiendt den bekostning som paa deres op dragelse
er vorden, for aar saget, og Endelig for de 4re bør den
sig saa kaldet Nordmand Jens Hansen, som ved

side 3
forhøret har bekiendt at være fød i Jylland, men
haver ladet sit skæg voxe stort paa det hand des
bedre, under Nafn af en Nordmand der bedre kun-
de søge almisse, og bedrage eenfoldige folk, som
ligeleedes har omstrøyfet Landet, med betlerie
i mange Aar, bør ligeledes til velfortiente straf
-fet henskikkes til bemeldte Wiiborg Tugthuus, der at
arbeide i 2de Aar, og desuden at aftiene den paa
hans paagribelse, omkostning arrest og bortsendelse
ligesom de andre, efter de høygunstige herreders
Administrateurers Naadgunstige skiønsomhed dend
paagaaende omkostning til disse, land løbernes og
betlernes paa gribelse, indsendelse til arresten,
deres forflæyning Vagtholdmed videre betales
af Herrets Cassen, til Hr Bye og Herreds foged,’
Hiørning, efter indleverede Regning, til Ved-
kommende i følge allernaadigste forordning,
af hvilket saaledes under vores hænder
Byens [ind] segl bekræftes Datum Warde Raad
stue Ut supra
Død BEF 1764
Anne Marie Christiansdatter udtalte ved et forhør i Varde den 31. juli 1756, at hun blev født i Trondhiem i Norge omkring 1716.
Hendes far hed Christian Hansen og var soldat. Hendes mor hed Ana Jacobsdatter. Hun kom til Danmark, da hun var ca. 5 år gammel, sammen med sin mor og nogle soldater, der gik i land ved Fladstrand. Siden opholdt de sig flere steder rundt om i landet, bla. på Sjælland, Fyn, Lol-land, Falster samt Holsten og Jylland.

Anne Marie dannede i mange år par med Hans Hansen Bens, der var soldat. Han deserterede fra sit regiment, men blev fanget igen og indsat i Viborg Tugthus sammen med Anne Marie og deres børn.

Da de kom ud af tugthuset, strejfede de rundt i landet og levede af “Kiedel fletterier” samtidig med, at de tiggede.

Anne Marie fik 4 børn med Hans Hansen Bens:
Peder, der blev født ca. 1747 på Lolland
Anne Marie, der blev født ca. 1749 i Viborg Tugthus
Hans, der blev født ca. 1751 i Hygum ved Lemvig
Christian, der blev født ca. 1754 i Randerup ved Tønder.

Hans Hansen Bens døde i 1754 og blev begravet på Kolding Kirkegård den 1. marts.
Herefter dannede Anne Marie par med Albert Sørensen. De mødte hinanden hos natmanden i Aalborg, og her aftalte de at følges ad.

I juli 1756 var de kommet til Vester Horne Herred i Varde Amt, hvor de den 30. juli blev anholdt for “omløberie og betleri” og ført til Vester Horne Herredsting. Her blev de af byfoged Hiørning spurgt, om de havde pas og skudsmål, men de svarede, at de in gen havde og ingen behøvede. De blev også spurgt, hvad deres håndtering var, og hvor de hørte hjemme. De svarede, at de var hjemmehørende på Vejlekanten, og at de tiggede for at få brød til dem selv og deres børn. Anne Marie overdængede byfoged Hiørning m ed eder og forbandelser, og han så sig derfor nødsaget til at arrestere dem og bringe dem til Varde. De blev tilbageholdt på Herredstinget indtil der kom en vogn, der kunne køre dem til Varde.
Da vognen var parat kom Anne Marie ud af tinghuset med en tændt pibe i munden. Hun gik hen mod et tørveskab og tog låget af piben, hvorefter byfogedens karl spurgte hende, om hun havde i sinde at brænde tinghuset af. Derefter slog han piben fra hende så d en faldt ned på jorden. Det blev Anne Marie vred over, hun råbte af karlen, at sådan skulle han ikke gøre mod hende, og hun ønskede, at djævelen ville forgøre ham.
Herefter blev de ført til Varde og fremstillet i politiretten.

Næste dag, den 31. juli, blev Anne Marie og Albert afhørt i politiretten i Varde. Her forklarede stokkemændene hvad der var sket dagen før, og at især Anne Marie havde været truende og bandende.
Anne Marie og Albert blev afhørt hver for sig. Anne Marie fortalte, at hun hed Anne Marie Christiansdatter efter sin far, og Ellen Nielsdatter efter sin stedfar, men hun lod sig også kalde Ana Cathrine.
Hun havde været gift med en soldat, der hed Hans Hansen Bens. Hun havde fået 10 børn med ham, men kun 4 var levende i dag. Hans Hansen var død for 2 -3 år siden, og nu levede hun sammen med Albert Sørensen, som hun havde mødt i Ålestrup, men de var ikke g ift.
Hun fortalte også, at “hun levede af sine hænders arbejde”, og at hun tiggede. Hun havde ikke noget pas eller skudsmål, men sidste gang hun var til alters fik hun et skudsmål af præsten. Dette skudsmål havde “nogle kjæltringe” røvet fra hende for 5 - 6 ug er siden.
Herefter blev Albert afhørt. Han var født på Baggesvogn Gods i Sindal, hvor hans far var skorstensfejer. Han blev også spurgt, hvor han havde mødt Anne Marie, og han svarede, at han havde mødt hende hos natmanden i Aalborg, og at de var bevet gift af en p ræst i Kollerup i Hanherred. De havde ingen børn, men han regnede med at hans kone “var på vej og lavede til barsel”.
Han fortalte også, at han ikke havde noget pas eller skudsmål, og at det sidte skudsmål var blevet dem frarøvet. De levede af at betle.
Retten blev udsat til den 2. august.

Da Anne Marie og hendes børn kom tilbage til arresthustet og skulle ned i fangekælderen, skældte hun børnene ud og truede dem med disse ord:” Djævelen skal gale i jer, hvis i ikke holder jeres mund, så vil jeg kvæle jer med mine hænder” Det hørte de vagte r, der var tilstede, og børnene blev derfor hentet op og sat i pleje hos “vægterenken”.

På retsmødet den 2. august blev Anne Maries ældste søn, Peder, på 9 år afhørt. Han kunne fortælle, at hans mor havde mødt Albert Sørensen hos natmanden i Aalborg, men de var ikke gift. Han kunne heller ikke huske, at hun havde været til alters, siden hans far var død.

Så var Byfoged Hiørning sikker. Han havde her at gøre med 2 omløbere og streifere, som ikke talte sandt. De levede et usømmeligt og skændigt liv, da de ikke var gift. De havde ingen pas eller skudsmål, og de tiggede sig til føden.
Efter datidens lov, opfyldte Anne Marie og Albert de betingelser, der var, for at blive hensat i Viborg Manufactur og Tugthus.

Tirsdag den 3. august 1756 faldt dommen. Anne Marie skulle “hensendes” til arbejde i Viborg Tugthus i 8 år, og når straffen var udstået, skulle hun forblive og arbejde der, indtil hun kunne betale de omkostninger, der var i forbindelse med hendes anholdel se. Albert fik 7 år i Viborg tugthus.
Børnene blev ligeledes dømt til tugthuset og skulle sættes til at arbejde med det, de bedst kunne. Tanken var, at man kunne opdrage børnene, så de ikke senere blev til last for samfundet.

Den 10. august 1756 ankom de til Viborg Manufactur og Tugthus.

Det vides ikke, hvad der skete med Anne Marie og børnene i Viborg Tugthus. Anne Marie har sandsynligvis født sønnen, Søren Albertsen, der.

Hans Hansen fortalte i et forhør ved Hierm-Ginding Herredsret den 7. juli 1792, at hans mor levede endnu. Hun hed Maria Hansdatter og var over 80 år gammel. Han talte med hende for 8 dage siden i Maaberg Sogn. Hun gik omkring i landet for at tilbetle sig føden.

Anne Maries død er ikke fundet.