GEDCOM-projektet hos Danske Slægtsforskere
bevar dine slægtsdata for eftertiden

Juliane Axelsdatter

Født 18. januar 1776
Død 15. april 1851 Nykøbing Falster,Nykøbing Falster,Maribo Amt,
18. januar 1776
Abt 1749
Viborg Tugthus,Viborg,Viborg Amt,
ABT 1716
Trondhjem,,,Norge
Familie med Christian Johnsen
Christiane Marie Christiansdatter 1797 Gassum,Gassum Sogn,Randers Amt,
Anne Marie Christiansdatter 1798 Bælum,Bælum Sogn,Aalborg Amt,
Anne Marie Christiansdatter 1801 Frøslev,Frøslev Sogn,Thisted Amt,
Familie med Niels Andersen
Carl Andersen ABT 1811
Sidsel Marie Andersen 1813 Moss,,,Norge
Hans Nielsen 7. juli 1815 Moss,,,Norge
Familie med Frederik Jensen
/Frederiksen/ Frederiksen 14. februar 1796 Heltborg,Heltborg Sogn,Thisted Amt,
Aksel Frederiksen 14. februar 1796 Heltborg,Heltborg Sogn,Thisted Amt,
Anne Kirstine Frederiksdatter 1806 Horsens,Horsens Sogn,Aalborg Amt,
Fødsel 18. januar 1776
Fjends Nørlyng Herredsfoged, Sager til Justitsprotokol
Fjends-Nørlyng Herredsfoged Afskrift: Helle Nielsen, Inge Rasmussen
Sager til Justitsprotokoller, 1806

ligesaa Døbeattest saavel for Zidsel Rollands
datter som Juliane Axelsdatter, som har angivet Føde
stedet Resen, men veed ikke bestemt enten det
er Resen i Skive i Hindborg Herred, eller det
er Resen ved Wiborg i Fiends herred. – De
ere Halvsødsken, og havde Moder sammen, navnlig
Anne Marie Hansdatter, men Zidsels Fader hedte
Rolland og Julianes fader Axel Johansen, Zidsel
er mellem 20 og 30 Aar og Juliane over 30 Aar
Endvidere Attest om Juliane Axeldatters Confirma
tion i Gjølbye paa Mors for henved 10 Aar siden. –
Jeg har tillige herved den ære at Frem
sende det i Sæby sidstafvigte 9de Julii optagne

I forhør den 9. juli 1806 siger Juliane , at hendes mor hed Anne Marie Hansdatter
forhøret side 4 - page 811
Dåb 20. januar 1776 Resen Kirke,Resen Sogn,Fjends Herred,Viborg Amt
Resen, Fjends, Viborg, 1760 - 1812
D. 18. januar blev en omløbende Glarmesters barn navnl: Johan Axelsen, hiemmedøbt kaldet Juliane.
den 20. hujus blev samme Barns hiemmedaab confirmeret i Kirken

Resen sogn, Fjends herred, Viborg amt

Opslag 273
5. maj 1796 Vinding,Ulfborg Sogn,Ringkøbing Amt,
Vinding, Ulfborg, Ringkøbing, 1790 - 1815
Vinding, Ulfborg, Ringkøbing, 1790-1815, AO 14 og 15
Fødsel, 1796:
d 2 May 1796 hafde en Omvandrende [Gl....] Hans Hansen og Hustru Gunder Thomasd, som i Tyrgaard nedkom i Barsel Seng [hans] Barn Fredericke kaldet, til Hiemmedaab her i Præstegaarden. Paa Christi Himmel Farts Dag blev ovenmeldte Glarmesters Barn i Kierken stadfæsted ved sin Daab, Faderne vare Christian Sørensen, Julliane Rollands Datter, Giertrud Christiane, Berte Catrine Rollands Datter. - Samme blev baaren af Dorthe Kirstine Jens Datter.
7. september 1807 Børglum,Børglum Sogn,Hjøring Amt,
Børglum-Jerslev Herredsfoged: Justitsprotokol 1793 - 1809
Dom Afskrift: Helle Nielsen, Inge Rasmussen

Børglum-Jerslev Herredsfoged: Justitsprotokol
1793 – 1809
page 892 – 894

Dom
Anledningen til nærværende paa Justitens Vegne anlagte Sag imod Arrestant-
inde Zidsel Rollandsdatter tilligemed de med hende anholdte men siden af Sæbyes
Arresthuus udbrudte Arrestantere Friderich Jensen og Juliane Axelsdatter, samt den
efter sin Anholdelse paa Transporten til Wiborg undvegne Ellen Hansdatter, en, at en
Muusqeter Steins Kone Anne Sophie Dalgast blev den 16te April 1806 anholdt i Aalborg
med noget sort og grønt Uldgarn, Kancellieraad og Byefoged Bøggild, som blev opmærk-
som derpaa, da der kort tilforn var i Aalborg Stiftaviser bekiendtgiort, at noget
saadant var tilligemed en hel Del Klæder og Linned ved skeet Indbrud Natten imellem
den 9de og 10de April bort stiaalet hos Selveier Poul Sørensen af Østerwang udi Sønderwraa
i Wraa Sogn, Børglum Herred. – Ved et derefter anstillet Undersøgrlsesforhør blev det
oplyst, at dette Uldgarn var leveret hende af de Tiltalte Ellen Hansdatter, Zidsel Rol-
landsdatter og Juliane Axelsdatter for at sælges, at disse 3de havde den 9de April for-
ladt Frederich Jensen, blev tilbage hos Korporal Vogts Kone i Aalborg, for at passe deres
Børn, og var den 10de April kommen tilbage, hver med en Paqve Klæder som de efter at have
delt imellem sig, dels solgte og tuskede bort til Folk i og uden for Aalborg, og dels var be-
funden i deres Værge. – Disse Klæder ere siden af de bestiaalne Poul Sørensen og Hu-
stru vedkiendt, at have været iblandt de Sager, som ved Indbruddet Natten imellem 9de og
10de April blev dem frastiaalen. – Ikke desmindre have de Tiltalte bestandig nægtet at
have været Gjærningsmændene til det hos Poul Sørensen forøvede Indbrud og foregivet at sam-
me var dem solgt af en Simon Nielsen – hvis Boepæl og Tilholdssted de forresten ei har kun-
det opgive – paa Landeveien imellem Wrangbek Kroe og Wreilev Mølle. – Nei Urimmelig-
heden af dette Foregivende er mere end Indlysende, naar man regne Juliane Axelsdatter
og Zidsel Rollandsdatter usammenhængende Beskrivelse over denne Simon Nielsen mod
den hvorpaa han solgte dem klæderne , og det for en priis af 10 Rd. Hvorfor de dog kun betalte 6 Rd
dem, som de selv have tilstaaet, endog vække Mistanke hos dem om, at de var stiaalen.

Side 2
Deres Forklaring om det Ærinde hvori de forlod Aalborg nemlig at Juliane Axelsdatter
vilde til Hiøring for at klarere 3de Regninger og Zidsel Rollandsdatter til en Morbro-
der i Lønstrup, hvilket dog siden ei er godtgort at være rigtigt; deres Samtale med
Muusqveter Steins Kone om Maaden hvorpaa de kom til det medbargte Garn og Klæder,
Friderich Jensens vaklende Tale med sin Værtinde Korporal Vogts Kone om deres Tilbagekomst
da han snart sagde at de kom den 10de, og snart, at de først kom den 11te April, hans Forklaring
inden Forhøret i Aalborg at Zidsel havde sagt at have faaet Klæderne af sin Morbroder i
Lønstrup. – Alt dette viser, at deres Foregivende om at have kiøbt Kosterne af en Simon
Nielsen ei er andet end Digt, og at de rimmeligt selv haver været Giærningsmændene
til det forøvede Tyverie, hvortil Arrestantinden Zidsel Rollandsdatter muligt
har seet Leilighed, ved det, at hun i Februarii Maaned tilforn havde opholdt sig 2de Dage
i den bestiaalne Poul Sørensens Huus. – Og kan de end ikke paa disse grundede Formodnin-
ger straffes som Gjærningsmænd til det begangne Indbrud, saa maae de dog som de der ikke
kan paaviise Hiemmelsmand til de hos dem fundne Koster, efter D.L: 6 Bogs 17 kap: 1, 3 og 7 Art:
blive at ansee som de der fare med uhiemmelt, og herfor at straffes i forhold til deres del-
tagelse og øvrige under Sagen oplyste Handlinger og foregaaende Vandel. – I saa Hen-
seende vil jeg da først holde Arrestantinden Zidsel Rollandsdatter under Sagen oplyste
Handlinger og Vandel noget nærmere for Lyset. – Foruden at hun er antruffen med Koster af
bemeldte hos Poul Sørensen forøvede Tyverie, hvortil hun ei har kundet forevise nogen hjem-
mel er hun og overbeviist om, at have udgivet sig for klog Kone, der forstod at skaffe Folk [..]
med Deres Kreature afvende det Onde som onde Folk havde kastet for dem, kurere Sygdomme
ved overtroske Midler, og under dette Foregivende at have betient sig af eenfoldige Mennesker
Lettroenhed. – Og være med det Raad hun gav Dem, f:Ex: at at de kunde blive helbredte ved
at tage Vinterrug stiaalet af en anden Mands Ager, ind i Brændeviin, ved at […]
hende deres Klæder, - men som hun naturligvis aldrig bragte tilbage. – til at gaae om-
kring i 3de Kirker med, af det [Slags], at det kun kunde blænde de Eenfoldigste saa viser
det dog arrestantindens lyst til at bedrage. – Paa den Maade har hun fravændt Palle
Hansens Kone af Klarup i Taars Sogn, Sager vurderede til 22 Rd 5 [mark] 14 [skilling]. Hvoraf de klæder
vurderet til 11 Rd 2 [mark] 14 [skilling] ere den Fornævnede igien under Sagen udleverede. – Paa samme
Maade har hun og efter egen Tilstaaelse fravændt Peder Ovesens Enke i Byrum paa Læsøe
en [heel] Deel Klæder vurderede til 25 Rd 3 [mark] og desuden et Sølv hovedsvands Eeg vurderet til [.rd]
3 Kroner og en Rigsdalersæddel. – Ja vemmeligt er det og, at denne Peder Iversens Enke
har paa samme Maade betroet hende en Sølv Snustobaksdaase à 2 Rd 4 [mark], 2de paa Sølv [..]
spænder a 10 Rd, atten Sølv Hægter à 4Rd 3 [mark] et Guld Halsspænde à 4 Rd:, et Sæt Linned, 8 [Kr..]
[den] for de 3 som hun selv tilstaar at have bekommet, men da dette ene af Arrestantinden
nægtet, saa kan hendes blotte Udsagn ikke være tilstrækkeligt Beviis, skiønt det, at Arre-
stantinden har nægtet Hovedvandsæget, som dog er fundet i hendes Bevaring [..
der] Formodning for at hun og har faaet det øvrige. – Ligesaa er Poul Tvedens Hustrue
paa Læsøe af Arrestantinden fravændt Klæder, vurdere til 5 Rd, 1 [mark] 8[skilling], og hvoraf [in-
tet] er leveret hende tilbage. – Desuden har hun gjort sig Straf skyldigved ved at omløbe som
Løsgjænger uden at søge fast Tieneste og at drive et letfærdigt og Liderligt Levned, hvorved
hun uden for Ægteskab har avlet 3de Børn. – For alle disse Forseelser maae hun blive [at]
ansee med at arbeide i Wiborg Tugthuus og Tiden i Betragtning af hendes Ungdom – [en alder]
af 21 Aar – hendes slette Opdragelse og deraf fulgte Letsindighed, at hun ikke tilforn [er] [straffet]
at bestemme til et Aar. – Ligesaa bør hun betale de paa en bedragersk Maade fravendte og ej [..
..komme] Sager, nemlig til Palle Hansen af Klarup i Taars Sogn 11 Rd 3 [mark], til Peder Iversens

side 3
Enke paa Læsøe, foruden at hvad udleveres det forefundne og vedkiendte Sølv hovedvandsæg 28 Rd
3 [mark] 12 [skilling], iberegnet de bekomne 3de [Kroner] og en Rigsdaler Sæddel, til Poul Tveden paa
Læsøe 5 Rd 1 [mark] 8 [skilling] samt konjunction med øvrige Tiltalte at betale til Poul Sørensen af Østerwang
dee af det ham frastiaalne som i alt er vurderet til 71 Rd 3 [mark] 8 [skilling] ei tilstædekomne Sager med
16 Rd 1 [mark]. – Juliane Axelsdatter som efter sin Anholdelse er udbrudt af Arresten er og i
Følge overanførte befunden dels at have handlet og dels at være anholdt med adskil-
ligt af de hos Poul Sørensen af Østerwang Stiaalne Sager, hvortil endnu kommer hendes Letfærdi-
ge og ryggesløse Levned at vandre omkring som Løsgjænger, og at have avlet uden for Egte-
skab 4 Børn. – Hun maae derfor naar hun antræffes blive i Betragtning af hendes
foregaaende Opdragelse, og at hun ikke tilforn er straffet, at ansee med et Aars
Arbeide i Wiborg Tugthuus. – I henseende til den arresterede og ligeledes af
Arresten i Sæbye udbrudte Friderich Jensen, der har han vel benægtet at have vidst
at de Sager dom de øvrige Tiltalte deelte imellem sig og handlede med, vare stiaalne,
men når man hermed sammenholder hans forhen anførte vaklende Forklaring, at han
var tilstede ved Deelingen af de stiaalne Sager, og at han ved Tidende om Undersøgelsen
i Anledning af det hos Poul Sørensen forøvede Tyverie først skiulte sig paa Loftet i sit
Tilholdssted hos Korporal Vogts Kone, og derefter Listede sig ved Gjenveje bort fra Aalborg
kan der ingen Tvivl være om at han som Anfører for denne sammenløbne Bande af løse Qvin-
der ei har været vidende om denne hele ulovlige Handel. – Derimod er Zidsel Rollandsdat-
ters foregivende at hun og Juliane skulde have taget til sig de paa Læsøe bekomne Klæder
ikke understøttet ved noget Beviis, eller øvrige under Sagen oplyste Omstændigheder
og formedelst deres Udbrud af Arresten har man ei heller ved Confrontration kundet
komme til nærmere Kundskab herom. – Betreffende hans foregaaende Vandel da er han
overbeviist om at være forhen ved Høiesteretsdom af 20. October 1802 dømt som Med-
vider i forøvet Indbrud til at arbeide et Aar i Viborg Tugthuus. – Under Sagen er og
fremlagt en Dom ergangen ved forhenværende Siællandske Regiment, hvorved han har tient
som Soldat, over en Friderich Christensen for Desertion og Løsgjængerie, men i [hvor]
rimmelig det end er at denne Friderich Christensen ikke er anden end Friderich Jen-
sen naar man betragter Overensstemmelsen i hans Fødested, Alder, Afskedstid, og at Nav-
net paa hans Pas synes raderet, og maaskee netop derfor Klistret paa lærred, saa er her
dog ikke tilvejebragt noget saadant beviis for [i…….] [person.] at det kan tages til
Følge. – Til at bestemme hans Straf, bør derimod den Omstændighed komme i Betragtning, at
han som et Arbeidsfør og stærkt Menneske har ført et omvankende ryggesløst liv, hvorved han uden-
for Ægteskab har med den tiltalte Juliane Axelsdatter avlet 3de Børn, og hans Straf derfor bliver
at bestemme til at arbeide 2de Aar i Wiborg Tugthuus, naar han antræffes. – Hvad endelig
den undvegne Ellen Hansdatter angaaer da er hun ligesaa overbeviist, at have deelt og solgt
af de hos Poul Sørensens Stiaalne Sager hvorfor hun med hensyn til at [….] forresten ikke er
overbeviist noget ulovligt naar hun antreffes maae blive at ansee ved at arbeide 4 Maane-
der i Tugthuuset i Wiborg. – Ligesaa maa samtlige Tiltalte een for alle for een
foruden at betale Til Poul Sørensen af Østerwang de ei tilstædekomne Sager med 16 RD 1 [mark] bli-
ve pligtige at betale de paa deres Transport, Arrestering, Varetægt og Underholdning medgang-
ne og af Aktionen flydende Omkostninger, hvorunder bliver at beregne Aktors Prokurator
Hasselbalchs Diætpenge med 29 Rd og i Salær 40 Rd, Defensor Procurator Munch i Diætpenge
34 Rd og i Salær 24 Rd, til den konstituerede Prokurator Thorsøe for sine Møder inden Ler-
kenfelds Birketing den 29. August inden Torstedlunds Birketing den 25de September, inden
Aalborg Byting den 29. September og 1. Oktober inden Hornum Fleskum Herreders Ret
Den 22de og 26de August samt 2de September 1806, i Diætpenge og for havte Udgivter med
[Expressen] ved Stævningers Forkyndelse 11Rd, og i Salær 16 Rd. Defensor Prokurator Jesper
[..] Møde ved samme Retter i Diætpende 7 Rd og i Salær 8 Rd Til Examinatus Juris

side 4
Nyeboe som Aktor for sit Møde inden Fiends og Nørlyngs Herreders Ting den 18. November
1806 i Salær 4 Rd, og til Defensor Prokurator Juul for samme Møde 2 Rd; alt af hvad de til-
talte ejer eller ejedes vorder, hvorunder tillige bliver at beregne den undvegne
Ellen Hansdatter Efterladenskaber som den 2de Juli 1806 ved offentlig Auction […]
bortsolgte af Kancellieraad og Byfoged Bøggild i Aalborg for 4 Rd 1 [mark] 5 [skilling]. – Videre
anmærkes at Poul Jensen i Trengstrup bliver at udlevere det iblandt Arrestanter-
nes under Bevaring tagne sager samt under sorte Barkaes Trøje og Skiørt, den
gule, hvide og sortprikkede kattuns Kiole, og en blommet Atlaskes hun og Jens Poul-
sens Datter Anne i Jegstrup, Ligesaa det grøn og rødstribede Hvergarns Skiørt som
de have givet Arrestantinden Zidsel Rolandsdatter i Bytte for adskillige
Klæder, hvilken de igjen have udleveret, da det ikke er beviist at disse have staaet i
nogen ulovlig Handel med de Tiltalte. – Endelig maae Dommeren for sit vedkommende
anmærke. at skiøndt han ved een under Sagens Gang afsagt Kiendelse havde [reserveret?]
sig at afsige særskildt Dom i Sagen mod den arresterede Zidsel Rollandsdatter, saa
har det dog ikke veret ham muligt før Actionen var tilendebragt imod de øvrige
Tiltalte dels fordie det ved nøjere Øjensyn af Akterne formedelst Arrestantin
dens i Forbindelse med sine andre begangne Handlinger ikke i henseende til Skadeser-
statning var her mueligt at afsige nogen Særskildt Dom, dels fordie de mangfoldi-
ge under Actionen tilvejebragte Aktstykker og Documenter, som angik samtlige Til-
talte, de maatte have været beskrevne in duplo, og som ved Retterne vilde have foraar-
saget mangehaande Vanskeligheder og maaskee ved en Slags Ret kunde have været næg-
tet, da da de eengang vare bleven beskreven. – Ej heller har det været ham muligt
før at afsige Dom i denne vidtløftige Sag, hvori han meere end en Gang har [maattet]
gjennemgaae Aktstykkerne, for at konferere Arrestanternes Udsagn i henseende
til de af dem solgte og borttuskede Sager, og efter er bleven af brudt ved uopsættelige
Forretninger Politiesager Embedsmecser, og de i de sidste 14 Dage indtrufne
Krigsuroligheder som Dag og Nat have givet ham Arbeide. – I henseende til Sa-
gens drift skiønnes ikke at Actor og Defensor, at være begaaet noget uforsvarligt
Adfærd. – Thi Kiendes for Ret. Arrestantinden Zidsel Rollandsdatter
bør arbeide et Aar i Wiborg Tugt og Forbedringshuus, og betale til Palle Hansen i
Klarup elleve Rigsdaler [tre] Mark, til Peder Iversens Enke i Byrum paa Læsøe
aatte og tyve Rigsdaler tre mark tolv skilling, Til Poul Tveden samme sted [femten]
Rigsdaler een Mark og aatte Skilling. – De af Arresten udbrudte Juliane Axels-
Datter og Frederich Jensen bør arbeide i Wiborg Tugthuusden den første et Aar og
den sidste to Aar naar de igjen maatte antreffes. – Den undvegne Ellen Hans-
Datter bør ligesaa arbeide 4 Maaneder i Wiborg Tugthuus naar hun maatte
antreffes. – Endelig bør samtlige Tilalte én for alle og alle for én betale
til Poul Sørensen af Østerwang i Wraae Sogn sexten Rigsdaler én Mark, alle
paa deres Arrestering, Transport og Varetægt vedgangne og af Aktionnens [..]
lig flydende Omkostninger hvorunder bliver at beregne: til Actor Prokurator
Hasselbalch i Salær og Diætpenge nie og tredsindstyve Rigsdaler, til Defen-
sor Procurator Munch lige saa aatte og halvtredsindstyve Rigsdaler til den
konstituerde Aktor Procurator Thorsøe i Salær og Diætpenge fyreogtyve
Rigsdaler til Defensor Procurator Jepsen ligesaa femten Rigsdaler, til den
Konstituerde Actor Examinat uc Juris Nyeboe i Salarie Fire Rigsdaler og til
Defensor Procurator Juul ligesaa to Rigsdaler, alt hvad de ejer eller [eje…]

Side 5
[…..] iberegnet den undvegne Ellen Hansdatter i Aalborg for auktionerede Effekter à
Beløb 4 Rd 1 [mark] 5 [skilling]. Af de hos Tiltalte forefundne Sager udlevere Peder Iversens Enke
paa Læssøe et Sølv Hovedvandsæg, Poul Jensen Trengstrup et sort [barkans] trøie og Skiørt
en gul sort og hvis Kattuns Kiole, en blommet Atlaskes Hue, Jens Poulsens Datter An-
ne i Jegstrup et grøn og rødstribet [hvergeres] Skiørt. – Som alt udredes [….]
[…] under Adfærd efter Loven. – Til Stadfæstelse under min haand og Segl. –
Arrestantinden Zidsel Rollandsdatter, som løs og ubunden var Akten nærva-
rende erklærede sig fornøiet med den over hende afsagte Dom og blev derpaa indsat i
sin Arrest. – Actum Amo die et loco ut Supra. – Bolck
Saaledes udstædes denne Doms Act herved af [.] M: Klein (L S)
Som Justitssag uden betaling udstedt og expedert den 3de September 1807 – Klein
Aar 1807 den 3de September have vi underskreven eedsvorne Stævningsmænd i
Sæby, lovlig forkyndt denne Dom for Arrestantinden i Sæbye Arresthuus
Zidsel Rollandsdatter, som erklærer at være ved samme foreviist for saavidt
hvad angik, hvilket herved i kraft af vores forhen aflagte Eed, ved vores hæn-
ders Underskrifter og Forseglinger bekræftes. - I Engen (L S) Jens Andersen (L S)
Den 7de September 1807 have vi Ligeledes forkyndet denne Dom for Arrestanterne
Friderich Jensen og Juliane Axelsdatter sidste bekiendte Opholdssted i Sæbye
Arresthuus hvilket vi med vores Underskrift bekræfter . – I Engen Jens Andersen.
Bopæl 4. september 1815
Er nævnt i Afgangslisten for Moss Sogn, Norge

I afgangsliste for Moss sogn i Norge skrives d.4 september 1815 at familien flytter til Tyskland.
Men familien kommer aldrig til Tyskland for i kirkebog for Nykøbing Falster sogn (ny udgave)
1814 - 39 opslag 297,står der 17 oktober 1815.
Den 17 oktober død 22 oktober begravet Hans Nielsen søn af Niels Andersen
XX og glarmester 15 uger.
Folketælling 1834 Nykøbing Falster,Nykøbing Falster,Maribo Amt,
Maribo, Falsters Sønder, Nykøbing Falster Købstad, Hundestræde, -, 150 23 F2, FT-1834, C7420
Navn: Alder: Civilstand: Stilling i husstanden: Erhverv: Fødested:
Juliane Axelsdatter 65 Enke Glarmesterprofessionen
David Andersen 14 Ugift hendes Børn
Anne Kirstine Andersen 27 Ugift hendes Børn
Georg Kaufmann 24 Ugift Bogbindersvend, logerende
Folketælling 1840 Nykøbing Falster,Nykøbing Falster,Maribo Amt,
Maribo, Falsters Sønder, Nykøbing Falster Købstad, Østergade, Østergades Rode, No. 17, 16 F2, FT-1840, C8924
Navn: Alder: Civilstand: Stilling i husstanden: Erhverv: Fødested:
Juliane Axelsdatter 71 Enke Glarmester Professionen
Folketælling 1845 Nykøbing Falster,Nykøbing Falster,Maribo Amt,
Maribo, Falsters Sønder, Nykøbing Falster Købstad, Østergades Rode, Gartnerstræde, 1, FT-1845, B8009
Navn: Alder: Civilstand: Stilling i husstanden: Erhverv: Fødested:
Ane Christine Bekens?? 54 Enke(mand) haandarbeide Søllerød, Kiøbenhavn
Niels Brok Knuuse 8 Ugift hendes søn Nykiøbing
Juliane Axelsdatter 75 Enke(mand) glarmesterprofessionen Weile
David Andersen 25 Ugift hendes søn, hjelper moderen med professionen Nykiøbing
Jeppe andersen 44 Gift tømmersvend Skejlbye, Mariboe
Lene Jensdatter 37 Gift hans kone V. Ulsløv, Mariboe
Caroline Jeppesdatter 10 Ugift deres børn Nysted
Georgine Philippe Jeppesdatter 7 Ugift deres børn Erriedløv, Mariboe
Lauritz Jeppesen 2 Ugift deres børn do [Erriedløv, Mariboe]
Simon Hansen 30 Ugift tømmersvend Idestrup, Mariboe
Christian Diderik Brundhorst 68 Gift glarmester Segeberg
Bodil Marie Christensdatter 77 Gift hans kone Feiøe, Mariboe
Christian Brundhorst 37 Ugift deres søn Nykiøbing
Død 15. april 1851 Nykøbing Falster,Nykøbing Falster,Maribo Amt,
Begravelse 18. april 1851 Nykøbing Falster Kirke,Nykøbing Falster,Maribo Amt,
Nykøbing Falster, Falster Sønder, Maribo, 1850 - 1859
Død den 15. April
Begravet den 18. April
Juliane Axelsdatter, Enke efter Glarmester Andersen
Født i Aarhus, Fattiglem i Nykøbing, 73/90 Aar
Juliane Axelsdatter blev født i Resen, Fjends Herred, Viborg Amt i 1776. Hendes forældre var Axel Johansen og Anne Marie Hansdatter.
Juliane deltog sammen med sin mand, Frederik Jensen, og Sidsel Rolandsdatter i et tyveri i Øster Vang i Vensyssel i 1806.
Juliane og Frederik undslap.