GEDCOM-projektet hos Danske Slægtsforskere
bevar dine slægtsdata for eftertiden

Johan Henrich Johansen

29. januar 1803 Viborg,Viborg Købstad,Viborg Amt,
Viborg Byfoged, Justitsprotokol 1800 - 1805
Dom afsag af byfogd og dommer Thomas Vissing, 29 januar 1803 - SAM 1887 m.v.

{Afskrift, side 1}
Dom!
Glarmester Johan Henrich Johansen har med sin egen
bekiendelse under det over ham holdte Forhør
sidste 13de Novbr som han derefter under Extra
Rets Tingsvidnet den paafølgede 18de Novbr
for Ting og Ret [har] tilstoed at være Hæler eller Tyvs
Medvider, i det Tyverie Glarmæster Roland
den 22de Octbr f:A: har udøvet her i Wiborg mod
Bonden Peder Dam fra Flye, og for denne
Forbrydelse er det han offentlig er tiltalt. -
Han tilstaaer selv at han sagde til Glar
-mester Roland: Du har giort en Fangst og
været Lykkelig og derpaa modtaget deraf til
sig og Broder Axel 1Rd af Roland. -
Johan Henrich Johansen har siden under Extra Rets
Tingsvidnet villet forklare sig over de Ord:
'Roland havde giort en Fangst, at han derved
forstoed: At han havde vundet noget, fundet noget,
eller stiaalen noget, og endog i denne Be
-kiendelse, ligger en reen Tilstaaelse, og hvore
kunne han sige til Roland: At han havde faaet
noget eller giort en fangst, naaer han ey, om Tyve
-riet havde havt Vished, og hvorom og hans Øvrige
Bekiendelser giver tilstrækkelig Lys. Ja end meere,
han modtog af Roland 1Rd af de af Roland stiaalne
Penge og beholdte den uden at giøre det bekiendt
og derimod under Forhøret først langt om længe
tilstoed sin Forbrydelse og derhos forklarede: At
Roland havde givet ham 1Rd til Deeling imellem

{Side 2}
ham og Broder Axel hvilken sidste ey har villet
tilstaae at han havde faaet det Halve nemlig 3 [.],
aleene at hans Broder havde leveret ham til
hans Koene 3 [.] fordi hun havde [vasket] og syet for
ham, nemlig Henrich. -
Johan Henrich Johansen, som under Sagen forklaret
han ikke eyer noget, var fattig og ernæret sig, som
Afskediget Rytter, af Glarmester Arbeyde. -
Under Sagen er det oplyst at han, har giftet
sig, og kommet til Alters i følge et falsk Skuds
maal uagtet han er ukonfirmeret, og er over
60ve Aar. - Andre Forbrydelser end de her
anførte ere under Sagen ikke opdagede. -
Han bør altsaa Dømmes for den Forbrydelse
han har tilstaaet, og hvorfor han er Axtioneret. -
Thi bliver efter denne Sags forefundne
Omstændigheder hermed kiendt for Ret: At Arrestan
-ten Johan Henrich Johansen bør, som Medvider eller
Hæler i det af Roland beaaede og forstævnte Tyve
-rie øved imod Peder Dam fra Flye, hensættes
til Arbejde i Wiborg Tugthuus i Sex Maaneder
og derforuden, tilbagebetale inden 3de [S...-
m..ke.] efter denne Doms lovlig Forkyndelse
til den bestiaalne Peder Dam i Flye,
den Rigsdaler som Roland leverede ham
af de stiaalne Penge. -
Ligesaa betaler Arrestanten Johan Henrich Johansen
de paa hans Arrest og Varetægt og forflegning ind
-gaaede Omkostnnger og hvis han dertil befin

{Side 3}
-des uformuende da udredes Samme af vedkommende
Stifts Kiøbstæder, efter Øvrighedens derover nærmere
giørende Bestemmelse. - Sagen findes ikke
fra Axtor eller Defensor Side utilbørlig Opholdt,
alt med Hensyn til Sagens Vitløftighed, og de mange
forskiellige Oplysninger som Axtor har maattet
indhente fra forskiellige Steder. -
Extraretten paa Wiborg Byetings Stue den
29de January 1803. -
T. Wissing