GEDCOM-projektet hos Danske Slægtsforskere
bevar dine slægtsdata for eftertiden

Ellen Hansdatter

Født 1785 Løvel,Løvel Sogn,Viborg Amt,
1785
Løvel,Løvel Sogn,Viborg Amt,
ABT 1751
ABT 1716
Trondhjem,,,Norge
Familie med Otto Jacob Valledan
Johannes Peter Jacobsen 30. juni 1816 Viborg Tugthus,Viborg,Viborg Amt,
Johanne Christiansdatter 1808 Ajstrup,Ajstrup Sogn,Aalborg Amt,
Fødsel 1785 Løvel,Løvel Sogn,Viborg Amt,
Kirkebog for Løvel Sogn, Viborg Amt 1773 - 1813
TEK: Hj døbt 5te Søndag eft. Paaske blev i Løul Kirke en omløbende Betlers, navnl Hans Hansen, hans Barn døbt og kaldet Edel. {Faddere nævnes}.

1. maj
1807 Klejtrup Kirke,Klejtrup Sogn,Viborg Amt,
Hersom - Klejtrup - Bjerregrav, Rinds, Viborg Amt 1783 - 1813
Klejtrup kirke, Dom 4 p. Pascat. 1807
(4de kolonne, nederst):
en omgaaende Pige
Else Hans Datr. {Evt. Ellen Hansdatter?)

opslag 139
1807 Hersom Kirke,Hersom Sogn,Viborg Amt,
Hersom - Klejtrup - Bjerregrav, Rinds, Viborg Amt 1783 - 1813
Hersom kirke, Allehelgens dag 1807:
(4de kolonne, øverst):
omvandrende Pige Ellen
Hansdtr og Mariane Pedersdtr.

opslag 143 - gl,
1808 Klejtrup Kirke,Klejtrup Sogn,Viborg Amt,
Hersom - Klejtrup - Bjerregrav, Rinds, Viborg Amt 1783 - 1813
Klejtrup kirke, 1ste søndag efter påske 1808
(2den kolonne midt):
1 omløbende Pige Ellen Hansdtr.
opslag 145 - gl
1808 Klejtrup Kirke,Klejtrup Sogn,Viborg Amt,
Hersom - Klejtrup - Bjerregrav, Rinds, Viborg Amt 1783 - 1813
AO 147
Klejtrup kirke, November? måned 1808
(2den kolonne):
Glarmester Elias Ax..
Bodild Pedersdatr
Christian Peter Rolland
sen
Ellen Hansdtr
alle omløbende
Betlere.
1. april 1815 Hammerum Herreds Politiret,Hammerum,Ringkøbing Amt,
Hammerum Herreds Politiprotokol 1791 - 1815
1815.04.01. Retsmøde Udskrift af Hammerum herreds politiprotokol 1791-1815 Mikrofilm M-32765 Aar 1815, den 1ste April blev paa Hammerum Herred Justits Contoir i Høyriis af Fuldmægtig [Beck] som constitueret paa Hr Landvæsenskommissair Herredsfoged Møllers Vegne i hans Fraværelse Optaget et Politieforhør i Anledning af, at sammesteds blev indbragt 3de fremmede Personer, nemlig en Mands Person og et Fruentimmer med et lidet Pigebarn mistænkes for et hos Gaardmand Søren Pedersen i Thorning Bye og Sogn i Lysga ard Herred Natten imellem den 30te og 31te Martii sidst og desaarsag denne Dag ved Middagstid blev paagrebet her i Ikast Sogn af Hans Andersen af Thorning, Geert Hansen af Bording Byes Mark og Christen Madsen af Lundhuus i Bording. Som Vitterlighedsvidner v Signete uden Bogstaver og 2 Messing Nøgler ved Kiæden, et Træe Pibehoved med Sølv Beslag og Træe Rør, en Læder Tobakspung med Bogstaver H. T:, en blaae Vadmels Trøye med blanke Knapper, et Par ditto lange [...klæder], en guulprikket Sirtses Vest, etParn ye Støvler, et bruunt Silke [...klæde] med guule Prikker, 2 sorte Silke Tørklæder, 1 Krumlerreds Krave, en Læder Pung med nogle Sølvpenge omtrent 3 Rdr og nogle Rigsbanktegn. Disse Ting tilhører Deponenten Hans Andersen. Desuden blev borttaget en gammelTe gnebog med 10 Rdr Søren Pedersen tilhørende. Ligeledes blev taget følgende Sager, som tilhørte Deponenten Hans Andersens Søster Maren Andersdatter, nemlig et guult Sirtses Tørklæde, et Lysrødt Silke Tørklæde med Fryndser og en [...] i Hiørnet, 1 mørkerød dito med Guul Baart, et hvid Lerreds Tørklæde, et andet Tørklæde hvis Couleur og Beskaffenhed nu ikke vides, 1 Sølv Fingerbøl med Bogstaver M.A. og Penge 3 Rbd i Sedler. Samtlige disse Sager savnede de nævnte Eiere sidste Fredag Morgen og [..] at devare b orttagne af begge Søren Pedersens Stuer den afvigte Nat, deels af en Kiste og et Skab og deels andetsteds i Stuerne. Efterat Vedkommende havde i Omegnen forgiæves eftersøgt Tyvene, fik de endelig i Gaar Eftermiddag Underretningen at nogle mistænkelige Per soner forrige Nat havde Loseret hos Gaardmand Anders Hansen i Bøvlund i Karup Sogn, og var i Gaar derfra gaaet ad Bording Sogn. Paa Grund af denne Efterretning begav Deponenten Hans Andersen sig i Gaar til Bøulund, hvor han erfarede at en mistænkelig Mand sperson og et Fruentimmer med et Pigebarn havde været, og efter den ham givne Anvisning gik Deponenten derpaa til Nørlund i Bording Sogn. I Følge med Geert Hansen og Christen Madsen af Bording Sogn gik Deponenten derpaa i Dag til Hestlund. Her erfaredede, til Uhre i samme Sogn, hvor de ved Deponenternes Nærværelse skildtes ad og Mandspersonen rendte i en Moese. I denne Moese løb han meget stærk omtrent en halv Miil til forskiellige Sider indtil han endelig blev omringet og grebet af Deponenterne Hans Ander sen, Geert Hansen og Christen Madsen paa samme Tid. Fruentimmeret med sit Barn blev anholdt paa Veien til Heeselberg af Tienestekarl Niels Nielsen fra Ikast Kirkegaard. De paagrebne 2de Personer bleve dernæst under Vagt transporteret til Herreds Contoiret . I Henhold til samme Beretning og disse Oplysninger blev derpaa den anholdte Mandsperson fremkaldt for Forhøret og saaledes examineret 1. Hvad er Deponentens Navn? Svar Ole Hansen 2. Hvor er han født, af hvilke Forældre og hvor gammel er han? Svar: Han e r født i Nyebye Sogn ved Sønderborg af Forældre Hans Pedersen og Hustrue Anne Marie Pedersdatter, som begger er døde. Deponenten er omtrent 26 Aar gammel. 3. Er en konfirmeret? naar og af hvilken Præst? Svar. Deponenten veed ikke om han er konfirmeret, da Deponenten fra sin Barndom af opholdt sig og hvorledes har han ernæret sig? Svar: Indtil sit 8de Aar gik Deponenten omkring i Landet med sine Forældre, der ernærede sig ved Soldemagerarbejde. Siden den Tid , da hans Moder døde og hans Fader reiste bort ve ed han ikke at forklare noget om sit Ophold, da han som foranmeldt var berøvet Sansernes Brug indtil for 4 a 5 Aar siden, da han ved en omreisende Person, den nævnte Johan fra Bremen lærte at reparere Stue Uhrer og har siden ved denne Professionfortient s ig Føden. Førend videre passerede fandt Forhørsrette ved at eftersee de i den sildigere Tid til Herredskontoret indløbne Efterlysninger, at der i en Skrivelse fra Amtets Øvrighed af 5te December f. A. er efterlyst en af Ebbeltoft Arrest undvigtTyvs-Arrest ant, navnlig Jacob Pedersen Glarmester, hvis opgivne Signalement synes at stemme overens med den her Persons forsaavidt Vext og Udseende betræffer. Ved nøyere Eftersyn fandtes tillige de øvrige paa ermeldte Tyvs-Arrestant opgivne Kiendetegn, nemlig paa ha ns Bryst afridset Christus paa Korset, paa hans høire Arm et Æbletræe med røde Æbler og paa hans Venstre Arm Bogstaverne A: L: S: T: P: D: D: J: P: S: samt paa den venstre Haands Pegefinger et kiendeligt Ar. Efter disse Mærker findes Personenat være den s amme som i forrige Efteraar undvigte af Ebbeltoft Arrest og at dette forholdt sig saaledes, tilstod han endelig nu for Forhørsretten, samt tilføyede at det her ved Forhøret opgivne Navn Ole Hansen er opdigtet, da hans rette Navn er som Efterlysningenommel der Jacob Pedersen Glarmester. For resten bemærkes, at hans Klædedragt nu er: et Par blaaestribede Bolsters lange Buxer, en brun Sirtses Vest, en lysgrøn Klædes Underkiole, en gammel blaae Overkiole af hiemmegiort Tøy, Støvler paa Beenene ogen Hat med Søl vspænder paa Hovedet. Saa forskiellig som denne Dragt er fra den, der opgives i Efterlysningen, saa rigtig findes det, at Personen er fræk og trodsig, da han i Høyeste Grad har lagt de Egenskaber for Dagen ved ubeskeedent Opførsel og forblommede Svar unde r Forhøret. Han blev hernæst videre spurgt: 5: Hvad Tid og paa hvad Maade undvigte Deponenten af Arresten i Ebbeltoft? Svar: Han kom ud af bemeldte Arrest sidst i October eller først i November forrige Aar ved Hielp af Arrestforvareren Fedder og hans Kone , som han gav noget Brændeviin og 3 Rbmark til Kaffe for at lukkes ud og [afta...] 6: Hvor har Deponenten vandret omkring siden sin Undvigelse fra Ebbeltoft? Svar: Han har gaaet omkring i forskiellige Egne, saasom ved Randers, Wiborg og i Wendsyssel, hvor skab med det her anholdte Fruentimmer Ellen Hansdatter, med hvem han siden har gaaet omkring og ved den af hende drevne Smaahandel med Tørklæder, Sortser, Baand o.s.v. har erholdt Føden. 7. Har Deponenten ikke forhen Kiendt det anholdte Fruentimmer Ellen Hansdatter? Svar: Nei. Han har ikke set hende før han som forklaret for 5 eller 6 Uger siden traf hende i en Landsbye, hvis Navn han nu ikke mere erindrer og blev eenig med hende om at følge hende omkring for at assistere med at bære hendes medbringende H andelsvahrer. 8. Har Deponenten tilkiendegivet bemeldte Fruentimmer, at han var undvigt fra Ebbeltoft Arrest? Svar: Nei. 9. Hvor har Ellen Hansdatter faaet de Vare hun medbringer i sin Pose? Svar: Hun har kiøbt Varene i Aalborg først i Marts Maaned d. A, da Deponenten ogsaa var der. De fleste af Varene bleve Kiøbte hos en Jøde navnlig Levin Wulf, som da boede paa Nørregade og de øvrige hos en anden Handelsmand, hvis navn Depoenten ikke veed. 10. Har Deponenten nogensinde været i Thorning Bye i Lysgaard He rred? Svar: Ney! Deponeten har aldrig været i Thorning Bye i Lysgaard Herred og veed ikke hvor denne Bye ligger. 11 Har Deponenten i de sidste 14 Dage bestandig været samlet med det anholdte Fruentimmer Ellen Hansdatter baade Dag og Nat? Svar: Ja! De har siden deres første Sammenkomst for 5 a 6 Uger siden været stadig hos og med hinanden, undtagen forrige Nat, da de loseret i Hestlund Bye i Bording Sogn, hvor han om Aftenen forlod sit Logie og tog Leie i en Tørvestak uden for Huset, fordihan ved nogle fre mmede Personers Indkomst i Huset om Aftenen frygtende for at blive affordret Pas og derefter anholdt. 12. Hvor har Deponenten og Følge havt Logie siden sidstafvigte Paaske og hvor Logerede de i Særdeleshed Natten imellem Torsdag og Fredagi forrige Uge? Sv ar: Forige Nat nemlig mellem Tirsdag og Onsdag sidst opholdt de sig som omforklaret i Hestlund; den foregaaende Nat i den østerste af 3 Gaarde omtrent 2 Mile længere i Nord. Natten forved 2 Mile mere Nordlig i den sønderste af to Gaardenorden for Ahlheden . Natten før i den [..... vesterste] af 2 Gaarde, næppe en Miil norden for. Natten før i den vesterste af 3 Gaarde beliggende sønder for en Aae |: ventelig Kiølseaae i Hadderup Sogn :| Natten før i den vesterste af2 Gaarde omtrent en Miil nordøstligfor si dstnævnte, beliggende østen for en Kirkebye, hvor Kirken ligger høit og neppe en Fierdingvei fra Limfiorden. Natten før den i en Kirkebye omtrent en Fierdingvei fra den saakaldte Langeveile, hvor Deponenten og Følge vadede over. Nattenforved logerede de p aa samme Sted og laae over om Dagen, fordi Ellen Hansdatter vaskede noget af sit Tøi. Til sidst ommeldte Sted ankom Deponenten og Følge enten Tirsdag eller Onsdag efter Paaske Helligdagene fra en anden Kirkebye omtrent Miil norden forog circa 1 Miil nordv estlig for Wiborg i hvilken Kirkebye de logerede hos en Mand navnlig Peder Svendsen fra Langfredag til den paafølgende Tirsdag eller Onsdag og Paaske Lørdag kiørte med Naboen, hvis Navn Deponenten ikke veed, til Viborg, hvor de indkiøbte noget Kiødog Kart ofler til Levnetsmidler i Helligdagene. Anden Forklaring ved Deponenten ikke at aflegge om hans og Følges Natte Ophold i det omhandlede Tidsrum, og han forsikkrer bestemt ei at kunne opgive videre end skeet er, Navnene paa de Stederog Mænd, hvor de have l ogeret. 13. kan Deponenten opgive hvor han eller medhavende Fruentimmer Ellen Hansdatter har afhændet nogle af deres medbragte Vare og hvilke. Svar: Ellen Hansdatter har paa forskiellige Steder, som Deponenten ikke veed at opgive,afhændet adskillige Tørkl æder m.m og på det Sted, hvor de Logerede Natten imellem Torsdag og Fredag forrige Uge, nemlig som foran meldt i den vesterste af de 2de Gaarde nær Limfiorden, solgte hun til Konen 2 eller 3 Tørklæder for 14, 15 eller 16 Rbd Stykket. 14. Er det Deponenten an ikke kiendte eller veed at navngive, at der nyelig var skeet Tyverier i Thorning Bye og at adskillige der i Egnen havde været udreiste for at eftersøge Tyvene. Videre veed han ikke desangaaende, uden forsaavidt han nu ved sin Anholdelse har hørt Tale o m samme Tyverie. 15: Har Deponenten nogensinde havt Pas eller Skudsmaal paa sine Omvandringer: Svar: Siden Aaret 1806, da han havde Pas fra Ribe til Flensborg, hvor han afleverede samme har han ikke havt nogle af de omspurgte Bevisligheder. 16: For hvilke n Forbrydelse og ved hvilken Ret var Deponenten under tiltale i Ebbeltoft. Svar: Han var saggivet ved Herredstinget i Ebbeltoft fordie han havde stiaalet et Stykke Lerred i Byen Ulstrup. 17. Har Deponenten nogen Andeel i den Varedet medfulgte Fruentimmer Ellen Hansdatter medbringer? Svar: Nei! Disse Vare tilhører Ellen Hansdatter alene og vedkommer ikke Deponenten. 18. Har Deponenten og Ellen Hansdatter paa de Steder, de haver opholdt sig udgivet sig for at være Ægtefolk? Svar: De have stedse siden deres Sammenkomst foregivet at de var Mand og Kone og som saadanne havde de søgt Seng sammen, hvor de havde loseret. Den anholdte Person blev nøye visiteret og hos ham fandtes da: et beskadiget og sønderslået Sølv Lomme Uhr og en Tegnebog med Penge 6 Rbd , der begge Deele blev ham frataget. Han blev derpaa spurgt for det 19. Hvor har Deponenten erholdt det hos ham forefundne Lommeuhr med vedhængte Kiæde og Rav Signet, saavelsom Tegnebogen med de deri værende Penge.? Svar: Uhret med Kiæde og Signet tilforhandled e Deponenten sig for omtrent [14] Dage siden paa Himmelland for et Træe Pibehoved med Sølv beslag og fik [..] Rbd til Bytte; hvor og med Hvem denne Handel Skeede kan Deponenten ikke erindre videre end at den Karl med hvem han Handlede angav at tiene hos e n Præst paa Himmeland som nogen Tid i Forveien var fraastiaalet et Uhr og en Sølvbeslagen Stok. Tegnebogen og de deri værende 6Rbd har Deponenten faaet af Ellen Hansdatter strax efter deres Sammenkomst tilligemed det Pibehoved for hvilket han tilforhandle de sig Uhret. 20: Eier Deponenten mere end det afleverede Uhr og Tegnebogen med de 6 Rbd? Svar: Han eier desuden et andet Sølv Lommeuhr med Sølv Skive og en liden Sølv Kiæde, som Ellen Hansdatter har kiøbt for 24 Rbd i en stor Gaard nær sønden for[Vand]mø llen i Als Sogn Sønden Aalborg, og som hun derpaa forærede Deponenten. Det anmærkes, at dette Uhr fandtes forvaret hos det medbragte Pigebarn og at Arrestanten Jacob Pedersen først angav, at det var ham frataget da de blev anholdt i Ikast Sogn, men siden foregav, at han ikke vidste hvorledes det var ham frakommen. Uhret blev af Forhørsretten taget i Forvaring. Herforuden eier Deponenten intet meere end sine Gangklæder og et par Gamle Støvler samt en liden Æske med nogle flere Sager og en gammel Kniv. 21: Hvor agtede Deponenten og Ellen Hansdatter at have reist hen, hvis de ikke var bleven anholdt? Svar: De agtede sig til Ribe for at afsætte de medhavende vare. Deponenten blev indtil videre afskediget og under Vagt udladt af Stuen da dernæst det anholdte F ruentimmer fremkaldtes og blev forelagt følgende Spørgsmål: 1: Hvad er Deponentindens navn? Svar Ellen Hansdatter. 2. Hvor er hun født og hvem er hendes Forældre? Svar: Hun er født i Astrup i Løvel Sogn ved Wiborg. Hendes Forældre var Indsiddere Glarmeste r Hans Hansen og Hustru Anne Kirstine. 3. Hvor gammel er hun? Svar: 30 Aar i Følge en Døbe Attest af 9de November 1814, som hun foreviiste. 4. Naar og hvor er hun Conformeret? Svar: Hun er confirmeret af Præsten Højer i Stavstrup Sogn i Thyland for 12 a 1 3 Aar siden. 5. Har hun været givt og med hvem? Svar: Hun har været givt med Glarmester Kristian Peter Rolandsen, som har boet i Holstebroe og for omtrent 2 Aar siden skal være slaaet ihiel paa Morsøe.Til denne Mand blev hun givt i Holsteen for omtrent 7 Aar siden, men hun veed ikke af hvilken Præst eller paa hvilket Sted Vielsen Skeede uden forsaavidt at hun mindes det var i nærheden af Tønder. 6. Har Deponentinden noget Pas eller Skudsmaal? Svar: Hun har et Pas af Dato 25de September fra nu afdøde Præst rs Acten og lyder saaledes ## 7: Hvorlænge har Deponentinden været bosadt i Holstebroe, og naar fløttede hun derfra? Svar: Hun boede i Holstebroe noget over 5 Aar , indtil d. 14de September f. A. da hun fløttde til Wiborg, hvorhun lejede Huusværelse hos D agleier Johan Hvam. 8. Har Deponentinden nogensinde havt fast Tieneste eller hvorledes har hun ernæret sig og sit Barn? Svar:Hun har tient Overbetient Back i Aalborg et halvt Aar og arbejdet 4re Sommere ved Gudumlunds Fabrik, dels at udbrede Skudtørv, dee ls med andet Arbeide. Anden Tieneste har hun ikke havt. Men har opholdt sig hos hendes Søster i Flade paa Morsøe, har sadt til Huuse i Aalborg hos en Skibstømmermand Johan og hos Christen Handskemagers Enke i Bispensgade, hvilke Stæder hun har ernæret sig er samme? Sv: Hendes nu afdøde Mand Christian Peter Rolandsen. Barnet, hvis Navn er Johanne, er nu circa 7 Aar gammelt. Til Beviis herfor fremlagde Deponentinden en Døbe Attest dateret 1ste December 1814, som tages ad Acta og lyder: # # 10. Naar og ved hv ilken Leylighed har Deponentinden giort Bekiendtskab med den her anholdte Mandsperson, og hvad Navn har denne givet sig for hende? Svar: Deponetinden traf den anholdte Mandsperson for omtrent 6 Uger siden i en Bye som kaldes Uttrup Mil sønden og østen Aal borg, hvor hun med ham kom overens om at de skulle følges ad igiennem Wendsyssel da han lovede at bære hendes medhavende Pose og Vare. Han angav sit Navn at være Ole Hansen og Deponentinden har hidindtil ikke vidst andet end dette var hans rette Navn. 11. t han havde søgt Næring ved at reparere Stue Uhre, dog har han ikke brugt denne Haandtering siden han kom i Følgeskab med hende undtagen forsaavidt han har repareret et Uhr i [....] Bye ved Wiborg og en [Klok] i nærheden af Aalborg. 12: Har Deponentinden i de sidste 14 Dage bestandig været sammen med den anholdte Mandsperson, hvis rette Navn er Jacob Pedersen? Sv: De har i omspurgte Tid været stadig hos hinanden, baade Dag og Nat, undtagen forrige Nat, da de havde begiæret Logie i Hestlund Bye, Bording So gn [...]de derpaa om Aftenen hørte af nogle indkomne Fremmede tale om, at det skulle undersøges om og hvorvidt de havde Pas, gik Jacob Pedersen bort fra det Sted, hvor de havde Logie og samledes med hende anden Dags Morgen paaVejen mellem Bordingog Ikast. t som han erindre de Stæders og Mænds Navne, hvor de havde havt Logie. 14. Har Deponentinden nogen Kendskab om at der i forrige Uge er skeet Tyverie i Thorning Bye i Lysgaard Herred. Sv: Dette hørte Deponentinden først Taleom hvor hun loserede iHestlund f orrige Nat og veed derom ei videre. Den af de anholdte Personer medførte Tværsæk, som Ellen Hansdatter [til....] sig blev derpaa aabnet og de deri værende Sager [Søgte...viis efter...seet] nemlig: en Papiers Æske med 12 Stk Silkebaand af forskiellige Coul eurer, 3 Stk Kniplinger samt nogle Syenaale, Knappenaale og Fingerringe, hvilken Æske blev sammenpakket og forsynet med [Re.....]. Dernæst fandtes 8 Stk rødtavlet Bomuldstørklæder, 5 røde dito Tørklæder med større Tavl ogblaae Ramme, 4 Stk. Hvidprikket Si rtses Tørklæder, 4 blaae Bomulds Tørklæder med røde Striber, 11 Stk blaae og hvide Bomulds Tørklæder, 10 Stk. dito dito, 3 Stk. dito dito, 1 grønblommet Kartuns trykket Tørklæde, en grøn og guul- blommet mouselins dito, 1rødtavlet Bomulds dito,1 Stk [..] og blaae Bomulds Forklædetøj, 2-1/4 Alen, 1 Stk. [.. .. ] dito 10 Alen, 1 stk. bruunt og Rød Kartun 3-1/4 Alen, 1 Stk. rød og hvid Kartun 12-1/4 Alen, 1 Stk. Netteldug 4-1/4 Alen, 1 Stk. stribet dito 6-1/4 Alen, 1 BundtMessing Fingerringe 5-1/3 Dusin, 1 B undt dito Fingerbøller 5-2/3 Dusin, 3 smaae [...ter] Staaltraad, 1 Blokdage med 1 Lod Indigo og nogle Hægter og Strømpebaand, 1 Blyevinde med en deel meere Glarmester Redskab og 2 Stk. stribet Bolster, cirka 4 Alen. Videre fandtes ikke undtagen Deponentin dens og hendes Datters Gangklæder og 2de gamle Lagen, som blev hende overladt til Disposition. Den tilstedeværende bestiaalne Hans Andersen fra Thorning blev forevist samtlige de oppakkede Sager, saavelsom de af Arrestanten Jacob Pedersen afleverede Uhre, ev foresat Rettens Segl. Deponentinden Ellen Hansdatter blev dernæst paaspurgt: 15. Hvor og hvorledes er hun kommen i Besiddelse af de i hendes Pose forefundne Sager? Sv: Hun har Kiøbt dem i sidstafvigte Martii Maanedpaa forskiellige Stæder, hvilke for sa a vidt hun nu kan erindre er saaledes: 1. Hos en Jøde i Aalborg navnlig Levin Wulff. 2. hos en Jøde navnlig Philipsen, ibid. 3. hos en Skipper i Byen Lønstrup ved Hiørring, 5. hos en Kiøbmand [Sar...] i Aalborg, 5. hos Galanteriehandleren paa Torvet i Wib org, 6. hos Jøden Raphael Kohn i Aalborg og 7. hos Galanteriehandler Richter i Holstebroe, hvilken sidste hun sidste Sommer afkiøbte en Dyne, hvoraf det foranførte Bolster er taget.. Herfra undtages dog Glarmesterredskaberne, som har tilhørt den anholdte Jacob Pedersen, men er repareret hos Smeden i Sevel som Deponentinden derfor har betalt 50 Rbd. 16. Er det Deponentinden bekiendt, at den anholdte Jacob Pedersen har været arresteret og er undvigt af flere Arrester? Sv: Ja, hun kan ikke nægte at være vide nde om, at han er undvigt af Arresterne i Ebbeltoft og Holstebroe. - Ved denne Leilighed tilstod hun nu, at hendes forangivne Svar paa 10de Spørgsmaal er urigtigt. Hun bekiender derimod: at hun blev bekiendt med den arresterede Jacob Pedersen i Vinteren 1 814 omtrent 8 Uger før Paaske, da han kom til Deponentinden i hendes Bopæl i Holstebroe, og opholdt sig ca.10 Uger hos hende, deels hiemme, og deels paa Omvandringer i Landet. Det blev paa den Tid aftalt mellem JacobPedersen og Deponentinden, at de vilde ægte hinanden, og derom condulerede hun Byefogden Hr. Cancellieraad Jessen og Sognepræsten nu afdøde Hr. Groth i Holstebroe, men førend dette Forsæt blev fuldført, blev Jacob Pedersen - omtrent 14 Dage efter Paaske 1814 - paagrebet i hendes Huus og sadt i ye Paagribelse. Siden [...] vidste Deponentinden intet om Jacob Pedersens Vandring og Ophold førend han igien traf hendei en Landsbye nær ved Randers kort efter Mortensdag forrige Aar, da de igien fornyede Bekiendtskabet og siden har fulgtes ad omkring. 1 7. Hvor vandrede Deponentinden og Jacob Pedersen omkring sammen i den Tid hun som forklaret var hos hende forrige Vinter og Forår. Og [h...] var da i deres Følge. Sv: De fulgtes ad fra Holsteen til Ringkiøbing, hvorde begge fik deres Passer paategnede af Byefogden, og saavidt Deponenten erindrer lød Jacob Pedersens Pas der paa Navnet Christen Christensen. - Fra Ringkiøbing kom de i Følge med en Person, som Deponenten kiendte fra Wiborg Tugthuus under navnet Jens Fokland og senere skal have begaaet Tyverie r i Wonner i Welling Sogn ved Ringkiøbing og flere Steder; med ham fulgtes de til Ikast Sogn, hvor Deponentinden opholdt sig hos Huusmand Ivar Broager ved Ikast Kirke, medens denne Jens Fokland og Jacob Pedersen, afhvilke hun udgav den første for sin Brod er, den anden som sin Mand, var i Waadde i Ikast Sogn for at hente nogle Klæder Jens Fokland tilhørende. - Efter nogle Timers Ophold i Ikast Sogn fulgtes de derpaa med hinanden ad Holstebroevejen til Ørre Sogn i Hammerum Herred, hvor de skildtes ad, da Je ns Fokland angav at ville Rejse til Holsteen og Deponentinden tillige med Jacob Pedersen derimod ufortøvet gik med Landevejen til Holstebroe og overnattede i et Huus ved Landevejen vesten Lundgaard i Aulum Sogn.- Deponentinden og Jacob Pedersen gik dernæs t efter omtrent [..] Dages Ophold i Holstebroe til Lemvig sammen. - Flere Vandringer giorde de ikke med hinanden i omspurgte Tidsrum. 18. Har Deponentinden siden den omforklarede Skilsmisse i Ørre seet den saakaldte Jens Fokland eller veed, hvor han nu op holder sig? Sv: Ney! Hun har hverken seet ham eller vidst noget om hans Opholdssted. 19. Eier Deponentinden noget, og hvori bestaar det? Sv: Hun eier de foran specificerede Vare, ömtrent 23 Rbd N. V. i Banco Sedleri en gammel Tegnebog, omtrent1 Rdr i Sølv penge og har desuden tilgode hos circa 50Rbd N. V. hos Organist [K,,s] i Holstebroe for hendes dér solgte Sted og Boehave. Derimod skylder hun til Jøden Philipsen i Aalborg paa de ham afkiøbte Vare 69 Rbd N. V.,som hun har lovet at betale, naar hun igien hentede Kramvare i Aalborg. 20. har Deponentinden forhen været tiltalt og dømt for nogen Forbrydelse? Sv: Hun er for omtrent 3 Aar siden dømt ved Aarhus [..tings] Ret for Tyverier til et Aars Tugthuusstraf, hvilken Straf hun har udstaaet. Hunblev desuden forrige Aar [..] 3 Uger efter Paaske sat paa Vand og Brød i 8te Dage som Medvideri Arrestanten Jacob Pedersens Undvigelse. - Videre har hun ikke været Tiltale eller Straf undergiven for nogen som helst Forbrydelse. 21. Har Deponentinden under den samme Om rejse med Jacob Pedersen udgivet sig for dennes Kone og søgt Seng med ham hvor de have Loseret. Sv: Ja! Det forholder sig som omspurgt. 22. Har Deponentinden foræret Jacob Pedersen det af ham afleverede sønderslagne Lommeruhr og hans Tegnebog med de deri værende Penge? Sv. Hun har givet Jacob Pedersen baade det Sønderslagne Uhr og det ubeskadigede Lommeuhr, som her ved Forhøret er afleveret. Det første blev af Jacob Pedersen tilbyttet med et sølvbeslaaet Pibehoved, som Deponentinden i Forvejen havde Kiøbt js fra Uhre, hvor de blev paagrebne, her til Herreds Contoiret; hun nægtede at modtage det, men erfarede siden, at det var givet under hendes Datters Halstørklæde, hvilket var skeet ganske uden DeponentindensVidende og Medvirkning. 24. Har Deponentinden n ogen Kundskab om de af Jacob Pedersen begaaet Tyverier, der have foranlediget hans foregaaende Arrestering? Sv. Derom veed hun ei videre end hvad Jacob Pedersen har fortalt hende, nemlig: at han i Forening med en anden Mand stial 2de Stkr. Lerret i Nærhed en af Ebbeltodt i Aaret 1813. Da ingen Directe Anledning fandtes til at examinere Ellen Hansdatter videre, lod man hende aftræde. Den anholdte Jacob Pedersen blev derpaa fremkaldt for at confronteres med Ellen Hansdatter forsaavidt hendes Forklaring er af vigende fra hans. Han blev til den Ende kundgiort om hendes Deposition [..] erklærede nu: at hendes Beretning om deres Bekiendtskab i Holstebroe forrige Vinter, deres Følgeskab til Ringkøbing og Lemvig, deres Selskab med den [saakaldte] Jens Fokland, dere s Aftale om at Ægte hinanden, hans Arrestation i Holstebroe og Undvigelse derfra, deres Sammenkomst og Skilsmisse ved Ørre Degneboelig, deres seenere Møde i en Landsbye nær Randers omtrent 2 Maaneder før sidstafvigte Juul, og derpaa fortsatte Omvandring f orholder sig i alle Deele sandfærdig. Begge de arresterede Personer bleve dernæst demitterede fra Forhøret [og] overgivet til [den dem] satte Vagt ved 4re Mænd af Ikast Sogn. Det saaledes afholdte Forhør giver vel ingen Sandsynlighed for, at de anholdte P ersoner have begaaet det omhandlede Tyverie i Thorning Bye, men med Hensyn til de indhentede Oplysninger vil de imidlertid blive nærmere at behandle paa lovlig Maade. Arrestanten Jacob Pedersen bliver nemligat transportere til Ebbeltoft hvorfra han er und vigt og Qvinden Ellen Hansdatter bliver derimod fremdeles hensiddende under Vagt eller indsættes i Holstebroe Arrest for af Øvrighedens Foranstaltning at tiltales for den Lovstridige Forbindelse hun har havt med hiin o.s.v. Af dette Forhør udfærdiges saal edes 2de Udskrivter; deraf den eene følger Arrestanten til vedkommende Retsbetient i Ebbeltoft med de ham som foranmeldt tilhørende Sager, og den anden indsendes til Amtets Øvrighed til Gunstbehagelig følgende Foranstaltning med Hensyn til Arrestantinden Ellen Hansdatter, [....] Tøi, der er indlagt i en Pose under Forsegling bliver i Forhørsrettens Værge indtil videre. Alt det passerede stadfæstes med Underskriv, da Forhøret saaledes er sluttet. Datum Højriis den 6te April 1815. P. S. [Beck] Som Testes:Fr ich Bondgaard.

Opslag 203 på sa.dk
Folketælling 1834 Klostergaard,Jetsmark Sogn,Hjørring Amt,
Hjørring, Hvetbo, Jetsmark, Klostergaard, Gaard, 12, FT-1834, C2713
Navn: Alder: Civilstand: Stilling i husstanden: Erhverv: Fødested:
Ellen Hansdatter 46 Gift Gaardkone
Peter Jacobsen 17 Ugift Hendes Børn
Carl Christian Jacobsen 11 Ugift Hendes Børn
Inger Marie Jacobsdatter 16 Ugift Hendes Børn
Hans Jacobsen 9 - Hendes Børn
Jens Nielsen 26 Ugift Hendes tjenestekarl
Folketælling 1840 Klostrup Hede,Jetsmark Sogn,Hjørring Amt,
Samtlige personer i husstanden
Hjørring, Hvetbo, Jetsmark, Klostrup Hede, [et huus], 140, FT-1840, C8394

Otte Jacob Valledom 50 Enkemand Skomager
Ellen Hansdatter 57 Enke
Carl Christian Ottesen 18 Ugift Tjenestedreng, De Separedes Børn Spinder?? hos Moderen
Hans Ottesen 16 Ugift Tjenestedreng, De Separedes Børn Spinder?? hos Moderen
Ellen Hansdatter var gift med Christian Peter Rolandsen, søn af 3 x tipoldeforældre Roland Christensen og Johanne Isaksdatter.