GEDCOM-projektet hos Danske Slægtsforskere
bevar dine slægtsdata for eftertiden

Lars Jepsen Kloster

Født 29 MAR 1766 Sennels, Sennels sogn, Hillerslev herred, Thisted
Død 14 AUG 1835 Sennels, Sennels sogn, Hillerslev herred, Thisted
29 MAR 1766
Sennels, Sennels sogn, Hillerslev herred, Thisted
1726
Sennels, Sennels sogn, Hillerslev herred, Thisted
1725
Hillerslev, Danmark
1689
Lille Hillerslev, Hillerslev sogn, Hillerslev herr
29 JUL 1688
Hillerslev, Thisted, Danmark
1652
Skovsted, Hillerslev Sogn, Hillerslev, Thisted Municipality, Nordjylland, Denmark
Dorthe Marie Larsdatter Kloster 25 MAY 1795 Sennels, Thisted, Denmark
Maren Kirstine Larsdatter Kloster 29 JAN 1797 I Sennels Sogn Hillerslev Herred Thisted Amt
Jeppe Larsen Kloster 16 SEP 1798 Sennels by og Sogn Hillerslev Herred Thisted Amt
Mette Marie Larsdatter Kloster 11 NOV 1800 Snedsted, Danmark
Jens Larsen ABT 1800
Anders Larsen Kloster 1800 Sennels, Hillerslev, Thisted, Danmark
Mikkel Kloster 19 MAY 1805 Sennels by og Sogn Hillerslev Herred Thisted Amt
Anne Larsdatter Kloster 1 AUG 1807 Sennels by og Sogn Hillerslev Herred Thisted Amt
Vielse
Fødsel 29 MAR 1766 Sennels, Sennels sogn, Hillerslev herred, Thisted
Dåb 30 MAR 1766 Sennels kirke
Viet 12 NOV 1791 Sennels Kirke
Død 14 AUG 1835 Sennels, Sennels sogn, Hillerslev herred, Thisted
Begravelse 18 AUG 1835 Sennels kirkegård

Lars Jepsen Kloster var 18 aar, da faderen i maj 1784 afgik ved døden, og moderen overtog fæstet paa gaarden i Sennels. I de følgende 3 aar hjalp Lars og søsteren Anne moderen med at drive gaarden, og den 4. april 1787 ses Lars Jepsen Kloster derpaa af ejeren til Ullerupgaard, Kancelliraad Nicolai Toft, at have overtaget fæst et paa gaarden i henhold til et sam dag udstedt fæstebrev, hvoraf det fremgaar, at der var tale om en ejendom med et hartkorn paa 1 tdr. 2 skp. 2 alb. med tilhørende besætning, reds kaber samt ind- og udbo, hvilket Lars Jepsen Kloster 'hans Livstid i fæste maa nyde, bruge og beholde med Vilkaar, at han deraf i rette Tider betaler alle kongelige Skatter og paabudde ordinaire og extraordinaire, som enten nu paabudne er eller herefter paabydendes vorder, desligeste til Martini førstkommende og siden aarlig til samme Tid yder mig 1 td. og 5½skp. sundt, godt, v elrenset og reengjort Byg med god og forsvar strøgmaal'. Endvidere skulle Lars Jepsen Kloster levere herremanden 4 fede ænder en gang om aaret samt fremover forrette det sædvanlige hoveriarbejde til herregaarden, naar dette forlangtes. Gaardens bygninger skul han holde i god stand, og endelig var han forpligtet til at have sin mor boende paa aftægt og 'forsyne og underhold e hende sin Livstiid og i alle deele omgaas hende som hendes Søn bør, kiærlig og vel samt efter hen des Død lade hende christsømmelig og skikkelig til Jorden besteedi ge efter Stand og Evne, men hand skal være lydelig og følge hendes Raad og Villie, saa længe hun lever og Gud under hende Sind og Kræfter at styre og rede hans og Stedets beds te, hvorimod hun til Fæsterens Tjeneste bør udrette Gierning og Arbeide hun formaar og hendes Kræfter tillader'.
Den 12. august 1803 blev gaardens bygninger af Brandtaksations -Kommis vurderet af hensyn til brandforsikringssummerne. Selve stuehuset, der var beliggende mod syd, var 9 fag langt og 8½alen dybt og opført af fyrreunder- og overtømmer med kli nede vægge og straatag, indrettet til 2 stuer, kammer, køkken og bryggers. I stuen var loft, vinduer og døre samt en jernkakkelovn, og i bryggerset en indmuret kobberkedel paa 1/4 tdr. Her til kom skorstenen og bagerovnen af brændte sten. Udover stuehuset var en udbygning mod nord paa 12 fag, 9½ alen dyb, opført af samme materialer indrettet til lo, lade og stald samt fæ- og faarehus. De 2 længer vurde hver til 250 rdr.
Aaret efter ses Lars Jepsen Kloster herpaa at have købt gaarden til selveje formedelst 450 rdr., og det i den a nledning udstedte skøde har følgende ordlyd:
'Underskrevne justitsraad og kaptain Poul von Marcussen, herre til Krastrup tilstaar og hermed vitterliggiør at have solgt og af hændet, li gesom jeg herved sælger skjøder og afhænder fra mig og mine arvinger til velagte Lars Jepsen Kloster af Sennels og hans arvinger hans forhen i fæste hafte gaa rd af Ullerupgaards gods beliggende i bemelte Sennels bye, Sennels sogn, Thisted Amt, staaende for hartkorn 1 tønde, 2 skpr. 2 alb. med sammes paastaaende bygninger tilhørende besæ tning og Inven samt Rettigheder og Herligheder, intet i navnlig maade deraf und og da bemelte Lars Jepsen Kloster iflg. den om dette kiøb oprette de kontrakt, som vedhæftes dette ski&osla sh;de til videre opfyldelse efter dens Indhold i Dag haver betalt mig den accorderede Kiøbesumma 450, siger fire hundrede og halvtredsindstyve Rigsdaler, dansk courant med de deraf for renter, saa frasiger jeg mig og mine arvinger, efter denne dag in gen mere Lod, Deel, Ret eller Rettighed, at have til eller udi indbemelte gaard eller den tilliggende, men samme skal tilhøre Lars Jeps en Kloster og arvinger som en lovlig kiøbt og rigtig betalt Ejendom, som jeg og ar vinger stedse skal hiemle ham og arvinger efter Loven. Ifølge Kongelig al- lernaadigst Resolution 9de M artii 1791 anmærkes det allene herved som en gientagelse af Kiøbekontraktens 4de post, at hverken tilmeldte gaard med hartkorn og dertil Ejendomme eller noget deraf herefter maae sæ lges eller bruges enten til Hovedgaards Complettering eller til deraf af giøre Hove rie.
Dette Skiøde som efter kongelig bevilling af 25. februarii 1801 udstæ-des paa 24 skill ingers papiir, bekræftes under min Haand og Seigl. Krastrup den 17de Juni 1804. P. Marcussen.'
Lars Jepsen Kloster drev nu gaarden i Sennels indtil 1826, da han af hændede jord og by gninger til svigersønnen Niels Larsen Svoger formedelst 200 rigsbankdaler sølv, medens gaardens indbo, redskaber og besætning af til en anden svigersøn, Mads Christian Chris toffersen, der sad som ejer af et husmandssted i Sennels, og som endvidere var landsbysmed. Af det af Lars Jepsen Kloster til sidstnævnte udstedte skøde fremgaar det, at der ikke var tale om nogen egentlig købesum, men at Mads Christian Christoffersen var forpligtet til at yde sine svigerforældre aftægt paa sin ejendom, saa længe de levede. De nærmere de taljer fremgaar af skødet, der har følgende ordlyd:
'Jeg underskrevne Lars Jepsen Kloster af Sennels sogn og bye under Thi sted Amt tilstaar og hermed Vitterliggiør at have solgt og afhændet, li jeg og hermed fra mig og mine Arvinger sælger Skiøder og aldeles afhænder til min kjære Svigersøn Mads Christian Christoffersen og hans Arvi nger mit hele Ind- og Udboe, levende og dødt, intet undtaget af hvad navn nævnes kan imod at han og Arvinger efterkommer følgende Vilkaar:
At min Svigersøn i forening med hans Familie skaffer mig og min Hustrue Sofie Marie Mikkelsdatter frie Ophold, Underholdning og Pleie vor Livstid.
Skulde enten han, jeg eller og min Hustrue efter min død faa lyst at leve adskilte fra hinanden og enhver Familie at have sit eget Værelse og Husholdning, da skal benævnte min Svigersøn eller Arvinger efter 1/4 aars Opsigelse fra en af siderne til d en paafølgende 1ste Maj eller 1ste November , forskaffe mig og Hustrue vor Livstid følgende:
a et passende velindrettet og godt vedligeholdt værelse med Ildsted og et rum til vores Brændsel.
b aarligen 2h tønde Rug og 2½ tønde Byg, 12 pund Smør, 8 pund Flæsk, 20 stkr. ferske Helleflynder, 6 pund Uld,
2 fede Faar, alt i for Varer og leveret imellem Mikkelsdag og Mortensdag.
c i den ordentlige Bjergningstid at levere 2 læs Skudtørv og 2 læs Fladtørv med forsvarlig læs.
d maanedlig saalænge jeg (Lars Jepsen Kloster) lever 2 pund godt almin delig bondetobak.
e ugentlig 4 potter Mælk, nemlig 2 potter nymalket og 2 potter sød skummetmælk .
f naar en af os ved Døden afgaar, da nyder den længstlevende kun den halve Deel af det under litra b og c omtalte.
Efter vores Død gives os enhver især en h&ael ig;derlig og Kristelig Begravel se og som en følge deraf tilfalder bemelte min Svigersøn eller Arvinger da vores Seng, Kister og Gangklæder (som indtil den Tid er udenfor nær væ Skjødning) samt alt hvad vi ellers maatte efterlade os af Penge og Penges Værdie.
For Opfyldelsen af disse Vilkaar nyder jeg og hustrue 2. prioritet 200 rbdr. Sølv i det min Svigersøn Mads Christian Christoffersen efter Skjøde af dags dato tilhørende Huus af hartkorn 2 skpr. 15/6 alb. samt den ham herved tilskjødede besætning, In d- og Udboe samt hvad af ham af disse Dele ellers maatte.... og til Bevis for at min Svigersøn indgaar disse Forpligtelser, forsyner han dette Dokument med sit Navn og Segl.'
I folket&ael ig;llingen fra 1801 figurerer Lars Jepsen Kloster som 35-aarig boelsmand. Paa ejendommen boede da foruden han og hustruen børnene Else, 9 aar, Maren, 5 aar, Jeppe, 3 aar, og Mette Marie, 1 aar gammel. Endvi havde de hos sig boende paa aftægt Lars Jepsen Klosters 76-aarige mor Maren Andersdatter.
I folketællingen fra 1834 er Lars Jepsen Kloster og hustru opført som a ftægtsfolk hos svigersønnen Mads Christian Christoffersen i Sennels. Hos sig havde de deres yngste datter Anne, 27 aar gammel og skrædderpige, og endvidere boede paa ejendommen Mads Christian Christoffersen, husmand og smed, hans hustru Mette Marie Larsdatter Kloster og deres børn Christof fer, 8 aar, Sidsel Kirstine, 6 aar, og Lars, 3 aar, samt Sophie Marie, 1 aar gammel .
I folketællingen 1845 for samme ejendom opføres Sophie Marie Mikkelsdatter som aftægtsenke hos Mads Christian Christoffersen og hustru, der nu havde følgende hjemmebo ende børn: Lars, 14 aar, Sophie Marie, 12 aar, Maren, 9 aar, Ane Cathrine, 6 aar, Christoffer, 4 aar og Ane, 1 aar gammel . Den i folketællingen 1834 nævnte søn Christoffer m aa saaledes være afgaaet ved døden før 1841, medens Sidsel Kirstine, der nu var blevet 15 aar gammel, maa antages at have været ude at tjene.
Lars Jepsen Kloster og Sop hie Marie Mikkelsdatter fik i deres ægteskab børnene: Else, 1793, Dorethe Marie, født 1795, Maren, født 1797, Jeppe, født 1798, Mette Marie, født 1800, gift me d Mads Christian Christoffersen, Maren, født 1803, Mikkel, født 1805, og Ane, født 1807.

punkttegn  Dåbsnotater:

Kirsten Christensdatter fra præ ste gaarden bar ham til daaben, og faddere var Jep Nørgaard, Christen Pedersen, Jens Andersen og Lars Bakkes hustru.


Billede

Lars blev gift med Sophia Maria Michelsdatter, datter af Michel Nielsen Hvass og Else Christensdatter, den 12 Nov. 1791 i Sennels Kirke. (Sophia Maria Michelsdatter blev født den 6 Mar. 1765 i Sennels, Senne ls Sogn, Hillerslev Herred, Thisted Amt, dåb den 10 Mar. 1765 i Sennels Kirke, døde den 24 Feb. 1847 i Sennels, Sennels Sogn, Hillerslev Herred, Thisted Amt og blev begravet den 7 Mar. 18 47 i Sennels Kirkegård .)

punkttegn  Begivenheder i deres ægteskab var:

• Forlovelse, 18 Sep. 1791. 

 

punkttegn  Ægteskabsnotater:

Forlovere ved vielsen var Christen Andersen og Anders Nielsen, og af kirkebogen fremgaar det, at sidstnævnte samme dag blev gift med Lars Jep Klosters søster Anne, saaledes at der altsaa var tale om dobbeltbryllup.