GEDCOM-projektet hos Danske Slægtsforskere
bevar dine slægtsdata for eftertiden

Mette Tuesdatter

Født 1470
Død BEF 1530
Familie med Niels Pedersen
Hans Nielsen Skærup BET 1475 AND 1480 Skærup, Vejle amt
Vielse
Fødsel 1470
Død BEF 1530
Notat: Hans Nielsen Skærup fik 1543 sammen med sin søn Oluf skøde på Eltangsgaards tilliggende ejendom ved dom afsagt i Ribe af Christian III og hans retterting. Forud for denne dom havde der været langvarige stridigheder med Laurids Tuesen , den mand der sad på gården i 1530. Ved skiftet efter faderen Tue var der åbenbart 4 arvinger, nemlig Laurids Tuesen som vel var den ældste samt to brødre og en søster. De to brødre havde hver fået en gård, men søsteren Mette Tuesdatter , s
om var gift med herredsfoged Niels Pedersen og mor til Hans Nielsen, havde ikke fået sin søsterlod.
Den stod stadig i gården så mange år efter. Det havde nok kostet dyrt, at de to brødre skulle have hver sin gård. Så der var måske ikke penge til Mette i første omgang. Mette Tuesdatter var så død inden 1530 uden at have fået sin arvepa rt. Foruden Hans Nielsen havde Mette og Niels også datteren Anne Nielsdatter, der var gift med Hans Enevoldsen i Gårslev. Dette par havde imidlertid i 1530 solgt og skødet deres arvepart - en søsterlod - i Skærupgaard til Hans Nielsen, som va r ejer af denne gård. Samtidig med at han købte søsteren ud af sin egen gård, fik han fra hende og hendes mand et 20-årigt uopsigeligt pant i Eltanggaard svarende til Anne Nielsdatters arvelod. Hans Nielsen havde således to arvelodder svaren de til moderens søsterlod. I de følgende år har der været retssager ved herredstinget og muligvis også ved landstinget i Viborg, hvor Hans Nielsen har krævet sine rettigheder i Eltanggaard og den ubebyggede jord på Bjert Mark. Men Laurid s Tuesen ville ikke give sig. I 1540 tog så Hans Nielsens søn fat på sin fars og egne vegne. Han udvirkede, at han af tingholderen på Brusk herredsting fik brev på, at han der på tinget lovmæssigt havde æsket af Laurids Tuesen i Eltang de n arvelod og jordegods i Eltanggaard og på Bjert Mark, som han bruger imod deres tilladelse. Men der skete ingenting. Da så kongens kansler, som sammen med rigens skriver (ane nr. 1219 Søren Mortensen Kjær (Paludan)) forestod det kongelige ret terting, var i Vejle, forelagde Oluf Hansen sagen for ham. Laurids Tuesen fik så brev fra rettertinget den 29/7 1543 og igen den 14/8 og 24/8 . Men Laurids Tuesen svarede med modkrav den 9/8. Herefter fik Laurids Tuesen enstævning fra Oluf Hanse n på sin fars og egne vegne. 3/11 1543 mødtes parterne for rettertinget i København under foresæde af Christian III med rigsråderne Claus Bille, Knud Gyldenstjerne, Peder Ebbesen, Peder Skram og Oluf Munk. Oluf gjorde rede forsin sag og freml agde skøder og købebreve. Bl.a. kunne han også fremlægge et tingsvidne på, at 10 samfrænder (slægtninge) havde været tilsagt til lensmanden på Koldinghus, Kaj Rantzau, for at få bilagt striden. Man blev enige om, at Laurids Tuesen skull e give Hans Nielsen og hans arvinger en fuld jord på Bjert Mark. Hertil var Hans Nielsens tilbud så, at hvis Laurids Tuesen ikke ville have ham ind på selve gården i Eltang, så ville han tage sin lod i den ubebyggede ejendom. Lensmanden k
unne imidlertid ikke formå Laurids Tuesen til at give sig.Så fremlagde Laurids Tuesen sit syn på sagen. Han sagde bl.a. at han havde tilbudt at købe de samme arveparter i gården, men at tilbudene var blevet afvist. Han fremlagde også et pant ebrev fra 1542 lydende på, at Hans Enevoldsen i Gårslev havde pantsat ham sin arvepart for 3 joachimsdaler og 1 mark. Men da Oluf Hansen kunne fremvise sit 12 år ældre uopsigelige pantebrev fra Hans Enevoldsen på den samme part, måtte retter tinget notere sig, at detaf Laurids Tuesen fremlagte pa
ntebrev ikke var beseglet med Hans Enevoldsens indsegl. Det måtte være falskt og skulle undersøges nøjere.
Kendelsen fra rettertinget lød:'Da efter tiltale, gensvar, breve, bevisning og sagens lejlighed sagde vi der så for rette, at efterdi der ikke bør at være svig udi søskendeskifte, og det findes, at brødrene er hver en gård tilkommen , og søsteren, som var Hans Nielsens mor, findes at være lodløs og ej er nogen fyldest udlagt derimod, og den jord på Bjert Mark er en ubotoft for sig selv og ej er Laurids Tuesens gård i Eltang hendes rette tilliggende, da bør fornævnte Ol uf Hansen og hans far for en søsterlod at have, nyde, bruge og beholde den jord og ejendom på Bjert Mark liggende er, med alt sit rette tilliggende og gøre os kronen deraf fyldest og afgift, som deraf plejer at gange; og hvis fornævnte jor d og ejendom findes at være bedre end den søsterlod, og hvad anden ejendom Oluf Hansen derudi købt haver, med opbørsel, skadegæld og faldsmål derudiat regne, da skal Laurids Tuesen gøres derfor fyldest efter samfrænders tykke, og hvis for nævnte ejendom på Bjert Mark ikke findes at være så god som samme søsterlod og køb findes kan, da skal Laurids Tuesen gøre dem fyldest efter samfrænders tykke og Oluf Hansen at tage sin forfølgning i den sag efter vor og rigens ret; og de t pantebrev, som Laurids Tuesen i retten la
gde, som ej findes Hans Enevoldsens indsegl for, og findes at være falsk, det bør at granskes, og dem, der det gjort har, at straffes og stå til rette derfor, som ved bør'.Altså skulle forliget fra Koldinghus stå ved magt. Oluf Hansen fik st raksbrev 9/11 1543 i denne sag lydende på den ubebyggede jord på Bjert Mark og botoft, som han er tildømt. Sagens senere udfald angående Laurids Tuesen og det falske pante
brev kendes ikke.
Author: John Helt Green
Title: Anetavle for Jens Pertou Haahr Nielsen Green
Publication: John Helt Green, Greve 2001

søster til Laurids Tuesen-