GEDCOM-projektet hos Danske Slægtsforskere
bevar dine slægtsdata for eftertiden

NIELS HANSEN (BANG)

Død ABT 1648
1523
Skamby sogn. Odense amt. DK.
Bogense sogn. Odense amt. DK.
Erhverv Sognepræst i Skamby sogn.
Død ABT 1648
S.V. WibergAlmindelig dansk præstehistorie.
Min 10x tipoldefar.
1580 residerende kapellan i Nykøbing og Systofte sogne.
1588 kapellan hos faderen i Skamby sogn og kaldet som hans efterfølger.
1603 sognepræst.
1615 provst.
Biskop Jacob Madsens visitatsbesøg 17. april 1592:
'Præsten og [hans] Medhjælper [fik] det bedste Skudsmaal'.
1588 fik faderen ham udvalgt til at blive sin efterfølger. Kaldsbrevet lyder således:
'Vi efterskrevne Lauriz Andersen Præst til Agernæs og Hundstrup Sogne, Provst i Skamherred, Mauns Olsen i Rorup Herredsfoged i Skamherred, Rasmus Jepsen Steensby, Hans Jepsen i Glamdrup, Rasmus Hansen i Skamby, Søren Pedersen i Roerstrup, Lauriz Jensen i Bolmer og Jens Nielsen i Barstrup gjøre vitterligt, at Aarr efter Guds Byrd 1588 den Søndag før Pintsedag, som var den 19de Maj, vare vi forsamlede udi Skamby Kirke at udvælge og kalde en gudfrygtig og lærd Mand til ret Pastor og Sognepræst at være efter Hr. Hanses Død og Afgang, som er nu en gammel og skrøbelig Mand: da have vi efter en almindelig Bøn til Gud, og af menige Sognemænds her sammesteds Fuldmagt, os derpaa givet var, beraadt og med fri Villie ude den hellige Trefoldigheds Navn på vor egen og menige forn[ævnte] Sognemænds Vegne udvalgt og kaldet, og nu med dette vort aabne Brev uden al Simoni, Gunst eller Gave, rettelig, efter Kongel. Majest. vor allernaadigste Herres Ordinants udvælge og kalde denne Brevviser Hr. Niels Hansen, for[nævnte] Hr. Hans Nielsens Søn, medtjener til Nykjøbing Kirke udi Falster, til vor rette Pastor og Sognepræst at være til fornævnte Skamby Sogn og Kirke, om han overlever sin Faders hr. Hanses Død; dog med saa Vilkaar, at hæderlig og højlærd Mand, Mester Jacob Madsen, Superintendent over Fyens Stift, kjender ham udi Lærdom og Levnet dertil duelig og bequem at være, til Guds Ære og os alle til Salighed, Opbyggelse og Forfremmelse, og han ydermere af Kongl. Majest. Lehnsmand, Ærlig og Velb. Axel Brahe til Kongl. Majest. Gaad i Odense, bliver hertil samtykt og stadfæstet. Da love vi os, alle og hver, forn[ævnte] Skamby Sognemænd at ville holde og kjende forn[ævnte] Hr. Niels Hansen efter Hr. Hanses Død og Afgang for vor rette Pastor og Sognepræst, og bevise ham udi sit Præsteembede al tilbørlig Ære og Lydighed, som vi ham pligtige ere, og lade ham saae og nyde til sin Underholdning den sædvanlige Rente udiTtiende, Offer og al anden Rettighed, som andre vores afgangne Sognepræster af Arildstid, og den Dannemand hans Fader, Hr. Hans Nielsen, før ham havt haver, og nu efter Kongl. Majest. Ordinants bør at have, ubehindret og til gode Rede udi alle Maader, al den Stund og saa længe han igjen skikker sig imod os i Lærdom og Levnet, som en ærlig og gudfrygtig Sognepræst bør at gjøre, som han for Gud og sin Øvrighed bekjendt være vil. Til ydermere Vidnesbyrd trykke vi forn[ævnte] mænd vore indsegle neden på dette vort aabne Brev, som er samtykt og givet på vor almindelige Sognestævne Dag Tid og Sted som forskrevet staar'